Dato for udgivelse
03 Jun 2022 13:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Feb 2022 11:09
SKM-nummer
SKM2022.288.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0052497
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Fri bil, leasing, leasingkontrakter, beskatningsgrundlag, én kontrakt, separate kontrakter
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet, om der ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget ved genleasing var tale om én leasingkontrakt af 36 måneders varighed eller tre separate leasingkontrakter af hver 12 måneders varighed. Landsskatteretten fandt ud fra en konkret vurdering af de faktiske oplysninger, at der var tale om tre separate kontrakter af hver 12 måneders varighed. Ved vurderingen lagde Landsskatteretten blandt andet vægt på indholdet af de fremlagte leasingkontrakter og udleveringssedler, hvor det blandt andet fremgik, at kontraktperioden var 12 måneder for hver af kontrakterne, og at den månedlig leasingydelse faldt for hver ny indgået kontrakt. Endvidere fandt Landsskatteretten ikke, at nærværende sag indeholdt faktiske omstændigheder, der var identiske med de omstændigheder, som blev lagt til grund i Landsskatterettens afgørelse af 4. juni 2021, offentliggjort i SKM2021.423.LSR.

Reference(r)

Ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 4, § 16 A, stk. 5, § 16 A, stk. 5, 2. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.A.5.14.1.7

Henvisning

.

Skattestyrelsen har ændret klagerens skatteansættelse vedrørende fri bil, og har herved anset, at der i realiteten er tale om én leasingkontrakt af 36 måneders varighed og ikke tre separate kontrakter af hver 12 måneders varighed.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse og har fundet, at der er tale om tre separate leasingkontrakter, således beskatningsgrundlaget skal genberegnes for hver ny indgået leasingkontrakt.

Faktiske oplysninger
Klageren er hovedanpartshaver i selskabet H1 ApS, CVR nr. […], der ejer 100 procent af aktierne i selskabet H2 A/S, CVR nr. […] (efterfølgende selskabet). Klageren er ansat som direktør i selskabet. I perioden fra den 15. april 2016 til den 16. maj 2019 har selskabet leaset en Mercedes R350, reg.nr. […]. Bilen har været stillet til rådighed for klageren.

Bilen har været leaset gennem leasingselskabet G1 A/S.

Der har for Skattestyrelsen været fremlagt tre leasingkontrakter samt tre udleveringssedler, hvoraf følgende fremgår:

Leasinggiver, G2 A/S, og leasingtager, selskabet, har den 7. april 2016 indgået en leasingaftale vedrørende en Mercedes R350 CDR, årgang 2010, med en kilometerstand på 119.000. Leasingperioden ses angivet til 12 måneder, og den aftalte restværdi for perioden udgjorde 156.470 kr. eksklusive registreringsafgift og moms. For så vidt angår leasingudgiften, fremgår det, at leasingtager skulle erlægge en førstegangsydelse på 65.000 kr. eksklusive moms samt et depositum på 10.000 kr. eksklusive moms. Endvidere skulle leasingtager erlægge en månedlig ydelse på 6.900 kr. eksklusive moms. Feltet vedrørende forsikring ses ikke udfyldt, ligesom kontrakten alene er underskrevet af leasingtager. Endvidere har der været fremlagt en udleveringsseddel, hvoraf det fremgår, at den pågældende bil med reg.nr. […] var bestilt af klageren v. H2, og føreren af bilen ville være klageren. Ifølge udleveringssedlen blev bilen udleveret den 15. april 2016 og skulle indleveres senest den 14. april 2017. Den aflæste kilometerstand udgjorde 120.000 km på udleveringstidspunktet, og beskatningsgrundlagt var oplyst til 506.156 kr. Udleveringssedlen ses underskrevet den 15. april 2016 af henholdsvis leasingtager og leasinggiver.

Leasinggiver, G2 A/S, og leasingtager, selskabet, har den 14. april 2017 indgået en leasingaftale vedrørende en Mercedes R350 CDR, årgang 2010, med en kilometerstand på 147.968. Leasingperioden ses angivet til 12 måneder, og den aftalte restværdi for perioden udgjorde 130.281 kr. eksklusive registreringsafgift og moms. For så vidt angår leasingudgiften, fremgår det, at leasingtager skulle erlægge en førstegangsydelse på 0 kr. og et depositum på 10.000 kr. eksklusive moms. Endvidere skulle leasingtager erlægge en månedlig ydelse på 5.900 kr. eksklusive moms. Feltet vedrørende forsikring ses udfyldt på denne kontrakt, men feltet vedrørende leasingtagers bankoplysninger ses derimod ikke udfyldt, ligesom nærværende kontrakt også alene ses underskrevet af leasingtager. Endvidere har der været fremlagt en udleveringsseddel, hvoraf det fremgår, at klageren vil være bruger/fører af den pågældende bil med reg.nr. […]. Ifølge udleveringssedlen blev bilen udleveret den 17. april 2017 og skulle indleveres senest den 16. april 2018. Den aflæste kilometerstand udgjorde 147.968 km på udleveringstidspunktet, og beskatningsgrundlagt var oplyst til 443.485 kr. Udleveringssedlen er ikke underskrevet eller dateret. I forbindelse med Skatteankestyrelsens sagsbehandling har klagerens repræsentant fremlagt en leasingaftale, der er underskrevet af både leasingtager og leasinggiver, endvidere har repræsentanten fremlagt en udleveringsseddel, der er dateret den 17. april 2017 og underskrevet af henholdsvis leasingtager og leasinggiver.

Af den sidste fremlagte leasingkontrakt, fremgår det, at G2 A/S og selskabet er angivet som henholdsvis leasinggiver og leasingtager vedrørende en Mercedes R350 CDR, årgang 2010, med en kilometerstand på 182.398 kr. Leasingperioden ses angivet til 12 måneder, og den aftalte restværdi for perioden udgjorde 104.655 kr. eksklusive registreringsafgift og moms. For så vidt angår leasingudgiften, fremgår det, at leasingtager skulle erlægge en førstegangsydelse på 0 kr. og et depositum på 0 kr. Endvidere skulle leasingtager erlægge en månedlig ydelse på 4.995 kr. eksklusive moms. Det bemærkes dog, at den for Skattestyrelsen fremlagte kontrakt, hverken ses underskrevet eller dateret, ligesom feltet vedrørende forsikring og leasingtagers bankoplysninger ikke ses udfyldt. Endvidere har der været fremlagt en udleveringsseddel, hvoraf det fremgår, at klageren vil være bruger/fører af den pågældende bil med reg.nr. […]. Ifølge udleveringssedlen blev bilen udleveret den 17. april 2018 og skulle indleveres senest den 16. april 2019. Den aflæste kilometerstand udgjorde 182.398 km på udleveringstidspunktet, og beskatningsgrundlagt var oplyst til 352.468 kr. Udleveringssedlen er ikke underskrevet eller dateret. I forbindelse med Skatteankestyrelsens sagsbehandling har klagerens repræsentant fremlagt en leasingaftale, der er underskrevet af både leasingtager og leasinggiver, samt dateret den 17. april 2018, endvidere har repræsentanten fremlagt en udleveringsseddel, der er dateret den 13. april 2018 og underskrevet af henholdsvis leasingtager og leasinggiver.

Motorstyrelsen har oplyst, at bilen har været leaset i perioden fra den 15. april 2016 til den 17. april 2017, i perioden fra den 17. april 2017 til den 17. april 2018, i perioden fra den 17. april 2018 til den 17. april 2019 - endvidere er det oplyst, at bilen har været leaset i perioden fra den 17. april 2019 til den 17. maj 2019, der er ikke fremlagt en leasingkontrakt for den sidste periode.

Ifølge de af klageren fremlagte lønoplysninger samt oplysninger fra Dataløn, har der været foretaget en indberetning af egenbetalingen og af beskatningen, således disse udgjorde 56.000 kr. og 21.392 kr. i indkomståret 2016, 76.000 kr. og 32.368 kr. i indkomståret 2017, 48.000 kr. og 44.316 kr. i indkomståret 2018, og 12.000 kr. og 9.272 kr. i indkomståret 2019.

Der ses ikke at være uenighed mellem klageren og Skattestyrelsen om udgangspunktet for beskatningsgrundlagt for den første leasingperiode, således dette udgør 506.156 kr., hvilket er bekræftet af klagens repræsentant den 22. september 2021. Klageren har således ikke påklaget den yderligere beskatning for perioden april 2016 til april 2017.

Klageren anser, at der er tale om tre separate leasingkontrakter af hver 12 måneders varighed, hvorved beskatningsgrundlaget skal genberegnes, hver gang der indgås en aftale om en ny leasingkontrakt henholdsvis april 2017 og april 2018.  Herefter mener klageren, at beskatningsgrundlaget for anden og tredje leasingperiode udgør henholdsvis 443.485 kr. og kr. 352.468 kr. Dette ses at være i overensstemmelse leasingkontrakterne, udleveringssedlerne og i øvrigt det til Motorstyrelsen oplyste. Skattestyrelsen anser derimod, at der i realiteten er tale om én lang leasingkontrakt af 36 måneders varighed, hvorved der ikke skal ske en genberegning af beskatningsgrundlaget efter hver periode på 12 måneder. Beskatningsgrundlaget udgør efter Skattestyrelsens opfattelse 506.156 kr. for alle tre leasingperioder.

I forlængelse af Skattestyrelsens udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling til afgørelse har klagerens repræsentant fremlagt en række beregninger. Repræsentanten har oplyst, at beregningerne er fremlagt med henblik på at dokumentere, at der for et hvilket som helst tidspunkt i de pågældende leasingperioder er en positiv forrentning til leasingselskabet. Der er således fremlagt en beregning dækkende periode to efter henholdsvis en, seks og ti måneder og en beregning dækkende periode tre efter henholdsvis en, seks og ti måneder. De af repræsentanten fremlagte beregninger viser hver en positiv forrentning.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har ændret klagerens skattepligtige indkomst. Ændringen vedrører værdi af fri bil for indkomstårene 2016, 2017, 2018 og 2019.

Skattestyrelsen har foretaget ændringen med følgende begrundelse:

"(…)

1.Værdi af fri bil

1.4.  Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Ifølge Motorregistreret og de fremsendte leasingkontrakter er bilen leaset i følgende perioder:

Fra

Til

Beskatningsgrundlag leasingkontrakt

Upfront betaling

Leasingydelse pr. mdr.

15-04-2016

17-04-2017

506.156

65.000 + moms

6.900 + moms

17-04-2017

17-04-2018

443.485

0

5.900 + moms

17-04-2018

17-04-2019

352.468

0

4.995 + moms

17-04-2019

14-05-2019

Ikke modtaget leasing kontrakt

Selskabet har ved beregning af fri bil løbende ændret bilens beskatningsgrundlag ved indgåelse af en ny leasingkontrakt.

De leasingkontrakter selskabet har indgået vedrørende bilen fremstår som 3 individuelle leasingkontrakter af 12 måneders varighed.

Det er Skattestyrelsens opfattelse,

·         at der ikke er tale om 3 individuelle kontrakter, der kan begrunde, at der skattemæssigt fremkommer et nyt og lavere beskatningsgrundlag på bilen ved indgåelse af de enkelte leasingkontrakter.

·         at selskabet har indgået aftaler der ikke indeholder sammenlignelige økonomiske vilkår, når der henses til, at der alene på den første kontrakt betales en upfront leasingydelse.

·         at der er en økonomisk sammenhæng mellem de enkelte kontrakter, hvorfor der ikke er tale om indgåelse af nye individuelle kontrakter.

·         at selskabet ikke ville have indgået den første kontrakt med de økonomiske vilkår, såfremt selskabet ikke havde en forventning om at råde over bilen i minimum 36 måneder, og en forventning om at kunne genlease bilen uden, at der igen skulle betales en forholdsmæssig tilsvarende upfront leasingydelse.

·         at selskabet alene får lov til at lease bilen på de vilkår der er på kontrakt 2 og 3 som følge af de vilkår og betalinger selskabet foretager på den første kontrakt.

·         at 3. mand ikke ville få lov til at lease bilen første gang på de vilkår selskabet genleaser bilen på ved kontrakt 2 og 3. Dette understreges af, at selskabet ikke ved den første kontrakt får mulighed for at lease bilen uden en upfront betaling.

·         at selskabet alene kan indgå en ny kontrakt pr. 17. april 2017 uden at der betales en upfront leasing, som følge af at selskabet, har betalt en væsentlig højere pris ved indgåelse af den første leasingkontrakt pr. 15. april 2016, idet der her både betales en upfront leasingydelse på kr. 65.000 + moms og en månedlig ydelse på kr. 6.900 + moms.

Der er følgende forskelle på om der er tale om 3 selvstændige kontrakter af 12 mdr. eller om der er tale om en kontrakt over 36 måneder:

·         Ved indgåelse af leasingaftaler, skal leasingselskabet inden bilens registrering betale bilens registreringsafgift for hele leasingperioden. Der er således væsentlig likviditetsmæssig forskel på om der skal betales registreringsafgift for 12 eller 36 måneder.

