åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "H.7.3 Klage til Landsskatteretten" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
Lovgivningens øvrige bestemmelser om klageadgang skal være udnyttet, inden klagen indgives til Landsskatteretten. Om Landsskatterettens påkendelseskompetence og kompetence til at genoptage egne afgørelser, se afsnit A.2.4. Om sagsbehandlingen ved Landsskatteretten henvises til til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 563 af 2. juli 1999 af forretningsorden for Landsskatteretten.
Klagefrist En klage til Landsskatteretten skal være modtaget i Landsskatteretten senest tre måneder fra modtagelsen af den afgørelse, der klages over, jf. SSL § 25, stk. 1.
Som udgangspunkt har myndighederne bevisbyrden for, hvornår afgørelsen må antages at være afsendt. Imidlertid kan det komme klageren til skade, hvis han ikke sikrer sig bevis for modtagelsestidspunktet, hvis afgørelsen er modtaget senere end det ville være tilfældet med sædvanlig postmæssig ekspedition, jf. TfS 2000, 503 HD.
I TfS 2000, 424 ØLD havde myndighederne ikke godtgjort med den sikkerhed det må kræves, at afgørelserne var afleveret til postvæsenet. Klagen afvises som udgangspunkt, hvis fristen overskrides, jf. TfS 1999, 598 HD. Landsskatteretten kan dog se bort fra en fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder taler derfor, jf. SSL § 25, stk. 1. I TfS 2000, 689 LSR var et toldcenters afgørelse, som var truffet den 28. april 1999, påklaget til Landsskatteretten den 12. november 1999. Klagefristen var således overskredet. Landsskatteretten bemærkede, at klagefristen ikke var suspenderet som følge af, at der var udsendt en mellemkommende rettelsesangivelse. Det forhold, at selskabet havde ønsket at indhente yderligere oplysninger, var heller ikke en særlig omstændighed, som kunne få Landsskatteretten til at se bort fra fristoverskridelsen.
Det forhold, at fristoverskridelsen er af kort varighed, kan ikke i sig selv begrunde, at sagen skal realitetsbehandles, jf. TfS 2000, 503 HD.
Krav til klagen Klagen skal være skriftlig. Det skal fremgå af klagen, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig og hvorfor. Sammen med klagen indsendes (i original eller kopi):
  • Den afgørelse, der klages over
  • Den sagsfremstilling, der har ligget til grund for afgørelsen, og som er sendt til klageren. Denne regel gælder ikke i overspringelsessager
  • Dokumenter, som klageren ønsker at anvende som bevis
Landsskatteretten kan fastsætte en frist til at besvare spørgsmål eller indsende yderligere oplysninger, jf. SSL § 25, stk. 3. Hvis en klage er udformet eller begrundet på en sådan måde, at den ikke kan tjene som grundlag for sagens videre behandling, kan Landsskatteretten give klageren en frist til at udbedre manglen. Hvis klageren ikke udbedrer manglen, kan Landsskatteretten afvise klager, der ikke opfylder formkravene, jf. SSL § 25, stk. 3.
Klageafgift Der skal betales en klageafgift for enhver klage til Landsskatteretten. Dette gælder også anmodning om genoptagelse af Landsskatterettens egne afgørelser, jf. SSL § 29, stk. 3. Afgiftens størrelse reguleres årligt. Afgiften er på 600 kr. i 2001. Landsskatteretten begynder ikke på behandlingen af klagen, før afgiften er betalt. Afgiften tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, enten af Landsskatteretten eller ved en eventuel efterfølgende domstolsprøvelse af spørgsmålet. Afgiften tilbagebetales dog ikke, hvis Landsskatteretten afviser at behandle klagen, eller hvis klageren indbringer spørgsmålet for domstolene efter overspringsreglen i SSL § 31, stk. 2, før Landsskatteretten har færdigbehandlet klagen. Afgiften tilbagebetales heller ikke, hvis klageren tilbagekalder klagen, medmindre tilbagekaldelsen sker i forbindelse med, at den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse, genoptager sagen, jf. SSL § 25, stk. 4.
