Registrering for EU-erhvervelser § 50

Juridiske personer, der ikke er momspligtige, samt momspligtige personer, der efter reglerne i § 47, jf. § 48, ikke skal registreres og som ikke har ladet sig registrere efter §§ 49, 51 eller 51 a, skal alligevel registreres, når de er betalingspligtige for erhvervelser fra andre EU-lande efter bestemmelsen i § 46, stk. 2, se L.2 om betalingspligtige personer.

Modsat registrering efter § 47 medfører registrering efter § 50 ikke pligt til at betale salgsmoms af virksomhedens leverancer. Det er således alene i forbindelse med erhvervelse af varer fra andre EU-lande og køb af ydelser i udlandet, se E.3.1.1, at virksomheder registrerede efter § 50 anses for momsregistrerede virksomheder.

Om pligter til angivelse mv. for virksomheder registreret efter § 50, se P.9.

For så vidt angår betalingspligt for køb af visse ydelser i udlandet henvises endvidere der til L.1.2.3.

Registreringsgrænse på 80.000 kr.

Der skal dog ikke ske registrering, hvis den samlede værdi af erhvervelserne hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 80.000 kr., og erhvervelserne ikke omfatter varer, der er punktafgiftspligtige (harmoniserede punktafgifter), jf. § 34, stk. 1, nr. 3, se I.1.1.3.

Hvis en erhverver i år 1 har erhvervelser for over 80.000 kr., skal den pågældende derfor både i dette år og i år 2 registreres og betale moms, selvom erhvervelserne i år 2 er under registreringsgrænsen.

►Bestemmelsen svarer til Momssystemdirektivets artikel 3, stk. 1, litra b), og stk. 2.◄

►Efter momsforordningens artikel 4, stk. 1, finder registreringsgrænsen (undtagelsen fra registreringspligt) vedrørende erhvervelse af varer også anvendelse på en virksomhed, som er registreret efter de særlige regler om registrering for køb og salg af hovedregelydelser, se evt. afsnit M.4.2 og M.4.3.◄

Valgfri registrering

En erhverver, der efter bestemmelsen i § 50 ikke skal lade sig registrere, kan alligevel vælge at lade sig registrere og betale moms, jf. § 50 a. Se evt. M.4.1.