Når regnskabsåret er omme, har du en række opgaver for selskabet. Det afhænger af selskabets regnskabsår, hvornår opgaverne falder.

Hvis regnskabsåret følger kalenderåret, falder opgaverne sådan:

 • 1. januar - 31. maj: Lav årsregnskab og udlod udbytte
 • 30. juni: Indsend årsrapport til Erhvervsstyrelsen
 • 30. juni: Oplys resultat til Skattestyrelsen
 • I oktober: Tjek årsopgørelsen
 • 20. november: Betal skat

Følger regnskabsåret ikke kalenderåret, falder opgaverne på andre tidspunkter, men rækkefølgen er den samme.

Du kan se start- og slutdatoen for selskabets regnskabsår på dets registreringsbevis, som du finder ved at logge på TastSelv Erhverv og vælge Profil > Registreringsbevis > Hent registreringsbevis.

Når regnskabsåret er omme, skal du lave selskabets årsregnskab. Årsregnskabet skal følge reglerne i Årsregnskabsloven (retsinfo.dk) og godkendes på selskabets generalforsamling.

Årsregnskabet består af:

 • Resultatopgørelse, der viser selskabets indtjening
 • Balance, der viser selskabets aktiver, passiver samt egenkapital
 • Lovpligtige noter til resultatopgørelse og balance
 • Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet skal revideres af en revisor, medmindre selskabet har fravalgt revision. Læs om betingelserne for at fravælge revision (erst.dk)

Det står i selskabets vedtægter, hvornår generalforsamlingen senest skal afholdes. Da årsregnskabet indgår i den årsrapport, som selskabet skal indsende til Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb, kan generalforsamlingen senest ligge den 30. juni (hvis regnskabsåret følger kalenderåret).

Når regnskabsåret er omme, skal du vælge, om en del af selskabets overskud skal udbetales til ejerne. Det kaldes at udlodde udbytte, og det skal godkendes på selskabets generalforsamling.

Hvis selskabet udlodder udbytte, skal det indeholde, indberette og betale skat af udbyttet (udbytteskat) senest den 10. i måneden efter udlodningen. Hvis udlodningen sker i december, er fristen dog den 17. januar.

1. Indehold udbytteskat

Selskabet skal trække skat af det beløb, det udbetaler til ejerne, inden beløbet udbetales. Satsen for udbytteskat er 27 % i 2023 ved udlodning til personer.

Modtageren af udbyttet skal skrive hele beløbet på sin forskudsopgørelse. Hvis udbyttet er over 57.200 kr., bliver modtageren i 2022 beskattet med 15 % af beløbet over 57.200 kr.

2. Indberet udbytteskat

Selskabet skal fortælle Skattestyrelsen:

 • hvem der har fået udbytte,
 • hvor meget hver modtager har fået,
 • hvilken udbytteskat, der er indeholdt.

Selskabet indberetter udbytteskat ved at logge på TastSelv Erhverv og vælge Skat > Udbytteskat og modtagere > Indberet.

3. Betal udbytteskat

Selskabet skal betale den indeholdte udbytteskat på samme måde, som det betaler fx moms og acontoskat. Se vores guide til at betale acontoskat.

Når regnskabsåret er omme, skal du senest 6 måneder efter indsende selskabets årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Hvis regnskabsåret følger kalenderåret, skal du altså indsende årsrapporten senest den 30. juni.

Årsrapporten skal følge reglerne i Årsregnskabsloven (retsinfo.dk) og består af:

 • Årsregnskabet
 • Ledelsens påtegning
 • Revisors påtegning
 • Ledelsens beretning om selskabet
 • Noter, som udover de lovpligtige noter informerer om de enkelte regnskabsposters indhold.

Hvis du ikke indsender årsrapporten, kan Erhvervsstyrelsen tvangsopløse dit selskab.

Læs mere om årsrapporten (erst.dk)

Når regnskabsåret er omme, skal du oplyse selskabets skattepligtige resultat (overskud eller underskud) til Skattestyrelsen sammen med nogle andre oplysninger, som afhænger af størrelsen af selskabets omsætning.

Hvis resultatet er et overskud, skal selskabet betale skat af overskuddet (selskabsskat). Satsen for selskabsskat er 22 % i 2022.

1. Find resultatet

Du finder det skattepligtige resultat ved at lave nogle skattemæssige reguleringer af posterne i årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen, fx for repræsentation og skattemæssige afskrivninger.

Det vil sige, at et overskud eller underskud i årsrapporten til Erhvervsstyrelsen ikke er det samme som det skattepligtige resultat, du skal oplyse til Skattestyrelsen.

I praksis finder mange selskaber det skattepligtige resultat samtidig med, at de laver årsregnskabet og årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

Det kan være svært at lave de skattemæssige reguleringer. Hvis du ikke selv kan lave dem, kan du få hjælp af en revisor eller en anden skattefaglig rådgiver.

