Fra den 1. januar 2000 afløser tinglysningsafgiftsloven stempelafgiftsloven, jf. lov nr. 382 af 2. juni 1999 om afgift af tinglysning og registrering mv. (tinglysningsafgiftsloven). Det samme gælder afgiften på 1.200 kr. efter retsafgiftsloven for tinglysninger. Stempelafgiftsloven videreføres kun for skadesforsikringer.
 
Formål og model
 
Tinglysningsafgiftsloven bygger på en model, hvor afgiften udløses ved registrering hos det offentlige af ejerskifte eller belåning af fast ejendom eller løsøre, herunder skibe og luftfartøjer. Loven er udformet således, at den er enkel at administrere, den er egnet til elektronisk registrering, den er robust overfor omgåelse, og de få afgiftsundtagelser hviler på objektive kriterier.
 
Hvad udløser afgiftspligten
 
Det er nu kun tinglysningen - registreringen- der udløser afgiftspligten. Retsforhold, der ikke registreres, er derfor afgiftsfri, hvis de oprettes fra og med den 1. januar 2000. Det gælder eksempelvis gældsbreve, entreprisekontrakter, garantier og kautioner.
 
Ejerskifte - fast ejendom
 
Ved ejerskifte af boliger betales fortsat en afgift på 0,6 % af ejerskiftesummen, dog mindst af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Anden fast ejendom end boliger er nedsat fra 1,2 % til 0,6 % af ejerskiftesummen. Dertil kommer den faste afgift, der er forhøjet fra 1.200 kr. til 1.400 kr. Der skal betales afgift ved tinglysning af et betinget ejerskifte.
 
Den endelige registrering af et betinget registreret ejerforhold er afgiftsfri.
 
Ejerskiftesummen er det samlede nominelle vederlag. Ejerskiftesummen er den samlede sum til den, der afstår det ejerskiftede, eller til andre som betaling for ejerskiftet. Det vil sige kontante beløb, pantebreve, der udstedes som led i ejerskifte, og pantehæftelser, der overtages som led i ejerskiftet. Hvis afgiftsgrundlaget kan opgøres på mere end en måde, beregnes afgiften af det afgiftsgrundlag, der medfører den højeste afgift. Overdrages der løsøre, der ikke er fast tilbehør til ejendommen, eksempelvis havemøbler, medregnes løsøret ikke i afgiftsgrundlaget.
 
Pant - fast ejendom mv.
 
Ved pant i fast ejendom mv. betales fortsat en afgift på 1,5 % af pantesummen. Dertil kommer den faste afgift, der er forhøjet fra 1.200 kr. til 1.400 kr. Bestemmelsen omfatter underpant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder, herunder goodwill.
 
Låneombytninger
 
Realkreditlån kan omlægges uden at der påny betales afgift af restgælden. Ved tinglysning af ombytningspantebrevet betales der grundafgift på 1.400 kr. Overstiger det nye realkreditlån det gamle realkreditlån, skal der herudopver betales 1,5 pct. af forskellen mellem det nye lån og det gamle lån. Reglen gælder realkreditlån, der er ydet af realkreditinstitutter og lån, der er ydet af pengeinstitutter på vilkår, der svarer til realkreditlån.
 
Afgift af det højeste beløb, hovedstolen kan opskrives til.
 
Afgiften skal som udgangspunkt betales af pantebrevets nominelle hovedstol, medmindre hovedstolen på et pantebrev kan opskrives. Det gælder eksempelvis ejerpantebreve med opskrivningsklausul. Er der ikke tale om realkredit, skal der betales afgift af det højeste beløb, hovedstolen kan opskrives til.
 
Adgang til at værdistemple pantebreve m.v ophører
 
Vilkårsændringer i pantebreve, herunder kreditorskifte, udløser fremover kun grundafgiften på 1.400 kr. Forhøjes pantesummen, skal der derimod betales forskelsafgift. Der er ikke længere mulighed at betale nedsat afgift, hvis pantesummen er større end pantets værdi. Der er heller ikke mulighed for at flytte pantebrevet til andre faste ejendomme uden at betale afgift af hele det pantsikrede beløb.
 
Retspant
 
Tinglysning af retspant er fremover helt afgiftsfri, eksempelvis tinglysning af udlæg og udpantning. Der betales heller ingen fast afgift.
 
Ejendomsforbehold
 
Der betales fremover en afgift på 1,5 % af det beløb, som ejendomsforbehold i køretøjer og campingvogne skal sikre. Dertil kommer den faste afgift på 1.400 kr.
 
Andre tinglysninger
 
Afgiften udgør 1.400 kr. af andre tinglysninger end tinglysning af ejerskifte, pantsætning og ejendomsforbehold. Disse "andre tinglysninger" eksempelvis: Adkomstændring til fast ejendom ved visse ægtefælleskifter. Adkomstændring ved selskabers og foreningers fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver. Adresse- og navneændring, medmindre en af parterne selv skifte navn eller adresse. Debitorskifte. Ejerpantebrev om meddelelser efter retsplejelovens § 563 og 564. Høstpantebrev. Kreditorskifte. Låneombytninger af realkreditlån og visse inkonvertible lån. Matrikulær ændring i forbindelse med panterettigheder. Salgsfuldmagt. Transport af rettighed, herunder i henhold til ejendomsforbehold. Vilkårændringer om rente, afdrag, opsigelse eller rykning.
 
