Efter bestemmelsen er en række finansielle aktiviteter fritaget for moms. Det er således ikke finansielle virksomheder, f.eks. pengeinstitutter, realkreditinstitutter, vekselerere mv., der er fritaget, men alene en række af de transaktioner, som typisk foretages af disse virksomheder.

Derfor er fritagelsen ikke begrænset til virksomheder inden for finanssektoren, hvilket bl.a. har betydning for advokater og revisorer mv., der er fritaget for de samme transaktioner som finanssektoren. Se også TfS 1999, 259, hvor en edb-central leverede momsfritagne finansielle ydelser.

►Der er ikke i alle tilfælde, at virksomheder uden for finanssektoren vil blive anset for at udøve økonomisk virksomhed i forbindelse med transaktioner omfattet af § 13, stk. 1, nr. 11. Se C.1.4 om erhvervelse, besiddelse og afhændelse af selskabsandele mv.◄

Ved levering af momsfri finansielle ydelser vil der ikke være fradragsret for momsen af udgifter, der afholdes i forbindelse med en sådan momsfri levering, se J.1.

Bestemmelsen indebærer, at størstedelen af den finansielle sektors aktiviteter fritages for moms.

Salg af en række administrative ydelser til eksterne pensionskasser anses ikke som salg af finansielle ydelser. Ydelserne er derfor momspligtige, TfS 1995, 809.

Momsnævnet har truffet afgørelse om, at finansierings-/indkøbsforeninger ikke er omfattet af fritagelsesbestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 11, TfS 1995, 598.

Den enkelte ydelse er kun fritaget for moms, hvis ydelsen er direkte omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

Fritagelsen omhandler følgende finansielle aktiviteter:

 • Långivning og formidling af lån samt långivers forvaltning af egne udlån, litra a.
 • Sikkerheds- og garantistillelse, herunder forhandlinger herom, samt forvaltning af kreditgarantier ved den, der har ydet kreditten, litra b.
 • Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger, overførsler, fordringer, checks og andre handelsdokumenter, dog ikke inddrivelse af fordringer, litra c.
 • Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende valuta, pengesedler og mønter, der anvendes som lovligt betalingsmiddel, bortset for samlerobjekter, litra d.
 • Transaktioner, herunder forhandlinger, med undtagelse af forvaring og forvaltning, i forbindelse med værdipapirer, bortset fra varerepræsentativer og dokumenter, der giver bestemte rettigheder, herunder brugsrettigheder, over fast ejendom, samt andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over fast ejendom, litra e.
 • Forvaltning af investeringsforeninger, litra f.

Se også TfS 1997, 375, der indeholder en oversigt over momspligtige og momsfrie pengeinstitutydelser.

I EF-dommen C-235/00 CSC Financial Services Ltd, hvor CSC leverer "call-center"-tjenesteydelser overfor finansielle institutioner, der består i kontakt med publikum i forbindelse med salg af bestemte finansielle produkter. Med udgangspunkt i SDC-dommen, C-2/95, fastslår EF-domstolen her, dels at begrebet transaktioner i forbindelse med værdipapirer omfatter transaktioner, hvorved rettigheder og forpligtelser for parterne i forbindelse med værdipapirer kan opstå, ændres eller ophøre, dels at begrebet forhandlinger i forbindelse med værdipapirer ikke omfatter tjenesteydelser, som kun består i at give oplysninger om et finansielt produkt og i givet fald at modtage og behandle bestillinger på tegning af de pågældende værdipapierer, men ikke i udstedelse af værdipapirerne.

Långivning Fritagelsen efter litra a) gælder alle former for långivning og omfatter foruden selve långivningen også den rådgivning, som långiver yder i forbindelse med långivningen.

Fritagelsen har virkning for betalingen for den ydelse, som långiver får. Derfor er stiftelsesprovisioner, gebyrer, provisioner og renter fritaget for moms.

