Betaling af råstofafgift - indførsel af jordnødder
Dato for udgivelse
05 Jul 2013 14:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jun 2013 14:11
SKM-nummer
SKM2013.482.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0097834
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Energi og kuldioxid
Emneord
Chokoladeafgiftsloven, råstofafgift, indførsel, jordnødder, varemodtager
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger er berettiget til fra udlandet eller fra registrerede virksomheder at modtage jordnødder og andre afgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, uden at afgiften er berigtiget. Bestemmelsen i lovens § 5 knytter sig udelukkende til registrerede virksomheder (oplagshavere), som er registreret for chokolade- og sukkervarer i lovens kap. 1. En registreret varemodtager har ikke adgang til at modtage afgiftspligtige varer fra udlandet eller fra registrerede virksomheder (oplagshavere), uden at afgiften berigtiges.

Hjemmel

Lov om afgift af chokolade og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse 752 af 10. juni 2013

Reference(r)

Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. § 19

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit E.A.2.4.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit E.A.2.4.5

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger er berettiget til fra udlandet eller fra registrerede virksomheder at modtage jordnødder og andre afgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, uden at afgiften er berigtiget, når varerne er bestemt til videresalg en gros?

Svar

  1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A driver virksomhed med produktion og salg af snacks i form af blandt andet flæskesvær, kartoffelchips og ristede og saltede peanuts.

Til brug for fremstillingen af ristede og saltede peanuts importerer A jordnødder fra blandt andet Sydamerika.

Efter forarbejdning videresælges de ristede og saltede peanuts en gros til kunder i Danmark og udlandet.

Under forarbejdningen sker der et svind på ca. 3 pct. som følge af fordampning og almindeligt svind i produktionen.

A producerer ikke chokolade- og sukkervarer omfattet af chokoladeafgiftslovens kapitel 1.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Chokoladeafgiftsloven

Afgift på nødder og lignende ("råstofafgift") opkræves i henhold til chokoladeafgiftslovens kapitel 2.

Afgiften er ikke omfattet af EU-harmoniseringen i fx cirkulationsdirektivet (Rådets Direktiv 118/2008) og de fritagelsesordninger, der er fastsat heri.

Chokoladeafgiftslovens kapitel 1 om afgift på chokolade- og sukkervarer indeholder regler om registrering af fremstillingsvirksomheder og mellemhandlere m.fl. og giver sådanne virksomheder mulighed for uden betaling af afgift at indføre afgiftspligtige varer fra udlandet til brug for fremstilling og en gros salg mv.

I chokoladeafgiftslovens kapitel 2 om råstofafgift er det i § 19, stk. 2, fastsat, at råstofafgiften af nødder mv. skal afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4. Dog gælder det efter samme bestemmelses stk. 3, at lovens § 10 a skal finde tilsvarende anvendelse for varer, der indføres af en virksomhed registreret efter toldlovens § 29.

Efter toldlovens § 29 skal varemodtagere, som i erhvervsmæssigt øjemed indfører varer, der ikke er i fri omsætning i EU, anmelde sig til registrering hos SKAT.

Registreringspligten efter denne bestemmelse omfatter også A, som derfor er registreret som importør.

Som følge heraf finder chokoladeafgiftslovens § 10 a tilsvarende anvendelse på nødder mv., som A indfører til Danmark fra lande uden for EU, jfr. § 19, stk. 3.

Det samme gælder ifølge lovens § 19, stk. 4, for varer modtaget fra andre EU-lande, hvor afgiften (som hovedregel) skal svares i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, men hvor bestemmelserne i lovens § 10 a også finder tilsvarende anvendelse.

Chokoladeafgiftslovens § 10 a fastsætter følgende om afregning af afgift af varer, som indføres af virksomheder, der er registreret hos SKAT som importører:

"§ 10 a. I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 5 eller er omfattet af § 11. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen" (spørgers understregning)

Heraf følger for det første, at virksomheder, der som A modtager nødder mv. fra udlandet, ud over den almindelige importørregistrering efter toldloven, også skal registreres hos SKAT som varemodtagere efter chokoladeafgiftsloven.

