Straffesag - afgiftssvig - tobaksafgift - opbevaring og forsendelse - sidste kendte besidder
Dato for udgivelse
23 Mar 2012 07:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31 Jan 2012 11:57
SKM-nummer
SKM2012.198.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, S-1012-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Tobaksblade, forarbejdet, røgtobak, findeling,cigaretfiltre, cigaretpapir, cigaretpakkekarton, mastercases, afgiftssuspensionsordning
Resumé

T var tiltalt for at have besiddet 32.080 kg røgtobak, 68 kartonner filtre, 3 paller trykte cigaretpakker, 2 paller trykte kartonner til 200 cigaretter og 7 paller papkasser til mastercases hvor der ikke var betalt afgift hvorved der blev unddraget 18.512.200 kr. i afgift.

T forklarede, at han driver fyrværkerivirksomhed og lagerhotel. Han samarbejdede med en irsk samarbejdspartner NN, for hvem han opbevarede varer, han troede var papirvarer. På et tidspunkt væltede en palle og en af kasserne fik i stykker. T kunne se at der var blade i kassen, han skrev en SMS til NN som oplyste, at det ikke var afgiftsbelagte varer.

T havde kun et telefonnummer på NN, han havde ikke andre oplysninger.

Byretten fandt, at T havde været klar over, dels at en del af de varer han modtog fra NN var tobak, dels at tobakken var afgiftspligtig og at den ikke blev angivet til afgiftsmyndighederne.

Byretten fandt det bevist, at T havde forsæt til at unddrage statskassen afgiftsbeløbet af tobakken, i den hensigt at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding og T blev herefter fundet skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Byretten fastsatte straffen til 3 års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 9.256.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten udtalte, at navnlig under hensyn til forholdenes karakter og størrelsen af det unddragne beløb var der ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget.

Straffen blev fastsat til 3 års ubetinget fængsel og tillægsbøden blev nedsat til 9.250.000 kr.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. tobaksafgiftsloven, lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998 § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, som senere ændret ved lov nr. 325 af 18. maj 2005
Straffeloven § 50, Stk. 2

Henvisning
  

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Henrik Kleis)

Afsagt af landsdommerne

Olav D. Larsen, Thomas Jønler og Peter Ulrik Urskov (kst.) med domsmænd

----------

Byrettens dom af 19. april 2011, SS 3-497/2011

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 28. januar 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

straffelovens § 289, jf. tobaksafgiftsloven, lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998 § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, som senere ændret ved lov nr. 325 af 18. maj 2005,

ved i tiden frem til den 4. november 2009 på G1, med fortsæt til afgiftsunddragelse at have besiddet 4080 kg tobak, 68 kartonner filtre, 3 paller trykte cigaretpakker, 2 paller trykte kartonner til 200 cigaretter og 7 paller papkasser til mastercases, der ikke var angivet til toldmyndighederne og som tiltalte den 4. november 2009 afsendte til Irland med angivelse af at sendingen indeholdt papir, hvorved statskassen blev unddraget 1.642.200 kr. i afgift.

2 (3)

straffelovens § 289, jf. tobaksafgiftsloven, lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998 § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, som senere ændret ved lov nr. 325 af 18. maj 2005,

ved den 23. august 2010 kl. 10.00 på adressen ...1 i forening med SL, hvis sag behandles særskilt, med fortsæt til afgiftsunddragelse at have besiddet 28.000 kg tobak, der ikke var angivet til toldmyndighederne, og hvor SL var til stede på adressen med henblik på at udføre tobakken til udlandet, hvorved statskassen blev unddraget 16.870,000 kr. i afgift.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte straffes med en ubetinget frihedsstraf på ikke under 3 års fængsel og en tillægsbøde på 9.256.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Baggrunden for sagen er, at SKAT den 16. november 2009 modtog en henvendelse fra de irske toldmyndigheder, der den 10. november 2009 i Dublin havde beslaglagt materialer til en formodet illegal cigaretproduktion, herunder 4.020 kg tobak. Godset var ifølge fragtbrevet afsendt fra H1, som er Ts virksomhed.

SKAT fremsendte oplysningerne til politiet, som efterfølgende indledte en efterforskning i sagen.

Under ransagning den 23. august 2010 af en ejendom, beliggende ...1, blev der fundet i alt 28.800 kg tobak og øvrige materialer, herunder karton udstandset til 20 stks pakker påtrykt Superkings m.m. Lokalerne, hvor tobakken blev fundet, var udlejet til T.

T og SL blev anholdt samme dag og fremstillet i grundlovsforhør den 24. august 2010, hvor de blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. toldloven § 73. De nægtede sig skyldige. De blev varetægtsfængslet, og T har været frihedsberøvet siden. SL blev løsladt den 7. januar 2011.

