Dato for udgivelse
23 May 2013 12:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Apr 2013 08:40
SKM-nummer
SKM2013.332.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0212496
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Tegningsretter, afståelse, nytegning
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at de nuværende medarbejdere i A A/S' skattemæssige afståelsessum udgør 1 kr. ved afståelse af Gamle Tegningsretter tilbage til det udstedende selskab.

Hjemmel

Ligningsloven § 28

Reference(r)

Ligningsloven § 28

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit  C.A.5.17.2.3

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at de nuværende medarbejdere i A A/S' skattemæssige afståelsessum udgør DKK 1 ved et salg af Gamle Tegningsretter til det udstedende selskab?
  2. Hvis Skatterådet ikke kan bekræfte dette - og medarbejderen dermed beholder de Gamle Tegningsretter, samtidig med, at der tildeles Nye Tegningsretter, hvis udnyttelse er betinget af, at de Gamle Tegningsretter ikke udnyttes - kan Skatterådet så bekræfte, at tildelingen af de Nye Tegningsretter ikke anses som afståelse af de gamle Tegningsretter, at de Nye tegningsretter er omfattet af ligningslovens § 28, og at tildelingen ikke i øvrigt har andre skattemæssige konsekvenser end dem, der følger af ligningslovens § 28.

Svar

  1. Ja
  2. Bortfalder, jf. besvarelsen til spørgsmål 1.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S er en dansk medicinalvirksomhed, hvis kerneforretning vedrører udviklingen af et bestemt lægemiddel. A A/S er børsnoteret.

Selskabet blev etableret i 2002 ved en udskillelse af visse forskningsresultater fra B A/S. Indtil 2011 hed selskabet C A/S. Ud over aktiviteterne i Danmark har A A/S et helejet datterselskab i USA.

Med henblik på finansieringen af de forestående aktiviteter i relation til arbejdet med udviklingen og lanceringen af lægemidlet planlægges en aktieemission gennemført i efteråret 2012 med et forventet provenu på i alt DKK ...m. Emissionen vil blive gennemført med fortegningsret for de eksisterende aktionærer og ifølge en fondsbørsmeddelelse fra selskabet, forventes emissionen gennemført med en tegningskurs på DKK 0,35 pr. aktie.

I forbindelse med meddelelsen om den forestående aktieemission og den forventede tegningskurs på DKK 0,35 pr. aktie den (dato) 2012 faldt børskursen fra ca. DKK 0,55 til DKK 0,35. Siden meddelelsen har børskursen ligget stabilt i et niveau omkring DKK 0,35. Inden for det seneste år har den højeste børskurs været DKK 1,00 pr. aktie.

A A/S har etableret et aktieincitamentsprogram for sine medarbejdere.

Som en del af dette incitamentsprogram er en række medarbejdere løbende blevet tildelt tegningsretter (warrants) til A A/S' aktier (herefter de "Gamle Tegningsretter").

Disse medarbejdere besidder i alt 17.447.498 Gamle Tegningsretter, der er omfattet af ligningslovens § 28 eller § 7H.

Pr. medarbejder er tegningsretterne fordelt med mellem 3.754.310 som det højeste antal og 2.172 som det laveste antal.

Udnyttelseskursen for de Gamle Tegningsretter ligger i intervallet fra DKK 1,00 og DKK 21,36 med en udnyttelseskurs for hovedparten på henholdsvis DKK 1,23 og DKK 1,44.

I den nuværende markedssituation og med den nuværende børskurs er det A A/S' (og medarbejdernes) vurdering, at det er urealistisk, at de Gamle Tegningsretter vil blive udnyttet før udløb, da børskursen ikke forventes at overstige udnyttelseskursen for nogen andel af de Gamle Tegningsretter inden udløb af disse. De Gamle Tegningsretter anses således at være værdiløse.

Da formålet med tildelingen af tegningsretter til medarbejderne er at skabe et incitament for A A/S' medarbejdere, og da dette (henset til kursudviklingen) ikke længere er tilfældet, for så vidt angår de Gamle Tegningsretter, ønsker A A/S at etablere et nyt incitamentsprogram med tildeling af nye tegningsretter (herefter de "Nye Tegningsretter") til medarbejderne. Tildelingen af de Nye Tegningsretter vil ske baseret på den nuværende børskurs.

