Overdragelse af en vare i henhold til en kommissionsaftale med henblik på køb eller salg anses for en levering. Bestemmelsen omfatter efter sin ordlyd kun varer. Formidling af ydelser i eget navn og for fremmed regning er i stedet omfattet af reglen i § 4, stk. 4, som er beskrevet i D.3.3.

Ved kommission forstås, at en person (kommissionæren) indgår handler i eget navn, men for en andens (kommittentens) regning efter en bemyndigelse fra denne. Trediemand erhverver kun fordringsret mod kommissionæren, ikke mod kommittenten.

At kommissionæren handler "for en andens regning" indebærer således, at det økonomiske resultat - positivt eller negativt - falder på kommittenten. At kommissionæren handler "i eget navn" indebærer, at kommissionæren ved indgåelsen af aftalen med tredjemand optræder således, at han selv og ikke kommittenten forpligtets over for tredjemand.

Bestemmelsen indebærer, at en kommissionær momsmæssigt anses for selv at foretage leverancen. Derfor skal kommissionæren som udgangspunkt beregne moms af den fulde salgspris. Kommissionæren kan fratrække moms af det beløb, der afregnes til kommittenten. Fradrag forudsætter, at kommittenten er momsregistreret.

Da det følger af momslovens § 4, stk. 3, nr. 1, at levering i momslovens forstand også indbefatter overdragelse af en vare i henhold til en kommissionsaftale med henblik på køb og salg, kan kommissionæren tillige anvende de særlige bestemmelser i lovens kapitel 17 for brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikvitetet (brugtmomsordningen), når kommissionæren i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Se i den forbindelse SKM2008.391.LSR, som er omtalt i R.2.