Sagsbehandling når klage er indgivet Sagsforberedelsen foretages af et af Landsskatterettens kontorer, jf. forretningsorden for Landsskatteretten, § 4, stk. 1. Sagsbehandlingen er undergivet officialprincippet, hvilket indebærer, at Landsskatteretten skal sørge for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse, jf. afsnit E.3.3.
Landsskatteretten underretter den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse, om klagen og anmoder myndigheden om at indsende det materiale, der har dannet grundlag for afgørelsen, jf. forretningsordenens § 4, stk. 2. Landsskatteretten kan anmode myndigheden om en udtalelse om klagen eller dele heraf, jf. forretningsordenens § 4, stk. 3. Anmodningen skal efterkommes inden for en måned fra anmodningens modtagelse, medmindre Landsskatteretten har fastsat en længere frist i anmodningen.
I særlige tilfælde kan Landsskatteretten anmode den skatteansættende myndighed om at udarbejde en ny sagsfremstilling og eventuelt om at afgive en indstilling om klagens afgørelse. En sådan anmodning skal imødekommes inden 3 måneder, medmindre Landsskatteretten har fastsat en længere frist. Landsskatteretten kan endvidere i særlige tilfælde anmode den skatteansættende myndighed om at indhente en udtalelse over klagen eller dele af klagen fra en anden myndighed og indsende den indhentede udtalelse til Landsskatteretten sammen med den skatteansættende myndigheds eventuelle bemærkninger til udtalelsen. Sådanne anmodninger skal efterkommes inden for tre måneder fra anmodningens modtagelse, medmindre Landsskatteretten har fastsat en længere frist i anmodningen. Tilsvarende kan Landsskatteretten anmode Told- og Skattestyrelsen om en udtalelse om klagen eller dele heraf, jf. forretningsordenens § 5, stk. 1. Hvis Told- og Skattestyrelsen i forbindelse med en klage over en vurdering af en fast ejendom oplyser, at der er iværksat revision omfattende den påklagede vurdering, stiller Landsskatteretten klagesagen i bero, indtil revisionen er tilendebragt, jf. forretningsordenen § 5, stk. 2. Landsskatteretten underretter i så fald skriftligt klageren om berostillelsen.
Under Landsskatterettens behandling af en klage, kan Landsskatteretten indhente sådanne yderligere oplysninger, som Landsskatteretten anser for nødvendige til klagens afgørelse, jf. forretningsordnens § 7, stk. 1.
Hvis der under Landsskatterettens sagsbehandling af en klagesag fremkommer oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som ikke fremgår af den indsendte sagsfremstilling, skal Landsskatteretten foretage høring efter reglerne i forvaltningslovens §§ 19-21, se afsnit E.3.5. Klageren skal samtidig underrettes om retten til at udtale sig mundtligt eller skriftligt overfor Landsskatterettens kontor. En sådan udtalelse skal foreligge indenfor en frist på 14 dage, medmindre Landsskatteretten har fastsat en anden frist. Hvis der ikke kommer en henvendelse fra klageren indenfor denne frist, viderebehandles sagen på det foreliggende grundlag.
Når grundlaget er tilvejebragt, udarbejder Landsskatterettens kontor en skriftlig redegørelse med en motiveret indstilling til klagens afgørelse, jf. forretningsordenens § 9, stk. 1.
I visse tilfælde bliver den motiverede indstilling til klagens afgørelse, som Landsskatteretten har udarbejdet, sendt til udtalelse i Told- og Skattestyrelsen, jf. forretningsordenens § 9, stk. 2. Told- og Skattestyrelsens udtalelse til den motiverede indstilling skal foreligge inden 1 måned.
Kontormøde Klageren har adgang til en mundtlig forhandling med Landsskatterettens sagsbehandler, jf. SSL § 26, stk. 1. Landsskatteretten fastsætter tid og sted for mødet. Indkaldelse til møde skal ske med mindst 14 dages varsel, medmindre en kortere frist aftales med klageren. I sager om vurdering af fast ejendom kan det bestemmes, at mødet finder sted i forbindelse med besigtigelse af ejendommen. Landsskatteretten kan indbyde den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse, eller Told- og Skattestyrelsen til at deltage i mødet. Klageren kan efter mødet efter anmodning få tilsendt en kopi af mødereferatet. Det følger af FVL § 21, at klageren i stedet for et møde kan vælge at udtale sig skriftligt.
