Du kan få fradrag, når du indbetaler til ratepension, ophørende livrente og livsvarig livrente. Hvor meget du kan få fradrag for, afhænger af

 • hvem der indbetaler (arbejdsgiver eller dig selv)
 • hvornår i dit liv du indbetaler
 • hvilken ordning du indbetaler til

Læs mere her på siden. Bemærk, at informationen på denne side er vejledende.

Har du indbetalt for meget i år, eller vil du indbetale ekstra?

Kontakt dit penge- og pensionsinstitut for at høre, hvor meget der allerede er indbetalt i år, og hvordan indbetalingerne er fordelt mellem ordningerne. På den måde sikrer du dig fradrag for hele din indbetaling. 

Du kan indbetale til en ratepension eller ophørende livrente og få fradrag for indbetalingen. Du kan få fradraget via din løn, når din arbejdsgiver administrerer ordningen eller via årsopgørelsen, når du har en privattegnet ordning. Ratepensionen eller den ophørende livrente udbetales i rater over en periode på 10-30 år, når du er i pensionsudbetalingsalderen. 

Din pensionsudbetalingsalder afhænger af, hvornår du er født. Se din pensionsudbetalingsalder i Den juridiske vejledning.

Når du betaler til ratepension og ophørende livrenter, kan du samlet set få fradrag for indbetalinger på op til 60.900 kr. i 2023 (59.200 kr. i 2022).

Dette er et samlet loft for indbetalinger til ratepensioner, og omfatter

 • ordninger, du selv indbetaler til af beskattede midler (privattegnet)
 • ordninger, der er administreret af din arbejdsgiver (arbejdsgiveradministreret) 

Hvor meget kan du selv indbetale og få fradrag for?

Hvis du har en arbejdsgiveradministreret ratepension, hvor arbejdsgiver indbetaler under rateloftet (60.900 kr. i 2023), kan du selv indbetale differencen mellem rateloftet og arbejdsgivers indbetaling.

Eksempel

 • Hvis arbejdsgiver indbetaler 40.000 kr. på din ratepension i 2023, kan du selv indbetale 20.900 kr.
 • Hvis du ikke har en arbejdsgiveradministreret ratepension, kan du selv indbetale det fulde beløb på 60.900 kr. (i 2023)

Prioriteringsreglen

Hvis du og/eller din arbejdsgivers indbetalinger samlet set overstiger beløbsgrænsen, bliver dit fradrag automatisk brugt på din arbejdsgiveradministrerede ratepension. Dette vil fremgå af din årsopgørelse. Læs mere om prioriteringsreglen i Den juridiske vejledning.

Indbetalinger på arbejdsgiveradministrerede og private ratepensioner bliver indberettet til os af penge- og pensionsinstitutterne. Du skal derfor ikke selv skrive beløbene på din årsopgørelse. 

Se dine skatteoplysninger i TastSelv

Du kan se de beløb, der indberettes til os fra arbejdsgiver og penge- og pensionsinstitutter, i dine skatteoplysninger i TastSelv:

* Indeværende år er ikke indberettet endnu. Du skal kontakte dit penge- og pensionsinstitut for at høre, hvor meget der allerede er indbetalt i år, og hvordan indbetalingerne er fordelt mellem ordningerne. 

Hvis du har indbetalt over fradragsgrænsen

Hvis du for har indbetalt over fradragsgrænsen til dine pensionsordninger, bliver det automatisk reguleret på din årsopgørelse.

Hvis der er indbetalt for meget på din arbejdsgiveradministrerede ratepension, vil du blive beskattet af det for meget indbetalte i rubrik 347. Hvis der er er indbetalt for meget på din privattegnede ratepension, vil dit fradrag blive slettet eller reduceret i rubrik 21. Det står også på din årsopgørelse under feltet "Vær opmærksom på".

Ret felt 416

Dine forventede indbetalinger til privattegnede ratepensioner fremgår af felt 416 på forskudsopgørelsen.

Hvis du betaler mere eller mindre ind til din ratepension, end der står på din forskudsopgørelse, skal du rette beløbet i dette felt. Det er vigtigt, at du hvert år sørger for, at der står de rette tal på din forskudsopgørelse, så du betaler den korrekte skat.

Se din forskudsopgørelse

Når du skifter job eller har flere arbejdsgivere, kan du have flere forskellige ratepensionsordninger. Her skal du være opmærksom på, at det beløb, der samlet set indbetales, ikke overstiger beløbsgrænsen (60.900 kr. i 2023. I 2022: 59.200 kr.).