Der er afgivet forklaringer af tiltalte og af vidnerne V.1, V.2, V.3, V.4 og Specialkonsulent V.5

Forklaringer

Tiltalte, T, har forklaret, at han driver fyrværkerivirksomhed og lagerhotel fra G1. Han har, efter at politiet her gjort ham opmærksom på det i forbindelse med denne sag, fundet ud at han har håndteret tobak fra lagerhotellet. Det er korrekt, at det er ham, der har afsendt diverse varer til Irland den 4. november 2009. Han var blevet ringet op af transportfirmaet G2 og havde fået at vide, at firmaet skulle afhente et læs på hans lagerhotel og sende det til Irland. Han havde også korresponderet med en person fra Irland via SMS om transporten. Han mener, at personen hed NN. Han havde tidligere skrevet med irlænderen på SMS og mail. Han havde modtaget varer mange steder fra for den pågældende person, hvorefter varerne var blevet sendt til Irland. Han har været i Dublin en gang for at mødes med NN, inden deres samarbejde begyndte. Han havde plads på sit lager i G1, som han 2 måneder af året brugte til fyrværkeri, idet lageret stod tomt de øvrige 10 måneder om året, og han søgte derfor kunder til den ledige lagerkapacitet. Han mødtes med NN på et hotel i Dublin. Det var for generelt at tale om et samarbejde. Han ved ikke, hvornår mødet fandt sted. De aftalte en pris for hans opbevaring af NNs varer, og de aftalte, at de skulle kommunikere via SMS. Han fik at vide, at der var tale om papirvarer. Han skulle opbevare varerne på sit lager og samle dem, hvorefter de skulle sendes videre, når han fik besked herom. Han fik også besked via SMS om, hvornår der kom varer til lageret. Han ved ikke, hvor mange gange der kom varer til NN, eller hvor mange gange han har sendt varer til Irland. Det var ham bekendt papirvarer. De kom fra forskellige lande. Han har set lastbiler fra Østeuropa, Tyskland og Italien. De varer, der blev læsset af, var kasser af forskellige størrelser. På et tidspunkt da han skulle flytte en palle, væltede den, idet hans hund løb ind foran trucken, og han derfor var nødt til at undvige for at undgå at ramme hunden, Herved væltede pallen, og en af kasserne gik i stykker. Han kunne se, at der i kassen lå nogle blade. Det var i foråret 2009. Han skrev en SMS-besked til kunden og fik at vide, at der var tale om "leaves", og at der ikke var noget unormalt ved varerne, herunder at de ikke var afgiftspligtige Han kunne dufte, at det var tobak. Han kontaktede efterfølgende SKAT, idet han ringede anonymt dertil. Han ville ikke risikere noget. Han ville dobbelttjekke, om det kunne passe, at varerne ikke var afgiftspligtige. Han fik af den medarbejder, han talte med, hvis navn, han ikke husker, at vide, at hvis der var tale om hele blade, var tobakken ikke afgiftspligtig. Medarbejderen læste op af nogle regler. Det var noget om, at hvis tobakken krævede industriel bearbejdning, og der var tale om hele blade, var den ikke afgiftsbelagt. Han var tilfreds med det svar. Tobakken lå i en af de kasser, som senere blev beslaglagt. Der kom nogle engang imellem for at hente kasserne. Det var fra transportfirmaet G2 eller G3. Han fik forud herfor at vide, når der skulle læsses en container. Nogle gange bad de om et vist antal af nogle bestemte paller.

Forevist fragtbrevet vedrørende sendingen til Irland den 4. november 2009, jf. sagens bilag F72-1, har tiltalte forklaret, at H1 var navnet på hans virksomhed. Det er ikke ham, der har udfyldt fragtbrevet. Han har aldrig skrevet noget fragtbrev. Han husker slet ikke, om han var til stede, da læsset blev afhentet. Han ved ikke, hvem der har skrevet under for H1, men det er ikke ham. Han gik også på dette tidspunkt, altså i november 2009, ud fra, at der var tale om papir eller produkter, som kunne bruges til papirproduktion.

Tiltalte har videre forklaret, at det er korrekt, at han lejede nogle haller på adressen ...1. Det gjorde han i starten af eller midten af november 2009. Baggrunden herfor var, at hans fyrværkerivirksomhed modtog en masse varer til den kommende sæson. Han havde 22 haller i G1, hvoraf 13 var godkendt til opbevaring af fyrværkeri. Han havde for mange varer i hallerne, og derfor ledte han efter mere lagerplads. l januar eller februar 2010 fik han besked om, at containeren, som han havde sendt til Irland den 4. november 2009, var blevet tilbageholdt af myndighederne. Oplysningen fik han i forbindelse med, at han fik besøg af en russer. Han husker ikke, om han modtog en SMS-besked om tilbageholdelsen, eller om det var russeren, der fortalte ham om det. Russeren skulle besigtige NNs varer. Russeren kom 2 gange. Første gang var i februar 2010, og anden gang var nogle måneder senere. Han havde aldrig set russeren før. Han havde bare fået besked om, at han kom. Han fik ikke at vide, hvorfor containeren var tilbageholdt. Han sendte ikke flere containere til NN efter den 4. november 2009, og NNs bad ham heller ikke herom. NN skyldte ham penge for en regning, og han havde sagt til NN, at han ikke ville sende flere varer til ham, før han havde fået sine penge. Han havde sendt i alt 2 regninger til NN. Den første blev betalt, men det gjorde den anden ikke. Han sendte flere SMS-beskeder til NN og spurgte, om varerne snart skulle afsendes. Han modtog besked om, at han nok skulle høre nærmere. NNs varer blev flyttet fra lageret i G1 til lageret i ...1 straks efter, at han havde indgået lejeaftalen i ...1. Der blev også flyttet andre varer bl.a. nogle madkasser og reoler. Det var varer, som tilhørte ham selv. Han havde ikke så meget med flytningen at gøre. Det var hans medarbejder V.1, som klarede det. Varerne stod på lageret i ...1, hidtil ransagningen fandt sted den 23. august 2010. Han var kun på lageret de 2 gange sammen med russeren, ellers kiggede han ikke til varerne. Han mødtes med russeren, som han mener hed SV, fordi han fik en SMS-besked om, at russeren ville komme til Danmark. SMS-beskeden kom til det mobiltelefonnummer, som NN benyttede. Russeren talte pallerne. Han rykkede russeren for betaling og spurgte, hvornår varerne skulle sendes videre, Han havde kun et telefonnummer på NN. Han har aldrig andre oplysninger om sine kunder. Det synes han ikke er mærkeligt. Han har normalt heller ikke en skriftlig kontakt med sine kunder.

