åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "I.1.1 Leverancer til andre EU-lande" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Reglerne om moms ved samhandel mellem EU-landene blev fastsat i Rådets direktiv nr. 91/680/EØF af 16. december 1991, som ændrede 6. momsdirektiv. Disse regler har karakter af overgangsregler og blev fastlagt i forbindelse med etableringen af Det indre Marked. Reglerne trådte i kraft den 1. januar 1993. Ordningen udløber imidlertid ikke automatisk, men ophører først, når EU har vedtaget en ny ordning. Der er endnu ikke vedtaget en ny ordning. Reglerne findes nu i Momssystemdirektivet. Se evt. sammenligningstabellen i direktivets bilag XII.

Det indre Marked er i artikel 26 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde defineret som et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne.

Det indre Marked er således et marked uden fysiske, tekniske eller afgiftsmæssige handelshindringer.

Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.2.2, om EU´s momsområde.