C.A.3.4.13 Ulønnede medhjælpere mv. eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger
Version2013-1
ISBN-nummer978-87-7121-578-6
Resumé

SKAT ajourfører Den juridiske vejledning to gange årligt - i januar og juli.

Vejledningen giver udtryk for SKATs opfattelse af gældende praksis og har cirkulærestatus.

Se også vejledningen "Om Skatteministeriets juridiske vejledninger 2013-1", som er et forord til Den juridiske vejledning.

Alle de tidligere juridiske vejledninger er placeret i "Se tidligere vejledninger".

TrykstedVejledningen er ikke trykt - findes kun på skat.dk
Dokument typeJuridisk vejledning

 Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatningen af ulønnede medhjælpere mv. eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit C.A.3.4.14 om hjemmeværnets frivillige ulønnede personel.

Regel

Foreninger kan udbetale skattefri godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, som yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed. Se LL § 7 M.

Skattefriheden er betinget af, at følgende betingelser begge er opfyldt:

Skatterådets satser xer forhøjet vedx xfremgår af xBEK nr. x961 af 25. september 2012 xx1023 af 21/08/2007xxDe forhøjede satser er gældende for 2012 for frivillige, der den 1. oktober 2012 fortsat ydede arbejde for foreningen, og for frivillige, der fra den 1. oktober 2012 påbegyndte arbejde for foreningen. For frivillige, der før 1. oktober 2012 ophørte med at yde frivilligt arbejde for foreningen, gælder satserne efter bekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2007. x   

Personer omfattet af reglen

Skattefri godtgørelse efter LL § 7 M kan udbetales til

i fx

hvis bistanden ydes som led i foreningens skattefri virksomhed. Se afsnit C.D.8.10.1.2.1 om indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed og afgrænsning af begrebet.

Politisk forening/parti

Reglen gælder også for personer, der udfører ulønnet arbejde for en politisk forening/parti i det omfang

Se Skatteministerens svar på spørgsmål S 3102 af 3/9 1999 (TfS 1999.801).

Skatterådet bekræftede i en konkret sag, at et politisk parti kan udbetale skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse til ulønnede medlemmer, medhjælpere og ledere efter LL § 7 M. Se SKM2009.281.SR.

Religiøse samfund

Religiøse samfund er omfattet af LL § 7 M, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne i bestemmelsen.

Menighedsråd er omfattet af begrebet religiøse samfund, som omhandlet i LL § 7 M.

Skatterådet har udtalt, at et menighedsråd var omfattet af begrebet religiøse samfund, som omhandlet i LL § 7 M. Menighedsråd kunne derfor stille multimedier til rådighed for ulønnede medlemmer af menighedsråd samt andre frivillige, uden at det udløste beskatning efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Var der tale om lønnet arbejde for menighedsrådene, skulle medlemmerne derimod beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Se SKM2010.596.SR.

Se om de gældende regler for beskatning af telefon, computer og datakommunikationsforbindelse i afsnittet herom.

Trænere, instruktører og kampdommere

Begrebet medhjælpere i LL § 7 M omfatter bl.a. trænere, instruktører og kampdommere.

Foreningens medlemmer og forældre til foreningens medlemmer anses kun for medhjælpere for foreningen i det omfang, de udfører arbejde for foreningen. Medlemmers udførelse af aktiviteter, der er en naturlig del af medlemskabet, fx transport til træning, anses ikke for omfattet af bestemmelsen. Det skyldes, at transporten til træning antages at ske i medlemmets interesse, fordi deltagelse i træningen netop er formålet med medlemskabet.

Lønnede medhjælpere i foreningerne er typisk trænere og ledere. Deres vederlag skal behandles efter de almindelige regler for lønindkomst. Foreningen kan udbetale skattefri godtgørelser til ansatte lønmodtagere og lønnede medhjælpere efter reglerne i LL §§ 9 A (rejsereglerne) og 9 B (erhvervsmæssig befordring). Se LL § 9, stk. 5, og BEK nr. x1081 af 20. november 2012 xx1194 af 13. december 2011x. Se afsnit C.A.7 om rejsereglerne og C.A.4.3.3.3 om erhvervsmæssig befordring.

