Privatlivspolitik og cookies

Privatlivspolitik

Skatteforvaltningen passer på dine personoplysninger, når vi behandler oplysninger om dig eller din virksomhed.

Det er bl.a. EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov, der bestemmer, hvordan Skatteforvaltningen skal behandle dine oplysninger.

Her kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har.

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver form for information som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Det kan fx være oplysninger som navn, adresse, cpr-nummer, økonomi, familieforhold mv. Personoplysninger kan også være oplysninger om virksomheder, hvis der er tale om enkeltmandsvirksomheder eller aktionærer i et selskab.

Behandling af personoplysninger er alle former for håndtering af personoplysninger. Typiske behandlingsformer omfatter: indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, videregivelse, samkøring og sletning.

Skatteforvaltningen er dataansvarlig for dine personoplysninger

Skatteforvaltningen er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Det betyder, at det er Skatteforvaltningens ansvar, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende regler og love, også selvom nogle personoplysninger bliver behandlet af Skatteforvaltningens eksterne databehandlere , fx it-leverandører. Som dataansvarlig er det også Skatteforvaltningen, du skal kontakte, hvis du ønsker at bruge din ret til fx at få indsigt i dine personoplysninger eller ønsker at få rettet dine personoplysninger.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Skatteforvaltningen behandler personoplysninger, som du selv har givet til os. Det kan fx være oplysninger, som du har indgivet i forbindelse med din selvangivelse. Vi kan også behandle oplysninger om dig, som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, og virksomheder, fx lønoplysninger fra din arbejdsgiver.

Formålet med vores behandling af personoplysninger

Skatteforvaltningen behandler personoplysninger som led i de opgaver, vi har som offentlig myndighed.

Skatteforvaltningen har ansvaret for den borger- og virksomhedsvendte skatteforvaltning. Vores kerneopgaver er ligning og opkrævning af en række skatter og afgifter. Det drejer sig om person-, erhvervs- og selskabsskat, arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsværdiskatter, afgifter, moms og told. Herudover er det Skatteforvaltningens opgave at inddrive offentlig gæld. 

Videregivelse af personoplysninger

Skatteforvaltningen videregiver ofte personoplysninger til andre offentlige myndigheder som led i vores almindelige opgaver, og i nogle tilfælde har Skatteforvaltningen pligt til at videregive oplysninger. Vi kan give oplysninger videre til eksempelvis Skatteankestyrelsen, politiet, domstolene og andre relevante myndigheder.

Skatteforvaltningen videregiver i visse situationer personoplysninger til private aktører, fx fordringshavere, og udenlandske myndigheder.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, når Skatteforvaltningen behandler personoplysninger om dig. Du kan læse nærmere om rettighederne nedenfor. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til underretning
Skatteforvaltningen har pligt til at underrette dig, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig. Du har blandt andet ret til at blive oplyst om formålet og retsgrundlaget for behandlingen.

Skatteforvaltningen kan i visse situationer være undtaget for pligten til at underrette dig. Dette gælder fx, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller din interesse i at få oplysningerne bør vige for hensynet til private eller offentlige interesser.

Ret til indsigt
Du har som udgangspunkt ret til indsigt i Skatteforvaltningens behandling af dine personoplysninger. Dette betyder, at du har ret til at få bekræftet, at der behandles oplysninger om dig, samt en række yderligere oplysninger, fx tidsrummet oplysningerne bliver opbevaret, eller hvilke personer oplysningerne videregives til

Ret til rettelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde, fx hvis personoplysningerne ikke længere er aktuelle for os, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænset behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle disse begrænsede oplysninger – bortset fra opbevaring – hvis vi fx har dit samtykke, eller vi skal beskytte en anden person.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, fx vedrørende særlige forhold om dig.

Ret til at modtage eller få overført oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Opbevaring og sletning

De oplysninger, som Skatteforvaltningen indhenter og behandler om dig, vil blive behandlet og opbevaret i Skatteforvaltningen it-systemer, fx TastSelv Borger.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere tjener et sagligt formål. Det konkrete tidspunkt for sletning afhænger af, hvor længe opbevaring af oplysningerne er nødvendig for opfyldelsen af formålet med indsamlingen.

Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver

Der er i Skatteministeriet udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), der er databeskyttelsesrådgiver for Skatteministeriets departement, Skatteforvaltningen, Spillemyndigheden, Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden. Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver skal blandt andet vejlede Skatteforvaltningen om behandling af personoplysninger og skal efterse, at Skatteforvaltningen overholder reglerne på databeskyttelsesområdet.  

