I medfør af lov nr. 410 af 2. juni 2003 om ændring af skattestyrelsesloven (ændringer af fristregler på skatte- og afgiftsområdet m.v.), § 35 B og § 35 C, er der indført bestemmelser om ordinær og ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift.

Bestemmelsen i skattestyrelseslovens § 35 B - nu skatteforvaltningslovens § 31 - indeholder den almindelige fristregel, det vil sige reglen om de ordinære frister for fastsættelse og ændring af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift, og betingelser for henholdsvis de statslige told- og skattemyndigheders og de afgiftspligtiges anmodning om ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelse af afgift.

I skattestyrelseslovens § 35 C- nu skatteforvaltningslovens § 32 - er der fastsat en række undtagelser til den ordinære 3-års frist.

Bestemmelserne har virkning for anmodninger om genoptagelse af et afgiftstilsvar, som er indgivet til myndighederne den 12. marts 2003 eller senere. Reglerne er nærmere beskrevet i told- og skatteforvaltningens vejledning om processuelle regler, afsnit G.1.2 - Ændring af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift.