åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Flere uafhængige momspligtige personer, som er etableret her i landet, kan blive registreret under ét (fællesregistreret), hvis de anmoder om det. Det er dog en betingelse, at de alle udelukkende driver registreringspligtig virksomhed.

Fællesregistrerede virksomheder betragtes i momsmæssig henseende som én virksomhed. Intern handel med varer og ydelser mellem virksomhederne skal derfor ske uden beregning af moms, og fradragsretten opgøres under ét.

Fællesregistreringen indebærer også, at de pågældende virksomheder hæfter solidarisk for betaling af momsen, jf. § 46, stk. 7.

Udenlandske virksomheder, som er registreret her i landet ved en herboende repræsentant, f.eks. fordi der leveres varer eller ydelser med leveringssted i Danmark, kan ikke indgå i en fællesregistrering med andre virksomheder etableret her i landet. Dette skyldes, at de udenlandske virksomheder ikke kan anses for etableret her i landet, når der kun foreligger registrering ved en herboende repræsentant. Begrebet etablering indebærer således, at der oprettes filial, datterselskab eller lignende her i landet.

Se SKM2009.119.SR, hvor Skatterådet fandt, at da et forsikringsselskabs filial i et land uden for EU ikke kunne anses for et fast forretningssted i momslovens kunne filialen og selskabet, der var en del af en fællesregistrering, anses for én og samme momspligtige person.

Koncernforbundne selskaberTo eller flere momspligtige selskaber mv., der både driver registreringspligtig og ikke-registreringspligtig virksomhed her i landet, kan under visse betingelser også blive fællesregistreret.

Med virkning fra den 1. juli 2004 er bestemmelsen i momslovens § 47, stk. 4, 2. pkt. og 3. pkt. ændret, jf. lov nr. 356 af 19. maj 2004, således at personer med momsregistreringspligtige aktiviteter kan blive fællesregistreret med personer med ikke-registreringspligtige aktiviteter og personer uden økonomiske aktiviteter. Før ændringen kunne personer uden økonomiske aktiviteter ikke indgå i en fællesregistrering.

Det er en betingelse for fællesregistreringen, at der er tale om selskaber mv., hvis aktier mv. direkte eller indirekte er 100 pct. ejet af det samme selskab (moderselskabet mv.). Hvis der i nogle af de omfattede datterselskaber er udstedt medarbejderaktier i medfør af ligningslovens § 7A, kan der alligevel gives tilladelse til fællesregistrering, når aktierne er udstedt på betingelse af, at de kun kan sælges til det udstedende selskab.

Ordningen indebærer, at der ikke skal betales moms af intern omsætning. Intern omsætning skal ligeledes ikke indgå i beregningen af hel eller delvis fradragsret.  

Fællesregistreringen behøver ikke at omfatte alle selskaberne i koncernen.