Uanset at det er selskabets (og medarbejdernes) vurdering, at de Gamle Tegningsretter ikke vil blive udnyttet, ønsker selskabet imidlertid ikke at lade dem forblive udestående indtil udløb. Det skyldes, at de mange Gamle tegningsretter - særligt efter tildelingen af Nye Tegningsretter - ikke vil give et retvisende billede af selskabets kapitalstruktur, og særligt i relation til den forestående aktieemission kan skabe en uberettiget bekymring blandt selskabets aktionærer for i hvilket omfang deres aktiebesiddelser kan blive udvandet ved en udnyttelse af tegningsretterne. Man ønsker med andre ord, at der bliver "ryddet op" i selskabets tegningsretter.

Med henblik herpå agter selskabet og de nuværende 27 medarbejdere, der besidder Gamle Tegningsretter at indgå en aftale, hvorefter selskabet erhverver de Gamle Tegningsretter for DKK 1 pr. medarbejder, uanset antallet af Gamle Tegningsretter, som den pågældende besidder. Det er herefter hensigten, at selskabet vil annullere de Gamle Tegningsretter.

Tilbagesalget af de Gamle Tegningsretter forventes gennemført den (dato) 2012.

I den sammenhæng bemærkes for en god ordens skyld, at medarbejdernes tilbagesalg af de Gamle Tegningsretter vil blive betinget af, at Skatterådet bekræfter de i nærværende anmodning stillede spørgsmål.

Tildelingen af de Nye Tegningsretter vil ske samtidig med tilbagesalget af de gamle Tegningsretter, men uafhængigt af den enkelte medarbejders besiddelse af Gamle Tegningsretter, herunder uafhængigt af udnyttelseskursen og udløbstidspunktet for disse. For at sikre imod en overkompensation i tilfælde af en uforudset udvikling i børskursen, vil medarbejdernes ret til at udnytte de Nye Tegningsretter dog blive gjort betinget af, at den pågældende ikke udnytter sin beholdning af Gamle Tegningsretter. Dette vil være aktuelt i den situation, hvor Skatterådet ikke bekræfter det i nærværende anmodning stillede spørgsmål 1, og medarbejderne dermed fortsat vil eje de Gamle Tegningsretter.

Rådgiver har efterfølgende supplerende oplyst:

"Med hensyn til udnyttelsen af De Gamle Tegningsretter kan jeg overordnet oplyse, at der er sket løbende tildelinger i perioden fra 2005 - 2011, hvor der er forskellige udnyttelsesvilkår.

Typisk vester tegningsretterne over en 36 måneders periode med 1/36 hver måned, dvs. at der faktisk kan ske udnyttelse løbende. Uudnyttede tegningsretter vil typisk udløbe 7 år efter tildelingen.

Dette betyder, at der pr. 14. november 2012 udestod en række forskellige Gamle Tegningsretter, hvoraf en del kunne udnyttes, mens andre ikke var vestede. De Gamle Tegningsretter, der ikke allerede er udløbet, udløber i perioden 1. august 2013 - 31. marts 2016.

Jeg forstår, at dette er en temmelig overordnet beskrivelse, men det vil være særdeles svært (henset til den løbende vesting) at lave en opgørelse over, hvor mange tegningsretter, der kan udnyttes på hvilke tidspunkter.

Som anført i anmodningen, forventedes De Gamle Tegningsretter solgt den (dato) 2012, betinget af Skatterådets "godkendelse".

Dette er sket."

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad. Spørgsmål 1:

Spørgsmålet bør besvares med et "ja".

Det er selskabets og medarbejdernes opfattelse, at de pågældende Gamle Tegningsretter er værdiløse. Parternes aftale om et salg heraf til DKK 1 skal derfor accepteres af Skatterådet som værende udtryk for værdien, og må derfor anses som den skattemæssige afståelsessum.

Formålet med udstedelsen af Nye Tegningsretter er at få genskabt hele formålet med incitamenstordningen for A A/S' medarbejdere. Dette formål er ikke til stede i dag, hvor det - henset til den nuværende aktiekurs (foranlediget af den forestående emission) - er urealistisk, at de Gamle Tegningsretter vil blive udnyttet. Dette gælder for alle de Gamle Tegningsretter.