·         Som grundlag for bilens registreringsafgift skal anvendes bilens handelsværdi ved indgåelse af leasingaftalen. Hvis der er tale om 3 selvstændige kontrakter skal leasingselskabet efter 12 og 24 måneder betale registreringsafgift ud fra bilens handelspris på dette tidspunkt henholdsvis kr. 443.485 (kontrakt 2) og kr. 352.468 (kontrakt 3), hvorimod at der ved indgåelse af en aftale på 36 måneder skulle betales registreringsafgift for hele perioden beregnet ud fra kr. 506.156 (kontrakt 1)

·         Hvis der er tale om 3 selvstændige kontrakter ændres bilens beskatningsgrundlag ved genleasing. Bilens beskatningsgrundlag ændres fra kr. 506.156 til kr. 443.485 og kr. 352.468, hvorimod at ved indgåelse af en aftale på 36 måneder udgør beskatningsgrundlaget i hele leasingperioden kr. 506.156.

Det er således Skattestyrelsens samlede vurdering, at der ikke er indgået nye selvstændige kontrakter, der bevirker, at der skattemæssigt foreligger et "nyt køb" / "genleasing" af bilen, således at bilen løbende opnår et lavere beskatningsgrundlag.

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at bilens beskatningsgrundlag i hele selskabets leasingperiode fra 15. april 2016 til 14. maj 2019 udgør bilens handelsværdi pr. 15. april 2016, kr. 506.156.

Beskatningsgrundlaget skal tillægges grøn ejer afgift + 50 %.

Værdi af fri bil udgør herefter:

Reg.
Nr.

Bil-
mær-
ke

Grund-
lag

 

 

2016

2017

2018

2019

[…]

Mer-
ce-
des
R350

 506.
156

Fri
bil

apr-
dec

 87.173

 

 

 

 

 

 506.
156

Fri
bil

jan-
apr

 

   38.744

 

 

 

 

 506.
156

Fri
bil

maj-
dec

  

   77.487

 

 

 

 

 506.
156

Fri
bil

jan-
apr

 

 

   38.744

 

 

 

 506.
156

Fri
bil

maj-
dec

 

 

   77.487

 

 

 

 506.

156

Fri
bil

jan-
maj

 

 

 

    48.430

 

 

 

Mil-
jø-
til-
læg

apr-
dec

   4.845

 

 

 

 

 

 

Mil-
jø-
til-
læg

jan-
dec

 

      6.460

 

 

 

 

 

Mil-
jø-
til-
læg

jan-
dec

 

 

      6.730

 

 

 

 

Mil-
jø-
til-
læg

jan-
maj

 

 

 

       2.842

 

 

 

50%
til-
læg

 

   2.423

      3.230

      3.365

       1.421

 

 

 

 

Fri
bil
i alt

 94.441

 125.921

 126.326

    52.693

 

 

 

 

Egen
beta-
ling

 56.000

   76.000

   48.000

    12.000

 

 

 

 

Løn-
op-
lyst

 21.392

   32.368

   44.316

       9.272

 

 

 

 

Æn-
dring
fri
bil

 17.049

   17.553

   34.010

31.421  

1.5.  Skattestyrelsens endelige afgørelse 

Din revisors bemærkninger i brev af 28. februar 2021 har ikke ændret Skattestyrelsens opfattelse af sagen.

Det er fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke er tale om 3 individuelle kontrakter, der kan begrunde, at der skattemæssigt fremkommer et nyt og lavere beskatningsgrundlag på bilen ved indgåelse af de enkelte leasingkontrakter.

Der henvises til Skattestyrelsens bemærkninger under punkt 1.4.

Hvorvidt leasingkontrakterne er korrekt sammenfattet fsv. angår bestemmelserne i Registreringsafgiftsloven er ikke en vurdering som foretages af Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen afslutter således sagen i overensstemmelse med det fremsendte forslag til afgørelse af 5. november 2020.

(…)"

Skattestyrelsen har fremsendt følgende bemærkninger til klagen:

"(…)

Skattestyrelsen finder at sagens forhold er sammenlignelige med Landsskatterettens netop afsagte afgørelser.

Landsskatteretten er enig i Skattestyrelsens vurdering af, at der er tale om en samlet leasingkontrakt og ikke flere leasingkontrakter af kortere varighed.

Afgørelserne vedlægges i anonymiseret udgave.

Der er ikke nye oplysninger i sagen, som ikke står i sagsfremstillingen.

(…)"

Skattestyrelsen har den 24. august 2021 fremsendt en udtalelse til klagerens bemærkninger af 16. juli 2021, endvidere har Skattestyrelsen fremsendt en oversigt over eksempler på leasingbiler fra leasingselskabets hjemmeside.

Følgende fremgår af Skattestyrelsens udtalelse:

"(…)

Rådgivers bemærkninger har ikke ændret Skattestyrelsens opfattelse af sagen og der henvises til Skattestyrelsens sagsfremstilling punkt 1.4.

Skattestyrelsen har forelagt rådgivers beregninger vedrørende leasingperiode 2 og 3 for Motorstyrelsen. Rådgiver har ikke forelagt beregning for 1. leasingperiode for Skattestyrelsen.

Motorstyrelsen er på det foreliggende grundlag ikke enige i de fremsendte beregninger, idet der af Motorregisteret fremgår, at der er betalt et andet beløb i forholdsmæssig registreringsafgift for periode 2 og 3 end det der fremgår af rådgivers opgørelse.

Motorstyrelsen har foretaget en tilsvarende beregning for periode 1 der viser en rente p.a. på 120,30 %, hvilket ifølge Motorstyrelsen er en usædvanligt høj forrentning.

Motorstyrelsens beregning for periode 1:

Indtægter (alle beløb angivet i DKK)

 

Samlet up-frontbetaling inkl. 1. forudbetalte leasingydelse

75.000

Leasingydelser i perioden

75.900

Restværdi af køretøj ved udløb

156.407

Indtægter i alt

307.307

 

 

Udgifter

 

Forudbetalte driftsudgifter betalt af leasinggiver

0

Driftsudgifter betalt af leasinggiver i leasingperioden 

0

Administrationsomkostninger i leasingperioden

0

Leasinggivers anskaffelsesomkostninger

167.538

Registreringsafgift (inkl. rentetillæg) for leasingperioden

26.172

Tilbagebetaling depositum

10.000

Udgifter i alt

203.710

 

 

Overskud til forrentning

103.597

Effektiv forrentning af investering (p.a.)

120,30%

Herudover bemærker Motorstyrelsen, at egenfinansiering i periode 1 udviser 38,72% hvilket er mere end det tilladte på max. 30% jf. Leasing bekendtgørelsen § 14, stk. 2.

