Afgift af kvælstofoxider (NOx-afgift) - afgiftsgodtgørelse - ikke-registrerede virksomheder - styresignal
Dato for udgivelse
05 Jul 2011 11:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Jul 2011 11:28
SKM-nummer
SKM2011.472.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2011-262-0224
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
NOx-afgift, afgiftsgodtgørelse
Resumé

Styresignal om, at afgiftsgodtgørelse kan ydes til både registrerede og ikke-registrerede virksomheder, der begrænser udledningen af NOx til luften

Reference(r)
NOx-afgiftslovens § 9 og kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011
Henvisning
Punktafgiftsvejledning 2011-1, G.20.8

1. Baggrund og problemstilling
Ifølge § 9, stk. 1, i lov nr. 472 af 17. juni 2008 om afgift af kvælstofoxider (NOx-afgiftsloven) kan virksomheder, der betaler NOx-afgift af de brændsler/brændstoffer, som fremgår af lovens bilag 1, få afgiftsgodtgørelse, såfremt de begrænser udledningen af NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding igennem røgrensning eller ved andre tekniske tiltag, der reducerer udledningen af NO2-ækvivalenter.

Der har med henvisning til NOx-afgiftslovens § 9, stk. 1 sammenholdt med NOx-afgiftslovens § 9, stk. 5 været rejst spørgsmål om, hvorvidt afgiftsgodtgørelse både kan ydes til virksomheder, der er registreret efter NOx-afgiftsloven, og virksomheder, der ikke er registreret efter loven. 

I de oprindelige forudsætninger bag NOx-afgiften herunder også lovforslag nr. L 169 fremsat den 28. marts 2008, er det lagt til grund, at godtgørelse kan ydes til alle virksomheder, der enten har eller fremadrettet får foretaget tiltag, som fører til, at udledningen af NO2-ækvivalenter til luften begrænses.

Reglerne for afgiftsgodtgørelse fremgår af lovens § 9, stk. 2 og kapitel 2 (§§ 5 og 6) i bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011 om måling af udledningen af kvælstofoxider og om godtgørelse af afgiften.

2. Virksomheder, der kan få afgiftsgodtgørelse (præcisering)
Det præciseres hermed, at afgiftsgodtgørelse kan ydes til både registrerede og ikke-registrerede virksomheder, der opfylder lovens og bekendtgørelsens betingelser for at få afgiftsgodtgørelse.

Det følger af bekendtgørelsens § 6, stk. 5, at opgørelse af afgiftgodtgørelsen sker årligt på basis af betalt afgift i kalenderåret, og at anmodning om godtgørelse skal sendes til SKAT senest 3 måneder efter udløbet af kalenderåret. 

For ikke-registrerede virksomheder, der opfylder betingelserne for afgiftsgodtgørelse, fastsættes fristen for godtgørelsesperioden 2010 efter omstændighederne til den 31. marts 2012.

3. Mere information om afgiftsgodtgørelse til ikke-registrerede virksomheder
Styresignalet suppleres med et nyhedsbrev om nærmere regler vedr. ikke-registrerede virksomheders anmodning om afgiftsgodtgørelse.