Formålet med selve tilbagesalget (og annulleringen) af Gamle Tegningsretter er at "rydde op" i selskabets bestående incitamentsordning med de mange forskellige tegningsretter. Der er således ikke andre formål hermed.

Som det fremgår nedenfor under spørgsmål 2, kan selskabet opnå samme incitamentsmæssige position - dvs. etablering af et helt nyt aktieprogram - ved at tildele Nye Tegningsretter, hvis udnyttelse er betinget af, at de gamle tegningsretter ikke udnyttes. Dette har således efter praksis ingen skattemæssige konsekvenser for medarbejderne. Ulempen herved er dog, at det i forvejen omfattende antal tegningsretter med forskellige udnyttelseskurser yderligere kompliceres, hvilket gør kapitalstrukturen endnu mere vanskeligt at gennemskue for potentielle investorer i selskabet.

Selskabet er opmærksomt på Landsskatterettens afgørelse i SKM2005.291.LSR, hvor Landsskatteretten tiltrådte Ligningsrådets afgørelse (SKM2002.658.LR), i henhold til hvilken en annullering af optioner ansås for at være en afståelse, og hvor værdien af samtidig nytildelte tegningsretter fandtes at udgøre afståelsessummen for de annullerede og afståede optioner. De tildelte tegningsretter ansås dermed ikke for at være omfattet af ligningslovens § 28.

Landsskatteretten fandt således, at der var en sådan tilknytning mellem annullationen og den nye tildeling, at sidstnævnte udgjorde et vederlag for førstnævnte.

I den forbindelse bemærkes, at tildelingen af Nye Tegningsretter i nærværende tilfælde sker uafhængigt af den enkelte medarbejders besiddelse af Gamle Tegningsretter, herunder af udnyttelseskursen og udløbstidspunktet for Gamle Tegningsretter. Derved adskiller situationerne sig fra hinanden på afgørende vis.

Også på et andet afgørende punkt er de to tilfælde forskellige, idet de Gamle Tegningsretter i nærværende sag ikke har nogen værdi, mens optionerne i den omtalte sag må antages at have haft en værdi. Der var i hvert fald ikke oplysninger om, at det var urealistisk, at optionerne ville blive udnyttet. Der var dermed tale om et reelt bytte af ligeværdige instrumenter.

Endvidere bemærkes, at der i den pågældende sag var tale om annullation af optioner til fordel for nye tegningsretter, mens der i nærværende sag alene er tale om tegningsretter. Erik Banner-Voigt bemærker i "Aktieløn", 4. udg., side 324, at afgørelsen ville have fået et andet udfald, hvis optionerne var blevet erstattet af optioner (eller tegningsretter af tegningsretter).

Endelig skal det om sagen nævnes, at der var tale om to forskellige parter, der havde udstedt optionerne og de pågældende tegningsretter, hvilket Landsskatteretten tillagde vægt.

Afgørelsen forekommer under alle omstændigheder ulogisk - og "overruled" i dag, når Skatterådet nu anerkender, jf. den nedfor refererede afgørelsen i SKM2010.632.SR, at der kan udstedes nye optioner eller tegningsretter, hvis udnyttelse er betinget af, at gamle optioner eller tegningsretter ikke udnyttes uden skattemæssige konsekvenser. Realiteten er, at parterne i begge tilfælde står i den samme økonomiske position.

Ad. Spørgsmål 2

Spørgsmålet bør besvares med et "ja".

Spørgsmål 2 er stillet for det tilfælde, at Skatterådet ikke kan bekræfte, at den skattemæssige afståelsessum udgør DKK 1 ved at salg af Gamle Tegningsretter til det udstedende selskab, hvilket vil have den konsekvens, at medarbejderne beholder deres Gamle Tegningsretter.

Spørgsmålet er (bl.a.), om den omstændighed, at der tildeles Nye Tegningsretter, hvis udnyttelse er betinget af, at de Gamle Tegningsretter ikke udnyttes, kan indebære, at de Gamle Tegningsretter anses som afstået.