Fritagelsen gælder også formidling af lån. Sådanne situationer forekommer f.eks., hvis en bank, advokat eller ejendomsmægler mod gebyr formidler et lån i en kreditforening.

Efter bestemmelsen omfatter momsfritagelsen långivers forvaltning af egne udlån. Gebyrer for kontoudtog er momsfri, når de opkræves i forbindelse med forvaltning af egne udlån. Indtægter indvundet ved egeninkasso er fritaget for moms, i modsætning til indtægter indvundet ved inkasso af tredjemands fordringer. Se herom SKM2001.9.ØLR, hvorefter en afgiftspligtig havde indgået aftale med en række virksomheder om, at virksomhederne overdrog en række specificerede uerholdelige fordringer til den afgiftspligtige, og at vederlaget for overdragelserne udgjorde en bestemt procentdel af et eventuelt senere provenu. Landsretten fandt ved en fortolkning af aftalerne, at der ikke var sket en endelig overdragelse af fordringerne, hvorfor indtægterne fra inddrivelse var afgiftspligtige, jf. momslovens § 4. Da indtægterne ikke kunne anses som inkasso af egne fordringer, var indtægterne således ikke omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a og c.

Momspligtig er derimod forvaltning præsteret af en anden virksomhed end den, der har ydet lånet, dvs. af tredjemand. Som eksempel kan nævnes vederlag (gebyr) til et pengeinstitut mv. for at forvalte et pantebrev, en købekontrakt eller en vareveksel for en kunde.

En konto i et stormagasin med mulighed for køb op til et bestemt beløb må sidestilles med en kassekredit, og administration af kontoen er derfor fritaget for moms. Drejer det sig imidlertid om salg af en vare på kredit, skal der opkræves moms af det samlede vederlag , jf. momslovens § 27. Kreditkøbstillæg, finansieringstillæg og lign. er omfattet af momsgrundlaget, jf. bestemmelsens stk. 2, mens renter normalt ikke skal medregnes ifølge bestemmelsens stk. 3.

Landsskatteretten har i en kendelse af 17. september 2001, som er omtalt i TSS cirkulære nr. 2002-06 af 14. februar 2002, fastslået, at en virksomheds opkrævning af oprettelses- og rykkergebyrer i forbindelse med virksomhedens finansiering af købekontrakter vedrørende salg på kredit er fritaget for moms. Kendelsen er offentliggjort under SKM2001.456.LSR.

Landsskatteretten udtaler i kendelsen, at momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a, må fortolkes således, at en leverandørs ydelse af henstand med betaling af prisen udover leveringstidspunktet kan anses som ydelse af et lån omfattet af fritagelsesbestemmelsen. Da oprettelsesgebyret må anses som en del af vederlaget for denne ydelse, må gebyret anses som momsfritaget.

Under hensyn til at et rykkergebyr opkræves, såfremt der ikke sker betaling til den aftalte tid, og at rykkergebyret i almindelighed anses for at udgøre en godtgørelse af kreditors omkostninger i forbindelse med påmindelse om betalingskravet, finder Landsskatteretten, at rykkergebyret udgør en del af vederlaget for den ydede henstand.

Af de i landsskatteretssagen foreliggende oplysninger fremgår, at oprettelsesgebyrerne alene er opkrævet ved kreditkøbsaftaler, og der er indgået særskilt finansieringsaftaler med køberne af varerne. Gebyrerne har endvidere en ensartet størrelse uafhængigt af, for hvilke beløb kunden i øvrigt har købt varerne hos leverandøren. Låneaftalen er endvidere udskilt fra selve hovedtransaktionen, nemlig leveringen af varerne.

Rykkergebyrerne var aftalt på forhånd. Disse gebyrer må anses som et standardiseret og objektivt grundlag for den erstatning, som virksomheden kan kræve for tab ved ikke at modtage den aftalte pengeydelse på det aftalte tidspunkt. Virksomhedens tab består i denne situation af udgifter til iværksættelse af rykkerprocedure m.v.