Finansieringsgrad

 

 

 

Samlet anskaffelsessum

193.710

Egenfinansiering

75.000

Reel finansiering

118.710

Hovedstol

125.610

 

 

Egenfinansiering i % af anskaffelsessummen

38,72%

Motorstyrelsens beregninger for periode 2 og 3:

Indtægter (alle beløb angivet i DKK)

 

Samlet up-frontbetaling inkl. 1. forudbetalte leasingydelse

15.900

Leasingydelser i perioden

64.900

Restværdi af køretøj ved udløb

130.281

Indtægter i alt

211.081

 

 

Udgifter

 

Forudbetalte driftsudgifter betalt af leasinggiver

0

Driftsudgifter betalt af leasinggiver i leasingperioden 

0

Administrationsomkostninger i leasingperioden

1.500

Leasinggivers anskaffelsesomkostninger

156.407

Registreringsafgift (inkl. rentetillæg) for leasingperioden

22.112

Tilbagebetaling depositum

10.000

Udgifter i alt

190.019

 

 

Overskud til forrentning

21.062

Effektiv forrentning af investering (p.a.)

15,98%

Indtægter (alle beløb angivet i DKK)

 

Samlet up-frontbetaling inkl. 1. forudbetalte leasingydelse

4.995

Leasingydelser i perioden

54.945

Restværdi af køretøj ved udløb

104.655

Indtægter i alt

164.595

 

 

Udgifter

 

Forudbetalte driftsudgifter betalt af leasinggiver

0

Driftsudgifter betalt af leasinggiver i leasingperioden 

0

Administrationsomkostninger i leasingperioden

1.500

Leasinggivers anskaffelsesomkostninger

130.281

Registreringsafgift (inkl. rentetillæg) for leasingperioden

16.227

Tilbagebetaling depositum

0

Udgifter i alt

148.008

 

 

Overskud til forrentning

16.587

Effektiv forrentning af investering (p.a.)

14,37%

Skattestyrelsen vil fastholde, at der er tale om én kontrakt på 36 måneder og ikke 3 individuelle kontrakter á 12 måneder.

Skattestyrelsen vil fremhæve, at ovennævnte beregninger for periode 1 klart adskiller sig fra periode 2 og 3 og underbygger Skattestyrelsens opfattelse af, at der er en økonomisk sammenhæng mellem de enkelte kontrakter, hvorfor der ikke er tale om indgåelse af nye individuelle kontrakter.
Den faktiske forrentning i periode ét afspejler, efter Skattestyrelsens opfattelse, at der allerede på aftaletidspunktet er en forventning mellem aftaleparterne om, at leasingperioden løber længere end 1. kontraktperiode på 12 måneder, samt at de efterfølgende aftaler skal indeholde helt andre økonomiske vilkår (ikke betale tilsvarende up-front ydelse) end dem parterne har aftalt ved 1. kontraktperiode.

Den høje forrentning i første leasingperiode og de væsentlige lavere forrentninger i de efterfølgende 2 leasingperioder afspejler, efter Skattestyrelsens opfattelse, at de økonomiske forhold i aftalerne skal bedømmes samlet som én periode. 

Skattestyrelsen bemærker, at leasingselskabet vælger samme kunde i leasingperioderne 2 og 3, mens det ud fra den konkrete forrentning i leasingperiode 1 ville være driftsmæssigt / økonomisk mere fordelagtigt for leasingselskabet, at vælge en ny kunde der på tilsvarende vis ville betale og forrente en kapital på samme vilkår som klagers selskab i l. leasingperiode (120,30%).

Det bemærkes endvidere at egenfinansieringen overstiger den tilladte grænse for periode 1.                           

Skattestyrelsen har den 24. august 2021 foretaget vedlagte udtræk fra Leasingselskabet G1’s hjemmeside over deres leasingbiler.

Samtlige leasingbiler der er vist på G1’s hjemmeside som leasingtilbud indeholder en udbetaling / førstegangsydelse.

De biler som Skattestyrelsen af set "LÆS MERE" på har alle været for en leasingperiode på 12 måneder.

Sidst i det vedlagte dokument har Skattestyrelsen indsat udtræk af "LÆS MERE" for en af bilerne på hjemmesiden.

Skattestyrelsen finder at det vedlagte udtræk fra G1’s hjemmeside underbygger, at kunder må forvente, at der skal betales en udbetaling / førstegangsydelse når man leaser en bil hos G1.

Når sagens bil leases for leasingperiode 2 og 3 bør bilen derfor leases på samme leasingvilkår som øvrige kunder ville få tilbudt når de leases bilen første gang, dvs. indeholdende en udbetaling / førstegangsydelse.

Når der henses til at alle biler i vedlagte udtræk indeholder en udbetaling / førstegangsydelse er det Skattestyrelsens opfattelse, at dette underbygger, at der er en økonomisk sammenhæng mellem de enkelte kontrakter, hvorfor der ikke er tale om indgåelse af nye individuelle kontrakter.

Skattestyrelsen har tidligere henvist til ikke offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten. Denne sag har nu fået SKM2021.423.LSR.

(…)"

Skattestyrelsen har den 16. september 2021 fremsendt følgende udtalelse:

"(…)

Rådgivers bemærkninger har ikke ændret Skattestyrelsens opfattelse af sagen og der henvises til Skattestyrelsens sagsfremstilling punkt 1.4, samt Skattestyrelsens udtalelser til Skatteankestyrelsen.

Skattestyrelsen har ikke foretaget rentabilitetsberegning for periode 2 og 3 men alene fået Motorstyrelsen til at efterprøve de fremlagte beregninger og har herefter korrigeret disse med korrekt registreringsafgift.

Motorstyrelsen foretog herefter en tilsvarende beregning for den første leasingperiode.

I den forbindelse oplyste Motorstyrelsen at egenfinansieringen for periode 1 oversteg det tilladte.

Skattestyrelsen er ikke bekendt med om Motorstyrelsen ville have godkendt de 3 leasingaftaler.

Det er fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke er betalt førstegangsydelse for leasingperiode 2, idet de kr. 15.900 der fremgår af beregningen vedrører et depositum på kr. 10.000 som tilbagebetales efter leasingperiode 2, samt kr. 5.900 som er forudbetalt leasing.

Leasingydelsen for periode 2 (12 måneder), består således af en måneds leasingydelse af kr. 5.900 som indgår i kr. 15.900 samt 11 mdr. leasing af kr. 5.900, i alt kr. 64.900.

Det fremgår endvidere klart af leasingkontrakt for periode 2, at førstegangsydelse udgør kr. 0:

Leasingafgiften:

Ved denne leasingaftales underskrift betaler Leasingtager en førstegangsydelse på kr. 0,00 + moms.

Herudover betales en månedlig leasingafgift på:

Månedlig leasingydelse

DKK

5.900,00

Administrationsgebyr

DKK

0

I alt + moms

DKK

5.900,00

Det fremgår klart af de foreliggende leasingkontrakter, at der alene ved den første leasingkontrakt betales en førstegangsydelse og at der ved kontrakt 2 og 3 betales kr. 0.