Tiltalte har endvidere forklaret om den 23. august 2010, at han ikke kender den person, som hedder SL. Han havde modtaget en besked via SMS om, at han skulle mødes med SL på en rasteplads uden for ... den 23. august 2010. Han havde ugen forinden fået at vide via SMS, at NNs varer ville blive hentet. Han vidste ikke, hvem SL var. Da han kom hen til rastepladsen gik han hen til en bil, hvori der sad en person og ventede og spurgte, om det var ham, han ventede på. Det bekræftede personen. De kom derefter ud til lageret i ...1. Den mobiltelefon, som han modtog beskeder på, var det kun NN, som havde nummeret til. De kom ud til lageret i ...1, talte SL pallerne og sagde, at de ville blive hentet. SL sagde, at han ville give besked, når han vidste, hvornår lastbilen var klar. SL skulle først kontakte chaufføren. Han kørte derefter fra lageret i. ...1 og efterlod SL tiIbage på adressen. Der var for mange paller til at de kunne være på en lastbil. Han sagde til SL, at han ville have sine penge, inden det sidste læs blev hentet. SL sagde, at det ikke var noget problem. Han snakkede med SL om amerikanerbiler, fordi han selv var kommet kørende i sin amerikanerbil, og det viste sig, at SL også var interesseret i biler. Hen vidste ikke noget om, hvor NNs varer blev sendt hen, men han gik ud fra, at det var til Irland, når NN selv var derfra. Han var i øvrigt ikke interesseret i, hvor varerne skulle hen. Efter han havde væltet pallen, og en kasse var gået i stykker, meddelte han NN, at han ikke ville opbevare varerne længere. Han havde i øvrigt ikke modtaget flere varer fra NN efter foråret/sommeren 2009. Han mente, at der var en vis usikkerhed ved varernes karakter, selv om han var beroliget efter snakken med SKAT. Han fik svar på SMS om, at varerne skulle væk, og han blev lovet at de snart blev hentet.

Foreholdt afhøringsrapport af 23, august 2010, jf. sagens bilag C-1-1, side 4, hvoraf det fremgår, at tiltalte angiveligt skulle have forklaret:

"Sigtede vedgik herefter, at hans logistikarbejde for Irland startede tilbage i 2006. I 2006 tabte han en palle i forbindelse med pakningen - og dette var samtidig med, at lastbilen blev taget i Polen med smuglercigaretter. Han blev derfor klar over, at hans logistikarbejde havde med tobakssmugling at gøre. Han kontaktede derfor dem, han havde aftale med og meddelte dem, at han ikke ville arbejde for dem mere.

De sagde til ham, at nu "sad han i saksen" og skulle fortsætte. Han turde ikke andet, idet der lå nogle indirekte trusler i, hvad de sagde.

...

I november 2009 fik han besked på at flytte pallerne meget hurtigt. Han lejede derfor lokalerne på ...1 og flyttede dem i løbet af en dag/aften i januar/februar 2010 fik han oplyst at grunden til flytningen var, at der var taget en container i Irland."

Tiltalte har hertil forklaret, at det er korrekt, at han blev afhørt i forbindelse med, at han blev anholdt og sigtet i sagen. Han kan ikke huske, om han har forklaret som anført. Dog afviser han, at han skulle have sagt, at det var i 2006, han tabte en palle, idet det var i 2009. Han var meget træt under afhøringen, idet han var kommet hjem Kina dagen før. Han er ikke blevet truet direkte, men irerne sagde til ham, at nu sad han i det og at det i øvrigt var lovligt det, de gjorde. Han følte sig truet. Han mente, at han var i en gråzone. Dog følte han sig beroliget efter samtalen med SKATs medarbejder. Han fik grønt lys fra irerne om, at han måtte flytte varerne til ...1 hurtigst muligt. Han flyttede varerne, fordi han skulle have plads til fyrværkeri. Det er rigtigt, at han har forklaret, at han i november 2009 fik besked på at flytte pallerne meget hurtigt. Han mener ikke, at det strider med den forklaring, han nu har afgivet. I øvrigt fik han bare at vide, at containeren i Irland var tilbageholdt og ikke hvorfor. Han er uddannet mekaniker. Han har drevet selvstændig virksomhed siden 2002 eller 2003. Hans hovederhverv er handel med fyrværkeri. Ved siden af handlede han med andre ting, herunder drev han lagerhotellet. Bygningerne i G1 var godkendt til opbevaring af fyrværkeri. Det var i disse, han i starten opbevarede NNs varer. Der var kontrolbesøg af myndighederne mindst to gange om året. Han drev virksomheden i eget navn. Det var ikke altid ham, der tog imod de lastvogne, der kom med NNs varer. Der blev forevist fragtbrev, men han har aldrig beholdt en kopi. Han mener, at han under afhøringen forklarede til politiet, at han havde ringet til SKAT, da han fandt ud af, at der var tobaksblade i nogle af kasserne.

V.1 har bekræftet, at han har været sigtet i sagen, og at anklagemyndigheden har opgivet påtale ved brev af 26. januar 2011.

