Dato for udgivelse
03 Jun 2022 10:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Apr 2022 10:18
SKM-nummer
SKM2022.285.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
17-0990503
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Aktieindkomst, fradrag, tab, aktier, fransk depot
Resumé

Sagen angik, om told- og skatteforvaltningen i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 1, inden udløbet af klagerens selvangivelsesfrister for indkomstårene 2013, 2014 og 2015 havde modtaget oplysninger om klagerens erhvervelse af aktier i et fransk depot med angivelse af bl.a. aktiernes anskaffelsestidspunkt, således at klageren i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 13 A, jf. § 23, var berettiget til fradrag for tab ved afståelsen af aktierne. Henset til, at aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 1, alene angik told- og skatteforvaltningens modtagelse af oplysninger om aktier i et bestemt indkomstår, nemlig aktier erhvervet i indkomståret forud for udløbet af selvangivelsesfristen, og således ikke erhvervelse af aktier i andre indkomstår, fandt Landsskatteretten, at der ved "anskaffelsestidspunktet" skulle forstås den dato, hvor aktierne blev erhvervet. Under retsmødet i Landsskatteretten oplyste Skattestyrelsen, at det ikke på det foreliggende grundlag kunne afvises, at klageren i ét eller flere tilfælde havde afgivet fyldestgørende oplysninger i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 1. Bl.a. henset hertil hjemviste Landsskatteretten sagen til fornyet behandling i Skattestyrelsen til afklaring af, i hvilket omfang klageren havde oplyst anskaffelsesdatoer for de afståede aktier til told- og skatteforvaltningen inden for selvangivelsesfristen.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningslovens § 12, § 13, § 13 A, § 14, § 14, stk. 1, § 23
Forarbejderne til aktieavancebeskatningsloven, herunder til § 14
Personskattelovens § 4 a
Skattekontrollovens § 4, stk. 1, 1. pkt.
Lov nr. 462 af 12. juni 2009, § 20, stk. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.B.2.2.1.4

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens
afgørelse

Indkomstår 2013
Aktieindkomst
Ikke godkendt fradrag for tab på aktier

27.691 kr.

0 kr.

Hjemvisning

Indkomstår 2014
Aktieindkomst
Ikke godkendt fradrag for tab på aktier

95.452 kr.

0 kr.

Hjemvisning

Indkomstår 2015
Aktieindkomst
Ikke godkendt fradrag for tab på aktier

154.635 kr.

-30.171 kr.

Hjemvisning

Faktiske oplysninger
A, (der i det følgende også omtales som klageren), der afgik ved døden den 16. juni 2020, var bosiddende i Danmark. Han ejede franske aktier i indkomstårene 2013-2015. Aktierne var placeret i et fransk depot i indkomstårene. Klageren har oplyst, at depotet blev afviklet i 2017.
Ifølge klagerens repræsentant har klageren selvangivet avancen fra de franske aktier igennem flere år. Klageren har som bilag til selvangivelsen for 2013 af 21. juni 2014 vedlagt en oversigt fra en fransk bank vedrørende aktierne i det franske depot/indkomsten derfra.

Der fremgår følgende af oversigten fra den franske bank dateret den 18. april 2014:

Date d’opération (salgsdato)

Valeur
(navn på aktier)

Quantité de titres (Antal aktier)

Montant brut (salgssum)

+/- Values (resultat af de solgte aktier)

PAMP (købesum)

04/12

VOLKS-
WAGEN PRIV.

60,0000

11.803,50

1.361,12

10.251,85

02/12

TEVA PHAR.
CHEM.ADR

350,0000

10.341,43

-274,38

10.416,95

24/10

OREAL

125,0000

15.881,25

-1.316,94

17.060,36

24/10

LAFARGE

310,0000

15.822,40

-1.339,16

17.024,17

24/10

KERING

40,0000

6.862,00

-289,21

7.083,25

22/10

BNPP AQUA
P FCP 3D

98,0000

20.553,54

2.244,58

18.308,96

03/10

LVMH MOET
VUITTON

80,0000

11.576,00

1.377,30

10.093,25

28/08

PV EQ. USA
MCP CC3D

103,4830

13.489,01

2.844,19

10.644,82

28/08

PV B.SEL.
EUR.CEC3D

21,2150

7.973,23

992,22

6.981,01

05/08

WOLTERS
KLUWER

700,0000

12.508,00

1.390,28

11.006,26

31/07

PARV.EQ.
CHINA CC3D

113,6040

10.544,72

122,00

10.422,72

28/05

CISCO
SYSTEMS

570,0000

10.599,24

1.395,09

8.996,17

27/05

ROCHE
HOLDING

70,0000

14.134,22

3.999,56

9.885,90

22/05

PARV.EQ.

JAPAN CC3D

540,0000

15.967,80

923,40

15.044,40

22/05

AB.G.AP
EQ.A2HEC3D

800,0000

8.495,28

531,11

7.964,17

14/03

COCA-
COLA

330,0000

9.945,93

658,35

9.091,32

14/03

GENERAL
ELECTRIC

630,0000

11.350,13

887,61

10.240,96

11/03

BNPP BEST
SEL. CC3D

26,7900

11.883,51

1.757,16

10.126,35

15/01

SWATCH
GROUP POR.

28,0000

11.289,59

1.021,25

10.061,91

15/01

HEINEKEN

230,0000

11.486,20

821,96

10.559,62

13/01

BNPP MAT.
PREM.3DEC

72,0000

5.391,36

-1.110,96

6.502,32

13/01

BNPP E.OU
EM.PR.3D

6,9950

6.669,87

-401,03

7.070,90

Det fremgår af klagerens årsopgørelse for 2013, at han blev beskattet af "gevinst/tab på aktier, optaget til handel på et reguleret marked, samt investeringsforeningsbeviser i aktieinvesterende og/eller akkumulerende investeringsforeninger" med 156.602 kr. Beløbet omfatter kun gevinst på aktier i dansk depot.

Der fremgår følgende af en oversigt fra den franske bank dateret den 14. januar 2015, der blev indsendt til SKAT som et bilag til klagerens selvangivelse for 2014 af 5. maj 2015:

Date d’opération (salgsdato)

Valeur
(navn på aktie)

Quantité de titres (antal aktier)

Montant brut (salgssum)

+/- Values (resultat af solgte aktier)

PAMP (købesum)

29/12

SCHLIM-
BERGER

135,0000

9.641,78

-1.502,63

10.956,74

29/12

BASF
NOM.

140,0000

9.847,74

-1.007,69

10.677,91

29/12

GENERAL
MOTORS

420,0000

11.475,06

-464,51

11.720,70

29/12

GOOGLE
CL.A

22,0000

9.627,99

-426.43

9.863,99

17/12

LVMH MOET
DA 2014

3,0000

40,98

40,98

0,00

26/11

ADIDAS
NOM.

81,0000

5.299,83

-1.234,11

6.427,44

26/11

INFINEON
TECHN.

730,0000

5.942,93

-609,43

6.436,22

26/11

BNP PARI-
BAS ACT.A

420,0000

21.361,20

-868,68

21.969,96

31/10

SWATCH
GROUP POR.

16,0000

5.917,33

-1.557,22

7.351,54

31/10

DEUTSCHE
BANK

273,0000

6.822,27

-2.023,51

8.716,45

31/10

VALLOUREC

243,0000

7.432,16

-2.778,85

10.137,74

24/10

PV EQ.EUR.
SML CC3D

111,6690

16.174,37

-442,20

16.589,54

23/09

RIO TINT
ORD.