Aftale 1 til 3 ser således ud:

Aftale 1:

Leasingtager er indforstået med, at betalingerne tilmeldes BetalingsService og angiver, at nedenstående oplysninger kan anvendes til BetalingsService.

Pengeinstituttets navn: F1-Bank

Pengeinstituttets reg.nr. og konto-nr.: […]

Leasingafgiften:

Ved denne leasingaftales underskrift betaler Leasingtager en førstegangsydelse på kr. 65.000,00 + moms.

Herudover betales en månedlig leasingafgift på:

Månedlig leasingydelse

DKK

6.900,00

Administrationsgebyr

DKK

0

I alt + moms

DKK

6.900,00

Aftale 2:

Leasingtager er indforstået med, at betalingerne tilmeldes BetalingsService og angiver, at nedenstående oplysninger kan anvendes ved tilmelding til BetalingsService.

Pengeinstituttets navn:

Pengeinstituttets reg.nr. og konto-nr.:

Leasingafgiften:

Ved denne leasingaftales underskrift betaler Leasingtager en førstegangsydelse på kr. 0,00 + moms.

Herudover betales en månedlig leasingafgift på:

Månedlig leasingydelse

DKK

5.900,00

Administrationsgebyr

DKK

0

I alt + moms

DKK

5.900,00

Aftale 3:

Leasingtager er indforstået med, at betalingerne tilmeldes BetalingsService og angiver, at nedenstående oplysninger kan anvendes ved tilmelding til BetalingsService.

Pengeinstituttets navn:

Pengeinstituttets reg.nr. og konto-nr.:

Leasingafgiften:

Ved denne leasingaftales underskrift betaler Leasingtager en førstegangsydelse på kr. 0,00 + moms.

Herudover betales en månedlig leasingafgift på:

Månedlig leasingydelse

DKK

4.995,00

Administrationsgebyr

DKK

0,00

I alt + moms

DKK

4.995,00

Det er endvidere Skattestyrelsens opfattelse, at den skatteretlige vurdering af om der foreligger en aftale af 36 måneder eller 3 aftaler af 12 måneder, ikke er afhængig af om Motorstyrelsen ville have godkendt de forelagte aftaler.

Skattestyrelsen kan således foretage en samlet vurdering af sagens faktiske forhold og foretage en Skatteretlig vurdering som tilfældet var i SKM2021.423.LSR.

(…)"

Skattestyrelsen har den 15. oktober 2021 fremlagt følgende udtalelse til Skatteankestyrelsen indstilling til afgørelse:

"(…)

Skatteankestyrelsen har ved brev af 1. oktober 2021 fremsendt sin sagsfremstilling og anmodet om udtalelse i klagesagen vedrørende A, der skal afgøres af Landsskatteretten.

A er hovedaktionær og direktør i H2 A/S. H2 A/S har fra 15. april 2016 leaset en Mercedes R350. Bilen har været stillet til rådighed for A.

Bilen er leaset gennem leasingselskabet af G2 A/S. Bilen er registreret i Motorregisteret første gang den 21. december 2010.

Der er i sagen fremlagt tre leasingkontrakter. Den første leasingkontrakt er dateret til den 7. april 2016. I kontrakten er leasingperioden angivet til at vare 12 måneder, førstegangsydelsen er på 65.000 kr., og den månedlige leasingydelse er på 6.900 kr. Der er angivet en restværdi på 156.407 kr. Der er samtidig fremlagt en udleveringsseddel, ifølge hvilken bilen er udleveret den 15. april 2016.
Den anden leasingkontrakt er dateret til den 14. april 2017. I kontrakten er leasingperioden angivet til at vare 12 måneder, førstegangsydelsen er på 0 kr., og den månedlige leasingydelse er på 5.900 kr. Der er angivet en restværdi på 130.281 kr. Der er samtidig fremlagt en udleveringsseddel, ifølge hvilken bilen er udleveret den 17. april 2017.
Den tredje leasingkontrakt er dateret til en ikke oplyst dato i 2018. I kontrakten er leasingperioden angivet til at vare 12 måneder, førstegangsydelsen er på 0 kr.,og den månedlige leasingydelse er på 4.995 kr. Der er angivet en restværdi på 104.655 kr. Der er samtidig fremlagt en udleveringsseddel, ifølge hvilken bilen er udleveret den 17. april 2018.

Spørgsmålet er herefter, om der ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for bilen er tale om én leasingkontrakt af 36 måneders varighed, eller tre separate leasingkontrakter af hver 12 måneders varighed.

Skatteankestyrelsen indstiller i sagen, at der ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget er tale om tre separate leasingkontrakter af hver 12 måneders varighed.
Skatteankestyrelsen indstiller derfor til en ændring af Skattestyrelsens afgørelse, således at der skal ske en genberegning af beskatningsgrundlaget for hver ny leasingkontrakt af 12 måneders varighed.

Skatteankestyrelsen anfører som begrundelse for indstillingen:

"Ved vurderingen har Skatteankestyrelsen lagt vægt på indholdet af de fremlagte leasingkontrakter og udleveringssedler. Hvor det blandt andet fremgår, at kontraktperioden er 12 måneder for hver af kontrakterne, at den månedlig leasingydelse falder for hver ny indgået kontrakt. Det forhold, at klageren ikke erlægger en førstegangsydelse ved indgåelse af den anden og den tredje leasingkontrakt, kan ikke i sig selv være udslagsgivende.

Skatteankestyrelsen henviser i den sammenhæng til, at det fremgår af Landsskatterettens afgørelse af 4. juni 2021, offentliggjort i SKM2021.423.LSR, at Motorstyrelsen i denne sag udtalte, at det ikke er et krav, at der erlægges en førstegangsydelse, men at det er atypisk. Skatteankestyrelsen finder samlet set ikke, at nærværende sag indeholder faktiske omstændigheder, der er identiske med de omstændigheder, der blev lagt til grund i Landsskatterettens afgørelse af 4. juni 2021, offentliggjort i SKM2021.423.LSR. Dette henset til, at den månedlige leasingydelse var uændret i hver 12 måneders kontrakt og var identisk med leasingydelsen i det fremlagte tilbud på en 36 måneders kontrakt, hvorimod den reduceres i hver ny kontrakt i nærværende sag, hvilket indikerer, at der er foretaget en beregning af markedsydelsen."

Skattestyrelsen er ikke enige i Skatteankestyrelsens indstilling og begrundelse.