Vidnet har videre forklaret, at han arbejdede for T i et halvt år fra den 1. december 2009 til den 31. maj 2010. Han arbejdede på lageret og med logistikken. Han var ikke klar over, hvad det var for vare, der blev opbevaret på lageret. Nogle af kasserne var der firmalogo på, bl.a. kasser fra G4. I de kasser var der vaser og andre ting til hjemmet. De havde også andre store kasser på lageret. Det var T, der fortalte dem, hvad de skulle gøre. På de store kasser stod der "G5, English Blend". T fortalte, at der var te i disse kasser. Kasserne var kommet med en trailer. Han ved ikke hvorfra, men det var udenlandske lastbiler, der kom med kasserne. Han mener, de kom sydfra, måske fra Tyskland, Italien eller Holland. Han var med til at læsse af lastbilerne. Når kasserne skulle videresendes, blev de læsset i en container, Det var T, der styrede al kontakt med kunderne. Med hensyn til lageret på ...1 var han med T ude at kigge på faciliteterne, inden denne indgik lejeaftale. Baggrunden for, at T skulle have flere lokaler til lager, var, at der ikke var plads til fyrværkeriet i G1, fordi bygningerne der var fyldt med andre varer. Det var derfor nødvendigt at finde mere lagerplads. Han mener, det var op til fyrværkerisæsonen 2009/2010. Da lejeaftalen vedrørende lokalerne på ...1 var indgået, flyttede de umiddelbart efter alle slags varer til det nye lager, både kasser med madkasser og de store kasser m.v. Han var ikke med til selv at flytte kasserne.

Foreholdt afhøringsrapport af 1. november 2010, jf. sagens bilag C-5-1, side 4, hvoraf det fremgår, at vidnet angiveligt til politiet skulle have forklaret følgende:

"Når det var "te" der skulle læsses fik de altid besked af T. De havde aldrig noget med bestilling af transport, når det var "te". Det var noget andet, når det var G4 og de andre varer så kunne sigtede (V.1) godt lave aftaler med vognmændene, men ikke når det drejede sig om "te"."

V.1 har forklaret, at det er korrekt, at han har forklaret som anført til politiet. Det var også sådan, det var.

Foreholdt samme afhøringsrapport, hvoraf det videre fremgår, at vidnet skulle have forklaret

"Med hensyn til ...1 forklarede sigtede (V.1), at T var kommet til han i november/december måned 2009, kom til sigtede og forklarede, at de skulle have en lagerhal til "teen"."

V.1 har hertil forklaret, at det ikke er en korrekt gengivelse af det, han forklarede til politiet. Han forklarede, at det var alle slags varer, der skulle flyttes til det nye lager.

Foreholdt samme afhøringsrapport, hvoraf det fremgår, at vidnet skulle have forklaret:

"Lige pludselig, sigtede huskede det som en fredag aften, ville T pludselig have "teen" flyttet til ...1 "

Vidnet har hertil forklaret, at det er korrekt, at han har forklaret som anført. Det hastede med at få plads til fyrværkeriet på grund af den forestående sæson. Han husker ikke, om der stod andet på kasserne end "G5, English Blend". Han kan ikke huske, at der stod noget med te. Hverken han eller V.2 spurgte nærmere til indholdet af kasserne. Han kan godt forstå engelsk.

Vidnet V.2 har bekræftet, at han har været sigtet i sagen, og at anklagemyndigheden har meddelt ham, at påtale er opgivet ved brev af 26. januar 2011.

Vidnet har videre forklaret, at han har arbejdet for T bl.a. på G1 med lager og logistik. T drev bl.a., et lagerhotel. Kunderne var bl.a. G4 og G6. Der var også nogle kasser med papir i. De kom fra et sted i Europa. Der stod LT på de lastbiler, der kom med kasserne. Han kunne ikke se på kasserne, hvad der var indeni dem. T havde sagt, at det var papir. Han har aldrig snakket med V.1 om, hvad der var i kasserne. Der stod "te" på nogle af de kasser, der kom med den litauiske lastbil. Han spurgte ikke T nærmere om det. Han var med til at læsse containere, når kasserne skulle videresendes. Det var fragtfirmaet G2, der stod for transporten. G2 havde alle papirerne. Han læste dem ikke igennem. Han var med til at flytte paller og reoler til ...1, da fik lageret der. Baggrunden for at der skulle flyttes ting fra lageret i G1 var, at der skulle skabes lagerplads til fyrværkeriet. Det er nok 1 år siden, at tingene blev flyttet. Han har kun været på lageret i ...1 i forbindelse med flytningen.

Foreholdt afhøringsrapport af 1. november 2010, jf. sagens bilag C-6-1, side 4, hvoraf fremgår, at vidnet bl.a. skulle have forklaret følgende til politiet

"Sigtede (V.2) havde fået at vide, at det var papir, de pakkede til Irland, Det var T, der oplyste, at det var papir de pakkede. Som regel ringede G2 og sagde, at de kom og hentede en container.

Når det ankom med de litauiske lastbiler, var det som regel store papkasser, der stod på paller. Kasserne så ens ud. T sagde, det var papir i kasserne.

...

Sigtede havde på et tidspunkt bemærket, at der stod "Irish Blend" eller lignende på nogle af kasserne, og han mente også, at der stod "te" på nogle af dem. Sigtede bekræftede, at det var Ts blå plastik, der var wrappet rundt om pallerne. Sigtede troede "Irish Blend" var te."

har vidnet forklaret, at det er korrekt, at han har forklaret til politiet som anført, dog ved han ikke om han har sagt, at varerne skulle til Irland. Han mener ikke, at T sagde noget om, hvor varerne skulle hen.