430,0000

17.414,10

1.243,59

15.876,41

14/08

PV EQ.EUR.
VAL.CC3D

104,4050

14.609,39

-655,66

15.265,05

14/08

PV EQ.GER-
MAN.CEC3D

69,9230

15.341,81

-76.91

15.418,72

15/07

CATER-
PILLAR

150,0000

11.862,76

862,13

10.775,84

30/04

KERING

40,0000

6.398,00

-555,16

6.862,00

25/04

LAFARGE

310,0000

20.416,60

4.422,26

15.822,40

25/04

GENERAL
ELECTRIC

550,0000

10.584,43

215,84

10.165,66

24/04

BMW

94,0000

8.837,88

1.574,98

7.101,84

22/04

PV EQ.W.
LO.VO.CC3D

53,5000

16.919,91

314.57

16.605,34

10/01

BNP O.G.H.
17 PC3D

92,0000

10.188,08

804,08

9.384,00

Det fremgår af klagerens årsopgørelse for 2014, at han blev beskattet af "tab/gevinst på aktier på reguleret marked mv." (rubrik 66) med 55.806 kr. Klageren har medregnet et tab med 120.614 kr. Beløbet omfatter et tab på 85.385 kr. vedrørende aktier i et danske depot og et tab på 35.229 kr. vedrørende aktier i det franske depot.

Klageren har fremlagt en opgørelse over solgte aktier i det franske depot for 2015. Der fremgår bl.a. følgende heraf:

Navn

Int. Kode

Købt

K-pris

S-pris

Plus value

Softbank Group

JP […]

11.03.15

16.554,79

13.976,88

-2.577,91

Peugeot

FR […]

14.09.15

16.437,75

16.294,23

-143,52

Oreal

FR […]

24.10.13

15.881,25

21.124,70

5.243,45

Hermes International

FR […]

16.01.15

10.149,74

12.130,24

1.982,50

AXA

FR […]

25.04.14

9.872,69

12.011,45

2.138,76

Dassault Systems

FR […]

30.12.12

9.955,66

12.199,38

2.243,72

LVMH

FR […]

30.04.14

6.370,57

7.162,18

791,61

Infinion Technologies

DE […]

25.11.14

10.370,15

12.441,88

2.071,73

Google CL A

US […]

14.01.15

8.806,45

10.442,46

1.636,01

Baxter Int.

US […]

08.01.14

12.059,33

14.256,76

2.197,41

Amazon Com

US […]

14.08.14

10.020,15

13.809,88

3.789,73

Johnson and Johnson

US […]

18.09.14

12.678,44

13.699,05

1.020,61

Apple

US […]

29.10.14

8.533,63

9.052,83

519,20

EBAY

US […]

26.11.13

14.225,45

17.997,16

3.771,71

Saint- Gobain

FR […]

19.05.15

20.070,45

18.500,25

-1.570,20

Zodiac Aerospace

FR […]

22.04.15

15.294,92

11.155,66

-4.139,26

Johnson Controls

US […]

30.07.15

19.832,72

16.797,06

-3.035,66

Det fremgår af klagerens årsopgørelse for 2015, at han blev beskattet af "tab/gevinst på aktier på reguleret marked mv." (rubrik 66) med 410.461 kr.

Klageren har i en e-mail til SKAT af 29. november 2016 anført følgende:

"Efter dagens lange telefonsamtale er jeg kommet frem til købsdatoerne for samtlige aktier solgt i 2014
De er som følger:

135 Schlumberger

25.11.2014

140 BASF nom

25.11.2014

420 General motors

04.12.2014

22   Google

14.08.2014

3     LVMH Moet

30.04.2014

81   Adidas

22.05.2014

730 Infineon

22.05.2014

210 BNP act A

27.12.2013

210 BNP act A

22.07.2014

273 Deutsche Bank

22.04.2014

243 Vallourec

25.04.2014

111,669 PV ÉQ SMI

25.04.2014

430 Roio Tinto

30.09.2013

104,405 PV EQ VAL

24.10.2013

150 Catepillar

25.07.2012

40   Kering

24.10.2013

310 LaFarge

24.10.2013

550 General Electric

11.09.2013

94   BMW

31.07.2013

53,5 PV EQ WLO

22.06.2013

92   BNP OGH 17

03.10.2012

Alle er købt som en-gangs handler udtagen BNP aet. som er købt af 2 omgange den 27.12.2013 og den 22.07.2014, men solgt som en post. Datoerne er købsdatoer. Valeurdatoen kan godt afvige med et par dage. Jeg skal stadig prøve at få kopier af de 45 købs-og salgsnotaer, men oplysningerne skulle ikke afvige fra de oplysninger du nu har fået, men blot være en bekræftelse på at de oplysninger jeg har afgivet til SKAT er korrekte. Håber det er tilstrækkeligt til at du kan afslutte sagen på tilfredsstillende måde."

Klageren har endvidere oplyst følgende til SKAT i en e-mail af 21. februar 2017:

"Så mener jeg at have fået styr på vores depot i Frankrig for årene 2012‐2016. Jeg sendte dig et sammendrag forleden dag over depotets kursværdi og udbytter ved årsskifterne. I vedlagte kopier oplyses de enkelte papirer med angivelse af navn, int.kode, kursværdi og udbytte.
Jeg har også de fleste købs‐ og salgsnotaer på de enkelte papirer med angivelse af datoer. Disse er jeg ved at samle i en opgørelse over gevinst og tab for de enkelte år. Det er her jeg stadig savner nogle oplysninger fra banken. Jeg forventer snart også at kunne sende dig dette materiale."

SKATs afgørelse
SKAT har ikke godkendt fradrag for tab på aktier, der er placeret i klagerens franske depot. SKAT har derfor nægtet klageren fradrag med henholdsvis 27.691 kr., 95.452 kr. og 154.635 kr. for indkomstårene 2013-2015.

Som begrundelse herfor er anført følgende:

"Du har indsendt dokumentation for køb og salg af aktier, der ligger i dit depot i Frankrig. Ved omregning af beløb fra Euro til danske kroner har vi brugt kursen på 7,46 som du har ønsket.

Ud fra de modtagne oplysninger har vi i en vis udstrækning været nødt til at indtaste køb og salg i SKATs værdipapirsystem, for at få foretaget en korrekt beregning efter gennemsnitsmetoden. Da SKAT ikke har haft kendskab til køb af værdipapirer, har vi korrigeret resultatet, i de tilfælde hvor et tabsgivende salg kan henføres til et køb i det franske depot.

2013
(…)

På nedenstående selskaber med tabsgivende resultat var der ikke samtidigt en beholdning af aktier i det danske depot.
Kering tab på 289,21 €
Oreal tab på 1.316,94 €
LaFarge tab på 1.339,16 €
I alt 2.945,31 € = 21.972 kr.
Det samlede realiserede tab på 21.972 kr. kan ikke trækkes fra, da SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet senest ved fristen for indsendelse af selvangivelsen for de respektive købsår. 

På nedenstående selskab var der samtidigt en beholdning af aktier i det danske depot.

Caterpillar
For 2013 er der nu beregnet et tab på 5.719,26 kr. efter gennemsnitsmetoden ved salg af aktier i Caterpillar. Ved salg anses de aktier, du har købt først, som dem, du også har solgt først.
De 100 aktier der er solgt i 2013, er en del af de 150 aktier der er købt den 25.7.12. Tabet ved salg af disse 5.719,26 kan ikke fratrækkes, da SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet senest ved fristen for indsendelse af selvangivelsen for 2012.

(…)

2014

Indledningsvist kan oplyses, at ændringer på følgende selskaber, som tidligere meddelt, indgår i beregningen i SKATs værdipapirsystem: Amagerbanken DFDS, VALMET OYJ, LAFARGE (REG), og Metso/Valmet

(…)

På nedenstående selskaber med tabsgivende resultat var der ikke samtidigt en beholdning af aktier i det danske depot.

Swatch tab på 1.557,22 €
Kering tab på 555,16 €
Infinion Technologies tab på 609,43 €
General Motors tab på 464,51 €
Adidas tab på 1.234,11 €
BNP Paribas Actions A tab på 825,32 €
I alt 5.245,75 € = 39.133 kr.

Det samlede realiserede tab på 39.133 kr. kan ikke trækkes fra, da SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet senest ved fristen for indsendelse af selvangivelsen for de respektive købsår.

På nedenstående selskaber var der samtidigt en beholdning af aktier i det danske depot.

(…)

Vallourec
For 2014 er der nu beregnet et tab på 59.743,87 kr. efter gennemsnitsmetoden ved salg af 733 aktier i Vallourec. Ved salg anses de aktier, du har købt først, som dem, du også har solgt først.
Heraf stammer de 490 aktier der er solgt i 2014, fra de aktier der er købt den 31.3.2014. Tabet kan ikke fratrækkes, da SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet senest ved fristen for indsendelse af selvangivelsen for 2014.
Ej fradrag for tab ved salg af 243 stk. = 18.385,77
Ej fradrag for tab ved salg af restandel på 247 stk. af beregnet tab på 41.358,10 ved salg af 490 stk.
= 20.847,86 kr.
Der er fradrag for den resterende beholdning købt i dansk depot på 243 stk. = 20.510 kr.

Se beregning af gevinst/tab i udskrift fra SKATs værdipapirsystem, der er vedlagt som bilag.

Deutsche Bank
For 2014 er der nu beregnet et tab på 15.903,79 kr. efter gennemsnitsmetoden ved salg af 484 aktier i Deutsche Bank. Ved salg anses de aktier, du har købt først, som dem, du også har solgt først.
Af de 273 aktier der er solgt 29.10.14, stammer 107 stk. den del af de aktier der er købt den 25.4.2014 og af de 211 aktier der er solgt 3.11.14, er 166 stk. den resterende del af de aktier der er købt 25.4.14. Tabet kan ikke fratrækkes, da SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet senest ved fristen for indsendelse af selvangivelsen for 2014.
Ej fradrag for tab ved salg af restandel på 107 stk. af beregnet tab på 13.433,63 ved salg af 273 stk. = 5.265,20 kr.
Ej fradrag for tab ved salg af restandel på 166 stk. af beregnet tab på 2.470,16 ved salg af 211 stk. = 1.943,34 kr.
Resterende del af tabet er fradragsberettiget med (15.903,79 - 5.265,20 - 1.943,34) = 8.695 kr.

Se beregning af gevinst/tab i udskrift fra SKATs værdipapirsystem, der er vedlagt som bilag.

Schlumberger
For 2014 er der nu beregnet et tab på 24.334,22 kr. efter gennemsnitsmetoden ved salg af 345 aktier i Schlumberger. Ved salg anses de aktier, du har købt først, som dem, du også har solgt først.
Heraf er 135 stk. af de aktier der er solgt i 2014, fra de aktier der er købt den 25.11.14. Tabet kan ikke fratrækkes, da SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet senest ved fristen for indsendelse af selvangivelsen for 2014.
Der er ikke fradrag for tab ved salg af 135 stk. = 9.877,47 kr.
Der er fradrag for tab ved salg af 210 stk. aktier købt i dansk depot = 14.457 kr.

Se beregning af gevinst/tab i udskrift fra SKATs værdipapirsystem, der er vedlagt som bilag.

(…)

Indkomstår 2015 

(…)

På nedenstående selskaber med tabsgivende resultat var der ikke samtidigt en beholdning af aktier i det danske depot. 

Saint-Gobain tab på -1.570,20 €
Peugeot tab på -143,52 €
Zodiac Aerospace tab på - 4.139,26 €
Johnson Controls tab på 3.035,66 €
Softbank tab på -2.577,91 €
I alt 11.466,55 € = 85.540,46 kr.
Det samlede realiserede tab på 85.540,46 kr. kan ikke trækkes fra, da SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet senest ved fristen for indsendelse af selvangivelsen for de respektive købs år.

På nedenstående selskaber var der samtidigt en beholdning af aktier i det danske depot.

(…)

Deutsche Bank
For 2015 er der nu beregnet en gevinst på 40.648,49 kr. ved salg af aktier i Deutsche Bank

Se beregning af gevinst/tab i udskrift fra SKATs værdipapirsystem, der er vedlagt som bilag.

Rio Tinto
For 2015 er der nu beregnet et samlet tab på 20.856,51 kr. efter gennemsnitsmetoden ved salg af 295 aktier i Rio Tinto.

Ved salg anses de aktier, du har købt først, som dem, du også har solgt først.

Af de 288 aktier, der er solgt 23.9.15 stammer 7 stk. fra køb 8.8.14

Den forholdsmæssige andel af tabet på de 7 stk. kan ikke fratrækkes, da SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet senest ved fristen for indsendelse af selvangivelsen for 2014

Ej fradrag for tab ved salg af restandel på 7 stk. af beregnet tab på 20.386,65 ved salg af 288 stk. = 495,51 kr.
Resterende del af tabet er fradragsberettiget med (20.856,51-495,51) = 20.361 kr.

Se beregning af gevinst/tab i udskrift fra SKATs værdipapirsystem, der er vedlagt som bilag.

(…)

Solvay
For 2015 er der nu beregnet et samlet tab på 18.232,29 kr. efter gennemsnitsmetoden ved salg af 309 aktier i Solvay.
Ved salg anses de aktier, du har købt først, som dem, du også har solgt først.

De 88 aktier, der er solgt 11.9.15 stammer alle 88 fra køb 24.12.14. Tabet på 8.491,82 kan ikke fratrækkes, da SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet senest ved fristen for indsendelse af selvangivelsen for 2015

Af de 221 der er solgt 21.12.15 og 28.12.15 stammer 88 fra køb 11.9.15. Tab på 88 aktier kan ikke fratrækkes, da SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet senest ved fristen for indsendelse af selvangivelsen for 2015

For ændringer og salg i perioden 4.12.15-28.12.15 er opgjort et samlet tab på 9.740,47 kr.

Heraf udgør det forholdsmæssige ikke fradragsberettigede tab på 88 stk.
(88/221 * 9.740,47 kr.) = 3.878,56 kr.
Fradragsberettiget tab (9.740,47 - 3.878,56) = 5.861,91 kr.

Se beregning af gevinst/tab i udskrift fra SKATs værdipapirsystem, der er vedlagt som bilag.

Airbus Group
For 2015 er der nu beregnet en samlet gevinst på 7.265,91 kr. efter gennemsnitsmetoden ved salg af 1118 aktier i Airbus Group.

Ved salg anses de aktier, du har købt først, som dem, du også har solgt først.

Af de 355 der er solgt 21.10.15 stammer 170 fra køb 30.7.15. Tab kan ikke fratrækkes, da SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet senest ved fristen for indsendelse af selvangivelsen for 2015

Ej fradrag for 170/355 af beregnet tab på -4.679,25 = 2240,77 kr.
Skattepligtig gevinst 7.265,91 kr. + 2240,77 = 9.507 kr.
Se beregning af gevinst/tab i udskrift fra SKATs værdipapirsystem, der er vedlagt som bilag.

