Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.22.12.3 Små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøj.x

Ikke indregistrerede motorkøretøjer Motorkøretøjer, som ikke indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn, skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, når de udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Der er således ikke ved anvendelsen af motorkøretøjerne foretaget udtagning, der sidestilles med levering mod vederlag , jf. momslovens § 5, stk. 1. Forhandleren/virksomheden har fuldt fradrag for moms af indkøbet af motorkøretøjerne, jf. § 41, stk. 1.

Forhandleren har fuld fradragsret for driften af motorkøretøjerne, jf. momslovens § 41, stk. 2.

Ved videresalg skal der betales moms af den fulde salgspris ekskl. registreringsafgift, jf. § 27. Såfremt betingelserne for at anvende brugsmomsordningen i momslovens kap. 17 er opfyldt, se Q.2.3 og R, kan forhandleren dog vælge at videresælge motorkøretøjerne som led i denne ordning.

Det beløb, som ikke skal medregnes til momsgrundlaget, er den endeligt erlagte registreringsafgift, idet denne, og ikke det på faktureringstidspunktet foreløbigt fastsatte depositum, må anses for den af virksomheden på køberens vegne afholdte udgift, jf. forhold 1 og 3 i Landsskatterettens kendelse i SKM2004.235.LSR.

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2005.160.TSS på baggrund af Landsskatterettens kendelser i SKM2003.433.LSR og SKM2004.235.LSR samt Østre Landsret kendelse i SKM2005.115.ØLR om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EF-domstolen (sag C-98/05) udtalt sig om den momsmæssige behandling af registreringsafgift i en række situationer. Se nærmere Q.2.7.

 

Indregistrerede motorkøretøjer Motorkøretøjer, der indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn, og som udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser, skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, idet der ved anvendelsen af motorkøretøjerne ikke er foretaget udtagning, der sidestilles med levering mod vederlag i henhold til momslovens § 5, stk. 1 eller 2.

Forhandleren har fuld fradragsret for momsen på driften af motorkøretøjerne, jf. § 41, stk. 2. Ved salg af motorkøretøjerne skal der betales moms af den fulde salgspris inkl. registreringsafgiften, jf. § 27.

 

Motorkøretøjer skal medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, såfremt de indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn og anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver eller for dennes personale eller til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, jf. momslovens § 5, stk. 1. Tilsvarende gælder ved udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål, jf. § 5, stk. 2. Den momspligtige værdi er indkøbs- eller fremstillingsprisen ekskl. registreringsafgift og ekskl. moms i henhold til § 28, stk. 1.

Forhandleren har fradrag for driftsomkostninger, jf. § 41, stk. 2, såfremt motorkøretøjerne også anvendes til fradragsberettigede formål i virksomheden. Ved videresalg af motorkøretøjerne skal der ikke betales yderligere moms, jf. § 13, stk. 2.

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2005.160.TSS på baggrund af Landsskatterettens kendelser i SKM2003.433.LSR og SKM2004.235.LSR samt Østre Landsret kendelse i SKM2005.115.ØLR om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EF-domstolen (sag C-98/05) udtalt sig om den momsmæssige behandling af registreringsafgift i en række situationer. Om motorkøretøjer, der formelt set er indregistreret i forhandlerens navn, men reelt er indregistreret i købers navn (SKM2003.433.LSR og forhold 4 i SKM2004.235.LSR), se nærmere Q.2.11.1. Se i øvrigt nærmere Q.2.7.

 

Formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelserHvis indregistrerede motorkøretøjer, der udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser, udtages til privat brug eller til andre formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, skal de momsberigtiges i henhold til § 5, stk. 1, jf. § 28, stk. 1. Tilsvarende gælder ved udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål, jf. § 5, stk. 2. Den momspligtige værdi er således indkøbs- eller fremstillingsprisen ekskl. registreringsafgift og ekskl. moms i henhold til § 28, stk. 1.

Forhandleren har fradrag for driftsomkostninger, jf. § 41, stk. 2, såfremt motorkøretøjerne også anvendes til fradragsberettigede formål i virksomheden. Ved videresalg af motorkøretøjerne skal der ikke betales yderligere moms, jf. § 13, stk. 2.

Se forhold 2 i SKM2004.235.LSR, der er nærmere omtalt i SKM2005.160.TSS samt i Q.2.11.1.

Motorkøretøjer købt uden tilfaktureret momsMotorkøretøjer, der er købt uden tilfaktureret moms, skal ved udtagning ikke momsberigtiges efter § 5, stk. 1 eller 2, idet udtagningen ikke sidestilles med levering mod vederlag henset til, at der ikke er opnået fuld eller delvis fradrag ved købet.

Forhandleren har fradrag for driftsomkostningerne, jf. § 41, stk. 2, hvis motorkøretøjerne helt eller delvist anvendes til fradragsberettigede formål i virksomheden. Ved videresalg kan brugtmomsordningen i visse tilfælde finde anvendelse, se Q.2.3 og R. Såfremt brugtmomsordningen ikke anvendes, skal der betales moms af den fulde salgspris inkl. registreringsafgiften, jf. § 27.

x