Den betaling der finder sted ved rykkergebyret, må som følge heraf anses som betaling for den yderligere långivning, som virksomheden ufrivilligt meddeler låntager, herunder virksomhedens omkostninger i forbindelse med denne yderligere långivning.

Landsskatteretskendelsen fører til, at når et oprettelsesgebyr kan henføres til ydelse af lån fører det til, at disse gebyrer ikke kan medregnes i afgiftsgrundlaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a. Tilsvarende gælder når et rykkergebyr kan henføres til ydelse af yderligere kreditgivning.

Virksomheder, der opkræver oprettelses- og rykkergebyrer vedrørende virksomhedens finansiering af købekontrakter i forbindelse med salg af varer og ydelser på kredit, skal herefter ikke medregne gebyrerne til virksomhedens afgiftsgrundlag, jf. momslovens § 27, stk. 2, nr. 5.

Udstedelse af pantebreve og gældsbreve, som f.eks. foretages af ejendomsmæglere og advokater, er omfattet af fritagelsesbestemmelsen. Udstedelse af kreditkort mod gebyr er momsfri, fordi det anses for en del af et kredit- eller lånemellemværende.

En kontoring (selskabet) i en større provinsby havde indgået samhandelsaftale med over 250 forretninger. Kundens køb finansieredes og administreredes af selskabet. Landsskatteretten anså ikke kontoringen for at drive momspligtig virksomhed med køb og salg af varer. Kontoringen var derimod omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, om finansielle aktiviteter. Se TfS 2000, 1019.

Sikkerheds- og garantistillelseDer skal efter litra b) ikke betales moms af vederlag for sikkerheds- og garantistillelse. Det gælder, uanset hvorledes vederlaget beregnes eller benævnes. Som eksempel på sikkerheds- og garantistillelse kan nævnes kautioner stillet af pengeinstitutter mv., remburser og skadesløserklæringer.

Momsfriheden omfatter efter bestemmelsen også forhandlinger om sikkerheds- og garantistillelse. Advokaters og revisorers honorarer for medvirken i forhandlinger om disse sikkerheds- og garantistillelser er således også fritaget for moms.

Endvidere er forvaltning af kreditter og garantier ved den, der har ydet kreditten, fritaget for moms. Omvendt er forvaltning af kreditter og garantier, som andre har stillet, momspligtig.

Forvaltning af pantebreve og købekontrakter mv. er ikke fritaget, selv om de er stillet til sikkerhed for den, som udfører forvaltningen hermed.

Overførsler og indlån Vederlag, f.eks. gebyrer, der opkræves for anbringelse af midler på indlånskonti og kontokurantkonti, er efter litra c) fritaget for moms.

Det samme gælder vederlag for betalinger og for overførsel af beløb fra en konto til en anden, samt transaktioner med fordringer, checks og andre handelsdokumenter som f.eks. veksler.

Momsfriheden omhandler ikke blot de nævnte transaktioner, men også dertil knyttede forhandlinger.

Vederlag for fremfinding af bilag, herunder returnering af checks og Dankortnotaer på kundens anmodning, samt fremfinding af kopier af f.eks. MasterCard notaer og andre serviceydelser i tilknytning til kredit- og betalingskort er også omfattet af fritagelsen.

Inkasso Efter bestemmelsen omfatter momsfritagelsen ikke inddrivelse af fordringer. Inkassovirksomhed for tredjemand, herunder ejendomsvurderinger og indstillinger til panthavere i forbindelse med tvangsauktioner, er dermed momspligtig.

►I sag C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH, har EF-domstolen fastslået, at økonomisk virksomhed bestående i, at en erhvervsdrivende opkøber fordringer med overtagelse af tabsrisikoen og som modværdi fakturerer sine kunder et gebyr, udgør "inddrivelse af fordringer" i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3, og derfor er udelukket fra den fritagelse, der er indført ved denne bestemmelse.◄

Valuta mv.Efter litra d) er almindeligt køb og salg af valuta fritaget for moms. Det samme gælder f.eks. vekselgebyrer og gebyrer for optælling af mønter mv.

