Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Dette afsnit, Om Den juridiske vejledning, er et fælles afsnit i Den juridiske vejledning.

Se også

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Resumé

-

Hvad er nyt?

►Den juridiske vejledning 2019-1 er opdelt, så det fremgår, hvilken styrelse der er ansvarlig for de enkelte afsnit.

Se om opdelingen nedenfor under Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden. Det fremgår desuden af indledningen til de enkelte styrelsers hovedafsnit, hvilke afsnit styrelsen er ansvarlig for.

I Den juridiske vejledning 2019-1 er der generelt foretaget en redaktionel tilretning af overskrifterne til afgørelsesskemaerne.◄

Skatteforvaltningen fra 1. juli 2018

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 804 af 20. juni 2018 om varetagelsen af told- og skatteforvaltningens opgaver, at de opgaver, der ved skatteforvaltningslovens § 1 er tillagt told- og skatteforvaltningen, varetages af Skatteforvaltningen.

Skatteforvaltningen, der er en myndighed, består af

  • Administrations- og Servicestyrelsen
  • Gældsstyrelsen
  • Motorstyrelsen
  • Skattestyrelsen
  • Toldstyrelsen
  • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
  • Vurderingsstyrelsen

De nye styrelser xer oprettetx inden for én juridisk myndighed. Dette er en afgørende forudsætning for, at styrelserne fortsat kan løse deres opgaver på tværs af forvaltningen.

Borger- og retssikkerhedschefens arbejdsområde er hele Skatteforvaltningen.

Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen er fortsat selvstændige myndigheder under Skatteministeriets koncern.

Landsskatteretten er et uafhængigt nævn under Skatteministeriets koncern.

I Skatteministeriets koncern er der udpeget en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver (DPO), som dækker Skatteministeriets departement, Spillemyndigheden, Skatteankestyrelsen og de syv styrelser i Skatteforvaltningen. 

Se også

Se også afsnit A.A.1 Myndighedsstruktur og kompetence. xx