Skatteankestyrelsen anfører i begrundelsen, at det af Landsskatterettens afgørelse offentliggjort i SKM2021.423.LSR fremgår, at Motorstyrelsen i denne sag udtalte, at der ved indgåelse af en leasingaftale med forholdsmæssig afgift ikke er noget krav om, at der erlægges en førstegangsydelse, men at det er atypisk. Skatteankestyrelsen henviser således til en udtalelse fra Motorstyrelsen, der i sagen står beskrevet som en generel drøftelse mellem Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om betingelserne for leasingaftaler med forholdsmæssig registreringsafgift.

Af Skatteankestyrelsens begrundelse fremgår dog ikke, at Motorstyrelsen samtidig udtalte, at det i registreringsafgiftsloven er et krav om, at leasingselskabet på alle tidspunkter i kontraktforløbet skal have modtaget betaling fra leasingtager, der løbende overstiger leasingselskabets udgifter til bl.a. den forholdsmæssig afgift og bilens værditab.

Motorstyrelsen udtalte således, at det kun i ganske særlige tilfælde kan være muligt at opfylde bestemmelserne i registreringsafgiftsloven ved ikke at modtage en førstegangsydelse. Dette henset til, at leasingselskabet forud for den periode, leasingaftalen vedrører, betaler den forholdsmæssige registreringsafgift for hele leasingperioden.

Efter Skattestyrelsens opfattelse skal Motorstyrelsens udtalelse således ses i sammenhæng med, at Motorstyrelsen dernæst konkluderer, at det kun i ganske særlige tilfælde vil være muligt at opfylde bestemmelserne i registreringsafgiftsloven ved ikke at modtage en førstegangsydelse, idet leasingselskabet forud for den periode, leasingaftalen vedrører, betaler den forholdsmæssige registreringsafgift for hele leasingperioden.

Skattestyrelsen bemærker desuden, at der i Landsskatterettens afgørelse ikke blev lagt vægt på udtalelsen fra Motorstyrelsen. Det indgik derimod netop i begrundelsen for Landsskatterettens afgørelse, at der kun blev opkrævet en ekstraordinær førstegangsydelse i den første kontrakt.

Af SKM2021.423.LSR fremgår endvidere, at klagerens repræsentant på retsmødet henviste til en ikke-offentliggjort landsskatteretsafgørelse af 10. marts 2021, j.nr. 16-0691818, der angik forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens regler. Landsskatteretten bemærkede hertil, at afgørelsen ikke kunne føre til et andet resultat, idet afgørelsen omhandlede en fortolkning af registreringsafgiftslovens regler.

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at Motorstyrelsens udtalelse om registreringslovens regler ikke kan begrunde, at der ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for fri bil i nærværende sag er tale om tre separate leasingkontrakter af hver 12 måneders varighed frem for én sammenhængende kontrakt af 36 måneder.

Skatteankestyrelsen anfører dernæst i begrundelsen, at nærværende sag ikke indeholder faktiske omstændigheder, der er identiske med de omstændigheder, der blev lagt til grund i Landsskatterettens afgørelse offentliggjort i SKM2021.423.LSR.

I SKM2021.423.LSR var den månedlige leasingydelse i hver af de tre kontrakter på 12 måneder tilnærmelsesvist identisk med afregningsoplysningerne i det fremlagte tilbud på en 36 måneders kontrakt.

Endvidere var bilens restværdi i det fremlagte tilbud ens med bilens restværdi i kontrakten for den tredje og sidste leasingperiode.

Det fremgik derudover specifikt på leasingselskabets hjemmeside, at en aftale på 36 måneder reelt ville blive opdelt i tre kontrakter af 12 måneders varighed. Endeligt blev der alene opkrævet en ekstraordinær førstegangsydelse i den første kontrakt.

I SKM2021.423.LSR fandt Landsskatteretten derfor, at der ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for en genleaset bil var tale om én leasingkontrakt af 36 måneders varighed og ikke tre separate leasingkontrakter af hver 12 måneders varighed.

Nærværende sag adskiller sig således fra SKM2021.423.LSR ved, at der i anden og tredje leasingperiode fastsættes en ny månedlig leasingydelse samt en ny restværdi.

Nærværende sag er efter Skattestyrelsens opfattelse dog sammenfaldende med SKM2021.423.LSR ved, at der kun opkræves en førstegangsydelse i den første leasingperiode. Det forhold, at der kun blev opkrævet en førstegangsydelse i den første kontrakt, indgik netop i begrundelsen for Landsskatterettens afgørelse. De faktiske omstændigheder er således ens i de to sager hvad angår dette forhold.

Henset hertil kan de faktiske omstændigheder i SKM2021.423.LSR efter Skattestyrelsens opfattelse ikke begrunde, at der ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget i nærværende sag vil være tale om tre separate leasingkontrakter af hver 12 måneders varighed frem for én sammenhængende kontrakt af 36 måneder.

Endvidere bemærker Skattestyrelsen, at der af G2 A/S’s hjemmeside alene fremgår tilbud på leasing af biler, hvor der skal betales en førstegangsydelse. Nye kunder synes dermed i udgangspunktet at må skulle forvente, at de ikke kan lease biler på vilkår svarende til kontrakt nummer to og tre, hvor der ikke betales en førstegangsydelse. Der henvises i den forbindelse til de skærmprint, der er vedlagt i Skattestyrelsens supplerende udtalelse fra den 25. august 2021.

Skattestyrelsen er derfor af den opfattelse, at det alene er fordi H2 A/S allerede har indgået den først kontrakt med G2 A/S, at der ikke opkræves en førstegangsydelse i anden og tredje leasingperiode. Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at den anden og tredje leasingkontrakt skal anses for at være afhængig af den første leasingkontrakt.

På den baggrund er det Skattestyrelsens opfattelse, at der er tale om en sammenhængende leasingperiode af 36 måneder, således at der ikke skal ske en genberegning af beskatningsgrundlaget efter hver periode på 12 måneder. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der i anden og tredje leasingperiode ikke foreligger et nyt aftalegrundlag, der kan begrunde, at bilens beskatningsgrundlag skal ændres. Beregningsgrundlaget udgør derfor efter Skattestyrelsens opfattelse det samme for alle tre indkomstår.

Vi skal derfor indstille, at Skattestyrelsens afgørelse fastholdes. Skattestyrelsen skal desuden begære om retsmøde i sagen og skal anmode om at blive oplyst om tidspunktet for retsmødet.

(…)"

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at der er tale om tre på hinanden følgende leasingperioder af hver 12 måneders varighed.

Til støtte for påstanden har klageren anført følgende:

"(…)

På vegne af vores klient A, Adresse Y1, By Y1, påklages herved Skattestyrelsens afgørelse af 16. marts 2021 om ændring af vores klients skattegrundlag for perioden 2016-2019.

Afgørelsen vedlægges i kopi. Der er indbetalt klagegebyr på 1.100 kr.