På tidspunktet for tildelingen af de Nye Tegningsretter forudsættes det, som nævnt, at de Gamle Tegningsretter er solgt tilbage og annulleret. Tildelingen af Nye Tegningsretter sker således under denne forudsætning, herunder i et omfang, der matcher aktionærernes forventninger om, hvor stor en andel af kapitalen, der udgøres af Tegningsretter - og dermed i hvilket omfang, aktionærerne bliver udvandet. Hvis denne forudsætning brister - fordi de Gamle Tegningsretter alligevel ikke er annulleret - er det væsentligt at parterne stilles som om forudsætningen for tildelingen af Nye Tegningsretter opretholdes.

Udnyttelsen af de Nye tegningsretter vil, som nævnt, blive undergivet en betingelse om, at Gamle Tegningsretter ikke udnyttes. Udnyttes de Nye Tegningsretter, udløber de Gamle Tegningsretter uudnyttet. Hvis medarbejderne derimod vælger at udnytte de Gamle Tegningsretter, udløber de Nye Tegningsretter uudnyttet.

Der består altså fortsat en - reel - mulighed for at kunne udnytte de Gamle Tegningsretter.

Det er selskabets opfattelse, at det følger af fast administrativ praksis, at den pågældende betingelse ikke medfører, at de Gamle Tegningsretter anses for afstået, eller at betingelsen i sig selv i øvrigt har skattemæssige konsekvenser (ud over hvad der følger af ligningslovens § 28), og de Nye Tegningsretter er omfattet af ligningslovens § 28.

Resultatet følger bl.a. af Skatterådets afgørelser i SKM2010.632.SR og SKM2003.69.LR, hvortil henvises.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at de nuværende medarbejdere i A A/S' skattemæssige afståelsessum udgør DKK 1 ved et salg af Gamle Tegningsretter til det udstedende selskab.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 28, stk. 1

"For personer, der som vederlag modtager køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier af det selskab, hvor de er ansat, indtræder beskatningen af den modtagne køberet eller tegningsret først på det tidspunkt, hvor køberetten henholdsvis tegningsretten udnyttes eller afstås. Tilsvarende gælder beskatning af køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, der modtages som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt, samt for køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, som personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for selskabets bestyrelse, modtager som vederlag. Personen anses for at have modtaget et vederlag, såfremt vedkommende betaler et beløb, der er lavere end købe- eller tegningsrettens handelsværdi opgjort på det tidspunkt, hvor der erhverves ubetinget ret til den modtagne købe- eller tegningsret. For køberetter forudsætter anvendelsen af reglerne i 1. og 2. pkt., at den modtagne køberet indeholder en ret for enten den ansatte m.m. eller det selskab, der har ydet køberetten, til at erhverve eller levere aktier. Endvidere er anvendelse af reglerne i 1. og 2. pkt. betinget af, at det selskab, hvor modtageren er ansat m.m., enten selv har udstedt køberetten eller tegningsretten eller har erhvervet køberetten eller tegningsretten fra et selskab, der er koncernforbundet med selskabet, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, og som har udstedt køberetten henholdsvis tegningsretten. Beskatningen sker på grundlag af køberettens eller tegningsrettens værdi på udnyttelsestidspunktet henholdsvis afståelsestidspunktet. Hvis det selskab, der har udstedt købe- eller tegningsretten, eller det selskab, hvori personen i henhold til købe- eller tegningsretten kan erhverve aktier, inden personens udnyttelse eller afståelse af retten indgår i en fusion, spaltning, tilførsel af aktiver eller aktieombytning, anses personen ikke for at have afstået aftalen ved fusionen, spaltningen, tilførslen af aktiver eller aktieombytningen. Såfremt den modtagne køberet eller tegningsret udløber uudnyttet, bortfalder beskatningen efter § 16, jf. statsskattelovens § 4."

Praksis

SKM2003.69.LR

Et selskab påtænkte at indgå en ny aktieoptionsordning for en række ledende medarbejdere. Forespørger skulle i forbindelse med etableringen af den nye aktieoptionsaftale overgå fra en eksisterende aktieoptionsaftale til den planlagte nye optionsordning for 2002. I forhold til den eksisterende aftale havde man i den nye aktieoptionsaftale ændret excercisekursen, mængden samt udnyttelsesperioden. Forespørger ønskede at få bekræftet, at skattemyndighederne ikke ville statuere afståelse af den eksisterende optionsaftale ved indgåelse af den nye aftale. Ligningsrådet fandt imidlertid, at den eksisterende optionsaftale blev ændret på så væsentlige punkter, at der skulle ske beskatning, såfremt A valgte at indgå den nye aftale.

