Dato for udgivelse
01 Jul 2010 12:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Jun 2010 10:50
SKM-nummer
SKM2010.429.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-071258
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Flexleasing, Registeringsafgift
Resumé

Skatterådet bekræftede, at spørger kunne lease en personbil fra sin leasingvirksomhed, uanset om virksomheden i øvrigt havde andre aktiviteter, til sig selv, når virksomheden var drevet i selskabsform, efter reglerne i registreringslovens § 3b, når leasingkontrakten havde karakter af en reel leasingaftale indgået på markedsvilkår. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger på tilsvarende vilkår kunne lease en personbil til sig selv fra sin leasingvirksomhed, når virksomheden var personligt ejet, da leasingvirksomhed og lejer ikke kan være samme juridiske person.

Reference(r)
Registreringsafgiftsloven § 3b
Henvisning
Punktafgiftsvejledning 2010-1 E.1.4.8

Spørgsmål

 1. Kan en virksomhed (leasingvirksomheden), der er 100 % ejet af en her i landet bosiddende person, indkøbe en personbil og udleje personbilen til virksomhedsejeren og opnå afgiftsbetaling iht. Registreringsafgiftsiovens § 3 b?
 2. Kan en virksomhed (leasingvirksomheden), der er 100 % ejet af en her i landet bosiddende person, indkøbe en personbil og udleje personbilen til virksomhedsejerens ægtefælle og opnå afgiftsbetaling iht. Registreringsafgiftsiovens § 3 b?
 3. Har det betydning, om virksomheden driver anden virksomhed en leasing?

Svar

 1. Ja, se dog sagsfremstilling.
 2. Ja.
 3. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger påtænker at indkøbe en personbil i en af ham 100 % ejet virksomhed i form af en personligt ejet virksomhed eller et anpartsselskab.

Den indkøbte bil påtænker spørger herefter at lease fra virksomheden enten til sig selv eller til sin ægtefælle.

Leasingvirksomheden vil kun have en bil, som den leaser ud.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har ikke i forbindelse med indgivelse af spørgsmålet angivet hvorledes, spørger ønsker spørgsmålene besvaret.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Af registreringsafgiftslovens § 3b (uddrag af bestemmelsen) (Lovbekendtgørelse nr.631 af 25. juni 2008) fremgår det, at:

"Stk. 1 Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, betales efter stk. 2 og 3, når motorkøretøjet tilhører en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende her i landet eller i udlandet, og når køretøjet i en tidsbegrænset periode i henhold til en skriftlig aftale leases til en fysisk eller juridisk person, der er bosiddende her i landet. Kontrakten skal indeholde nøjagtige oplysninger om den aftalte leasingperiode. Ansøgning skal indgives af enten leasingvirksomheden eller den person, som leaser køretøjet.

...."

Begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Spørger ønsker med spørgsmålet bekræftet, at en virksomhed (leasingvirksomheden), der er 100 % ejet af en her i landet bosiddende person, kan indkøbe en personbil og udleje personbilen til virksomhedsejeren og opnå afgiftsbetaling iht. registreringsafgiftslovens § 3 b.

Registreringslovens § 3b regler finder anvendelse på beregning af registreringsafgift af registreringspligtige køretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, i forbindelse med leasingvirksomheders leasing af køretøjer, når køretøjet i en tidsbegrænset periode i henhold til en skriftlig aftale leases til en fysisk eller juridisk person, der er bosiddende her i landet.

Fastlæggelsen af den afgiftsmæssige behandling af den enkelte kontrakt, skal ske på baggrund af en konkret vurdering.

I denne vurdering af om kontrakten kan anses for en leasingkontrakt, der kan omfattes af registreringslovens § 3b, indgår følgende omstændigheder:

 • aftalens realitet
 • om det egentlige formål er at opnå besparelse i registreringsafgiften
 • om der foreligger ikke en leasingkontrakt men reelt en købsaftale
 • om der er et interessefællesskab mellem parterne, der har været bestemmende for aftalevilkårene
 • om aftalevilkårene adskiller sig (væsentligt) fra andre, sædvanlige leasingaftaler, og vilkårene er ikke markedsvilkår.