Pr. 31. december 2015 indgår i beholdningen et køb af 355 stk. den 21.10.15. Der vil ikke være fradragsret hvis de sælges med tab, da SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet senest ved fristen for indsendelse af selvangivelsen for 2015

(…)

General Motors
For 2015 er der nu beregnet et samlet tab på 33.124,88 kr. efter gennemsnitsmetoden ved salg af 1290 aktier i General Motors.

Ved salg anses de aktier, du har købt først, som dem, du også har solgt først.

De 450 der er solgt 11.9.2015 stammer alle fra køb 20.4.15. Tabet på 27.393,21 kan ikke fratrækkes, da SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet senest ved fristen for indsendelse af selvangivelsen for 2015

Fradragsberettiget tab (33.124,88 -27.393,21) = 5.732 kr.
Se beregning af gevinst/tab i udskrift fra SKATs værdipapirsystem, der er vedlagt som bilag.

Pr. 31. december 2015 indgår i beholdningen et køb af 450 stk. den 11.9.15. Der vil ikke være fradragsret hvis de sælges med tab, da SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet senest ved fristen for indsendelse af selvangivelsen for 2015

SWATCH GROUP
For 2015 er der nu beregnet et samlet tab på 27.441,01 kr. efter gennemsnitsmetoden ved salg af 52 aktier i SWATCH GROUP

Ved salg anses de aktier, du har købt først, som dem, du også har solgt først.

Af de 35 aktier du har solgt 14.9.15 stammer 17 fra et køb 23.3.15. Tab kan ikke fratrækkes, da SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet senest ved fristen for indsendelse af selvangivelsen for 2015

Ej fradrag for 17/35 af beregnet tab på 18.304,24 = 8.890,63 kr.
Fradragsberettiget tab (27.441,01 - 8.890,63) = 18.550 kr.

Se beregning af gevinst/tab i udskrift fra SKATs værdipapirsystem, der er vedlagt som bilag.

Astrazeneca
For 2015 er der nu beregnet et samlet tab på 23.443,62 kr. efter gennemsnitsmetoden ved salg af 540 aktier i Astrazeneca
Ved salg anses de aktier, du har købt først, som dem, du også har solgt først.

De 330 der er solgt 21.10.15 stammer alle fra køb 30.7.15. Tabet på 17.704,41 kr. kan ikke fratrækkes, da SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet senest ved fristen for indsendelse af selvangivelsen for 2015

Fradragsberettiget tab (23.443,62 - 17.704,41) = 5.739 kr.

Se beregning af gevinst/tab i udskrift fra SKATs værdipapirsystem, der er vedlagt som bilag.

Pr. 31. december 2015 indgår i beholdningen et køb af 300 stk. den 23.10.15. Der vil ikke være fradragsret hvis de sælges med tab, da SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet senest ved fristen

for indsendelse af selvangivelsen for 2015

(…)"

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har oprindeligt nedlagt en principal påstand om, at forhøjelserne af klagerens aktieindkomst skal nedsættes til 0 kr. for indkomstårene 2013-2015. Repræsentanten har subsidiært nedlagt påstand om, at sagen skal hjemvises til SKAT med henblik på en beløbsmæssig opgørelse af indkomsten.

I forbindelse med Skatteankestyrelsens sagsfremstilling har repræsentanten ændret sin påstand således, at der nedlægges påstand om, at der godkendes fradrag for tab på aktier med henholdsvis 27.691,26 kr., 95.452,64 kr. og 184.806,51 kr.

Klagerens repræsentant har oprindeligt oplyst følgende:

"A og hans ægtefælle besluttede i midtfirserne at, de på et senere tidspunkt i livet ville udrejse til Frankrig og bosætte sig der. På den baggrund blev en del af et provenu fra salg af en dansk lejlighed overført til en fransk bank.

A har igennem alle årene indberettet indkomsten fra engagementet med den franske bank og det dertilhørende værdipapirdepot.

Som eksempel herpå kan henvises til, at SKAT efter ligning af selvangivelse for indkomståret 2004, herunder den opgjorte saldo af tab på aktier (herunder de franske aktier), ved brev af 28. marts 2006 godkendte skatteansættelsen, jf. bilag 3, jf. bilag 4 og 5.

Videre kan henvises til at SKAT for indkomståret 2006 foreslog, at foretage mindre ændringer vedrørende indkomsten fra det franske depot, jf. bilag 6-12.
Også indkomståret 2007 udtog SKAT til ligning. A havde indberettet indkomsten fra bl.a. det franske depot, jf. selvangivelsen for 2007 i bilag 13. På baggrund af ligning blev der foretaget mindre ændringer af indkomsten ifht. de selvangivne beløb, jf. bilag 14-19.

Også for indkomstårene 2010-2015 blev der selvangivet indkomsten fra det franske depot vedlagt oversigter fra den franske bank vedrørende depotet/indkomst herfra, jf. bilag 20-31. For 2015 blev SKAT orienteret om, at materialet ikke var klar på selvangivelsestidspunktet. Dette blev efterfølgende meddelt SKAT.

18. juli 2016 kontaktede A SKAT, jf. bilag 32

14. september 2016 sendte SKAT brev til A vedrørende hans henvendelse om ændring af skatten for 2014, jf. bilag 33.

Herefter har der fra november 2016 til juli 2017 været en længere korrespondance mellem A og SKAT om depotet i Frankrig og beskatningen af indkomsten herfra, jf. bilag 34. Som led i denne korrespondance blev dokumentation for alle handler i 2013-2015 indsendt til SKAT. Jf. bilag 35 og 36. Som led i denne korrespondance blev også indsendt opgørelse over indkomsten fra depotet, jf. bilag 37."

Repræsentanten har herefter gjort følgende gældende:

"SKAT har for de tre indkomstår underkendt alle bruttotab vedrørende det franske depot, men kan herved ikke have gennemgået de enkelte tab ifht. de oplysninger SKAT igennem 30 år har modtaget vedrørende depotet.

Der er i denne klage ikke nærmere forholdt til, hvorvidt de beløbsmæssige nedsættelser er korrekte eller hvorvidt den af SKAT foretagne opdeling i forskellige værdipapirtyper er korrekt. Dette forbeholder A sig at gøre på et senere tidspunkt i sagen. Det skal dog allerede nu nævnes, at SKAT i lagerberegningen for Accimmo Pierre er forkert. Værdipapirerne er købt for 63.260 Euro i 2009, 2013 og 2015 og har nu en værdi på 60.999 Euro. Der skal derfor samlet set være et fradragsberettiget tab og ikke som nu af SKAT ansat gevinst.

(…)

A har år for år foretaget selvangivelse af det det franske værdipapirdepot og fremsendt opgørelse af depotet modtaget fra den franske bank.

SKAT har i flere omgange udtaget As franske depot til ligningsmæssig kontrol og har derfor helt tilbage til - i hvert fald - indkomståret 2004 forholdt sig til depotet og dets indhold.

SKAT har således været bekendt med oplysninger om depotet og det værdipapirer, der er/var indeholdt i dette. Som følge heraf er der ikke grundlag for at underkende selvangivelserne for 2013-2015.

SKATs afgørelse rammer derfor ved siden af formålet med loven, nemlig at ramme de skatteydere, der overhovedet ikke selvangav aktieindkomst - før der måtte foreligge et tab.

Hertil kommer, at SKAT ved ikke at undersøge dette ved nærmere gennemgang af indgivne selvangivelser med bilag fra 2015 og tilbage i tid til midtfirserne har forbrudt sig mod garantiforskriften om Officialmaximen, hvorfor SKATs afgørelse er ugyldig.