For det andet fremgår det, at afgiften som hovedregel skal afregnes i forbindelse med modtagelsen af varerne i Danmark, men at dette ikke gælder, hvis varerne modtages efter lovens § 5.

Chokoladeafgiftslovens § 5 fastslår, at:

"§ 5. Registrerede virksomheder er berettiget til fra udlandet eller fra registrerede virksomheder at modtage afgiftspligtige varer, uden at afgiften er berigtiget, såfremt varerne er bestemt til:

  1. Fremstilling af afgiftspligtige varer
  2. videresalg en gros eller
  3. afsætning fra 6 eller flere detailudsalg, der ejes af virksomheden"

Registrerede virksomheder kan altså opnå suspension med betaling af afgiften.

Denne adgang til suspension står efter A's vurdering også åben for A, når A registreres som varemodtager, og dermed er en "registreret virksomhed"

Formål

At mellemhandlere og fremstillingsvirksomheder kan opnå henstand med betaling af råstofafgiften på samme måde som mellemhandlere/fremstillere af chokolade- og sukkervarer kan opnå henstand med betaling af chokolade- og sukkerafgift stemmer da også overens med lovens formål, som er at sikre, at nødder og kerner mv., som kan anvendes til fremstilling af chokolade og sukkervarer, også belastes med afgift.

Herved sikres der en konkurrencemæssig ligestilling mellem virksomheder, der importerer chokolade- og sukkervarer fra udlandet, og virksomheder/personer som fremstiller sådanne varer i Danmark ved anvendelse af nødder mv.

Denne afgiftsmæssige ligestilling mellem chokolade- og sukkervarer og nødder mv. tilsiger i sig selv, at producenter, mellemhandlere og varemodtagere af disse varer som udgangspunkt stilles lige - hvilket som beskrevet ovenfor er sikret ved lovens § 19, jf. §§ 10 a og 5.

Såfremt det måtte blive lagt til grund, at A ikke er omfattet af chokoladeafgiftslovens § 5 - og den deraf følgende mulighed for efterfølgende at anmode SKAT om henstand med afgiftsbetalingen - vil dette omvendt føre til, at A (og andre tilsvarende danske virksomheder) udsættes for en konkurrencemæssig forskelsbehandling.

Når A fx rister peanuts, er der således et svind på ca. 3 pct. som følge af fordampning, fjernelse af hinder og spild mv. Skal afgiften afregnes ved modtagelse af varerne fra udlandet, vil A derfor skulle betale afgift af en højere nettovægt, end det ville være tilfældet, hvis A ikke selv stod for bearbejdningen i Danmark, men i stedet importerede de færdigristede peanuts, eller flyttede sin produktion til udlandet.

I det omfang afgiften først forfalder ved videresalg opnås der derimod en konkurrencemæssig ligestilling i overensstemmelse med lovens formål, da danske og udenlandske virksomheder hermed stilles på lige fod.

Efter spørgers opfattelse må det stillede spørgsmål derfor besvares bekræftende.

A's høringssvar

"I SKATs indstilling anføres det, at chokoladeafgiftslovens kap. 1-3 som udgangspunkt indeholder selvstændige bestemmelser om registrering.

Sagen er imidlertid, at lovens kapitel 2 og 3 ikke indeholder bestemmelser om registrering, bortset fra registrering af avlere, men alene henviser til registreringsbestemmelserne i toldloven og lovens kap 1.

Det anføres også i indstillingen, at chokoladeafgiftslovens § 5 alene gælder i forhold til virksomheder registreret efter lovens §§ 3 og 4 for chokolade- og sukkervarer, og at lovens kap. 2 om råstofafgift ikke indeholder en tilsvarende bestemmelse.

