åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Efter denne bestemmelse kan virksomheder, der driver erhvervsmæssig kursusvirksomhed, som er momspligtig efter § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., fradrage 25 pct. af momsen af indkøb mv., som vedrører overnatning og bespisning af virksomhedens kursusdeltagere mv.

Det er en betingelse for den delvise fradragsret, at indkøbene står i et rimeligt forhold til de afholdte kurser.

Bestemmelsen gælder indkøb fra og med den 1. september 1995.

Fra 1. januar 2011 er bestemmelsen ændret, jf. lov nr. 1564 af 21. december 2010. Herefter er der fradrag for 25 pct. af momsen af indkøb m.v., som vedrører bespisning af virksomhedens kursusdeltagere, og fradrag for 50 pct. af momsen af indkøb m.v., som vedrører virksomhedens kursusdeltageres hotelovernatning. Det er i begge tilfælde en forudsætning, at indkøbet står i rimeligt forhold til de afholdte kurser.

Skatteministeriet har i SKM2011.229.SKAT præciseret de momsmæssige regler for fakturering, prisfastsættelse mv., når hoteller, kursus- og konferencevirksomheder mv., markedsfører deres produkter i form af f.eks. overnatning inkl. morgenmad, til en samlet pris. Endvidere præciseres, hvilke betingelser der skal være opfyldt, førend de momsregistrerede kunder kan fratrække købsmomsen af overnatning mv.

Landsskatteretten har i SKM2001.548.LSR truffet afgørelse om, at samtlige udgifter til overnatning og bespisning, der afholdtes af et selskab, der drev kursusvirksomhed fra egne lokaler, var omfattet af den begrænsede momsfradragsret efter momslovens § 42, stk. 3. Kursusvirksomhedens indkøb m.v., som vedrører overnatning og bespisning omfatter således samtlige udgifter herved, herunder udgifter til opførelse og indretning af bygninger, køb af udstyr til værelserne, indretning af køkkenlokaler, køb af driftsmidler til køkkenet samt rengøring af køkken og driftsmidler m.v.

Skatterådet har i SKM2007.784.SR fundet, at en kursusvirksomhed kan opnå fuldt momsfradrag for omkostninger i tilknytning til overnatning og bespisning af ikke-momspligtige kursusdeltagere og momsfri/momspligtige kursusdeltagere (virksomheder med delvis fradragsret) betinget af, at det viderefakturerede beløb til overnatning og bespisning svarer til de faktiske afholdte udgifter.

Vestre Landsret fandt i SKM2011.34.VLR, at fradragsbegrænsningen i momslovens § 42, stk. 3, om 25 pct. fradragsret for kursusvirksomheders udgifter til overnatning og bespisning af virksomhedens kursusdeltagere, havde hjemmel i "stand still"-reglen i 6. momsdirektivs artikel 17, stk. 6, andet afsnit, og derfor ikke er i strid med direktivet. Kursusvirksomheden havde derfor ikke krav på fuld fradragsret af betalt købsmoms af disse udgifter.