Hertil kommer, at A alene har haft nettotab på værdipapirerne i det franske depot i 2014. Henset hertil, er der allerede af den grund ikke grundlag for at ændre indkomsten for 2013 og 2015. Subsidiært skal der for 2014 højst nægtes fradrag for nettotabet.

Videre gøres det gældende, at der ikke er grundlag for at underkende tab for værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, jf. lov 528/2014. Dette skyldes, at det følger af lovens ikraftrædelsesbestemmelse i § 4, stk. 2, alene omfatter tab, der opstår den 1. januar 2015 eller senere. SKAT har inden selvangivelsestidspunktet for 2015 den 30. juni 2016 haft alle oplysninger fra A. Subsidiært gøres det gældende, at der i 2015 er selvangivet netto gevinst. Mere subsidiært, at der i hvert fald ikke kan ske begrænsning for tab opstået i 2013 eller 2014.

Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende, at såfremt forhøjelserne ikke nedsættes til 0 kr. af en af de ovenfor nævnte grunde, så skal sagen hjemvises til SKAT …"

I forbindelse med Skatteankestyrelsens sagsfremstilling har repræsentanten anført følgende:

"(…)

Det er korrekt forstået, at der er klaget over underkendte fradrag for tab på værdipapirer i det franske depot. De beløb, som SKAT har underkendt fradrag for, er imidlertid:

                2013                      27.791,26 kr.
                2014                      95.452,64 kr.
                2015                    184.806,51 kr.

Det er beløbsmæssigt disse beløb, der er klaget over.

Jeg konstaterer, at det bilag, der er omtalt i afgørelsen, ikke indgår i bilag 1 eller er fremsendt til Skatteankestyrelsen som led i høringsprocessen.

Indkomståret 2013:

For indkomståret 2013 har SKAT underkendt tab for følgende aktier i det franske depot (…):

·         Kering 289,21 EUR
·         Oreal  1.316,94 EUR
·         LaFarge 1.339,16 EUR
I alt 2.945,31 EUR  21.972 kr.

Videre er der underkendt tab med 5.819,26 kr. vedrørende salg af 100 stk. Caterpillar ud af 150 stk. købt i 2012.

Det bemærkes vedrørende Kering, Oreal og LaFarge aktierne, at disse blev købt 24. oktober 2013, hvilket SKAT blev bekendtgjort med ved selvangivelsen for 2013 (…)

Fsva købet af 150 stk. Caterpillar aktier i 2012, så blev SKAT gjort bekendt med denne beholdning ved fremsendelse af selvangivelse for 2012, hvor årsoversigt fra BNP Paribas var vedlagt (…). Det fremgår af afgørelsen (…), at SKAT da også godt har været bekendt med, at Catarpillar aktierne blev solgt i 2014.

Således var SKAT på selvangivelsestidspunktet for 2013 bekendt med disse aktier, ligesom der ikke forelå noget tab i 2013, da aktierne ikke blev solgt i 2013 (…). Videre henvises til depotoversigt pr. 31.12.2013, hvor det (…) fremgår, at de fire aktieposter var i depotet 31.12.2013 (…).

Der fremlægges (…) købs- og salgskvittering vedrørende 150 Caterpillar aktier i 2012 og salg i 2014 med gevinst. Der er også af den grund ikke grundlag for at nedsætte indkomsten med et underkendt tab på 5.819,26 kr.

Videre fremlægges (…) købs- og salgskvitteringer vedrørende Kering, Oreal og La-Farge aktierne. Det fremgår heraf, at disse aktier blev solgt i 2014 og 2015 - Kering aktierne med et tab på 555,16 EUR og Oreal- og LaFarge aktierne med gevinst.

Der er derfor af den grund ikke grundlag for nedsættelse af indkomsten med 21.972 kr.

Der er derfor samlet set ikke grundlag for nedsættelse af indkomsten i 2013 som følge af underkendt tab med 27.791,26 kr.

Indkomståret 2014:

For indkomståret 2014 har SKAT underkendt tab for følgende aktier i det franske depot (…):

·         Swatch 1.557,22 EUR
·         Kering 555,16 EUR
·         Infinion Technologies 609,43 EUR
·         General Motors 464,51 EUR
·         Adidas 1.234,11 EUR
·         BNP Paribas Actions A 825,32 EUR
I alt 5.245,75 EUR  39.133 kr.

Det bemærkes vedrørende Kering og Swatch akiterne, at disse blev købt i 2013, hvilket SKAT blev bekendtgjort med ved selvangivelsen for 2013 (…). Tidspunkterne understøttes videre af købs- og salgskvittering (…). Der er derfor af den grund ikke grundlag for at underkende tabene vedrørende handel med disse aktier.

Aktierne i BNP A blev købt med 210 stk. i 2013 (…) samt yderligere 210 stk. i 2014 (…). SKAT blev med selvangivelsen for 2014 gjort bekendt med, at der i 2014 var solgt 420 stk. BNP A aktier med en salgssum på 21.361,20 EUR og dermed det opgjorte tab på 868,68 EUR (…). Videre blev det i bilag 53 oplyst, at anskaffelsessummen var 21.969,96 EUR. SKAT blev derfor ved selvangivelsen for 2014 oplyst om, at der var anskaffet yderligere 210 stk. BNP A aktier og kunne ud fra den opgjorte samlede anskaffelsessum beregne anskaffelsessummen for disse. Der er derfor af den grund ikke grundlag for at underkende tabene vedrørende handel med disse aktier.

Aktierne i Infion Technologies, General Motors og Adidas blev alle købt og solgt i 2014 (…). SKAT blev med selvangivelsen for 2014 (…), oplyst om antal og købs- og salgssum i 2014. SKAT har derfor i sagens natur været vidende om, at aktierne var købt i 2014, da de ikke var oplyst for tidligere år. Der er derfor af den grund ikke grundlag for at underkende tabene vedrørende handel med disse aktier.

Videre har SKAT underkendt aktietab ved salg af 135 Schlumberger og 273 Deutche Bank aktier med 9.877,47 kr. samt (5.265,20+1.943,34) 7.208,54 kr. Aktierne er købt og solgt i 2014 (…). SKAT blev med selvangivelsen for 2014 (…), oplyst om antal og købs- og salgssum i 2014. SKAT har derfor i sagens natur været vidende om, at aktierne var købt i 2014, da de ikke var oplyst for tidligere år. Der er derfor af den grund ikke grundlag for at underkende tabene vedrørende handel med disse aktier.

Videre har SKAT underkendt fradrag for tab på de 480 Vallourec aktierne, der blev købt og solgt i 2014 (…). Der er underkendt fradrag for tab med (18.385,77+20.847,86) i alt 39.233,63 kr. SKAT blev med selvangivelsen for 2014 (…), oplyst om antal og købs- og salgssum i 2014. SKAT har derfor i sagens natur været vidende om, at aktierne var købt i 2014, da de ikke var oplyst for tidligere år. Der er derfor af den grund ikke grundlag for at underkende tabene vedrørende handel med disse aktier.

Der er derfor samlet set ikke grundlag for nedsættelse af indkomsten i 2014 som følge af underkendt tab med 95.452,64 kr.

Indkomståret 2015:

For indkomståret 2015 har SKAT underkendt tab for følgende aktier i det franske depot (…):

·         Saint-Gobain 1.570,20 EUR
·         Peugot 143,52 EUR
·         Zodiac Areospace 4.139,26 EUR
·         Johnson Controls 3.035,66 EUR
·         Softbank 2.577,91 EUR
I alt 11.466,55 EUR  85.540,46 kr.