Retsmøde Klageren kan anmode om at få adgang til at udtale sig mundtligt i et retsmøde overfor de retsmedlemmer, der skal træffe afgørelse i sagen, jf. SSL § 27, stk. 1. Også Told- og Skattestyrelsen kan anmode om et retsmøde. Hvis Told- og Skattestyrelsen ønsker at benytte sig af sin adgang til at anmode om retsmøde i en sag, skal anmodningen herom fremsættes senest samtidig med Told- og Skattestyrelsens udtalelse. Hvis en told- og skatteregion mener, at det kan være påkrævet med et retsmøde, skal sagen fremsendes til Told- og Skattestyrelsen med en begrundet indstilling. Told- og Skattestyrelsen beslutter, hvem der skal repræsentere Told•Skat på et evt. retsmøde.
Retspræsidenten i Landsskatteretten fastsætter tid og sted for retsmøderne. Retsmøderne er ikke offentlige, jf. forretningsordenens § 14, stk. 1. Under mødet skal klageren have adgang til at redegøre for sine påstande og begrundelsen herfor. Andre, der er indkaldt til mødet, skal have adgang til at udtale sig på mødet. Retsmedlemmerne kan stille spørgsmål til de fremmødte.
Landsskatteretten kan afvise en anmodning om retsmøde, hvis det efter forholdene må anses for åbenbart overflødigt, jf. SSL § 27, stk. 3 og TfS 2000, 901 HD. Landsskatterettens afslag på retsmøde kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afslag på retsmøde skal meddeles klageren skriftligt, jf. forretningsorden for Landsskatteretten § 12, stk. 2. Hvis klageren ikke har haft et kontormøde med en af Landsskatterettens sagsbehandlere skal han samtidig underrettes om sin ret til en sådan forhandling, jf. forretningsordenens § 12, stk. 2. Begrundelsen for, at der ikke er afholdt retsmøde, skal fremgå af Landsskatterettens kendelse, jf. forretningsordenens § 17, stk. 3.
Klageren kan til enhver tid trække sin anmodning om retsmøde tilbage. I så fald behandles sagen færdig på grundlag af det, der allerede foreligger i sagen.
Landsskatterettens afgørelse Landsskatterettens afgørelse træffes på grundlag af en votering, jf. afsnit A.2.4.
Landsskatteretten afgør klagen ved kendelse, jf. SSL § 28, stk. 1. Kendelsen skal indeholde oplysninger om de forskellige meninger under afstemningen både vedrørende resultatet og begrundelsen. Kendelsen skal desuden angive stemmetallet for hver opfattelse, og det skal fremgå, om retsformanden har afgivet dissens. Kendelsen skal i øvrigt angive navnene på de retsmedlemmer, der har deltaget i afgørelsen, jf. SSL § 28, stk. 2.
Kendelsen sendes til klageren og alle øvrige vedkommende.
Tilbagekaldelse En klager kan til enhver tid tilbagekalde klagen til Landsskatteretten, jf. forretningsordenen § 19. Ved tilbagekaldelse skal Landsskatteretten skriftligt meddele klageren, at klagen er henlagt i Landsskatteretten som følge af tilbagekaldelse af klagen.
Overspringelsesfrist Hvis der er gået mere end 6 måneder efter at skatteyderen har indbragt sin sag for Landsskatteretten, og Landsskatteretten ikke har truffet afgørelse i sagen, kan skatteyderen indbringe sagen for domstolene, jf. SSL § 31, stk. 2 (overspringsreglen). Hvis klageren indbringer sagen for domstolene efter overspringsreglen, anses klagen til Landsskatteretten for bortfaldet. Landsskatteretten skal skriftligt meddele klageren, at klagen herefter er henlagt i Landsskatteretten.