Dette har imidlertid ikke støtte i lovens ordlyd.

Bestemmelserne i lovens kap. 2 (§ 19) henviser således netop til § 10a og § 5, som efter sin ordlyd finder anvendelse på alle "registrerede virksomheder" og ikke er begrænset til virksomheder registreret efter lovens §§ 3 og 4.

Hertil kommer at A netop driver virksomhed som mellemhandler (videresalg en gros), idet forarbejdningen af jordnødder ikke kan anses for fremstillingsvirksomhed, jf. herved lovens § 19, stk. 6 og Vestre Landsrets dom refereret i SKM2004.202.VLR.

Der synes derfor ikke at være noget til hinder for at anvende lovens § 5 på A enten direkte i kraft af henvisningen i § 10a, jf. § 19, eller efter en analogi, og formålet med loven tilsiger da også, at virksomheder, der handler med varer omfattet af lovens kap. 2 har samme muligheder for suspension mv., som virksomheder, der handler med chokolade- og sukkervarer.

Det er korrekt, at afgiftssatsen til en vis grad varierer med graden af den behandling varen har undergået. Dette sikrer imidlertid ikke imod, at A konkret stilles dårligere konkurrencemæssigt ved at importere forarbejdede varer end uforarbejdede varer. Nødder der importeres afskallet og afhindet belastes således med den højeste afgiftssats, jf. § 19, stk. 1, nr. 7 og § 19, stk. 6, uanset at de endnu ikke er ristede og saltede mv., og dermed fortsat har et højere indhold af vand mv. og en høj nettovægt.

Med et negativt bindende svar vil A derfor kunne blive nødsaget til at henlægge produktionen med ristning og saltning til udlandet for herefter at importere varerne til Danmark med samme afgiftssats men med en lavere afgiftspligtig vægt.

A har ikke mulighed for at opnå afgiftsfritagelse efter lovens § 20."

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at A kan modtage jordnødder og andre afgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19 fra udlandet eller fra registrerede virksomheder, uden at afgiften er berigtiget, således at A først afregner afgiften, når varerne sælges videre en gros.

Lovgrundlag

Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jfr. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, med senere ændringer.

"§ 5. Registrerede virksomheder er berettiget til fra udlandet eller fra registrerede virksomheder at modtage afgiftspligtige varer, uden at afgiften er berigtiget, såfremt varerne er bestemt til:

1. Fremstilling af afgiftspligtige varer,

2. videresalg en gros eller

3. afsætning fra 6 eller flere detailudsalg, der ejes af virksomheden.

(...)"

"§ 10 a. I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 5 eller er omfattet af § 11. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen.

(...)

Stk.3. De erhvervsdrivende varemodtagere, der er nævnt i stk. 1, skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter §§ 2-8 i opkrævningsloven. Afgiftsperioden er måneden.

(...)"

"§ 19. Ved indførsel af varer fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, betales en råstofafgift, der udgør:

1. Ubehandlede akajounøddekerner (toldtariffens pos. 0801), ubehandlede mandelkerner (pos. 0802), ubehandlede abrikos- og ferskenkerner (pos. 1212), kakaobønner (pos. 1801)

30 kr. og 74 øre

2. Behandlede akajounøddekerner (pos. 0801, 1106 eller 2008), behandlede mandelkerner (pos. 0802, 1106 eller 2008), behandlede abrikos- og ferskenkerner (pos. 1212 eller 2008)

36 kr. og 79 øre

3. Ubehandlede og behandlede paranøddekerner (pos. 0801, 1106 eller 2008), ubehandlede og behandlede valnøddekerner, pistachenøddekerner, pekannøddekerner (pos. 0802, 1106 eller 2008), ubehandle-de hasselnøddekerner (pos. 0802), kakaoskaller, kakaoaffald (pos. 1802), restprodukter fra udvinding af olier af afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner (herunder ikke jordnødder) (pos. 2306), medmindre varen skønnes uegnet til menneskeføde