For Saint-Gobain og Softbank aktierne er der tale om, at aktierne blev købt og solgt i samme indkomstår, 2015 (…). Og tabet ved salg af aktierne blev selvangivet til SKAT inden selvangivelsesfristens udløb. I den situation er der ikke grundlag for at underkende fradrag for tabet, idet SKAT indenfor tidsfristen er gjort bekendt med tabet - og gevinsterne i øvrigt - fra det franske depot. Formålet med loven i 2009 var netop at undgå, at gevinster/tab ikke blev selvangivet i det indkomstår, de vedrørte, jf. lovmotiverne, pkt. 3.1.2.4.

Aktierne i Peugeut, Zodiac Areospace og Johnson Controls blev ikke solgt i 2015 og indgår alle i depotoversigten (…). Der er derfor ikke grundlag for at underkende fradrag for tab i 2015.

Derfor gøres det gældende, at der ikke er grundlag for at nedsætte indkomsten i 2015 som følge af underkendt tab med 85.540,46 kr.

SKAT har videre omtalt en række aktier på side 12-14 i afgørelsen, der giver anledning til følgende bemærkninger:

For Deutche Bank aktierne er der tale om, at aktierne blev købt og solgt i samme indkomstår, 2015 (…). Og tabet ved salg af aktierne blev selvangivet til SKAT inden selvangivelsesfristens udløb.
I den situation er der ikke grundlag for at underkende fradrag for tabet, idet SKAT indenfor tidsfristen er gjort bekendt med tabet - og gevinsterne i øvrigt - fra det franske depot. Formålet med loven i 2009 var netop at undgå, at gevinster/tab ikke blev selvangivet i det indkomstår, de vedrørte, jf. lovmotiverne, pkt. 3.1.2.4. Tabet kan opgøres til: (12.434,3-15.486,39)*7,46 = 22.772,32 kr.

For Rio Tinto aktierne er der tale om, at SKAT med selvangivelsen for 2014 (…), blev oplyst om antal og købs- og salgssum i 2014. Der er derfor af den grund ikke grundlag for at underkende tabene vedrørende handel med disse aktier. Underkendt fradrag 495,51 kr.

For Solvay aktierne er der tale om, at der blev lagt ordre ind på køb af 88 stk. 25. december 2014 (…), men da aktierne ikke figurerer på depotoversigten i bilag 53, må handlen først været gået igennem efter helligdagene - i januar 2015. Derfor har der været tale om 2xkøb/salg i 2015. Og tabet ved salg af aktierne blev selvangivet til SKAT, inden selvangivelsesfristens udløb. I den situation er der ikke grundlag for at underkende fradrag for tabet, idet SKAT indenfor tidsfristen er gjort bekendt med tabet - og gevinsterne i øvrigt - fra det franske depot. Formålet med loven i 2009 var netop at undgå, at gevinster/tab ikke blev selvangivet i det indkomstår de vedrørte, jf. lovmotiverne, pkt. 3.1.2.4. Tabet kan opgøres til ((8.871,05-10.010,57)+(8.597,89-8.865,23)*7,46) = 10.495,17 kr.

For Airbus aktierne er der tale om, at aktierne blev købt og solgt i samme indkomstår, 2015 (…). Og tabet ved salg af aktierne blev selvangivet til SKAT, inden selvangivelsesfristens udløb. I den situation er der ikke grundlag for at underkende fradrag for tabet, idet SKAT indenfor tidsfristen er gjort bekendt med tabet - og gevinsterne i øvrigt - fra det franske depot. Formålet med loven i 2009 var netop at undgå, at gevinster/tab ikke blev selvangivet i det indkomstår, de vedrørte, jf. lovmotiverne, pkt. 3.1.2.4. Tabet kan opgøres til: (10.636,39-10.877,54)*7,46 = 1.798,98 kr.

For de 188 ATOS aktier var de alle i behold i depotet 31. december 2015 (…). Der er derfor ikke grundlag for at underkende fradrag for tab i 2015. Det bemærkes, at der i marts 2015 købtes 186, og 26. juni 2015 tildeltes yderligere 2 stk. (…). Der ses ikke foretaget nogen ændring af indkomstansættelsen, hvorfor dette punkt beløbsmæssigt ikke indgår i klagen.

For Gereral Motors aktierne er der tale om, at aktierne blev købt og solgt i samme indkomstår, 2015 (…). Og tabet ved salg af aktierne blev selvangivet til SKAT inden selvangivelsesfristens udløb. I den situation er der ikke grundlag for at underkende fradrag for tabet, idet SKAT indenfor tidsfristen er gjort bekendt med tabet - og gevinsterne i øvrigt - fra det franske depot. Formålet med loven i 2009 var netop at undgå, at gevinster/tab ikke blev selvangivet i det indkomstår de vedrørte, jf. lovmotiverne, pkt. 3.1.2.4. Tabet kan opgøres til: (11.459,77-15.889,69)*7,46 = 33.047,20 kr.

For Swatch aktierne er der tale om, at aktierne blev købt og solgt i samme indkomstår, 2015 (…). Og tabet ved salg af aktierne blev selvangivet til SKAT inden selvangivelsesfristens udløb. I den situation er der ikke grundlag for at underkende fradrag for tabet, idet SKAT indenfor tidsfristen er gjort bekendt med tabet - og gevinsterne i øvrigt - fra det franske depot. Formålet med loven i 2009 var netop at undgå, at gevinster/tab ikke blev selvangivet i det indkomstår de vedrørte, jf. lovmotiverne, pkt. 3.1.2.4. Tabet kan opgøres til: (5.660,09-7.048,69)*7,46 = 10.358,96 kr.

For Astrazeneca aktierne er der tale om, at aktierne blev købt og solgt i samme indkomstår, 2015 (…). Og tabet ved salg af aktierne blev selvangivet til SKAT inden selvangivelsesfristens udløb.
I den situation er der ikke grundlag for at underkende fradrag for tabet, idet SKAT indenfor tidsfristen er gjort bekendt med tabet - og gevinsterne i øvrigt - fra det franske depot. Formålet med loven i 2009 var netop at undgå, at gevinster/tab ikke blev selvangivet i det indkomstår de vedrørte, jf. lovmotiverne, pkt. 3.1.2.4. Tabet kan opgøres til: (17.919,02-20.639,92)*7,46 = 20.297,91 kr.

Der er derfor samlet set ikke grundlag for nedsættelse af indkomsten i 2015 som følge af underkendt tab med 184.806,51 kr."

Repræsentanten har i forbindelse med Skatteankestyrelsens sagsfremstilling indsendt depotoversigter og købs- og salgskvitteringer vedrørende flere af de omtalte aktier. Derudover er klagerens selvangivelse for 2014, dateret den 5. maj 2015 og modtaget af SKAT den 6. maj 2015, indsendt. Rubrik 66 fremgår ikke heraf.

Af klagerens noter til selvangivelsen for 2014 fremgår bl.a. følgende:

"(…)

Note 4: Udenlandske Aktier

Adidas

0

-

1.803

0

AXA

700

142,95

4.232

100.068

Apple

140

675,68

742

94.595

BASF

210

520,16

0

109.233

BASF(ADR)

175

513,46

0

89.331

Baxter Int

280

448,64

1.647

125.618

Bureau Veritas

0

-

2.508

0

Citigroup

395

331,23

89

130.835

Coca Cola

490

258,45

3.392

126.638

Deutsche Bank

490

185,98

929

91.129

Electrolux

700

179,75

3.803

125.822

Express Scripts

280

518,30

0

145.124

General Electric

490

154,69

1.228

75.797

Goldman Sachs

70

1186,51

0

83.056

Harley Davidson

210

403,46

999

84.727

Honda

0

0

1.047

0

ING Group

1470

80,61

0

118.503

Metso

0

 

2.090

0

Michael Kors

210

459,72

0

96.541

Rexel

0

0

4.306

0

Rio Tinto

140

281,81

1.575

39.454

Siemens

140

685,60

0

95.984

Vallourec

0

0

2.959

0

Valmet

0

0

314

0

VW

 

0

2.121

0

Wal-Mart

140

525,71

358

73.599

Volvo B

0

-

2.265

0

(…)

Note 6:Tab/Avance på aktier solgt i løbet af 2014

Saldo for fradragsberettiget tab for aktier pr. primo 2014 0 kr.