V.3 har som vidne forklaret at han ejer ejendommen ...1, hvor han også har bopæl. Det er korrekt, at T lejede nogle haller på ejendommen midt i november 2009. Det var vist T, der kontaktede ham. Han havde haft en annonce om lejemålet i avisen. T sagde, han skulle bruge hallerne til lager til madkasser og andre varer. Lokalerne blev taget i brugt hurtigt efter, at lejeaftalen var indgået, altså omkring midten af november 2009. Han så de kom med varerne og placerede dem i hallerne, men han interesserede sig ikke nærmere for det. Der er leveret varer til lageret efter november 2009. Han tror ikke, der er blevet afhentet varer, men han ved det ikke. I juni eller juli måned 2010 kom der nogen og kiggede på lageret. Det var to engelsktalende personer, som var sammen med T og V.1. De to personer var muligvis østeuropæere, men han ved det ikke. Den 23. august 2010 fik han at vide, at varerne nu ville blive hentet. Han troede, det var V.1, der ringede til ham og oplyste det, men det er han ikke sikker på. Personen spurgte, om han kunne låne en truck, fordi pallerne skulle afhentes, og det sagde han var i orden.

V.4 har som vidne forklaret, at han er gode venner med T. Han vidste, at T drev lagerhotel og beskæftigede sig med salg af fyrværkeri. T havde behov for mere lagerplads. Det var i 2009. T distribuerede nogle varer for G4. Da han fik krudt hjem til den forestående fyrværkerisæson, og da krudtet ikke måtte opbevares med andre varer, var han nødt til at rydde nogle bygninger i G1. T nævnte over for ham efter sommerferien i 2009, at han havde brug for mere lagerplads. Han kan ikke huske præcist, hvornår det var, det blev nævnt. Det kan have været i starten af oktober, men ikke helt henne i november måned. T havde ringet til ham og spurgt, om han kendte nogen bønder, som havde bygninger til leje. Han spurgte derefter rundt omkring, og han fandt frem til en person, der hedder PJ, og han og T var ude hos PJ og kigge på faciliteterne. Han kan huske, at vejret var nogenlunde varmt, og det kan derfor ikke have været i november måned. Efterfølgende kontaktede han T, som fortalte, at lejeaftalen ikke var blevet til noget, idet T havde fundet andre lokaler.

Specialkonsulent V.5, SKAT, har forklaret, at SKAT i november 2009 modtog en henvendelse fra de irske myndigheder med anmodning om assistance, idet man i Irland havde beslaglagt en container med tobak, som var afsendt fra T i Danmark. SKAT rettede på baggrund af de foreliggende oplysninger henvendelse til politiet. Det er ham, der har lavet afgiftsberegningen af 27. januar 2011. I denne har han lagt til grund, at der i Irland var beslaglagt 4.080 kg røgtobak. De irske myndigheder angav en samlet opgørelse over, hvad der var fundet i den beslaglagte container. Det var bl.a. 48 kasser med tobak, som pr. stk. vejede 135 kg brutto og 120 kg netto, hvilket han beregnede til netto 4.080 kg tobak i alt. Under den efterforskning, som politiet gennemførte, beslaglagde man de 28.000 kg tobak, som blev fundet på Ts lager i ...1 den 23. august 2010. Han beregnede afgiften vedrørende denne del af tobakken af 28.000 kg, hvilket egentlig var en fejl, men at afgiftsberegningen fastholdes. Afgiften er beregnet med forskellige satser, hvilket skyldes, at punktafgiften i henhold til loven blev ændret på et tidspunkt mellem de to beslaglæggelser.

For så vidt angår karakteren af den fundne tobak, har vidnet forklaret, at det er vigtigt at fastslå typen af tobak, inden afgiften beregnes, idet råtobak, det vil sige tørrede blade af tobaksplanten, som ikke er behandlet (uanset findelingsgraden), ikke er afgiftspligtig. Hvis der er tale om industrielt bearbejdet tobak, er den afgiftspligtig, og punktafgiftens størrelse er afhængig af findelingsgraden. SKAT fik af de irske myndigheder at vide, at den fundne tobak var kategoriseret som røgtobak. Det kræver faglig ekspertise at fastslå, om der er tale om industrielt bearbejdet tobak eller råtobak. Denne ekspertise er SKATs medarbejdere ikke i besiddelse af, og SKAT forelægger derfor sådanne vurderinger for tobaksproducenter i Danmark, idet de sender en prøve dertil. SKAT kan også sende en prøve til EU Kommissionen, som forelægger den for et uafhængigt laboratorium. I denne sag har SKAT sendt en prøve af den tobak, der blev beslaglagt i ...1, til Force Instituttet, som beskæftiger sig med tarifering af alle slags varer. Endvidere har SKAT sendt en prøve til EU Kommissionen, som har videresendt den til et uafhængigt laboratorium i England. På baggrund af de svar SKAT modtog, konkluderede SKAT, at den fundne tobak var røgtobak. Tobakken havde været under industriel bearbejdning, den var revet og kunne ryges, men hvis den skulle bruges til cigaretproduktion, skulle den yderligere findeles.