SKM2005.291.LSR

Annullering af køberetter medførte afståelse. Tildeling af tegningsretter som vederlag for annullerede køberetter kunne ikke omfattes af ligningslovens § 28.

Landsskatteretten udtalte, at spørgsmålet om ændringer i aftale om aktieløn må sidestilles med afståelse, som udgangspunkt afgøres konkret ud fra karakteren af de pågældende ændringer.

I den konkrete sag, var der tale om, at en køberet til aktier blev ændret til en tegningsret til aktier og at retten ændredes til at vedrøre aktier i et andet selskab og tilsvarende, at køberetten blev erhvervet fra et selskab, og tegningsretten fra et andet selskab, således at parterne var forskellige.

SKM2010.632.SR

Skatterådet bekræfter, at det ikke udløser afståelsesbeskatning såfremt en medarbejder tildeles en option, der er betinget af en tidligere tildelt option ikke udnyttes. Det er en betingelse, at der er en reel mulighed for at udnytte den oprindeligt tildelte optionsaftale.

SKM2013.156.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et ubetinget og frivilligt afkald på tegningsretter ikke er en skattepligtig begivenhed for retserhvervede tegningsretter, uanset at der ikke betales en modydelse. Skatterådet fandt, at afkaldet skulle anses som en afståelse. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at et ubetinget og frivilligt afkald på tegningsretter ikke er en skattepligtig begivenhed, når der ikke betales en modydelse, og når deltageren, efter en vis periode og ikke som tilskyndelse til afkaldet, tilbydes nye tegningsretter.

Skatterådet fandt endvidere, at afkaldet på retserhvervede tegningsretter udgjorde en afståelse. Skatterådet fandt dog, at tildelingen af nye tegningsretter som udgangspunkt efter de foreliggende oplysninger ikke skulle anses som vederlag for eksisterende tegningsretter. Dette beroede dog på en konkret vurdering af en række momenter ved afkaldet på eksisterende og tildelingen af nye tegningsretter.

Det fremgår således nærmere af SKATs indstilling, som blev tiltrådt af Skatterådet:

"Det beror imidlertid på en samlet konkret vurdering af de faktiske forhold vedrørende afkaldet på eksisterende tegningsretter og tildelingen af nye tegningsretter, når det skal vurderes, om nye tegningsretter anses som en kompensation / modydelse for eksisterende tegningsretter. Ved den vurdering indgår flere momenter som bl.a. formuleringen af de nye aftaler, sammenfald mellem medarbejdere, der giver afkald på og modtager nye tegningsretter, handelsværdien af de eksisterende tegningsretter på tidspunktet for afkaldet og den tidsmæssige forskydning mellem afkaldet og nytildelingen."

Begrundelse

Det skal indledningsvist bemærkes, at det ved vurderingen af spørgsmål 1 lægges til grund, at medarbejderne tilbagesælger de Gamle Tegningsretter til selskabet for 1 kr. pr. medarbejder, hvorefter selskabet annullerer disse Gamle Tegningsretter. Medarbejderne i selskabet tildeles samtidig Nye Tegningsretter uafhængigt af eventuel besiddelse af Gamle Tegningsretter.

De Gamle Tegningsretter udgør i alt 17.447.498 stk. fordelt på mellem 3.754.210 som det højeste antal pr. medarbejder og 2.172, som det laveste antal pr. medarbejder. Udnyttelseskursen ligger i intervallet fra 1 kr. til 21,36 kr., hvor hovedparten ligger i intervallet mellem 1,23 kr. og 1,44 kr.

De Gamle Tegningsretter er efter det oplyste omfattet af ligningslovens § 7H og § 28.

Det følger af ligningslovens § 28, at beskatningen af købe- og tegningsretter, der er modtaget som vederlag i et ansættelses- eller honorarlignende forhold indtræder på tidspunktet for afståelse eller udnyttelse af købe- og tegningsretterne.