Hvis det samlede indbetalte beløb overstiger beløbsgrænsen, bliver du automatisk beskattet af det overskydende beløb.

Du kan få fradrag ved at overføre det overskydende beløb til en livrente, eller du kan få pengene udbetalt skattefrit. Kontakt dit/dine pensionsinstitutter, og hør om dine muligheder.

Hvis du betaler til en privat- og en arbejdsgiveradministreret ordning

Hvis du både betaler til en privat og en arbejdsgiveradministreret ratepensionsordning, træder prioriteringsreglen i kraft, hvis du kommer over loftet.

Her skal du kontakte leverandøren af din private pensionsordning for at få korrigeret pensionsindbetalingen hos dem.

Du kan også vælge at lade det indbetalte beløb stå og få det udbetalt skattefrit, når din pensionsopsparing skal udbetales. Det forudsætter dog, at du kan dokumentere, at du ikke tidligere har fået fradrag for det, der er indbetalt.

Læs mere om prioriteringsreglen i Den juridiske vejledning.

Sådan får du beløbet overført eller udbetalt

Kontakt dit penge- eller pensionsinstitut og aftal det videre forløb.

 • Hvis du vælger at få det overskydende beløb udbetalt, påvirker det ikke din årsopgørelse for indbetalingsåret.
 • Hvis du vælger at få det overskydende beløb overført til en livrente, laver pensionsinstituttet en ny indberetning til os.

Når deres indberetning fremgår af dine skatteoplysninger, kan vi lave en ny årsopgørelse. Hvis ikke du automatisk modtager en ny årsopgørelse inden for en måned efter, at ændringen fremgår af dine skatteoplysninger, skal du kontakte os på det nummer, der står her på siden. 

Læs mere om, hvordan du ser og retter dine gamle årsopgørelser.

Se dine skatteoplysninger i TastSelv

Du kan se de beløb, der er indbetalt til de forskellige pensionsordninger, i dine skatteoplysninger i TastSelv:

En livsvarig livrente er en fradragsberettiget opsparing, der giver dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv.

Du kan indbetale op til 56.100 kr. i 2023 (54.500 kr. i 2022) på en privat livrente og få fuldt fradrag for indbetalingen i samme indkomstår. Indskud på op til 56.100 kr. (2023) bliver automatisk indberettet på årsopgørelsen.

Hvis du vil indbetale mere end grundbeløbet

Hvis du ønsker at indbetale mere end de 56.100 kr. (2023) til en privat livrente, afhænger fradraget af

 • hvem der indbetaler (din arbejdsgiver eller dig)
 • hvornår pengene indbetales (engangsbeløb eller fast beløb hvert år)

Hvis din arbejdsgiver indbetaler en del af din løn på en livsvarig livrente, får du automatisk fradrag for indbetalingen uanset beløbets størrelse, så længe det holder sig inden for lønnen.

Hvis du indbetaler til en privattegnet ordning og ønsker at indbetale over grundbeløbet (56.100 kr. i 2023), kan du få fuldt fradrag, hvis du indgår en bindende aftale med dit pensionsinstitut.  

Aftalen skal fastlægge beløbets størrelse og indbetalingsperiode.

Hvordan du kan fordele fradraget, afhænger af beløbets størrelse og indbetalingsperiode. Hvis du foretager en engangsindbetaling og/eller indbetalingsperioden er mindre end 10 år, skal du som hovedregel fordele fradraget med 1/10 fradrag i hvert af de ti år, eller du kan bruge opfyldningsfradraget.  

Opfyldningsfradrag

Opfyldningsfradraget er en mulighed for at bruge dit fradrag over en kortere årrække, hvis 1/10 af fradraget er mindre end beløbsgrænsen. Du har i de tilfælde mulighed for at få et årligt fradrag for op til grænsen for opfyldningsfradraget (56.100 kr. i 2023), indtil du har fået fradrag for hele din indbetaling.

Eksempel på fast indbetaling i mindst 10 år:

Du indbetaler 75.000 kr. til din pensionsordning hvert år i 10 år: i alt 750.000 kr. Da din årlige indbetaling overstiger opfyldningsfradraget, kan du med en bindende aftale få fuldt fradrag for hele beløbet i indbetalingsårene.

Bemærk: Hvis du stopper med at indbetale de 75.000 kr. om året, inden der er gået 10 år, misligholdes aftalen. Det betyder, at Skattestyrelsen laver en genberegning og efterbeskatning af de fradrag, du har fået for meget.

