Dato for udgivelse
20 Jan 2022 13:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Jan 2022 12:44
SKM-nummer
SKM2022.34.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0046093
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Internationale relationer
Emneord
Ændring af aftale, automatisk udveksling af oplysninger, Grønland
Resumé

De kompetente myndigheder i Danmark og Grønland har indgået en tillægsaftale til en tidligere indgået aftale om automatisk udveksling af oplysninger, hvor bilag 1 erstattes med ny bilag 1.

Hjemmel

Aftale af 18. oktober 1979 mellem Danmark og Grønland om bistand i skattesager, jf. BEK nr. 6 af 2. april 1980.

Reference(r)

Aftale mellem de kompetente myndigheder i Danmark og Grønland, i henhold til punkt 20 i aftale af 18. oktober 1979 mellem Danmark og Grønland om bistand i skattesager, om automatisk udveksling af oplysninger, jf. BKI nr. 6 af 2. april 2019.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2 Afsnit C.F.9.2.7.7.1

Aftale om ændring af aftale af 28. februar 2019 mellem de kompetente myndigheder i Danmark og Grønland i henhold til punkt 20 i aftale af 18. oktober 1979 mellem Danmark og Grønland om bistand i skattesager om automatisk udveksling af oplysninger, som ændret ved aftale af 10. december 2020
De kompetente myndigheder i Danmark og Grønland, det vil sige for Danmarks vedkommende: Skatteforvaltningen for Grønlands vedkommende: Skattestyrelsen herefter "parterne", er i henhold til artikel 1, stk. 4, og artikel 15, stk. 1, i aftale af 28. februar 2019 mellem Danmark og Grønland  om automatisk  udveksling  af  oplysninger  samt  punkt  20 i aftale af 18. oktober 1979 mellem den danske regering    og Grønlands Naalakkersuisut om bistand i skattesager, jf. artikel 26 i aftale af 18. oktober 1979 mellem den danske regering og Grønlands Naalakkersuisut til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v., blevet enige om følgende ændring af aftale af 28. februar 2019 mellem Danmark og Grønland om automatisk udveksling af oplysninger, som ændret ved aftale af 10. december 2020:
Artikel 1
1.    I aftale af 28. februar 2019 mellem Danmark og Grønland om automatisk udveksling af oplysninger, som ændret ved aftale af 10. december 2020, erstattes det i aftalen fastsatte bilag 1 med nærværende aftales bilag 1.

Artikel 2

Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser1.  Denne aftale gælder fra og med underskriftsdatoen og kan til enhver tid ændres efter skriftlig aftale mellem parterne.2.    Denne aftale har virkning for oplysninger, der angår indkomståret 2021 og senere indkomstår.3.   Denne aftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 28. februar 2019 mellem Danmark og Grønland om automatisk udveksling af oplysninger er i kraft.
     

For Skatteforvaltningen i Danmark:                                                 For Skattestyrelsen i Grønland:

København, den 14. december 2021                                            København, den 14. december 2021

Merete Agergaard                                                                                 Kim Neumann Nielsen

Skattedirektør                                                                                        Styrelseschef

 Skattestyrelsen, j.nr. 21-1106122

Bilagsoversigt:

Bilag 1: Oversigt over de typer af oplysninger, der er omfattet af kapitel 1, med angivelse af formål.

Oversigt over de typer af oplysninger, der er omfattet af kapitel 1


Bilag 1

 

Oplysninger om:

R75 Navn

Dansk hjemmel i skatteindberetningslo-ven (SIL), jf. lov nr. 1754 af 30. august 2021, til at indhente oplysningerne eller andetsteds

Formål iflg. oplysning fra Grønland

a) Lønninger mv.

·   Gratiale, provision, honorar og andet vederlag

·   Pensioner, dagpenge, sociale ydelser mv.

·   Arbejdsgivers indbetaling på pensionsordning

·   Godtgørelser fx gaver, gratialer mv.

·   Værdien af rådigheden over bil, bolig eller lystbåd og andre personalegoder

·   Aktieløn

·   Værdien af udnyttelse eller vederlag for købe- og tegningsretter til aktier eller anparter m.v.

·   Andre arter af indkomster

 

35-ROPL

40-RLON

SIL §§ 1-8

Slutopgørelsen

b) Pensionsoplysninger

·   Udbetalinger

·   Indbetalte og forfaldne bidrag og præmier

·   Udlodninger

·   Indestående og afkast

·   Kapitalværdi og kapitalværdistigning

·   Tilbagebetaling af præmie

·   Ophævede pensionsordninger, afgifter

35-ROPL

45-RREN

54-RUPO

55-RPEN

56-RARB

57-RPAF

SIL §§ 9-11

Slutopgørelsen

Ophævede pensionsordninger, afgifter til kontrolformål

c) Indskudskonti. Indestående, renter og afkast

45-RREN

SIL § 12

Slutopgørelsen

d) Obligationer. Beholdning og renter.

45-RREN

SIL § 18, stk. 1, og § 19, stk. 1

Slutopgørelsen

 

 

e) Udlån. Restgæld, renter, løbende provisioner og reservefonds- og administrationsbidrag

52-RRUD

SIL §§ 13 og 15

Slutopgørelsen

f) Pantebreve med pant i fast ejendom i depot til

forvaltning. Restgæld og renter

52-RRUD

SIL § 14

Slutopgørelsen

g) Aktier og investeringsbeviser mv. Beholdning, køb, salg, udlodninger/udbytte

47-RAKT

48-RINV

SIL § 8, §§ 16-18, §

19, stk. 1, og §§ 28-29

Slutopgørelsen

h) Finansielle kontrakter og strukturerede fordringer. Avance/ tab, handlet beløb, kursværdi

50-RFIN

SIL § 19, stk. 2

Slutopgørelsen

i) Indbetalinger til faglige foreninger

41-RFAG

SIL § 31

Slutopgørelsen

j) Indbetalinger til arbejdsløshedskasser

41-RFAG

SIL § 32

Slutopgørelsen

k) Ejendomsoplysninger

62-REJE

Ejendomsvurderings-loven

Kontroloplysninger

l) Biloplysninger

75-RBIL

Lov om registrering af køretøjer

Kontroloplysninger

m) Gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser

fra investeringsinstitutter som videregives til kunden

48-RINV

SIL § 15 a

Slutopgørelsen

eIndkomst

Navn

Dansk hjemmel i skatteindberetningslo-ven (SIL), jf. lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021, til at indhente oplysningerne andetsteds  

n) Detailoplysninger om indberettede indkomster mv.

SIL §§ 1-8

Afstemning af skattekonto på grønlandsk indberettet skat