Grunden til, at afgiftskravet blev rettet mod T, var, at der ikke var andre at rette det mod. Reglerne om afgiftspligt af tobak, som flyttes indenfor EU, styres af RDIR. 92/12, (som nu er ændret). Det følger af direktivet, at virksomheder, som handler med afgiftspligtige varer indenfor EU, kan gøre det, uden at afgiften skal betales, før varerne overgår til forbrug, den såkaldte afgiftssuspensionsordning. Hvis reglerne skal finde anvendelse, er der en række betingelser, der skal være opfyldt. bl.a. skal virksomhederne være godkendt og registreret af landets afgiftsmyndigheder. Når det ikke kan lægges til grund, at tobakken blev transporteret under afgiftssuspensionsordningen, påhviler afgiftspligten i henhold til tobaksafgiftsloven den sidst kendte besidder/afsender af tobakken. Med hensyn til den tobak, der blev fundet i Irland, blev denne beslaglagt, inden den nåede frem til modtageren. Derfor påhviler afgiftspligten i henhold til reglerne T, som var den sidst kendte besidder af tobakken. Tilsvarende gælder det, for så vidt angår den tobak, der blev fundet på Ts lager i ...1. Hvis T lovligt skulle have håndteret tobakken, skulle han, inden han modtog den, have rettet henvendelse til SKAT med anmodning om autorisation til opbevaring og transport. Normalt skal der stilles sikkerhed, som betingelse for en sådan autorisation, idet der skal betales afgift i Danmark, hvis der ikke kan redegøres for, hvor tobakken er sendt hen. Hvis tobakken skal sendes til udlandet, kan det gøres uden betaling af afgift i Danmark, hvis den, der modtager tobakken, har autorisation. Denne person overtager så afgiftspligten. T havde ikke autorisation, og det var ikke muligt at konstatere, om eller hvornår tobakken eventuelt var udgået af suspensionsordningen. Ifølge de gældende regler, skal der derfor betales afgift her i Iandet ved modtagelsen, og erhververen, eller den, der er i besiddelse af varen, hæfter for betalingen. Tobaksafgiften er en punktafgift fastsat i henhold til loven, og det følger af praksis, at der ved en strafbar overtrædelse af afgiftsbestemmelserne tillige fastsættes en tillægsbøde, svarende til halvdelen af det unddragne beløb.

SKATs afdeling for økonomisk kriminalitet har den 27. januar 2011 til T fremsendt følgende afgørelse om opkrævning af afgift:

"...

SKAT afkræver dig 18.312.200 kr. i tobaksafgift for perioden 4. november 2009 - 23. august 2010, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003 om opkrævning af skatter og afgifter med senere ændringer).

Begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at T har været involveret i modtagelse, opbevaring og transport røgtobak.

SKAT har fra de irske toldmyndigbeder den 16, november 2009 modtaget oplysninger om et beslag foretaget af de irske toldmyndigheder i Dublin den 10. november 2009 af materialer til en formodet illegal cigaretproduktion, herunder i alt 4.080 kg tobak der af de irske toldmyndigheder er betragtet som værende røgtobak omfattet af RDIR 92/12. Varerne var afsendt fra H1 (forhold 1, jf. sagsfremstilling).

Den 23. august 2010 blev der ved en ransagning fundet i alt 28.000 kg røgtobak i lokaler på ...1. Disse lokaler var lejet af T. Tobakken bliver af SKAT betragtet som værende røgtobak henhørende under RDIR 92/12 og dermed afgiftspligtig efter tobaksafgiftsloven (forhold 2, jf. sagsfremstilling).

Ad tobaksafgiftslovens § 31, stk. 9 fremgår, at

For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket autorisation eller registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varerne.

Det er SKATs opfattelse, at eftersom varerne ikke er afgiftsberigtigede og der ikke er sket hverken autorisation eller registrering eller stillet sikkerhed, hæfter T for afgiften.

For yderligere begrundelse henvises til vedlagte sagsfremstilling.

..."

T har påklaget afgørelsen til Landsskatteretten.

Der har været forevist fotografier af den tobak, som blev beslaglagt i Irland og Danmark og af lageret på ...1 med fundet af kasserne med tobak.

Tiltalte er ikke tidligere straffet

Kriminalforsorgen har i en personundersøgelse af 18, april 2011 oplyst at tiltalte er egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Der er ikke behov for tilsyn af kriminalforsorgen udover afviklingsperioden.

Tiltalte har været frihedsberøvet siden den 23. august 2010.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det kan lægges til grund, at de irske myndigheder i Dublin den 10. november 2009 beslaglagde diverse råmaterialer, herunder mindst 4.080 kg tobak, som den 4. november 2009 var sendt fra T fra dennes virksomhedsadresse i G1, hvorfra T drev sin fyrværkeri og lagerhotelvirksomhed. Af fragtbrevet vedrørende forsendelsen fremgik, at der var tale om papirvarer. T har ikke underskrevet fragtbrevet, men har overladt dette til andre. Det pågældende parti tobak blev observeret af de irske myndigheder med henblik på at afklare, hvem tobakken skulle afleveres til. De irske myndigheder skred imidlertid til beslaglæggelse, inden tobakken blev afhentet.

Det kan endvidere lægges til grund, at der på Ts lager på ...1, ved ransagning den 23. august 2010, blev fundet 28.800 kg tobak. Ingen af de beslaglagte tobakspartier var afgiftsberigtiget.

Efter den forklaring vidnet specialkonsulent V.5 har afgivet, finder retten det bevist, at både den tobak, som blev beslaglagt i Irland, og den tobak, som blev beslaglagt i Danmark, var afgiftspligtig som røgtobak, idet der var tale om revet tobak, som uden yderligere industriel forarbejdning kunne ryges. Hertil bemærkes, at resultatet af den besigtigelse af tobakken, herunder fotografierne af tobakken, som har fundet sted på forsvarerens foranledning, ikke findes at kunne føre til andet resultat.