Eksempel på fast indbetaling i mindre end 10 år:

Du indbetaler 75.000 kr. til din pensionsordning hvert år i fire år: i alt 300.000 kr.

 • Mulighed 1:
  Du kan fordele dit fradrag ud over ti år, så du får fradrag for 30.000 kr. (1/10 af 300.000 kr.) hvert år.

 • Mulighed 2: Du kan vælge at få størst muligt fradrag hurtigst muligt.
  År 1-5: Du kan få fradrag op til opfyldningsfradraget på 56.100 kr. (2023) fra hvert af de første 5 år.
  År 6: Du kan få fradrag for den resterende del af din indbetaling på 300.000 kr., da beløbet er under opfyldningsfradraget. 300.000 kr. minus 5 x 56.100 kr. = 19.500 kr. Opfyldningsfradraget bliver reguleret hvert år.
  I dette eksempel er 2023-satsen anvendt for alle årene.

Eksempel på engangsindskud på 500.000 kr.:

 • Mulighed 1:
  År 1-8: Du kan få fradrag for 56.100 kr. (opfyldningsfradrag 2023) for hvert af de første 8 år.
  År 9: Du kan få fradrag for resten af din indbetaling. 500.000 - (9x56.100 kr.) = 51.200 kr.
  År 10: Du har opnået fradrag for hele beløbet de første 9 år, og du kan ikke få fradrag. 

 • Mulighed 2:
  År 1-10: Du kan fordele fradraget ligeligt over 10 år med 50.000 kr. hvert år.
  Opfyldningsfradraget bliver reguleret hvert år.
  I dette eksempel er 2023-satsen anvendt for alle årene.

For uddybende og fyldestgørende juridisk vejledning, se Den juridiske vejledning

Du skal selv skrive fradraget på din årsopgørelse hvert år, indtil hele beløbet er fradraget. 

Skriv beløbet i rubrik 24 på årsopgørelsen:

 • Log på TastSelv med NemID/MitID
 • Vælg Fradrag
 • Vælg Fradrag i personlig indkomst
 • Vælg Bidrag og præmie til privat livsvarig pensionsordning med løbende udbetalinger

Skriv beløbet i felt 436 på forskudsopgørelsen:

 • Log på TastSelv med NemID/MitID
 • Vælg Fradrag
 • Vælg Fradrag i personlig indkomst
 • Bidrag og præmier til andre pensionsordninger, herunder til privattegnede livsvarige pensionsordninger

Aldersopsparing - også kaldet aldersforsikring - er en pensionsordning, hvor du ikke får fradrag for indbetalingen, til gengæld er udbetalingen skatte - og afgiftsfri.

Læs mere om aldersopsparing

Kapitalpension

Kapitalpension blev 1. januar 2013 afløst af aldersopsparing. Der kan ikke længere oprettes eller indbetales til en kapitalpension med fradragsret.

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er en obligatorisk pensionsordning.

Du får automatisk fradrag for indbetalinger til ATP.

Se dine skatteoplysninger i TastSelv

Du kan se, hvad din arbejdsgiver har indberettet i dine skatteoplysninger i TastSelv:

Selvstændige skal selv tilmelde sig ATP-ordningen på virk.dk.  

Se vores andre sider om pension og skat

Du får automatisk et ekstra ligningsmæssigt fradrag, når du eller din arbejdsgiver indbetaler til pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensioner.

Læs mere om ekstra pensionsfradrag.

Ønsker du at få din pensionsopsparing helt eller delvist udbetalt, før du når pensionsudbetalingssalderen, skal du som hovedregel betales en afgift af det beløb, du får udbetalt. 

Det skyldes, at der ikke er betalt skat af det indskudte beløb ved indbetalingen.  

Pensionstype

Afgift

Ratepension og ophørende livrente 60 %
Livrente 60 %
Aldersopsparing og supplerende engangssum 20 %
Kapitalpension 52 %

Afkast af indestående på pensionsordninger beskattes med 15,3 %. Det kaldes PAL-skat. Hvis du har pensionsordninger i penge- og pensionsinstitutter, sørger de for at indberette og betale din PAL-skat. Det sker i januar året efter, at afkastet er tilskrevet.

Hvis du bor i udlandet, kan du i nogle tilfælde blive fritaget for at betale skat af pensionsafkast.

Læs mere om beskatning af pensionsafkast.