20 kr. og 47 øre

4. Behandlede hasselnøddekerner (pos. 0802, 1106 eller 2008)

24 kr. og 57 øre

5. Mandler i skal (pos. 0802)

15 kr. og 46 øre

6. Hasselnødder i skal (pos. 0802 og 2008), jordnødder uden skal (pos. 1202)

10 kr. og 27 øre

7. Behandlede jordnødder (pos. 1202 eller 2008)

12 kr. og 23 øre

8. Ubehandlede og behandle-de kokosnøddekerner (pos. 0801, 1106 eller 2008), jordnødder i skal (pos. 1202)

6 kr. og 11 øre

Stk.2. Råstofafgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 3.

Stk.3. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 10 a tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 5.

Stk.4. Ved modtagelse af varer fra andre EU-lande svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Bestemmelserne i lovens § 10 a finder tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 5.

Stk.5. Virksomheder skal i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde kun lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen, jf. § 10 a, stk. 1, indgive anmeldelse og betale afgift af de indførte eller modtagne varer, hvis virksomhedens omsætning af afgiftspligtige varer eksklusive afgifter overstiger 10.000 kr. årligt.

Stk.6. Til behandlede varer efter stk. 1 henføres en vare af den nævnte art, der er afhindet, skåret, hakket, knust, saltet eller ristet, samt mel, pastaer og lign. af afgiftspligtige nødder og kerner (herunder ikke jordnødder).

Stk.7. Den afgiftspligtige vægt er varernes nettovægt."

Det bemærkes, at afgiftssatserne, der er nævnt ovenfor, gælder fra og med 1. januar 2018. Satserne er fastsat i forbindelse med en indeksering af bl.a. afgiftssatserne i lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jfr. lov nr. 924 af 18. september 2012. De aktuelle afgiftssatser fremgår af ikrafttrædelsesbestemmelserne i sidstnævnte lov.

"§ 20. Fritaget for afgift er:

1.Varer, der modtages fra udlandet af en efter § 3 registreret virksomhed til fremstilling af varer, der er afgiftspligtige efter kapitel 1.

2.Varer, der anvendes til fremstilling af varer, hvis udlevering i medfør af § 34 i lov om apotekervæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 2. juli 1962, er forbeholdt apotekerne.

Stk.2. Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til afgiftsfritagelse for råstofafgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt anvendes til fremstilling af varer, der ikke ved modtagelse fra udlandet ville være afgiftspligtige efter kapitel 3.

Stk.3. Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt

1) overføres til en efter § 3 registreret virksomhed til fremstilling af varer, der er afgiftspligtige efter kapitel 1, eller

2) anvendes til fremstilling af varer, som leveres til udlandet.

Stk.4. Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt leveres til udlandet.

(...)"

Praksis

Efter hidtidig praksis er der ikke mulighed for at modtage jordnødder eller andre afgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, uden at afgiften er berigtiget, når varerne er bestemt til videresalg en gros.

Begrundelse

Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven) er opdelt i fire kapitler. Kapitel 1 (§§ 1-17) omfatter afgift af egentlige chokolade- og sukkervarer som fx chokolade og chokoladevarer, lakrids, masser fremstillet af nødder mv., konfekt, bolsjer mv. Kapitel 2 (§§ 19-21) omfatter råstofafgift af kerner, nødder, mandler og lignende. Kapitel 3 (§ 22) omfatter dækningsafgift af en række forarbejdede varer fra udlandet. Sidstnævnte varer er ikke afgiftspligtige i sig selv efter kapitel 1 eller 2 men indeholder afgiftspligtige bestanddele. Kapitlerne 1-3 indeholder som udgangspunkt selvstændige bestemmelser om registrering, opgørelse af den afgiftspligtige mængde og afregning af afgift mv. Kapitel 4 (§§ 23-35) indeholder fællesbestemmelser om kontrol, straf, hæftelse mv.

