Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for uudnyttet tab på børsnoterede aktier, solgt før 1. januar 2006.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Betingelser for fradrag for uudnyttet tab.

Regel

Personer, der den 1. januar 2006 havde uudnyttet tab på børsnoterede aktier, kan fradrage tabet i

  • udbytter, herunder salgssummer efter LL § 16 B, stk. 1 (vedrørende salg af aktier til det udstedende selskab)
  • gevinst ved salg af aktier, der konstateres den 1. januar 2006 eller senere.

Der kan kun foretages fradrag i udbytter og gevinster af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked (før 1. januar 2010 børsnoterede aktier), og der kan desuden kun ske fradrag i udbytter og gevinster vedrørende aktier, hvor en eventuel gevinst er omfattet af reglerne i ABL § 12, samt i udbytter vedrørende aktier, der er omfattet af skattefrihedsreglen i ABL § 44. Se ABL § 46, stk. 2.

Tab, der er opstået i indkomståret 2002 og senere år, kan fremføres uden tidsbegrænsning.

Tab, der er opstået i indkomståret 2001 og tidligere år, kunne derimod kun fremføres i 5 år.

Der kan kun foretages fradrag for tab, hvis tabet kunne fradrages i gevinster efter den tidligere aktieavancebeskatningslov. Der kan derfor foretages fradrag for følgende tab:

  • Tab på aktier med under tre års ejertid. Se ABL § 46, stk. 2, samt § 2, stk. 2, i den tidligere ABL (lovbekendtgørelse nr. 835 af 29. august 2005).
  • Tab på aktier med ejertid på tre år eller mere, hvor beholdningen havde oversteget 100.000 kr.s grænsen. Se ABL § 46, stk. 2, samt § 4, stk. 3, i den tidligere aktieavancebeskatningslov (lovbekendtgørelse nr. 835 af 29. august 2005).

Tab kan kun overføres til senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i nettobeløbet for et tidligere indkomstår. Se ABL § 46, stk. 2, der henviser til ABL § 13 A.

Hvis tabet kan udnyttes af en samlevende ægtefælle, kan tabet overføres til ægtefællen, inden det fremføres til senere år. Se ABL § 46, stk. 2, der henviser til ABL § 13 A.

For tab, der er opstået i indkomståret 2009 og tidligere år, kunne skatteyderen vælge, at tabet ikke skulle overføres til ægtefællen, men skulle fremføres til senere år, selv om ægtefællen kunne udnytte tabet. Se ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 20, stk. 4, i lov nr. 462 af 12. juni 2009.

SKAT har vurderet, at fremførte tab på børsnoterede aktier (fra 1. januar 2010 aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked) skal modregnes i udbytter og gevinster af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, før der foretages modregning af samme års tab på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Betingelser for fradrag for uudnyttet tab

Skatteyderen har i princippet skullet selvangive tabet i tabsåret. Se § 1, stk. 1, i den tidligere skattekontrollov (lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013) der har været gældende fra og med indkomståret 2002. Det fremgår imidlertid udtrykkeligt af bemærkningerne til det lovforslag, der indførte reglen om fremførsel af tab uden tidsbegrænsning, at en skatteyder, der ikke har selvangivet tabet i tabsåret, ikke mistede retten til at fradrage tabet, når han/hun kan bruge det. Se bemærkningerne til § 12, nr. 1, i lovforslag L 99 i folketingsåret 2001/2002, 2. samling, fremsat den 7. februar 2002 og gennemført som lov nr. 313 af 21. maj 2002.

Har skatteyderen selvangivet tabet, kan tabet derimod kun ændres, hvis det selvangivne tab er ændret inden udløbet af fristerne for ændring af skatteansættelsen for tabsåret. Se SFL § 26, stk. 4.

(Et kildeartsbegrænset tab, der ikke er selvangivet og som opstår i indkomståret 2015 eller senere, er derimod fortabt til fremførelse, medmindre der kan ske genoptagelse af skatteansættelsen efter SFL § §§ 26 eller 27. Se § 3 og § 4, stk. 4, i lov nr. 528 af 28. maj 2014).