Frivillige i caféer og lokalcentre

Skatteministeren har udtalt, at frivillige, der et par gange om ugen arbejdede vederlagsfrit i caféer og lokalcentre, ikke skulle beskattes af et måltid mad, de af og til indtog, mens de hjalp til, selvom det var usikkert om sådanne caféer og lokalcentre var omfattet af LL § 7M. Der var ikke tale om et skattepligtigt gode, men en kompensation for udgift forbundet med, at den frivillige var nødt til at indtage et måltid uden for hjemmet. Se Skatteministerens svar på spørgsmål 277, Alm. del 2011.

Fagforeninger

Fagforeninger falder uden for kredsen af foreninger, der er omfattet af LL § 7 M.

Ligningsrådet tiltrådte i en konkret sag, at fagforeninger falder uden for kredsen af foreninger, der er omfattet af LL § 7 M. Samtidig tiltrådte rådet, at der er tale om skattepligtige vederlag, når der udbetales godtgørelser, der overstiger de satser for godtgørelser efter LL § 7 M, som Ligningsrådet (nu Skatterådet) har fastsat. Se SKM2001.446.LR

Landsskatteretten har i en anden sag fundet, at ulønnede personer i en fagforenings sektorbestyrelse var omfattet af fondsbeskatningsloven, og der var derfor ikke tale om skattefri virksomhed, som krævet efter LL § 7 M. Sektorbestyrelsesmedlemmerne skulle derfor beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Se SKM2010.823.LSR.

Se om de gældende regler for beskatning af telefon, computer og datakommunikationsforbindelse i afsnittet herom.

Frivillige ulønnede mentorer

Skatterådet har taget stilling til en situation med frivillige ulønnede mentorer, der af et jobcenter fik stillet mobiltelefon til rådighed for et projekt. Da jobcentret var hvervgiver og havde instruktionsbeføjelsen, blev mentorerne anset for ansat af jobcentret. Mentorerne skulle ikke beskattes, hvis mobiltelefonen i øvrigt opfyldte betingelserne for en arbejdsmobiltelefon. Afgørelsen tog ikke direkte stilling til, om mentorerne var skattefri efter LL § 7 M, men det er Skatteministeriets opfattelse, at Skatterådet formentlig ikke har anset denne bestemmelse for relevant, fordi et jobcenters aktiviteter næppe kan være omfattet af bestemmelsen. Se SKM2010.81.SR.

Udgifter omfattet af reglen

Befordring

Der kan udbetales skattefri godtgørelse til at dække udgifter til befordring i egen bil med Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel. Se LL § 9 B, og satserne for 2013 i BEK nr.x1081 af 20. november 2012 xx1194 af 13. december 2011x. Se også skatteministerens besvarelse af et spørgsmål om skattefri godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer eller ulønnede medhjælpere, der udfører ulønnet arbejde for en politisk forening/et politisk parti i TfS 1999, 801.

Kørsel mellem sædvanlig bopæl og indtægtsgivende arbejdsplads er privat kørsel bortset fra de første 60 dage inden for de forudgående 12 måneder (60-dages-reglen). Se LL § 9 B, stk. 1, litra a. Begrænsningen i LL § 9 B (60-dages-reglen), gælder dog ikke ved udbetaling af befordringsgodtgørelse til ulønnede medhjælpere mv. eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger. Se BEK nr.x961 af 25. september 2012 xx1023 af 21. august 2007x, § 1, stk. 2.

Rejse

Der kan udbetales skattefri godtgørelse til at dække rejseudgifter efter LL § 9 A (rejsereglerne). Se BEK xnr. 961 af 25. september 2012 xx1023 af 21. august 2007x, § 2, stk. 1.

Se afsnit C.A.7 om rejsereglerne.

Endagsarrangementer

Der kan skattefrit udbetales indtil x70x x60x kr. pr. dag til at dække af merudgifter til mad, når man som ulønnet medhjælper deltager i endagsarrangementer, udenbys kampe, stævner mv. af mindst fem timers varighed. Se bekendtgørelse nr. x961 af 25. september 2012x x1023 af 21. august 2007x, § 2, stk. 2.

Telefon

Der kan udbetales skattefri godtgørelse til at dække udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug med indtil x2.300 xx2.000 xkr. pr. år. Se bekendtgørelse nr. x961 af 25. september 2012 xx1023 af 21. august 2007x, § 3.

Andre udgifter

Der kan udbetales skattefri godtgørelse til at dække følgende andre udokumenterede udgifter:

Landsskatteretten har i en konkret sag afgjort, at en ulønnet formand for en boldspilunion kunne modtage sportsbeklædning fra en tøjsponsor uden skattemæssige konsekvenser. Landsskatteretten lagde bl.a. vægt på, at ydelsen ikke vedrørte boldspilunionens erhvervsmæssige virksomhed, og at beklædningen var nødvendig for at kunne udføre bestyrelsesarbejdet. Se SKM2002.46.LSR.

Skatterådet har i en sag afgjort, at der kan udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse på op til 150 kr. pr. kamp, dog højst 300 kr. pr. dag, til en idrætsdommer, som møder op til en kamp, men hvor kampen aflyses af dommeren på kampstedet. Samtidig bekræftede Skatterådet, at der ikke kan udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse, hvis kampen aflyses i så god tid, at dommeren kan undgå at køre forgæves til kampstedet. Se SKM2006.509.SR.

Godtgørelser der overstiger Skatterådets satser

Hvis de udbetalte godtgørelser overstiger Skatterådets satser, bliver alle godtgørelser, der er udbetalt til den pågældende, skattepligtige. Det betyder, at det er de almindelige regler om indeholdelse af A-skat, AM-bidrag samt reglerne om oplysningspligt, der gælder. Se bekendtgørelse nr. x961 af 25. september 2012 xx1023 af 21. august 2007x, § 5.

Ligningsrådet fastslog i en konkret sag, at personer, som modtager godtgørelser, der overstiger satserne, ikke kan anses for ulønnede og dermed ikke er omfattet af reglerne i LL § 7 M. Se SKM2001.446.LR.

Både lønnet og ulønnet job i samme organisation

I en situation, hvor en person har både et lønnet og et ulønnet job i samme organisation, er det afgørende for, om der kan udbetales skattefri godtgørelser efter LL § 7 M, hvorvidt der er tale om isolerede og selvstændige aktiviteter. Det vil sige, om udgifterne er holdt hver for sig med eget udgiftsområde og budget, og om aktiviteterne er adskilte. Er det tilfældet, taler det for, at der kan udbetales godtgørelse efter LL § 7 M.

Landsskatteretten har i en sag om godtgørelser fra en forening til en medarbejder, der både arbejdede lønnet og ulønnet, afgjort, at godtgørelserne ikke kunne udbetales skattefrit, fordi det ikke tydeligt fremgik, at der var tale om to selvstændige hverv, hvor det ene var lønnet og det andet ulønnet. Se SKM2008.88.LSR.

Godtgørelse af udgifter efter regning

Foreningen kan, i stedet for at udbetale godtgørelser efter Skatterådets satser, vælge at godtgøre udgifterne efter dokumentation ved eksterne bilag. Se bekendtgørelse nr. x961 af 25. september 2012 xx1023 af 21. august 2007x, § 6.

Der kan ikke både udbetales skattefri godtgørelse og refunderes udgifter efter regning inden for det samme indkomstår. Dette princip gælder for hver af de anførte udgiftstyper for sig. Se bekendtgørelse nr.x961 af 25. september 2012 xx1023 af 21. august 2007x, § 7.

Telefon, computer og datakommunikation

Får en person, der er omfattet af LL § 7 M, stk. 1, stillet en pc, en telefon eller internetforbindelse til rådighed til brug for vedkommendes bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, anses personen fortsat for ulønnet, og vedkommende er ikke skattepligtig efter LL § 16, stk. 12 og 13, af privat rådighed over de pågældende goder. Se LL § 7 M, stk. 3.

Det er en forudsætning, at de pågældende goder stilles til rådighed med henblik på foreningens skattefri virksomhed.

Får en sådan person stillet telefon, computer eller datakommunikationsforbindelse til rådighed, kan der ikke samtidig udbetales godtgørelse efter LL § 7 M, stk. 1 for udgifter, som modtageren afholder til tilsvarende ydelser.

Har en frivillig ulønnet eksempelvis fået stillet en telefon til rådighed, kan vedkommende ikke samtidig få skattefri godtgørelse for udgifter til telefonsamtaler, men derimod godt modtage andre af de skattefri godtgørelser efter ligningslovens § 7 M, som er fastsat af Skatterådet. Tilsvarende kan en ulønnet frivillig, der eksempelvis har fået stillet en computer til rådighed uden internetadgang, godt få skattefri godtgørelse til dækning af udgifter til internetforbrug efter satserne fastsat af Skatterådet.