I leasingforhold indgået mellem ikke uafhængige parter, som det gør sig gældende i forbindelse med den påtænkte leasingvirksomhed, stilles der skærpede krav til dokumentationen for, at aftalen er indgået på normale forretningsmæssige vilkår, hvor virksomheden foretager leasingaktiviteten med det formål at tjene penge til virksomheden, og driften er begrundet i sædvanlige forretningsmæssige og driftsmæssige hensyn, herunder ønsket om en rimelig forrentning af den investerede egenkapital.

Det medfører, at den af spørger udøvede leasingvirksomhed for at kunne anvende registreringslovens § 3b vil skulle udøves på baggrund af en reel leasingaftale indgået på markedsvilkår, der ikke væsentligt afviger fra sammenlignelige leasingaftaler på markedsvilkår.

I vurderingen af om leasingkontrakten er indgået på markedsvilkår, vil der blive set på om depositum, engangsydelse og løbende leasingydelse svarer til de beløb, der betales mellem uafhængige partner.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørger kan lease en personbil fra sin leasingvirksomhed til sig selv, når virksomheden er drevet i selskabsform, efter reglerne i registreringslovens § 3b, når leasingkontrakten har karakter af en reel leasingaftale indgået på markedsvilkår. SKAT indstiller, at spørger ikke på tilsvarende vilkår kan lease en personbil til sig selv fra sin leasingvirksomhed, når virksomheden er personligt ejet, da leasingvirksomhed og lejer juridisk set er sammenfaldende.

Ad spørgsmål 2:

Spørger ønsker med spørgsmålet bekræftet, at en virksomhed (leasingvirksomheden), der er 100 % ejet af en her i landet bosiddende person, kan indkøbe en personbil og udleje personbilen til virksomhedsejerens ægtefælle og opnå afgiftsbetaling iht. registreringsafgiftslovens § 3 b.

Den vurdering af leasingkontrakten, som skal foretages ved leasing til ægtefællen skal foretages under hensyntagen til de under spørgsmål 1 nævnte forhold, herunder skal det bemærkes at ægtefællen også vil blive anset for at have interessesammenfald over til leasingvirksomheden via ægteskabet med virksomhedsejeren.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørger kan lease en personbil fra sin leasingvirksomhed til sin ægtefælle, efter reglerne i registreringslovens § 3b, når leasingkontrakten har karakter af en reel leasingaftale indgået på markedsvilkår.

Ad spørgsmål 3:

Spørger ønsker med spørgsmålet afklaret, hvorvidt det har betydning for muligheden for at anvende reglerne i registreringslovens § 3b, om virksomheden driver anden virksomhed end leasing.

Som det fremgår af begrundelsen til spørgsmål 1 skal der foretages en vurdering af leasingvirksomheden for at afgøre, om den i virksomheden foretagne leasing kan anses for baseret på en reel leasingaftale.

Der er hverken i registreringsloven eller lovens forarbejder holdepunkter for at sætte krav om, at leasingvirksomheden ikke må drive anden virksomhed end leasing. Det kan heller ikke udledes af hverken lovtekst eller forarbejder, at den leasingvirksomhed, som kan omfattes af registreringslovens § 3b, kun er leasingvirksomhed, der har et bestemt antal biler, der leases eller forsøges leaset ud.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørger kan drive leasingvirksomhed omfattet af registreringslovens § 3b fra den af spørger ejede virksomhed, uanset om virksomheden i øvrigt har andre aktiviteter, når de af virksomheden indgåede leasingkontrakter kan anses for reelle leasingaftaler, der er indgået på markedsvilkår.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling med den anførte begrundelse.