Ifølge chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, skal der ved indførsel fra ikke-EU-lande mv. betales råstofafgift af en række kerner, nødder, mandler og lignende. Ifølge chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 2, afregnes råstofafgiften efter reglerne i toldlovens kapitel 4.

Hvis varerne indføres af en virksomhed, der er registeret som importør efter toldlovens § 29, finder chokoladeafgiftslovens § 10 a tilsvarende anvendelse, forudsat at virksomhedens omsætning af afgiftspligtige varer eksklusive afgifter overstiger 10.000 kr. årligt, jf. chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 3 og 5. Det samme gælder, hvis virksomheden modtager råstofafgiftspligtige varer fra andre EU-lande, jf. chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 4 og 5.

Efter chokoladeafgiftslovens § 10 a, stk. 1, skal afgiften svares i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i chokoladeafgiftslovens § 5 eller er omfattet af § chokoladeafgiftslovens § 11. Erhvervsdrivende varemodtagere skal lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen, inden varerne afsendes fra udlandet.

Ifølge chokoladeafgiftslovens § 10 a, stk. 3, skal den registrerede varemodtager efter udløbet af hver afgiftsperiode, som er måneden, angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i afgiftsperioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Efter opkrævningsloven skal dette ske senest den 15. i den følgende måned.

Som nævnt fremgår det af chokoladeafgiftslovens § 10 a, at afgiften ikke skal svares i forbindelse med modtagelsen, hvis varerne modtages efter reglerne i chokoladeafgiftslovens § 5. Denne bestemmelse fastsætter, i hvilke situationer en virksomhed, som er registreret efter chokoladeafgiftslovens kapitel 1 (for chokolade- og sukkervarer), kan modtage afgiftspligtige varer, uden at afgiften er berigtiget. Bestemmelsen i § 5 omfatter derimod ikke råstofafgiftspligtige varer i chokoladeafgiftslovens kapitel 2 eller dækningsafgiftspligtige varer i chokoladeafgiftslovens kapitel 3. En tilsvarende bestemmelse som den i § 5 findes ikke i chokoladeafgiftslovens kapitel 2 eller 3.

En registreret virksomhed, som er omfattet af chokoladeafgiftslovens § 5, er oplagshaver i afgiftsmæssig henseende. En oplagshaver kan modtage afgiftspligtige varer bestemt til de formål, som er nævnt i § 5, uden at afgiften er berigtiget. De former for virksomhed, der skal eller kan registreres som oplagshaver efter chokoladeafgiftslovens kapitel 1 - og som kan udnytte bestemmelserne i § 5 - fremgår af chokoladeafgiftslovens § 3 og § 4. Det er fx virksomheder, der fremstiller eller driver mellemhandel med chokolade- og sukkervarer omfattet af chokoladeafgiftslovens kapitel 1.

En virksomhed, der er registreret som varemodtager, er ikke i afgiftsmæssig henseende oplagshaver. Afgiften vedrørende en sådan virksomhed skal svares i forbindelse med varemodtagelsen her i landet som beskrevet ovenfor. Den registrerede varemodtager kan således ikke modtage afgiftspligtige varer fra udlandet eller fra registrerede virksomheder, uden at afgiften er berigtiget.

Ved behandling af råstofafgiftspligtige kerner mv. kan der opstå et vist svind. For at undgå afgiftsdiskrimination mellem varer, der er fremstillet henholdsvis her i landet og i udlandet, er afgiftssatsen som udgangspunkt afhængig af den grad af behandling, varen har undergået.