2. Oplys resultatet

Du oplyser det skattepligtige resultat til Skattestyrelsen ved at logge på TastSelv Erhverv og vælge Skat > Selskabsskat > Selvangivelse.

Du skal oplyse resultatet senest 6 måneder efter indkomstårets afslutning, dog senest den 1. september året efter. Hvis indkomståret følger kalenderåret, er fristen for at oplyse altså den 30. juni.

Du skal også oplyse resultatet, selvom der endnu ikke har været nogen aktivitet i selskabet, og resultatet derfor er nul.

Hvis selskabet ikke oplyser resultatet til tiden, kan Skattestyrelsen fastsætte selskabets skat efter et skøn. Derudover skal selskabet betale et tillæg på 200 kr. for hver dag, som fristen overskrides (dog højst 5.000 kr.).

Typiske oplysningsfrister

Her er nogle af de mest almindelige oplysningsfrister:

Selskabets regnskabsår slutter Du skal oplyse senest
31. marts 1. september samme år
30. juni 31. december samme år
30. september 31. marts året efter
31. december 30. juni året efter

Selskabets årsopgørelse kommer hvert år i oktober og bliver sendt til selskabets Digital Post.

På årsopgørelsen kan du se, om selskabet skal betale skat (har restskat) eller have betalt skat tilbage (har overskydende skat).

Du kan også finde årsopgørelsen i TastSelv Erhverv:

 1. Log på TastSelv Erhverv.
 2. Vælg Kontakt.
 3. Vælg Meddelelsesarkiv.

Hvis du er den eneste ejer af selskabet, kan du logge på med dit private MitID. Hvis I er flere ejere, skal I bruge MitID Erhverv.

Betal skat

Hvis selskabet skal betale skat (har restskat), er fristen for at betale den 20. oktober.

Selskabet betaler restskat på samme måde, som det betaler fx moms og acontoskat. Se vores guide til at betale acontoskat.

Få skat tilbage

Hvis selskabet skal have skat tilbage (har overskydende skat), bliver den automatisk udbetalt til selskabets Skattekonto.

Hvis selskabet har anden gæld på skattekontoen, bliver den overskydende skat brugt til at dække denne gæld.

Hvis saldoen på Skattekontoen herefter er positiv, bliver den automatisk udbetalt til selskabets NemKonto. Du skal ikke gøre noget.

Skattekontoen er en oversigt over alle selskabets betalinger til og fra os. Her kan du fx se, hvor meget skat selskabet skal betale eller have tilbage.

Skattekontoens saldo samler alle selskabets ind- og udbetalinger. Når den er negativ, skylder selskabet penge. Hvis den er positiv, har selskabet penge til gode.

Status på aktuelle og fremtidige posteringer under Skattekontoen

Du bør løbende holde øje med din Skattekonto, som du finder i TastSelv Erhverv under "Skattekontoen".

Ældste gæld dækkes først

Når selskabet indbetaler til Skattekontoen, bliver pengene brugt til at dække den ældste gæld først.

Hvis selskabet har ældre gæld end skatten, bliver skatteindbetalingen altså brugt til at dække den ældre gæld. Du bør derfor sørge for at betale begge dele.

Du kan altså ikke øremærke en indbetaling til en bestemt post på kontoen. Men du kan altid se, hvordan en indbetaling til kontoen bliver brugt, hvilke poster der er betalt, og hvilke poster som mangler at blive betalt.

Betal ikke for tidligt og undgå renter og gebyr

Hvis du betaler tidligere end 5 hverdage før momsfristen, og du ikke har anden gæld på Skattekontoen, bliver pengene automatisk betalt tilbage til selskabets NemKonto.

Når fristen så forfalder, står der ingen penge på Skattekontoen. Det svarer til ikke at have betalt skatten, og du skal derfor betale renter og gebyr.

Der er 3 måder til at undgå at få en betaling tilbage og dermed betale renter og gebyr:

 • Opret en betalingsaftale. Hvis du tilmelder selskabet Leverandørservice, bliver skatten automatisk betalt til fristen. Du skal blot indberette skatten og godkende betalingen senest kl. 16.00 dagen før fristen.
 • Sæt betalingsdatoen til fristen. Hvis du betaler via netbank, kan du sætte betalingen til at ske til selve fristen eller tidligst 5 hverdage før.
 • Hæv udbetalingsgrænsen. Skattekontoen har en udbetalingsgrænse, som kan hæves op til 200.000 kr. Det vil sige, at beløb op til 200.000 kr. ikke udbetales til selskabets NemKonto. Hvis du hæver og indbetaler mindre end grænsen, bliver pengene altså ikke betalt tilbage - heller ikke selvom du betaler tidligere end 5 hverdage før fristen.

Undgå en negativ saldo

For hver dag Skattekontoen er negativ, bliver der beregnet rente af saldoen. Renten lægges til Skattekontoen ved månedens udgang.

Hvis Skattekontoen har været negativ, og du vil have en beregning af renten, kan du kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18.