Dato for udgivelse
11 Apr 2022 11:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Mar 2022 10:35
SKM-nummer
SKM2022.188.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-37215/2020-VIB
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Arbejdsgiver, fakturapris, beregningsgrundlag for beskatningen
Resumé

Sagen angik fastsættelsen af beskatningsværdien i henhold til den dagældende ligningslovs § 16, stk. 4, for en leaset bil, som skatteyderens arbejdsgiver havde stillet til rådighed for skatteyderen i indkomstårene 2016-2018. 

Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle over for den af skatteyderen nedlagte principale påstand, som indebar, at fakturaprisen (leasingselskabets indkøbspris) skulle anvendes som beregningsgrundlag for beskatningen. 

Reference(r)

Dagældende ligningslovs § 16, stk. 4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-1, C.A.5.14.1.7

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten jr.nr. 20-0033560, ej offentliggjort

Parter

A
(v/advokat Troels Behnke Skak)

mod

Skatteministeriet Departementet
(v/advokat Josefine Farver Kronborg)

Afgørelse truffet af landsdommer

Kirsten Maigaard.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 24. september 2020.

A har fremsat følgende påstand:

Principalt: Skatteministeriet tilpligtes at nedsætte As skattepligtige indkomst for indkomståret 2016 med kr. 26.687, for indkomståret 2017 med kr. 75.736 og for indkomståret 2018 med kr. 75.919.

Subsidiært: Skatteministeriet tilpligtes at nedsætte As skattepligtige indkomst med et lavere beløb for indkomståret 2016 end kr. 26.687, for indkomståret 2017 end kr. 75.736 og for indkomståret 2018 end kr. 75.919.

Sagen drejer sig om beskatningsgrundlaget af en bil som As arbejdsgiver G1-virksomhed har stillet til rådighed for A i indkomstårene 2016, 2017 og 2018.

Rettens begrundelse og resultat

Da Skatteministeriet Departementet har anerkendt den af A nedlagte principale påstand, afsiger retten dom efter denne påstand.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 20.000 kr. og af retsafgift med 2.000,00 kr., i alt 22.000 kr. A er ikke momsregistreret.

Berammelsesafgiften tilbagebetales til A.

T H I K E N D E S F O R R E T :

Skatteministeriet tilpligtes at nedsætte As skattepligtige indkomst for indkomståret 2016 med 26.687 kr., for indkomståret 2017 med 75.736 kr. og for indkomståret 2018 med 75.919 kr.
 
Skatteministeriet Departementet skal til A betale sagsomkostninger med 22.000 kr. 

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.