Det kan tilføjes, at ifølge chokoladeafgiftslovens § 20 er råstofafgiftsafgiftspligtige varer bl.a. fritaget for afgift, hvis varerne modtages fra udlandet af en virksomhed, som er registreret efter chokoladeafgiftslovens § 3, til fremstilling af varer, der er afgiftspligtige efter chokoladeafgiftslovens kapitel 1 (chokolade- og sukkervarer). Endvidere er der bl.a. mulighed for fritagelse for råstofafgift på varer, der erhvervsmæssigt anvendes til fremstilling af varer (ikke varer omfattet af chokoladeafgiftslovens kapitel 1 eller 2), der ved modtagelse fra udlandet ikke ville være omfattet af dækningsafgiftspligten i chokoladeafgiftslovens kapitel 3.

Efter SKATs opfattelse er der ikke efter chokoladeafgiftslovens kapitel 2 mulighed for at modtage råstofafgiftspligtige varer vedrørende virksomhedens fremstilling eller salg, uden at afgiften er berigtiget - uanset om varerne er bestemt til videresalg en gros. Desuden er virksomheden efter det foreliggende ikke omfattet af nogen af de nævnte fritagelsessituationer. På den baggrund mener SKAT, at A ikke kan modtage jordnødder og andre afgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19 fra udlandet eller fra registrerede virksomheder, uden at afgiften er berigtiget.

SKATs bemærkninger til A's høringssvar

Spørger bemærker, at SKAT i sin begrundelse har anført, at lovens kapitel 2 og 3 som udgangspunkt indeholder selvstændige bestemmelser om registrering. Sagen er ifølge spørger imidlertid, at kapitel 2 og 3 ikke indeholder bestemmelser om registrering, bortset fra avlere, men alene henviser til registreringsbestemmelserne i toldloven og lovens kap. 1.

SKAT kan hertil bemærke, at der i det indledende afsnit i SKATs begrundelse bl.a. er anført: "(...) Kapitlerne 1- 3 indeholder som udgangspunkt selvstændige bestemmelser om registrering, opgørelse af den afgiftspligtige mængde og afregning af afgift mv. (...)" Senere i begrundelsen anføres det bl.a., at § 10 a finder tilsvarende anvendelse ved indførsel fra ikke-EU-lande mv., hvis virksomheden er registreret som importør, og ved modtagelse fra EU-lande etc.

Til spørgers øvrige bemærkninger, herunder at A er mellemhandler og har ret til at udnytte bestemmelserne i § 5, kan SKAT anføre:

Chokoladeafgiftslovens § 3 og § 4 indeholder bestemmelser om, at der ved forskellige former for virksomhed enten skal eller kan ske registrering som oplagshaver. Det drejer sig fx om virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller chokolade- og sukkervarer omfattet af afgiftspligten i § 1, stk. 1, virksomheder der erhvervsmæssigt fremstiller overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor til afgiftsfri varer såsom kager mv., virksomheder der erhvervsmæssigt anvender overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor til fremstilling af afgiftsfri varer såsom kager mv., virksomheder der driver mellemhandel med afgiftspligtige varer, og virksomheder der afsætter afgiftspligtige varer fra 6 eller flere detailudsalg, som ejes af virksomheden.

Disse registrerede virksomheder (oplagshavere) er ifølge lovens § 5 berettiget til fra udlandet eller fra registrerede virksomheder at modtage afgiftspligtige varer, uden at afgiften er berigtiget, hvis varerne skal bruges til 1) fremstilling af afgiftspligtige varer, 2) videresalg en gros eller 3) afsætning fra 6 eller flere detailudsalg, der ejes af virksomheden.

En virksomhed, der driver mellemhandel (en gros salg) med importerede råstofafgiftspligtige varer skal svare afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet og registreres som varemodtager efter chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 3 og 4, jf. § 10 a, (forudsat den årlige omsætning af råstofafgiftspligtige varer eksklusive afgifter overstiger 10.000 kr. og virksomheden for så vidt angår import fra ikke-EU lande mv. er registreret som importør).