Fritagelsen vedrører alene penge og valuta, der anvendes som lovligt betalingsmiddel. Det kan i den sammenhæng nævnes, at telefonkort, dvs. magnetkort med et givet dispositionsbeløb, som er påtrykt kortet, og som kan anvendes til telefonsamtaler i dertil indrettede automater i Danmark, betragtes som et betalingsmidler, TfS 1995, 389.

Samlerobjekter som sjældne mønter og sedler er ikke omfattet af fritagelsen. En mønthandlers salg af mønter og sedler skal derfor momsberigtiges. Det samme gælder f.eks. posthuses og pengeinstitutters salg af jubilæumsmønter, der udgives i forbindelse med særlige mærkedage.

VærdipapirerEfter litra e) er transaktioner i forbindelse med værdipapirer fritaget for moms. Som eksempler på sådanne værdipapirer kan nævnes obligationer, pantebreve og andre gældsbreve, aktier, andele i selskaber eller sammenslutninger mv.

Handel med sådanne værdipapirer er momsfritaget, uanset hvorledes betalingen erlægges.

Vederlag for visse ydelser skal derimod momsberigtiges. Fritagelsen efter denne bestemmelse gælder således ikke handel med

 • varerepræsentativer som f.eks. købekontrakter og konnossementer,
 • dokumenter, der giver bestemte rettigheder, herunder brugsrettigheder over fast ejendom, f.eks. lejekontrakter, udgravningsrettigheder og
 • andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer over fast ejendom, f.eks. andelsbeviser i andelslejligheder og aktielejligheder.

Momsfritagelsen gælder forhandlinger i forbindelse med værdipapirer. Det gælder vederlag for f.eks. vekselerers, pengeinstitutters, advokaters og revisorers medvirken ved køb og salg af værdipapirer.

Af andre fritagne transaktioner kan nævnes værdiansættelse af aktier og lign. samt navnenotering af fysiske aktier. Momsfri er også udfærdigelse af transportpåtegninger på aktiebreve samt udsendelse af nye aktiebreve. Det fremgår af SKM2001.272.LSR, at salg af aktier i forbindelse med børsintroduktion er en momsfritaget finansiel transaktion. Se J.1.1.

Af SKM2001.149.LSR fremgår det, at en ejendomsmæglervirksomheds bistand i forbindelse med salg af aktier i et ejendomsselskab ikke kan anses som en momsfritaget finansiel transaktion efter denne bestemmelse. Selskabets ydelser består i at værdisætte en ejendom og udarbejde et prospekt, samt at deltage i forhandlinger om salget. Der er tale om sædvanlige ejendomsmæglerydelser, der ikke udgør en særskilt helhed, der opfylder specifikke eller væsentlige funktioner for en momsfritaget transaktion efter § 13, stk. 1, nr. 11, litra e. Vestre Landsret har i SKM2002.676.VLR stadfæstet kendelsen.

I SKM2002.377.LSR har Landsskatteretten i en sag om et vindmøllelaug oprettet som interessentskab fastslået, at salg af interessentskabsandele må anses som en momsfritaget transaktion vedrørende værdipapirer i henhold til litra e, idet transaktioner vedrørende bl.a. andele i selskaber eller andre sammenslutninger, er momsfritaget. Der er ikke tale om en sådan bestemt rettighed over fast ejendom, som specifikt er nævnt som undtaget fra litra e.

I SKM2002.448.TSS har Told- og Skattestyrelsen udtalt, at overdragelse af andelsbevis i kartoffelmelsfabrik med tilhørende leveringsret- og pligt er momsfritaget i henhold til litra e.