 Se afsnit C.A.5.2 om beskatning af telefon, computer og datakommunikationsforbindelse.

Eksempel 1 på en situation omfattet af LL § 7 M

I en sag har Skatterådet taget stilling til en situation, hvor bestyrelsesmedlemmer fik stillet computer til rådighed til brug for frivilligt arbejde omfattet af LL § 7 M for en forenings skattefri virksomhed. Skatterådet fandt, at bestyrelsesmedlemmerne ikke var omfattet af den dagældende multimediebeskatning, men var skattefri af computeren i medfør af LL § 7 M. Se SKM2010.295.SR.

Eksempel 2 på en situation omfattet af LL § 7 M

Udvalgte personer fik stillet telefon til rådighed til brug for frivilligt arbejde i en forenings skattefri virksomhed. Skatterådet fandt, at de ikke var omfattet af den dagældende multimediebeskatning, men var skattefri heraf i medfør af LL § 7 M.

Herudover var refusion af udgifter til erhvervsrelaterede samtaler til frivilligt arbejde i en forening skattefri for modtageren, fordi der var tale om udlæg efter regning. En kvartalsmæssig udbetaling på 200 kr. uanset faktiske udgifter for frivilligt arbejde var telefontilskud, som ikke var omfattet af multimediebeskatningen, men skulle beskattes som almindelig indkomst fra arbejdsgiver. Tilskud til telefon til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i en forenings skattefri virksomhed var dog skattefri for modtageren, hvis det ikke oversteg satser, der fastsættes af Skatterådet. Se SKM2009.777.SR.

Eksempel 3 på en situation omfattet af LL § 7 M

Skatterådet har udtalt, at menighedsråd var omfattet af begrebet religiøse samfund, som omhandlet i LL § 7 M. Menighedsråd kunne derfor stille multimedier til rådighed for ulønnede medlemmer af menighedsråd samt andre frivillige, uden at det udløste beskatning efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Var der tale om lønnet arbejde for menighedsrådene, skulle medlemmerne derimod multimediebeskattes. Se SKM2010.596.SR.

Eksempel 1 på en situation, der ikke er omfattet af LL § 7 M

Skatterådet har taget stilling til en situation med frivillige ulønnede mentorer, der af et jobcenter fik stillet mobiltelefon til rådighed for et projekt. Da jobcentret var hvervgiver og havde instruktionsbeføjelsen, blev mentorerne anset for ansat af jobcentret. Mentorerne skulle ikke beskattes, hvis mobiltelefonen i øvrigt opfyldte betingelserne for en arbejdsmobiltelefon. Afgørelsen tog ikke direkte stilling til, om mentorerne var skattefri efter LL § 7 M, men det er Skatteministeriets opfattelse, at denne bestemmelse ikke var relevant, fordi et jobcenters aktiviteter næppe kan være omfattet af bestemmelsen. Se SKM2010.81.SR.

Eksempel 2 på en situation, der ikke er omfattet af LL § 7 M

Landsskatteretten har i en sag fundet, at ulønnede personer i en fagforenings sektorbestyrelse ikke var omfattet af LL § 7 M, stk. 3, fordi fagforeningen var omfattet af fondsbeskatningsloven, og der derfor ikke var tale om skattefri virksomhed, som krævet efter LL § 7 M. Sektorbestyrelsesmedlemmerne skulle derfor beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Se SKM2010.823.LSR (påklage af SKM2010.104.SR).

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2010.823.LSR

Ulønnede personer i en fagforenings sektorbestyrelse var ikke omfattet af LL § 7 M, stk. 3, fordi fagforeningen var omfattet af fondsbeskatningsloven, og der derfor ikke var tale om skattefri virksomhed, som krævet efter LL § 7 M. Sektorbestyrelsesmedlemmerne skulle derfor beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Beskatning.

Påklage af SKM2010.104.SR

SKM2008.88.LSR

Godtgørelser fra en forening til en medarbejder, der både arbejdede lønnet og ulønnet, kunne ikke udbetales skattefrit, fordi det ikke tydeligt fremgik, at der var tale om to selvstændige hverv, hvor det ene var lønnet og det andet ulønnet. Beskatning.