Som nævnt ovenfor skelner man i afgiftsmæssig henseende mellem en "registreret varemodtager" og en "registreret virksomhed". En registreret virksomhed, som er nævnt i § 3 og § 4, er oplagshaver og kan bl.a. udnytte bestemmelserne i chokoladeafgiftslovens § 5. En registreret varemodtager skal derimod svare afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. En registreret varemodtager kan heller ikke købe afgiftspligtige varer fra registrerede virksomheder (oplagshavere), uden at afgiften er berigtiget.

For at vise denne forskel mellem en "registreret varemodtager" og en "registreret virksomhed" citeres nedenfor fra bemærkningerne til lov nr. 165 af 15. marts 2000. Med denne lov blev opkrævningslovens regler om angivelse og indbetaling af afgift indført i bl.a. chokoladeafgiftsloven. Det fremgår bl.a. af bemærkningerne til lovforslaget:

"For andre end registrerede virksomheder skal der efter de gældende regler betales afgift af afgiftspligtige varer, der modtages fra udlandet, i forbindelse med modtagelsen her i landet. (SKATs understregning).

For de ikke harmoniserede afgifter gælder det, at hvis varemodtageren er en erhvervsdrivende, skal den pågældende anmelde sig hos ToldSkat, inden varerne afsendes fra udlandet. Anmeldelsen er gældende for fem år. dvs. den erhvervsdrivende kan herefter de næste 5 år indføre afgiftspligtige varer uden forhåndsanmeldelse til ToldSkat.

Afgiften forfalder ved varernes modtagelse, men de erhvervsdrivende varemodtagere skal dog ligesom de registrerede virksomheder kun angive den afgiftspligtige mængde og betale afgiften periodisk. De skal således efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned angive mængden af de afgiftspligtige varer, virksomheden har modtaget i løbet af måneden, til ToldSkat, og indbetalingen af afgiften af disse varer skal ske senest samtidig med indsendelsen af angivelsen (SKATs understregning)".

Det kan tilføjes, at reglerne i bl.a. chokoladeafgiftsloven blev justeret ved lov nr. 408 af 8. maj 2006 i forbindelse med indsatsen mod skatte- og afgiftsunddragelse (Fairplay II). Ved den lejlighed blev der bl.a. indført en egentlig varemodtagerregistrering, der medfører pligt til at indsende angivelse hver måned, uanset om der har været import eller ej. En registrering som varemodtager er dog stadig ikke en registrering som oplagshaver (ikke en registreret virksomhed), og varemodtageren skal fortsat angive og betale afgiften i forbindelsen med varemodtagelsen her i landet.

At det kun er virksomheder, der er registeret efter chokoladeafgiftslovens kapitel 1, der kan registreres som oplagshaver for mellemhandel, fremgår i øvrigt af den juridiske vejledning, hvor det i afsnit "E.A.2.3.2 Forskellige definitioner ved chokolade- og sukkervarer m.m." er anført: "Ved registreringsberettiget mellemhandel forstås videresalg en gros til andre handlende af chokolade- og sukkervarer, som virksomheden har modtaget fra en anden registreret virksomhed eller indført fra udlandet. (...)". Som det fremgår, omfatter registreringsmuligheden chokolade- og sukkervarer, det vil sige varer, der er omfattet af lovens kapitel 1.

Som chokoladeafgiftsloven er udformet, mener SKAT ikke, at bestemmelserne i § 5 kan udnyttes af virksomheder, som er omfattet af råstofafgiftspligten eller dækningsafgiftspligten i lovens kap. 2 og 3, da bestemmelserne i § 5 udelukkende knytter sig til oplagshavere, som er registreret for chokolade- og sukkervarer i lovens kap. 1.

Endvidere mener SKAT, at en fortolkning, hvorefter at en registreret varemodtager får adgang til at modtage jordnødder og andre afgiftspligtige varer fra udlandet eller fra registrerede virksomheder, uden at afgiften er berigtiget, ikke vil være i overensstemmelse med chokoladeafgiftsloven og principperne i punktafgiftslovgivningen generelt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.