1       BAGGRUND

Vores klient er aktionær og direktør i selskabet H2 A/S cvr. nr. […] (herefter Selskabet), og har i denne egenskab fået stillet køretøjet Mercedes R350 med stelnummer […] til rådighed.

Tilrådighedsstillelsen er sket ved at Selskabet har indgået leasingaftale med leasingvirksomheden G1 A/S, cvr. nr. […]. Selskabet har således været registreret som leasingtager. Der har i alt været tale om tre på hinanden følgende leasingperioder, hver af 12 måneders varighed. Efter udløb af henholdsvis første og anden leasingperiode er der indgået en ny leasingaftale mellem parterne, i hvilken forbindelse køretøjets aktuelle handelsværdi er blevet fastsat som reglerne foreskriver. På baggrund af denne handelsværdi er køretøjet blevet afgiftsberigtiget for den efterfølgende leasingperiode efter reglerne om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

2              SKATTESTYRELSENS AFGØRELSE

I henhold til Skattestyrelsens afgørelse kan de 3 leasingaftaler ikke anerkendes som individuelle lea- singaftaler. Derimod anser Skattestyrelsen de 3 leasingaftaler som én samlet kontrakt.

Skatteankestyrelsen begrunder afgørelsen med følgende:

Det er Skattestyrelsens opfattelse, 

·         at der ikke er tale om 3 individuelle kontrakter, der kan begrunde, at der skattemæssigt fremkommer et nyt og lavere beskatningsgrundlag på bilen ved indgåelse af de enkelte leasingkontrakter. 

·         at selskabet har indgået aftaler der ikke indeholder sammenlignelige økonomiske vilkår, når der henses til, at der alene på den første kontrakt betales en upfront leasingydelse. 

·         at der er en økonomisk sammenhæng mellem de enkelte kontrakter, hvorfor der ikke er tale om indgåelse af nye individuelle kontrakter. 

·         at selskabet ikke ville have indgået den første kontrakt med de økonomiske vilkår, såfremt selskabet ikke havde en forventning om at råde over bilen i minimum 36 måneder, og en forventning om at kunne genlease bilen uden, at der igen skulle betales en forholdsmæssig tilsvarende upfront leasingydelse. 

·         at selskabet alene får lov til at lease bilen på de vilkår der er på kontrakt 2 og 3 som følge af de vilkår og betalinger selskabet foretager på den første kontrakt.

·         at 3. mand ikke ville få lov til at lease bilen første gang på de vilkår selskabet genleaser bilen på ved kontrakt 2 og 3. Dette understreges af, at selskabet ikke ved den første kontrakt får mulighed for at lease bilen uden en upfront betaling. 

·         at selskabet alene kan indgå en ny kontrakt pr. 17. april 2017 uden at der betales en upfront leasing, som følge af at selskabet, har betalt en væsentlig højere pris ved indgåelse af den første leasingkontrakt pr. 15. april 2016, idet der her både betales en upfront leasingydelse på kr. 65.000 + moms og en månedlig ydelse på kr. 6.900 + moms. 

Der er følgende forskelle på om der er tale om 3 selvstændige kontrakter af 12 mdr. eller om der er tale om en kontrakt over 36 måneder: 

·         Ved indgåelse af leasingaftaler, skal leasingselskabet inden bilens registrering betale bilens registreringsafgift for hele leasingperioden. Der er således væsentlig likviditetsmæssig forskel på om der skal betales registreringsafgift for 12 eller 36 måneder. 

·         Som grundlag for bilens registreringsafgift skal anvendes bilens handelsværdi ved indgåelse af leasingaftalen. Hvis der er tale om 3 selvstændige kontrakter skal leasingselskabet efter 12 og 24 måneder betale registreringsafgift ud fra bilens handelspris på dette tidspunkt henholdsvis kr. 443.485 (kontrakt 2) og kr. 352.468 (kontrakt 3), hvorimod at der ved indgåelse af en aftale på 36 måneder skulle betales registreringsafgift for hele perioden beregnet ud fra kr. 506.156 (kontrakt 1) 

·         Hvis der er tale om 3 selvstændige kontrakter ændres bilens beskatningsgrundlag ved genleasing. Bilens beskatningsgrundlag ændres fra kr. 506.156 til kr. 443.485 og kr. 352.468, hvorimod at ved indgåelse af en aftale på 36 måneder udgør beskatningsgrundlaget i hele leasingperioden kr. 506.156. 

Det er således Skattestyrelsens samlede vurdering, at der ikke er indgået nye selvstændige kontrakter, der bevirker, at der skattemæssigt foreligger et "nyt køb" / "genleasing" af bilen, således at bilen løbende opnår et lavere beskatningsgrundlag. 

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at bilens beskatningsgrundlag i hele selskabets leasingperiode fra 15. april 2016 til 14. maj 2019 udgør bilens handelsværdi pr. 15. april 2016, kr. 506.156. 

3              VORES OPFATTELSE

Indledningsvist skal det nævnes, at vi finder det højst bemærkelsesværdigt og usædvanligt, at Skatte- styrelsen i sin endelige afgørelse alene henviser til og vedlægger vores indsigelsesskrivelse som bilag til afgørelsen, i stedet for at inkludere vores bemærkninger i afgørelsen. Ligeledes er det bemærkelsesværdigt, at Skattestyrelsen i al væsentlighed undlader at forholde sig til vores bemærkninger.

Skattestyrelsen anfører, at hvorvidt leasingkontrakterne er korrekt sammenfattet for så vidt angår bestemmelserne i Registreringsafgiftsloven ikke er en vurdering som foretages af Skattestyrelsen. Dette er vi fuldt vidende om, og af samme årsag opfordrede vi i indsigelsesskrivelsen Skattestyrelsen til at afstemme forholdet med Motorstyrelsen, da forholdet bør anskues og behandles ens på tværs af Skatteforvaltningens enheder.

Efter vores opfattelse er Skattestyrelsens synspunkter, vedrørende leasingselskabets ageren og kontraktindgåelse, yderst subjektive, og Skattestyrelsen kan næppe anses for at have den konkrete branchespecifikke viden om de nævnte forhold. Disse forhold ville med stor sandsynlighed have været af- klaret ved inddragelse af og koordinering med Motorstyrelsen, der alt andet lige besidder en højere grad af branchekendskab på dette område.

I forhold til disse udtalelser fra Skattestyrelsens side, er det efter vores opfattelse væsentligt at iagttage, at såfremt den enkelte kontrakt var blevet forelagt Motorstyrelsen til individuel godkendelse, er der intet, der tyder på, at en sådan godkendelse ikke ville være meddelt, da kontrakterne på alle parametre opfylder kravene til en leasingaftale, herunder en markedsmæssig rentabilitet og afskrivning. Hver kontrakt kan så at sige stå alene og er økonomisk uafhængig af de øvrige.