Navn

Antal

Købt

Beløb

Salg

Tab/Gevinst

Adidas

161

2013

105.054

68.289

-36.765

Amagerbanken

14000

2010

58.888

1

-58.887

Apple

21

2013

56.709

60.825

4.116

A.P. Møller - Mærsk

2

2013

91.177

126.310

35.133

A.P. Møller - Mærsk

2

2014

125.488

134.997

9.509

A.P. Møller - Mærsk

1

2014

64.947

67.499

2.552

A.P. Møller - Mærsk

7

2014

95.413

83.325

-12.088

A.P. Møller - Mærsk

7

2014

94.502

83.325

-11.177

Bureau Veritas

700

2014

110.717

101.747

-8.970

BMW

81

2013

49.354

49.483

129

BMW

168

2013

102.019

102.632

613

Carlsberg A

91

2010

52.950

54.064

1.114

Carlsberg A

78

2010

44.566

46.341

1.775

Carlsberg A

13

2010

7.445

7.723

278

Danske EU Small Cap

500

2013

117.717

121.617

4.032

Deutsche Bank

166

2014

39.463

30.594

-8.869

Deutsche Bank

45

2014

7.848

8.294

446

DFDS

170

2009

71.267

83.175

11.908

DFDS

64

2009

26.830

31.313

4.483

DFDS

140

2013

56.995

68.497

11.502

Express Scripts

560

2013

206.068

222.066

15.998

General Motors

490

2014

98.680

93.993

-4.687

Golden Ocean

14000

2014

63.008

52.922

-10.086

First Solar

224

2013

68.102

55.541

-12.561

Harley Davidson

210

2013

73.075

74.883

1.808

Honda

231

2013

49.573

43.640

-5.933

ING Group

630

2014

48.361

55.612

7.251

Lafarge

105

2009

45.771

40.957

-4.814

Lafarge

105

2010

32.747

40.957

8.210

Linde

98

2013

109.672

106.929

-2.743

Metso Oy

280

2014

63.970

62.780

-1.190

Rexel

770

2014

102.320

76.445

-25.875

Rockwool

49

2013

46.031

54.798

8.767

Rockwool

49

2014

54.030

54.798

768

SimCorp

490

2014

105.753

88.068

-17.685

Schlumberger

210

2014

123.743

110.618

-13.125

TDC

1428

2013

70.048

71.863

1.815

TDC

980

2014

51.822

41.098

-10.724

TDC

1050

2014

50.370

44.034

-6.336

TDC

1050

2014

50.055

44.034

-6.021

Tesla

210

2014

202.638

240.041

37.403

Tesla

210

2014

212.527

246.242

33.715

Tesla

154

2013

123.878

145.873

21.995

Tesla

161

2014

219.427

230.269

10.842

Tesla

140

2014

205.899

188.543

-17.356

Wal-Mart

140

2012

48.935

58.763

9.828

Vallourec

490

2014

145.428

106.414

-39.014

Valmet

280

2013

13.888

17.018

3.130

Volkswagen

70

2013

101.415

87.891

-13.524

Volvo

910

2013

65.147

58.894

-6.253

ØK

700

2014

57.136

57.314

178

 

 

 

 

 

Resultat

 

 

4.288.734

4.203.349

-85.385

Samlet accumuleret kurstab 0
Tab i 2014 i dansk depot 85.385
Tab i 2014 i fransk depot 35.229
Samlet tab i 2014 på aktier 120.614 indsættes i rubrik 66

Udbytter fra danske aktier note 3 18.942
Udbytter fra udenlandske aktier note 4 38.407
Udbytter fra aktier i fransk depot note 5 5.558

Samlet udbytte af aktier i 2014 62.907

Accumuleret tab pr. ultimo 2014 57.707"

SKATs efterfølgende udtalelse

"Det fremgår af klagen, at der ikke er taget stilling til, hvorvidt klager er enige i de beløbsmæssige ændringer og klassificeringer af værdipapirer.
Hertil kan oplyses, at vi i et vist omfang stadig mangler dokumentationer og oplysninger. Det fremgår af afgørelsen, hvis der ikke fremlagt fornødne oplysninger mv.

Det bemærkes i klagen, at der er fejl i lagerberegningen for "Accimo Pierre". SKAT har imidlertid ikke foretaget beskatning ud fra de årlige værdiændringer. Vi har dog skønsmæssigt opgjort en beskatning ud fra en formodning om, at der har været et årligt afkast. (…) Der er ikke nu eller tidligere givet dokumentation på tilskrevet afkast på investeringen."

Skattestyrelsen har efterfølgende fremlagt en kvittering fra TastSelv systemet, hvoraf det fremgår, at klageren indberettede et tab på aktier i rubrik 66 for 2014 på i alt 120.614 kr. den 5. maj 2015. 

Retsmødet
Repræsentanten gjorde gældende, at der efter aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 1, ikke var grundlag for at nægte fradrag for tab på aktier i indkomstårene 2013-2015 og gennemgik sine anbringender i overensstemmelse med de skriftlige indlæg og det materiale, der blev udleveret på retsmødet. Repræsentanten gennemgik bl.a. dokumentation for transaktionerne i det franske værdipapirdepot og bilag til selvangivelserne for indkomstårene 2012-2015. Det blev understreget, at en del af aktierne var erhvervet og afhændet inden for samme indkomstår, hvilket repræsentanten anførte, at daværende SKAT ikke havde taget højde for.

Repræsentanten nedlagde subsidiær påstand om, at sagen hjemvises til fornyet behandling ved 1. instans.

Skatteforvaltningen kunne på baggrund af repræsentantens gennemgang ikke afvise, dels at SKATs talmæssige opgørelse af avancerne var forkert særligt for så vidt angik aktierne, som var købt og solgt i samme indkomstår, dels at SKAT for enkelte af aktierne havde modtaget oplysning også om anskaffelsestidspunktet i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 1.

Landsskatterettens afgørelse
Sagen angår, om told- og skatteforvaltningen i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 1, inden udløbet af klagerens selvangivelsesfrister for indkomstårene 2013, 2014 og 2015 har modtaget oplysninger om erhvervelsen af aktierne i det franske depot med angivelse af aktiernes identitet, antallet, anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen, således at klageren i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 13 A, jf. § 23, er berettiget til fradrag for de omhandlede tab ved afståelsen af aktierne i de tre indkomstår.

Retsgrundlaget
Gevinst ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. aktieavancebeskatningslovens § 12.

Inden indførelsen af aktieavancebeskatningsloven § 13 A var det muligt at fratrække tab på unoterede aktier i henhold til aktieavancebeskatningsloven § 13 og for børsnoterede aktier i henhold til aktieavancebeskatningsloven § 14.