Medarbejdernes tilbagesalg af de Gamle Tegningsretter til selskabet, udløser således beskatning i henhold til ligningslovens § 28. Beskatningsgrundlaget er værdien af tegningsretten, og værdien opgøres som salgssummen fratrukket eventuel egenbetaling for tegningsretten på tildelingstidspunktet.

Den mellem selskabet og medarbejderne aftalte afståelsessum udgør 1 kr. uanset antallet af tildelte tegningsretter, hvilket reelt svarer til, at medarbejderne giver afkald på de Gamle Tegningsretter.

Når det henses til, at kursen på selskabets aktier siden august 2012 har ligget på 0,35 kr. og derudover ikke har oversteget 1 kr. siden starten af september 2011 sammenholdt med, at udnyttelseskursen for de Gamle Tegningsretter minimum udgør 1 kr. (én medarbejder med 200.000 tegningsretter) er det SKATs vurdering, at tegningsretterne har en ubetydelig værdi, og at en overdragelsessum på 1 kr. vil kunne anses som medarbejdernes skattemæssige afståelsessum.

Spørgsmålet er imidlertid, om tildelingen af Nye Tegningsretter samtidig med tilbagesalget af Gamle Tegningsretter må anses som en samlet skattemæssig disposition, og som en ændring til den eksisterende aftale om tildeling af tegningsretter, hvor de Nye Tegningsretter udgør kompensation for de Gamle Tegningsretter, jf. SKM2005.291.LSR og SKM2003.69.LR.

Såfremt dette er tilfældet, vil de Nye Tegningsretter ikke være omfattet af ligningslovens § 28, idet de i så fald anses at udgøre almindeligt vederlag for afståelse af de Gamle Tegningsretter og ikke som lønvederlag.

Det er en konkret vurdering af de faktiske forhold vedrørende tilbagesalget af de Gamle Tegningsretter for 1 kr. og tildelingen af Nye Tegningsretter, når det skal vurderes, om de Nye Tegningsretter må anses som en kompensation eller modydelse for de Gamle Tegningsretter.

Ved vurderingen indgår flere momenter, som f.eks. formuleringen af de nye aftaler, sammenfald mellem medarbejdere, der giver afkald på og modtager nye tegningsretter, handelsværdien af de eksisterende tegningsretter på tidspunktet for afkaldet og den tidsmæssige forskydning mellem afkaldet og nytildelingen, jf. hertil SKATs indstilling i SKM2013.156.SR.

Uanset tildelingen af de Nye Tegningsretter sker samtidig med tilbagesalget af de Gamle Tegningsretter, er det SKATs opfattelse, at tildelingen af de Nye Tegningsretter skal behandles som en særskilt skattemæssig disposition.

Dette begrundes med, at tegningsretterne efter de foreliggende oplysninger må anses at have en ubetydelig værdi og med, at tildelingen af de Nye Tegningsretter til medarbejderne sker uden hensyn til medarbejdernes eventuelle besiddelse af Gamle Tegningsretter.

Såfremt betingelserne i ligningslovens § 28 i øvrigt er opfyldt, vil de Nye Tegningsretter således være omfattet af bestemmelsen, men det bemærkes, at SKAT ikke herved har taget stilling til, om betingelserne er opfyldt.

Sammenfattende kan SKAT anerkende, at medarbejdernes skattemæssige afståelsessum ved tilbagesalget til selskabet udgør 1 kr., som aftalt mellem parterne, idet det er SKATs vurdering, at de Gamle Tegningsretter må anses for at have en ubetydelig værdi.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Hvis spørgsmål 1 ikke kan besvares bekræftende, ønskes det bekræftet, at tildelingen af de Nye Tegningsretter ikke anses som afståelse af De Gamle Tegningsretter, at de Nye Tegningsretter er omfattet af ligningslovens § 28, og at tildelingen ikke i øvrigt har andre skattemæssige konsekvenser end dem, der følger af ligningslovens § 28.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 28, stk. 1

Praksis

SKM2010.632.SR

- Se resume under spørgsmål 1.

SKM2003.69.LR

- Se resume under spørgsmål 1.          

Begrundelse

Da SKAT har indstillet, at spørgsmål 1 besvares med "ja", bortfalder besvarelsen af spørgsmål 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Bortfalder, jf. besvarelsen til spørgsmål 1".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.