Flere rettigheder af forskellig type i samme anmeldelse
 
Det er sket en ændring i forhold til retsafgiftsloven, hvor der blev betalt èn afgift pr. dokument, selv om dokumentet omfattede flere rettigheder af forskellig type vedrørende flere ejendomme med samme eller forskellig ejerkreds.
 
Tinglysning af en anmeldelse, der omfatter flere rettigheder af forskellig type, udløser nu en afgift på 1.400 kr. for hver rettighed, der skal tinglyses. (Et skøde tinglyses samtidig som servitutstiftende og som pantstiftende.)
 
Flere rettigheder af samme type i samme anmeldelse
 
Tinglysning af en anmeldelse, der omfatter flere rettigheder af samme type, udløser én afgift på 1.400 kr. for hver rettighed, der skal tinglyses. Det gælder såvel på samme ejendom som på flere ejendomme i samme retskreds, hvis ejerkredsen er den samme. (En relaksationserklæring kan omfatter flere realkreditlån mellem samme parter, da pantebnrevene ikke skala medsendes.) ejendommen).
 
Rettigheder, udløser kun èn fast afgift på 1.400 kr. pr. rettighedstype, uanset antallet af ejendomme med forskellig ejerkreds, som anmeldelsen vedrører, hvis dokumentet kan oprettes uden den enkelte ejers påtegning. Eksempelvis hvor en ejerforenings repræsentanter underskriver dokument om ændring af vedtægter i henhold til en lovlig vedtagelse på generalforsamlingen. Det samme gælder hvor en kommunen har vedtaget en lokalplan.
 
Skibe
 
Ved registrering af ejerskifte i skibe er afgiften 0,1 % af ejerskiftesummen, og 0,4 % for fiske-og fritidsfartøjer. Ved registrering af pant i skibe er afgiften 0,1 % af pantesummen, dog 1,5 % for fritidsfartøjer. Satsen er 1, 5 % for fritidsskibe og andre skibe med en bruttotonnage på 5 eller derunder.
 
Afgiften udløses såvel ved registrering af ejerskifte som ved registrering af ejerskab. Det sidste vil f.eks. forekomme, når et skib overføres fra udenlandsk registrering til registrering i skibsregistret, uden at skibet i den forbindelse skifter ejer. Der betales ingen afgift ved førstegangsregistrering af en ejer af et nybygget skib på grundlag af skibsbygningsattesten. Den endelige registrering af et betinget registreret ejerforhold er afgiftsfri.
 
Luftfartøjer
 
Ved registrering af ejerskifte i luftfartøjer er afgiften 0,1 % af ejerskiftesummen. Afgiften udløses såvel ved registrering af ejerskifte som ved registrering af ejerskab. Ved registrering af pant i skibe er afgiften 0,1 % af pantesummen. Der gælder ingen fast afgift på 1.400 kr. for skibe og luftfartøjer.
 
Ved pant i luftfartøjer, der vejer under 5.700 kg og er registreret til højst 10 passagerer, udgør satsen 1,5 pct. som for pantsætning af løsøre.
 
Betaling af afgiften
 
Der skal betales den fulde afgift sammen med anmeldelsen til tinglysning eller registrering til registreringsmyndigheden. Der sker oprunding af den beregnede procentafgift til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Det er afgiftsbeløbet, der oprundes, og ikke afgiftsgrundlaget. Der kan bortses fra ørebeløb i afgiftsgrundlaget. Er afgiften hverken helt eller delvist betalt inden registreringsmyndigheder videresender sagen til afgiftsmyndigheden på grund af den manglende afgift betales en ekstra afgift på 5 % af afgiftsbeløbet, men mindst 200 kr.
 
Registreringsmyndigheden
 
Registreringsmyndigheden for fast ejendom er tinglysningsmyndigheden i den retskreds, hvor ejendommen ligger. Registreringsmyndigheden for pant i løsøre mv. er Bilbogen og Personbogen i Århus. Registreringsmyndigheden for skibe er Skibsregistret. Registreringsmyndigheden for fly er Statens Luftfartsvæsen.
 
Afgiftsmyndigheden
 
Den landsdækkende afgiftsmyndighed er Told- og Skatteregion Høje-Taastrup,Helgeshøj Alle 9, 2630 Taastrup, der afgør spørgsmål om afgiftspligt, afgiftsgrundlag og afgiftsfritagelse samt godtgørelse af afgift.
 
Klagemyndigheden
 
Landsskatteretten, Vester Farimagsgade 7, 1606 København V, påkender klager over afgiftsmyndighedens afgørelser. Fristen er 3 måneder og den påklagede afgørelse skal medsendes. Der betales en klageafgift ved en klage til Landsskatteretten. Beløbet er 600 kr. (1999). Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
 
Visse spørgsmål eksempelvis om hvem, der hæfter for afgiften, afgøres af Told- og Skattestyrelsen