Dato for udgivelse
21 Feb 2011 09:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jan 2011 14:47
SKM-nummer
SKM2011.101.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-187188
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
koncernforbundne selskaber
Resumé

Skatterådet bekræfter, at ansatte i et selskab kan modtage aktier omfattet af ligningslovens § 7 H i et søsterselskab, fordi selskaberne anses for at være koncernforbundne jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Hjemmel
Ligningsloven § 7 H
Kursgevinstloven § 4, stk. 2
Reference(r)
Ligningsloven § 7 H
Kursgevinstloven § 4, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen Almindelig del 2011-1, afsnit A.B.1.15

Spørgsmål:

  1. Kan medarbejdere i A ApS modtage medarbejder aktier i B ApS efter reglerne i ligningslovens § 7 H?

Svar:

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold:

T ejer alle anparter i moderselskabet C Holding ApS. C Holding ApS ejer alle anparter i datterselskabet B ApS. C Holding ApS ejer 95 % af anparterne i A ApS

C Holding ApS:

Er alene holdingselskab for selskaberne A ApS og B ApS.

B ApS:

Er et produktionsselskab. Stort set hele produktionen sælges til søsterselskabet A ApS. Medarbejderne er udelukkende i produktionen.

A ApS:

Selskabet er et salgsselskab, ca. 70 % af omsætningen er salg for søsterselskabet B ApS. Medarbejderne er salgspersonale. Af praktiske grunde er alle ansatte i de omhandlede selskaber ansat i A ApS. Der faktureres lønomkostninger fra A ApS til B ApS.

Ejeren af 5 % af anparterne i A ApS er salgschefen i A ApS.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers antagelse, at medarbejderne i A ApS kan modtage medarbejderaktier i B ApS efter reglerne i ligningslovens § 7 H, da selskabskonstruktionen som beskrevet ovenfor er omfattet af den i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 3 omtalte koncernstruktur.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ligningslovens § 7 H:

"§ 7 H.  Personer, der som led i et ansættelsesforhold modtager vederlag i form af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, skal ikke medregne værdien heraf ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Vurderingen af, om betingelsen i stk. 2, nr. 2, er opfyldt, foretages ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs i henhold til de ydede købe- eller tegningsretter henholdsvis den faktiske købskurs for ydede aktier foreligger, dog senest på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til den modtagne aktie, køberet eller tegningsret. Det er uden betydning for, hvornår den faktiske udnyttelseskurs i henhold til de ydede købe- eller tegningsretter henholdsvis den faktiske købskurs for ydede aktier skal anses at foreligge, at udnyttelseskursen eller antallet af købe- eller tegningsretter henholdsvis købskursen eller antallet af aktier skal reguleres ved en kapitalforhøjelse til andet end markedskursen, fondsaktieudstedelse, udlodning i forbindelse med kapitalnedsættelse, udbytteudlodning el.lign., når reguleringen er indeholdt i aftalen, og når reguleringen alene har til formål at fastholde værdien af købe- eller tegningsretten henholdsvis aktien uændret. Hvis den ansatte erhverver ubetinget ret til den modtagne aktie eller købe- eller tegningsret før det tidspunkt, hvor den faktiske købskurs henholdsvis den faktiske udnyttelseskurs foreligger, kan vurderingen af, om betingelserne i stk. 2, nr. 2, er opfyldt, ske ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs henholdsvis den faktiske købskurs foreligger. Hvis udnyttelseskursen for en købe- eller tegningsret i henhold til aftalen er fastsat som en fast procentdel af markedskursen på aktien ved begyndelsen henholdsvis afslutningen af en nærmere bestemt periode, skal vurderingen af, om betingelserne i stk. 2, nr. 2, er opfyldt, ske ud fra forholdene ved begyndelsen af perioden, når udnyttelseskursen er en procentdel af kursen denne dag henholdsvis ved afslutningen af perioden, når udnyttelseskursen er en procentdel af kursen denne dag. Hvis vurderingen af, om betingelserne i stk. 2, nr. 2, er opfyldt, skal ske ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs for ydede købe- eller tegningsretter henholdsvis den faktiske købskurs for ydede aktier ligger fast, og overstiger værdien 10 pct. af den ansattes årsløn i det år, hvor vederlaget modtages, kan den samlede værdi fordeles på de respektive år, hvori retserhvervelsen sker. Vurderingen af, om betingelserne i stk. 2, nr. 3, 4, 6 og 7, er opfyldt, foretages ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til den modtagne aktie, køberet eller tegningsret.

        Stk. 2.      Skattefriheden efter stk. 1 af et vederlag er betinget af:

1)   At den ansatte og det selskab, hvor den pågældende er ansat, har aftalt, at reglerne i denne bestemmelse skal finde anvendelse. I aftalen skal vederlaget være entydigt identificeret. Det skal fremgå, om vederlaget består af en aktie eller en købe- eller tegningsret, i hvilket selskab der er erhvervet eller kan erhverves aktier, den nominelle størrelse af aktien eller den nominelle størrelse af den aktie, som en købe- eller tegningsret giver ret til. Er der stillet vilkår for vederlagets erhvervelse, herunder givet den ansatte en valgmulighed inden for et nærmere fastsat tidsrum til udnyttelse af vederlaget, skal disse vilkår fremgå af aftalen.

2)   At den ansatte i samme år modtager aktier og købe- og tegningsretter, hvor værdien af de modtagne aktier m.v. ikke overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn.

3)   At aktierne, køberetterne eller tegningsretterne ydes af det selskab, hvor personen er ansat, eller af et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

4)   At de modtagne aktier, køberetter eller tegningsretter er aktier i det selskab, hvor personen er ansat, eller i et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, eller giver ret til at erhverve eller tegne aktier i de nævnte selskaber.

5)   At aktier, der modtages af ansatte, herunder aktier, den ansatte kan erhverve eller tegne i henhold til modtagne købe- eller tegningsretter, ikke udgør en særlig aktieklasse.

6)   At modtagne købe- og tegningsretter ikke overdrages. Det anses ikke for en overdragelse, hvis retten udløber uudnyttet eller overdrages ved arv.

7)   At modtagne køberetter indeholder en ret for enten den ansatte eller det selskab, der har ydet køberetten, til at erhverve eller levere aktier."

Som det fremgår af ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 3 er det en betingelse, at aktier (herunder anparter), køberetter eller tegningsretter ydes af det selskab, hvori medarbejderen er ansat eller et selskab, der er koncernforbundet hermed, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2. Endvidere skal de aktier der erhverves eller kan erhverves være aktier(herunder anparter) i arbejdsgiverselskabet eller et selskab, der er koncernforbundet hermed, jf. ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 4.

Kursgevinstlovens § 4, stk. 2:

"Stk. 2.    Ved koncernforbundne selskaber forstås

1)   selskaber og foreninger m.v., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab,

2)   selskaber og foreninger m.v., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab,

3)   en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab, eller

4)   en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab.

Aktionærer som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, anses ved bedømmelsen af aktionærkredsen som én og samme aktionær. Ved opgørelsen af stemmeandele ses bort fra stemmer, som alene er opnået ved stemmeretsoverdragelse i forbindelse med erhvervet sikkerhed i aktier. "

Da C Holding ApS ejer 100 % af B ApS og 95 % af kapital og stemmer i A ApS er Skatteministeriet enige i, at B ApS og A ApS er koncernforbundne selskaber, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Det bemærkes, at betingelsen om koncernforbindelsen skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor medarbejderne erhverver endelig ret til anparterne i B ApS.

Det indstilles, at spørgsmålet besvares ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling.