§ 64

Bestemmelsen fastsætter regler for afregning af moms for de virksomheder, der er registreret efter §§ 50-50b, se afsnit M.4M.4.1 og M.4.2, dvs. ikke-momspligtige juridiske personer, samt momspligtige personer, der ikke er registreringspligtige efter § 47, der køber varer for over 80.000 kr. på årsbasis fra andre EU-lande (§ 50), sådanne virksomheder, der har valgt at lade sig registrere, selv om beløbsgrænsen på 80.000 kr. ikke er overskredet (§ 50a), samt momspligtige personer, der er betalingspligtige for køb af varer og ydelser fra udenlandske virksomheder, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 2 og 3, ►eller - fra 9. april 2010 - for indenlandske køb af CO2-kvoter eller -kreditter, jf. § 46, stk. 1, nr. 6◄ (§ 50b).

Afgiftsperioden for disse virksomheder er kvartalet. De skal afgive momsangivelse senest 1 måned og 10 dage efter momsperiodens udløb. Angivelsen for april kvartal skal dog først ske 1 måned og 17 dage efter periodens udløb.

Den skyldige moms skal indbetales senest samtidig med angivelsesfristens udløb.

Der gælder de sædvanlige regler om forfald, betaling og inddrivelse af momsen mv. Se iøvrigt afsnit P.1 og P.2.

§ 65, stk. 1

Virksomheder registreret efter §§ 50-50b skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for kontrollen hermed.

§ 65, stk. 2 - Privatpersoners erhvervelse af nye transportmidler

§ 65, stk. 2, indeholder regler for afregning af moms for privatpersoner og andre ikke-registrerede personer, der erhverver et nyt transportmiddel fra et andet EU-land. Nye transportmidler skal altid momsberigtiges her i landet. En privatperson mv., der erhverver et nyt transportmiddel fra et andet EU-land til brug her i landet, skal derfor anmelde denne erhvervelse til told- og skatteforvaltningen senest 14 dage efter, at transportmidlet er ankommet her til landet. Samtidig med anmeldelsen indsendes faktura som dokumentation for købet. Momsen skal indbetales 14 dage efter påkrav fra told- og skatteforvaltningen. OPKL § 14, om lønindeholdelse finder tilsvarende anvendelse, se P.2.2.