T har forklaret, at kasserne med tobak blev opbevaret og sendt fra hans lager for kunden "NN". Han har alene om sit samarbejde med "NN" oplyst, at det kom i stand efter et møde med ham i Dublin, at han havde fået oplyst, at de kasser, han modtog fra kunden i sit lagerhotel, indeholdt papir, og at han i øvrigt ikke interesserede sig for, hvor varerne skulle hen. T har ikke afgivet en troværdig forklaring om, hvorfor al kommunikation med "NN" og andre vedrørende de omhandlede varer skete via et mobiltelefonnummer, som ikke blev benyttet af andre kunder, hvorfor han til sine medarbejdere oplyste, at der var te i kasserne, selv om han efter sin egen forklaring vidste, at det var tobak, og hvorfor han uagtet sin viden ikke konkret søgte afklaret hos SKAT, om tobakken var afgiftspligtig. Henset til det anførte, og da det endvidere kan lægges til grund, at alle "NN"s varer blev flyttet fra lageret i G1 til lageret i ...1 umiddelbart efter, at containeren med de 4.050 kg tobak blev beslaglagt i Irland, finder retten det bevist, at tiltalte var klar over, dels at en del af de varer, han modtog fra "NN" var tobak, dels at tobakken var afgiftspligtig, og at den ikke var angivet til afgiftsmyndighederne.

Hertil bemærkes, at uagtet at det kun lægges til grund, at de kasser, hvori tobakken befandt sig, var mærket med navnet G5, som efter det oplyste er navnet på et italiensk firma, som bl.a. handler med tobak, er der ikke andre oplysninger som sandsynliggør, at tobakken rent faktisk kom fra dette firma og heller ikke, at firmaet er omfattet af reglerne om afgiftssuspension.

T har selv forklaret, at varerne blev aflæsset af lastbiler fra bl.a. Tyskland og Italien. Da det efter det ovenfor anførte lægges til grund, at der var tale om afgiftspligtig røgtobak, som ikke blev transporteret under afgiftssuspensionsordningen, følger det af tobaksafgiftsloven, at tobakken blev afgiftspligtig her i landet ved modtagelsen. Om det endvidere kan lægges til grund, at T ikke var autoriseret som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen, at han ikke har givet anmeldelse ved modtagelsen af tobakken og stillet sikkerhed for afgiften til de danske myndigheder, inden tobakken blev modtaget, finder retten, at det kan lægges til grund, at T, som dels har stået for opbevaring af tobakken, dels har afsendt 4.080 kg af tobakken til en modtager i Irland, som aldrig kom i besiddelse af tobakken, var afgiftspligtig af den omhandlede tobak.

Efter det anførte finder retten det bevist, at T havde forsæt til at unddrage statskassen afgiftsbeløbet af tobakken, i den hensigt at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, og T findes derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, idet dog bemærkes, at retten ikke, som sagen er oplyst, kan lægge til grund, at unddragelsen i forhold 2 er foretaget i forening med SL.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 289, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 til fængsel i 3 år. Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 9.256.000 kr. efter straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor anført.

Efter forholdets grovhed er der ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 3 år.

Tiltalte skal betale en tiIlægsbøde på 9.256.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 4 måneder.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.


----------

Vestre Landsrets dom af 31. januar 2012, 7. afdeling, S-1012-11

Byretten har den 19. april 2011 afsagt dom i 1. instans (nr. 3-497/2011).

Påstande

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af frihedsstraffen og formildelse af tillægsbøden, således at bøden nedsættes til 9.250.000 kr.

Supplerende oplysninger

To prøver af det materiale, der blev beslaglagt på ejendommen beliggende ...1, blev på foranledning af Den Europæiske Kommission, Det europæiske kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), efter en henvendelse fra SKAT sendt til laboratoriet Campden Technologies Limited, Campden i England, til analyse med henblik på at bestemme arten af prøverne, herunder specielt for at afgøre, om prøverne var blevet underkastet processer eller behandlet på nogen måde.

I erklæring af 2. december 2010 fra Den Europæiske Kommission, Det europæiske kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) hedder det blandt andet om analysen fra Campden Technology Limited i den danske oversættelse:

"...

Resultat og diskussion

For begge prøvers vedkommende, blev det største flygtige højdepunkt fundet i kromatogrammerne identificeret som værende nikotin. Dette ville kraftigt understøtte indikationen af prøverne som tobaksblade. To andre indholdsstoffer af særlig interesse blev påvist i begge prøver, det ene et stort indholdsstof blev identificeret som værende sorbinsyre, og den anden, et mindre indholdsstof, men dog stadig klart til stede, blev identificeret som glycerol. Begge disse er stoffer, hvorom man ved, at de tilsættes til tobak som konserveringsmiddel eller med et lignende formål.

...

Konklusioner

På baggrund af analyser af de to prøver, ser det ud til, at begge prøverne er tobak, at de potentielt kunne være fra samme oprindelige kilde, og at de er blevet behandlet for at bevare dem gennem tilsætning af sorbinsyre eller et salt heraf og glycerol."

Landsskatteretten har den 14. oktober 2011 stadfæstet SKATs afgørelse af 27. januar 2011 om opkrævning af afgift.

Byretten har ved dom af den 29. juni 2011 truffet afgørelse om, at der hos tiltalte konfiskeres 28.800 kg tobak. Det er oplyst, at dommen er endelig.