Databeskyttelsesrådgiveren er også kontaktpunktet for borgere og virksomheder ved behandling af personoplysninger. Du kan henvende dig til Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål om Skatteforvaltningens behandling af personoplysninger eller ønsker mere information om dine rettigheder.

Kontaktoplysninger til Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver Marie Granborg

Mail: DPO@skat.dk

Bemærk, at når du sender en almindelige mail, er den ikke krypteret. Hvis din mail indeholder følsomme personoplysninger, oplysninger om cpr-nummer, oplysninger om private forhold eller øvrige oplysninger, som bør beskyttes, skal du sende den krypteret og ikke som almindelig mail.

Postadresse:

Skatteforvaltningen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Informationssikkerhed og databeskyttelse
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
Att: Marie Granborg

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Skatteforvaltningen behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at de persondataretlige regler overholdes. Her finder du Datatilsynets kontaktoplysninger 

Love og regler

Der er flere love, som regulerer behandling af personoplysninger. Reglerne skal beskytte personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af deres personoplysninger.

Generelle regler om behandling af personoplysninger findes i EU's databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov (vedtaget 17. maj 2018 - link til loven kommer snarest). Herudover regulerer en række særlove Skatteforvaltningens behandling af personoplysninger på bestemte områder.

Cookies og log-filer

Som de fleste andre hjemmesider bruger skat.dk cookies. En cookie er en lille datafil, som hjemmesider gemmer på din computer, for at kunne huske din computer og de valg, som du har foretaget på hjemmesiden, til næste gang du går ind på hjemmesiden. Cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om computeren bruges af en eller flere personer. De kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Når du kommer ind på skat.dk og klikker dig videre begynder vi at sætte cookies.

Hvis du siger nej til cookies, sætter vi hverken statistikcookies eller markedsføringscookies på din computer. Desuden slettes de statistik- og markedsføringscookies, som skat.dk tidligere kan have sat. Når du siger nej til cookies, sætter vi en cookie, som husker at du har sagt nej. Så slipper du for at blive spurgt næste gang, du kommer ind på skat.dk.

Selvom du siger nej til cookies, sætter vi fortsat de nødvendige cookies, der sikrer, at hjemmesiden fungerer - fx så du kan logge på. Disse cookies bliver dog automatisk slettet igen, når du går ud af skat.dk.

Jeg vil ændre mit samtykke

Eksisterende cookies fra andre hjemmesider kan opsamle viden om din færden, også på skat.dk. Selvom du siger nej til cookies på skat.dk, kan vi ikke slette cookies fra andre hjemmesider. Det kræver, at du selv sletter dem.

Logfiler, når du er logget på

Når du logger ind på TastSelvErhverv eller TastSelvBorger, bliver dine handlinger på siderne registreret i logfiler. Logfilerne gemmer data om alle aktiviteter i det enkelte system, og Skatteforvaltningen kan derfor bl.a. se:

• hvilken ip-adresse du kommer fra
• hvilken bruger-id du har været logget ind med
• hvilke sider du har besøgt
• hvad du har indtastet i felterne
• hvis du er gået i stå på et trin i en indberetningsløsning
• om du er logget på med NemID eller TastSelv-kode
• hvis du ændrer på rettigheder til brugere.

Skatteforvaltningen kan behandle oplysningerne med hjemmel i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Vi bruger oplysningerne i logfilerne til at forbedre brugervenligheden, så Skatteforvaltningens digitale løsninger bliver nemmere at bruge.
Desuden har Skatteforvaltningen også pligt til at registrere aktiviteter i it-løsningerne for at kunne forhindre og efterforske misbrug.
Skatteforvaltningen kan også bruge oplysningerne som grundlag for at kontrollere borgere og virksomheder.

Oplysningerne om dig opbevares i 5 år. Du kan læse mere vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik

Cookies på skat.dk

Om cookies

Nødvendige cookies

Statistikcookies

Markedsføringscookies

Slet og blokér for alle cookies

Hvis du ønsker helt at undgå cookies, kan du slette dem eller blokere for dem i din browser ved at følge disse vejledninger. Vær opmærksom på, at der vil være funktioner på skat.dk, du ikke kan bruge, hvis du blokerer for cookies.

Vejledning i at slette cookies:

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera (English)

Flash-cookies (gælder alle browsere)

iPhone, iPad og andet fra Apple

Android-mobiler (English)

Windows-mobiler (English)

Cookie script indhold