►I SKM2002.663.LSR fandt Landsskatteretten, at et dansk selskab efter momslovens daværende § 18, stk. 1, nr. 3 (nu § 15, stk. 2, nr. 3), og § 46, nr. 3, skulle betale moms af ydelser modtaget fra virksomheder i England. Selskabet var et holdingselskab, der bl.a. ejede et ordreproducerende datterselskab. Det danske selskab havde indgået aftale om, at en engelsk virksomhed skulle fungere som "finansiel rådgiver" for selskabet. Den engelske finansielle rådgiver ydede rådgivning i forbindelse med salget af aktierne i selskabet. Der blev også ydet rådgivning fra et engelsk advokatfirma.◄

►Vedrørende ydelserne fra den engelske virksomhed, der var finansiel rådgiver, fandt Landsskatteretten det ikke godtgjort, at de af rådgiveren leverede ydelser i henhold til den indgåede aftale kunne anses for momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e. Retten lagde vægt på, at det fremgik af kontrakten, at virksomheden fungerede som finansiel rådgiver for selskabet med henblik på at etablere et samarbejde mellem selskabet og en anden forretningspartner, og at dette samarbejde kunne etableres på flere forskellige måder, hvor bl.a. salg af aktier i selskabet var én mulighed. Således måtte kontrakten betegnes som en egentlig aftale om rådgivning vedrørende selskabets økonomiske forhold. Retten henså endvidere til, at det forhold, at selskabet ikke var sælger af aktierne, under de foreliggende omstændigheder støttede det synspunkt, at der var tale om rådgivning vedrørende selskabets forhold.◄

►Vedrørende de af det engelske advokatfirma leverede ydelser fandt Landsskatteretten ligeledes, at ydelserne ikke kunne anses for momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11. Sagen er indbragt for domstolene.◄

Efter bestemmelsen er forvaring, dvs. opbevaring af værdipapirerne, ikke fritaget for moms. Momspligtig er også aktiebogsadministration.

Bestemmelsen fritager heller ikke forvaltning, dvs. den løbende administration af værdipapirer, for moms.

Landsskatteretten har i SKM2001.614.LSR fastslået, at et selskab ikke har ret til fradrag for den del af omkostningerne, der kan hanføres til overdragelse af selskabsandele, da salg af sådanne er omfattet af litra e, mens der med henvisning til EF-dommen C-408/98 (Abbey National) kan anerkendes fradrag for den del af selskabets omkostninger, der kan henføres til overdragelse af selskabets øvrige aktiver. Se om fradrag afsnit J.1 og J.2.1.1.

Investeringsforeninger Efter litra f) er forvaltning af investeringsforeninger fritaget for moms.

Der forekommer 3 typer af investeringsforeninger:

 • kontoførende investeringsforeninger
 • certifikatudstedende - udloddende investeringsforeninger
 • certifikatudstedende - akkumulerende investeringsforeninger.

Honorar og vederlag for forvaltning af sådanne investeringsforeninger er momsfritaget, uanset om forvaltningen forestås af et pengeinstitut eller af et administrationsselskab.

Forvaltning af investeringsforeninger indebærer bl.a. almindelig pleje af investeringsporteføljen i henhold til investeringsforeningens formål.

I investeringsforeningslovens § 1 er investeringsforeninger defineret som foreninger, der henvender sig til større kredse af befolkningen, og som alene har til formål at anbringe medlemmernes midler i værdipapirer.

Investeringsforeningsloven vedrører alene kontoførende investeringsforeninger, der ikke er selvstændige indkomstskattesubjekter, men hvor beskatningen sker hos de enkelte medlemmer.

Certifikatudstedende investeringsforeninger er selvstændige skattepligtige foreninger i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 (udloddende), og § 1, stk. 1, nr. 5 a (akkumulerende).

Momsfritagelsen for vederlag for administration og pleje af værdipapirer er betinget af, at værdipapirerne indgår i værdipapirbeholdningen i en investeringsforening.