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne V.1 og specialkonsulent V.5 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at hans første kontakt til NN skete via en mail hvor NN kontaktede ham. Han havde ikke i forvejen et kendskab til NN, og tiltalte så ikke dokumentation for hans identitet. På hans møde med NN i Dublin aftalte de priser for opbevaring, og NN oplyste, at der ville komme varer fra syd, nord og øst. Når der var modtaget nok varer, ville NN sende en container. NN var den eneste kunde, som han havde kontakt til pr. telefon. Der var ikke plads til alle varer til NN i de haller, der ikke var godkendt til fyrværkeri. Fakturaerne, som han udstedte til NN, lød på 3000-4000 euro pr. faktura. Han er fortsat sikker på, at episoden, hvor der gik hul på en kasse, foregik i 2009, da hans hund var involveret i episoden, og den er født i 2008. Han har ikke ved denne eller andre lejligheder set de andre effekter, der var i kasserne, herunder cigaretfiltre. Han gik ud fra, at der var tobaksblade i de øvrige kasser, der stod sammen med den kasse, der væltede. NN oplyste, at han brugte bladene i sin papirindustri. Personerne involveret i leverancer virkede lidt suspekte, og der kom forskellige russere. NN beroligede ham imidlertid og sagde, at han bare skulle arbejde videre. Han spurgte nærmere NN herom, men fik ikke et svar. Det var enten NN eller russeren, der oplyste, at der var beslaglagt varer. Han mødtes med russeren i ..., Danmark. Det var det letteste, da alle har svært ved at finde vej til hans lager i G1. Han havde ikke set russeren før og kendte ham ikke. Russeren skulle inspicere tobaksbladene, og det fandt sted i starten af 2010. Det kan godt være rigtigt, at russeren bad ham købe et taletidskort. Det fandt han ikke mærkeligt. Han skiftede nummer, når taletidskortet blev brugt op. De andre varer måtte ikke sammenblandes med fyrværkerivarerne. November var en travl måned, hvor der kom mange fyrværkerivarer. Det hastede med, at hallerne blev tømt. Flytningen begyndte en fredag aften, og der blev tilkaldt ansatte med kort varsel. Det var de vant til. Han var nok med til at læsse nogle af varerne, da de blev kørt til ...1. Der blev kørt nogle gange, men han husker ikke antallet af kørsler. Der var 20-25 km mellem adresserne. Der stod "the" på nogle af kasserne, og han nævnte som en "joke" til V.1, at det var te. Både han, V.1. og V.2 håndterede lagervarerne. Han brugte arbejdstelefonen til at sende beskeder til kunder, og telefonen blev også brugt af V.1 og V.2. Hans virksomhed udførte udelukkende opbevaring for kunderne, og han havde ingen kontakt til transportører ud over, at G2 kunne kontakte ham for at høre, om der var varer til afhentning. Han har ikke indbragt Landsskatterettens afgørelse for domstolene. Hans virksomhed er gået konkurs efter byrettens dom.

V.1 har supplerende forklaret, at han var en slags lagerforvalter for tiltalte, og han modtog og pakkede varer. Tiltaltes arbejdsmobiltelefon lå på lageret. Var tiltalte ikke til stede, kunne det ske, at han svarede på sms'er fra kunder på telefonen. Han kommunikerede med personerne på engelsk, men det drejede sig mest om at svare, at det var ok, når kunden skrev, at der ville komme en container Han hjalp ikke til, når varer skulle afhentes. Det stod V.2 for. Det var også V.2, der var med til at flytte varerne til ...1. Han havde en fornemmelse at der ikke var te i varerne, selv om tiltalte sagde, at det var te. Han spurgte ikke tiltalte nærmere om det. Det lugtede ikke som te, men det holdt han for sig selv. Det lugtede som uforarbejdet tobak. Han blev ikke overrasket, da der blev fundet tobak på ...1. Fragtbreve var altid udfyldt af andre, og han kvitterede ikke for modtagelse af varer.

Specialkonsulent V.5 en har supplerende forklaret, at SKAT i forbindelse med undersøgelserne i sagen spurgte italienske myndigheder om registreringerne af den italienske virksomhed G5, og denne virksomhed var ikke autoriseret til lovligt at sende tobak under afgiftssuspensionsordningen. SKAT fik også prøver af tobakken undersøgt af en dansk tobaksvirksomhed, der oplyste, at bladene indeholdt glycerol, og at de kunne ryges umiddelbart. Det samme svar kom fra et hollandsk laboratorium. Alle de undersøgelser, som SKAT tilvejebragte om tobakken, viste, at tobakken kunne ryges. Han har ikke tidligere arbejdet med en lignende sag. Gennem arbejdet med sagen har han fået indsigt i de forhold, der adskiller råtobak fra tobak, der er forarbejdet. Råtobak er særligt kendetegnet ved, at tobakkens konsistens er meget tør. Han kan ikke afvise, at en lægmand vil have svært ved at se forskel på rå og forarbejdede tobaksblade.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Navnlig under hensyn til forholdenes karakter og størrelsen af det unddragne beløb tiltrædes det, at frihedsstraffen er udmålt til fængsel i 3 år, og at der ikke er grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget.

TiIlægsbøde nedsættes til 9.250.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er uændret fængsel i 4 måneder.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

Tiltalte har under anken været frihedsberøvet til den 20. april 2011

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at tillægsbøden nedsættes til 9.250.000 kr.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.