 

SKM2002.46.LSR

En ulønnet formand for en boldspilunion kunne modtage sportsbeklædning fra en tøjsponsor uden skattemæssige konsekvenser. Landsskatteretten lagde bl.a. vægt på, at ydelsen ikke vedrørte boldspilunionens erhvervsmæssige virksomhed, og at beklædningen var nødvendig for at kunne udføre bestyrelsesarbejdet. Ikke beskatning.

 

SKAT

SKM2010.596.SR

Menighedsråd var omfattet af begrebet religiøse samfund, som omhandlet i LL § 7 M. Menighedsråd kunne derfor stille multimedier til rådighed for ulønnede medlemmer af menighedsråd samt andre frivillige, uden at det udløste beskatning efterd e dagældende regler om multimediebeskatning. Var der tale om lønnet arbejde for menighedsrådene, skulle medlemmerne derimod multimediebeskattes. Omfattet af LL § 7 M.

 

SKM2010.295.SR

Bestyrelsesmedlemmer fik stillet en computer til rådighed til brug for frivilligt arbejde omfattet af LL § 7 M for en forenings skattefri virksomhed. Skatterådet fandt, at bestyrelsesmedlemmerne ikke var omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning, men var skattefri af computeren i medfør af LL § 7 M. Omfattet af LL § 7 M.

 

SKM2010.81.SR

Frivillige ulønnede mentorer fik af et jobcenter stillet mobiltelefon til rådighed for et projekt. Da jobcentret var hvervgiver og havde instruktionsbeføjelsen, blev mentorerne anset for ansat af jobcentret. Mentorerne skulle ikke beskattes, hvis mobiltelefonen i øvrigt opfyldte betingelserne for en arbejdsmobiltelefon.

Afgørelsen tog ikke direkte stilling til, om mentorerne var skattefri efter LL § 7 M, men det er Skatteministeriets opfattelse, at denne bestemmelse ikke var relevant, fordi et jobcenters aktiviteter næppe kan være omfattet af bestemmelsen.

SKM2009.777.SR

Udvalgte personer fik stillet telefon til rådighed til brug for frivilligt arbejde i en forenings skattefri virksomhed. Skatterådet fandt, at de ikke var omfattet af de dagældnede regler om multimediebeskatning, men var skattefri heraf i medfør af LL § 7 M. Ikke beskatning.

Herudover var refusion af udgifter til erhvervsrelaterede samtaler til frivilligt arbejde i en forening skattefri for modtageren, fordi der var tale om udlæg efter regning. Ikke beskatning.

En kvartalsmæssig udbetaling på 200 kr. uanset faktiske udgifter for frivilligt arbejde var telefontilskud, som ikke var omfattet af multimediebeskatningen, men skulle beskattes som almindelig indkomst fra arbejdsgiver. Beskatning.

Tilskud til telefon til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i en forenings skattefri virksomhed var dog skattefri for modtageren, hvis det ikke oversteg satser, der fastsættes af Skatterådet. Ikke beskatning.

 

SKM2009.281.SR

Skatterådet bekræftede, at et politisk parti kan udbetale skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse til ulønnede medlemmer, medhjælpere og ledere efter LL § 7 M. Omfattet af LL § 7 M.

 

SKM2006.509.SR

Der kan udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse på op til 150 kr. pr. kamp, dog højst 300 kr. pr. dag, til en idrætsdommer, som møder op til en kamp, men hvor kampen aflyses af dommeren på kampstedet. Ikke beskatning.

Der kan ikke udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse, hvis kampen aflyses i så god tid, at dommeren kan undgå at køre forgæves til kampstedet. Beskatning.

 

SKM2001.446.LR

Fagforeninger falder uden for kredsen af foreninger, der er omfattet af LL § 7 M. Ikke omfattet af LL § 7 M.

Ligningsrådet afgjorde i samme sag, at der er tale om vederlag, når der udbetales godtgørelser, der overstiger de satser for godtgørelser efter LL § 7 M, som Ligningsrådet har fastsat. Vederlag.

 

SKM2001.446.LR

Personer, som modtager godtgørelser, der overstiger satserne, kan ikke anses for ulønnede og er dermed ikke omfattet af reglerne i LL § 7 M. Beskatning.

 
Dato for offentliggørelse
24 Jan 2013 07:20