Aktieavancebeskatningslovens § 13 A blev indført ved lov nr. 462 af 12. juni 2009. Bestemmelsen trådte i kraft pr. 1. januar 2010. Samtidigt blev ordlyden af aktieavancebeskatningslovens §§ 13 og 14 ændret. Aktieavancebeskatningslovens § 13 A fastslår, at tab ved afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, fradrages i summen af indkomstårets udbytter, gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, jf. dog lovens § 14. Tab kan dog kun fradrages i udbytter, gevinster og afståelsessummer, der vedrører aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvor en eventuel gevinst er omfattet af § 12, og i udbytter, der vedrører aktier omfattet af § 44. Endvidere kan tab kun fradrages i udbytter, gevinster og afståelsessummer, der er aktieindkomst, jf. personskattelovens § 4 a.

Aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Fradrag efter § 13 A er betinget af, at told- og skatteforvaltningen inden udløbet af selvangivelsesfristen efter skattekontrollovens § 4, stk. 1, 1. pkt., for det indkomstår, hvor erhvervelsen har fundet sted, […] har modtaget oplysninger om erhvervelsen af aktierne med angivelse af aktiernes identitet, antallet, anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen."

Fysiske personer skal selvangive senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb, jf. skattekontrollovens § 4, stk. 1, 1. pkt.

Af forarbejderne til aktieavancebeskatningsloven, LFF nr. 201 af 22. april 2009, fremgår bl.a. følgende vedrørende fradrag for tab på aktier:

"Ved at betinge fradraget for tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked af, at SKAT modtager oplysning om erhvervelsen inden for en kortere frist, sikres det, at der sker oplysning om erhvervelsen på et så tidligt tidspunkt, at den skattepligtige ikke umiddelbart ved, om der er tale om en god investering eller ej.

(…)

Det foreslås, at betingelsen om, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen af aktien, har virkning for tab, der konstateres den 1. januar 2010 eller senere.

For aktier, der er erhvervet inden denne dato, foreslås overgangsordninger. For aktier, der fremgår af en beholdningsoversigt pr. 31. december 2009, anses betingelsen for tabsfradrag for opfyldt. For aktier, der ikke indgår i en beholdningsoversigt, er det op til den skattepligtige selv at foretage indberetningen vedrørende aktier købt før 1. januar 2010. Det foreslås, at give de skattepligtige frist indtil udløbet af selvangivelsesfristen for indkomståret 2010."

Er aktierne ikke købt gennem en dansk fondsforhandler, fremgår der følgende af forarbejderne til aktieavancebeskatningslovens § 14:

"Er aktien anskaffet, uden at en indberetningspligtig fondshandler er inddraget, skal den skattepligtige selv oplyse SKAT om anskaffelsen, hvis vedkommende vil sikre fradragsret for eventuelle tab…

Oplysninger om anskaffelsen skal i disse tilfælde være modtaget af SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvori aktien er erhvervet… Den skattepligtige kan ikke senere oplyse om yderligere aktier eller rette antallet af oplyste aktier." 

Der fremgår endvidere følgende af Skatteministerens svar på spørgsmål 12 til LFF nr. 201 af 22. april 2009:

"Ved lovforslaget foreslås det, at fradragsretten for tab på aktier m.v. optaget til handel på regulerede markeder og investeringsforeningsbeviser bliver betinget af, at SKAT har fået oplysninger om erhvervelsen af aktierne m.v. Formålet med forslaget er at forhindre, at alene tab selvangives, mens gevinster ikke selvangives.

Forslaget har særligt betydning i relation til aktier, der handles gennem udenlandske fondshandlere eller depotføres i udlandet, og hvor der derfor ikke kommer automatiske indberetninger fra fondshandlerne eller depotførerne.

Hvis ejeren af aktierne m.v. vil sikre sig mulighed for at fradrage eventuelle tab, skal vedkommende oplyse om erhvervelsen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det år, hvor aktierne m.v. er erhvervet. Hvis vedkommende fortsat ejer aktierne på dette tidspunkt, skal oplysningerne om erhvervelsen således gives, inden det ligger fast, om aktierne m.v. giver gevinst eller tab. Denne regel sikrer et incitament til at oplyse om erhvervelserne, selv om aktierne senere viser sig at give gevinst, og dermed sikres et incitament til, at såvel gevinster som tab selvangives."

Af lov nr. 462 af 12. juni 2009, § 20, stk. 4, fremgår bl.a. følgende:

"For tab på aktier, der er erhvervet før den 1. januar 2010, anses betingelsen i aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, for opfyldt, såfremt den tabsgivende aktie indgår i oplysninger om aktiebeholdningen pr. 31. december 2009, der er indberettet efter skattekontrollovens § 10, § 10 A eller § 11 B som ændret ved denne lovs § 2, nr. 13-17 og 21-27. For tab på aktier, der er erhvervet før den 1. januar 2010, der ikke omfattes af indberetningen efter 2. pkt., anses betingelsen i aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, for opfyldt, såfremt den skattepligtige har oplyst told- og skatteforvaltningen om erhvervelsen senest inden udløbet af selvangivelsesfristen for indkomståret 2010."

Ifølge aktieavancebeskatningslovens § 23 skal gevinst og tab på aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori gevinsten eller tabet realiseres.

Den konkrete sag

Fradrag efter aktieavancebeskatningslovens § 13 A for tab på aktierne i klagerens franske depot for indkomstårene 2013-2015 er efter lovens § 14, stk. 1, således betinget af, at told- og skatteforvaltningen inden udløbet af selvangivelsesfristerne for de tre indkomstår, jf. skattekontrollovens § 4, stk. 1, 1. pkt., hvori erhvervelsen af aktierne fandt sted, havde modtaget oplysninger om erhvervelsen af aktierne med angivelse af aktiernes identitet, antallet, anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen.

Klagerens selvangivelsesfrist for indkomstårene 2013, 2014 og 2015 var efter skattekontrollovens § 4, stk. 1, 1. pkt., henholdsvis den 1. juli 2014, den 1. juli 2015 og den 1. juli 2016.

Henset til, at aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 1, alene angår told- og skatteforvaltningens modtagelse af oplysninger om aktier i et bestemt indkomstår, nemlig aktier erhvervet i indkomståret forud for udløbet af selvangivelsesfristen, og således ikke erhvervelse af aktier i andre indkomstår, finder Landsskatteretten, at der ved "anskaffelsestidspunktet" skal forstås den dato, hvor aktierne blev erhvervet.

Landsskatteretten konstaterer, at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises, at klageren i ét eller flere tilfælde, har afgivet fyldestgørende oplysninger i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 1. Dernæst kan det heller ikke på det foreliggende grundlag afvises, at det kan have betydning for opgørelsen af avance, at aktier i klagerens aktiedepot i enkelte tilfælde, er købt og solgt i det samme indkomstår. Der er herved særligt henset til Skattestyrelsens forklaring på retsmødet. 

Skattestyrelsen skal på baggrund heraf for det første klarlægge, om klageren konkret for så vidt angår aktierne i aktiedepotet i indkomstårene 2013-2015, har afgivet de nødvendige oplysninger til skatteforvaltningen i henhold til reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 1. Landsskatteretten bemærker i den forbindelse, at der alene kan opnås fradrag for tab på aktier, såfremt alle de kumulative oplysninger i aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 1, herunder anskaffelsesdatoen, er oplyst indenfor selvangivelsesfristen, jf. skattekontrollovens § 4, stk. 1, 1. pkt. 

For det andet skal Skattestyrelsen vurderer, hvorvidt opgørelsen af avancen på aktierne i indkomstårene 2013-2015 påvirkes, såfremt aktierne i klagerens depot er købt og solgt i det samme indkomstår. 

Landsskatteretten hjemviser herefter SKATs afgørelse til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.