Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.22.5 Brugte personmotorkøretøjer.

 x

Ved videresalg af brugte personmotorkøretøjer beregnes salgsmomsen efter de almindelige regler. Til gengæld kan videreforhandleren foretage et fradrag i den salgsmoms, som skal afregnes over for SKAT.  

Fradraget beregnes således:

Momssatsen i procent x Forhandlerens indkøbspris
100 + momssatsen i procent  

Fradraget svarer ved indkøb i Danmark til 20 pct. af indkøbsprisen. Momsfradraget skal foretages i det beregnede momsbeløb, når det brugte motorkøretøj videresælges. Fradraget kan således ikke foretages på et tidligere tidspunkt. Hvis afgiftsbeløbet efter fradraget er positivt, skal det overføres til kontoen for udgående moms, jf. momsbekendtgørelsens § 93, stk. 5. Såfremt momsbeløbet er negativt, kan beløbet ikke medregnes i virksomhedens afgiftstilsvar, jf. § 71.

Videreforhandleren kan anvende den danske momssats til beregning af fradraget, hvis det brugte personmotorkøretøj er købt her i landet af en virksomhed, der har anvendt brugtmomsordningen eller af en ikke momspligtig person. Det gælder uanset, om den ikke momspligtige person er dansk statsborger eller statsborger i et andet EU-land.

Hvis videreforhandleren derimod har købt det brugte personmotorkøretøj i et andet EU-land af en ikke momspligtig person, skal videreforhandleren anvende den på tidspunktet for personmotorkøretøjets levering her til landet gældende momssats i det andet EU-land til beregning af fradraget.  

Hvis videreforhandleren køber et brugt personmotorkøretøj af en forhandler, der er momsregistreret i et andet EU-land, skal videreforhandleren ligeledes anvende den gældende momssats i det andet EU-land til beregningen af fradraget. Det gælder uanset, om købet er sket her i landet eller i det andet EU-land. Det er herved forudsat, at den udenlandske forhandler anvender en ordning, der svarer til den danske brugtmomsordning, jf. TfS 1997, 313.

I SKM2007.303.SR er Skatterådet af den opfattelse, at i en konstruktion, hvor en privatperson køber en brugt bil af et tysk selskab, som han sælger videre til den danske autoforhandler, der ejer det tyske selskab, for derefter at købe den tilbage, når den danske autoforhandler har indregistreret bilen her i landet, består privatpersonens rolle reelt alene i hans egenskab af endelig køber, og den danske autoforhandler kan derfor ikke anses for at have købt bilen af en privatperson i Danmark.

Beregningen tager således højde for og regulerer den lavere moms, der oprindeligt er betalt i et andet EU-land.

Eksempel 1 Beregning af brugtmoms hvor et brugt personmotorkøretøj er købt for 50.000 kr. i Danmark og videresolgt for 70.000 kr. Momsen af salgsprisen udgør 20 pct. af 70.000 kr. = 14.000 kr.

Fradraget udgør:

25 x 50.000 kr. = 10.000 kr.
100 + 25

Momsen som skal overføres til kontoen for udgående moms, udgør hermed 14.000 kr. - 10.000 kr. = 4.000 kr.

Eksempel 2 Beregning af brugtmoms hvor et brugt personmotorkøretøj er købt for 50.000 kr. i et andet EU-land og videresolgt for 70.000 kr. Momssatsen i det andet EU-land er 15 pct.

Fradraget udgør:

15 x 50.000 kr. = 6.521 kr.
100 + 15

Der skal i dette tilfælde overføres 14.000 kr. - 6.521 kr. = 7.479 kr. til kontoen for udgående moms.

x