De tre forskelle på, om der er tale om tre individuelle kontrakter af 12 måneder, eller én kontrakt på 36 måneder, som Skattestyrelsen oplister, er vi ikke uenige i. Men da det alene er en beskrivelse af regler og praktisk fremgangsmåde, er det vanskeligt at få øje på, hvorledes denne oplistning bidrager til afgørelsen, herunder i hvilken grad Skattestyrelsen lægger vægt herpå. Det er dog væsentligt at bemærke, at vores klient ved udløb af hver kontrakt har været fri til at stoppe samarbejdet med leasingselskabet.

Henvisning til praksis

Vi henviser til Landskatterettens afgørelse af 10. marts 2021, journalnr. 16-0691818, hvor SKAT havde opkrævet fuld registreringsafgift for en række køretøjer med den begrundelse, at flere på hinanden følgende leasingaftaler skulle anses som én samlet aftale, hvorfor den forholdsmæssige registreringsafgift skulle have været afregnet for hele perioden ved indgåelse af den første leasingaftale. SKAT begrunder dette med, at de efterfølgende - delvist udfyldte - leasingaftaler blev underskrevet af leasingtager ved indgåelse af den første leasingaftale.

Landsskatteretten fandt, at disse delvist udfyldte leasingaftaler var at betragte som leasingtagerens opfordring til selskabet om at give tilbud på en ny leasingaftale, og at leasingtagers underskrift alene er foretaget af praktiske hensyn. Af denne årsag fandt Landsskatteretten, at leasingaftalerne for 1., 2. og 3. leasingperiode ikke skal anses som én samlet leasingaftale, hvor den forholdsmæssige registreringsafgift for hele perioden skulle være afregnet ved indgåelse af den første leasingaftale.

Vi henviser desuden til SKM2011.278.SR, hvori Skatterådet udtaler, at releasing til samme leasingtager indebærer, at leasingtager (eller dennes arbejdsgiver) indgår et nyt kontraktforhold med leasingselskabet, i hvilken forbindelse der fx sker en justering af leasingydelser mv. Det udtales desuden, at indgåelse af en releasingkontrakt skal sidestilles med et "køb" af den pågældende bil i relation til firmabilbeskatning, hvorfor der skal ske en værdifastsættelse af firmabilens markedspris, der skal danne grundlag for firmabilbeskatningen.

Endelig henviser vi til SKM2017.108.SR, hvori det bekræftes, at der ved indgåelse af efterfølgende nye leasingaftaler altid skal anvendes køretøjet vurderede markedspris som beskatningsgrundlag

Med principperne fra Landsskatterettens afgørelser samt vores ovenstående argumentation, er der i nærværende sag intet, der begrunder eller tyder på, at de 3 leasingaftaler mellem vores klient og leasingselskabet, vil skulle anses som én samlet kontrakt i forhold til afregning af forholdsmæssig registreringsafgift, hvorfor det ej heller skattemæssigt kan eller bør anses som ét samlet aftaleforhold, da den beskrevne fremgangsmåde til fastsættelse af beskatningsgrundlaget netop er fulgt i nærværende sag. Realiteten i hver leasingkontrakt er fuldt ud til stede, som også praksis anerkender, samt i øvrigt Skatteforvaltningens egne retningslinjer, som beskrevet ved fx. releasing. Ganske normalt og anerkendt.

Vi henviser desuden til vores indsigelsesskrivelse i forbindelse med Skattestyrelsens forslag til afgørelse. Denne findes vedlagt.

Det er således vores klare overbevisning, at Skattestyrelsen ikke har grundlag for at kunne konkludere, at de 3 individuelle leasingaftaler skal anses som én sammenhængende periode.

(…)"

Klagerens repræsentant har den 16. juli 2021 fremsendt følgende bemærkninger til Skattestyrelsens udtalelse af 23. juni 2021:

"(…)

1              AFGØRELSER FRA LANDSSKATTERETTEN

Skattestyrelsen henviser til og vedlægger Landskatterettens afgørelser af henholdsvis 4. juni 2021 og 21. juni 2021, da Skattestyrelsen finder forholdene i nærværende sag sammenlignelige med de to afgørelser. Dette er vi lodret uenige i.

I afgørelsen af 4. juni 2021 fremlægges et leasingtilbud med en leasingperiode på 36 måneder fordelt på tre leasingperioder af 12 måneder. Endvidere fremlægges tre leasingaftaler på hver 12 måneder. Det fremgår oven i købet specifikt på leasingselskabets hjemmeside, at en aftale på 36 måneder reelt vil blive opdelt i tre aftaler med 12 måneders løbetid. Der har således hos både leasinggiver og leasingtager været en klar forståelse af - og aftale om - at leasingforholdet skulle bestå i 36 måneder fordelt på tre leasingperioder.
Dette er ingenlunde tilfældet i nærværende sag, da det på intet tidspunkt har været aftalt eller formodet, at leasingforholdet skulle vare ud over den første 12-måneders periode.

Landsskatteretten lægger i begge sager vægt på, at der ikke sker et fald i leasingydelse. I afgørelsen af 4. juni udgør den månedlige leasingydelse i de tre leasingaftaler henholdsvis 8.670 kr., 8.525 kr. og 8.525 kr. I afgørelsen af 21. juni 2021 er den månedlige leasingydelse uændret i alle tre leasingkontrakter.

I nærværende sag foretages der efter konkret vurdering, og i forbindelse med afgivelse af nyt leasingtilbud, en fastsættelse af ny månedlig leasingydelse på baggrund af køretøjets aktuelle værdi og den forholdsmæssige registreringsafgift for den nye periode.

I begge sager henvises til en formulering på leasingselskabets hjemmeside, hvor det fremgår:

"Men ved 12 måneders leasing skal du til gengæld betale en ny førstegangsydelse, når kontrakten er, og du skal tegne en ny aftale. 

Vælger du at tegne en 36 måneders aftale, vil du kun blive opkrævet førstegangsydelse én gang, selvom der reelt er tale om 3 12-måneders aftaler"

I disse tilfælde er det klokkeklart, at det fra både leasinggivers og leasingtagers side har været indlysende, at de tre leasingaftaler udgjorde ét samlet aftalegrundlag.

Det er værd at bemærke, at Motorstyrelsen i begge sager citeres for at skulle have oplyst, at der ved indgåelse af en leasingaftale med forholdsmæssig afgift ikke er noget krav om, at der skal betales en førstegangsydelse.
Motorstyrelsen oplyser dog, at det er atypisk, at der ikke opkræves førstegangsydelse, da aftalens rentabilitet ikke nødvendigvis er sikret.

I nedenstående tabeller fremgår rentabilitetsberegninger for leasingperiode 2 og 3, hvor der altså ikke betales førstegangsydelse. For så vidt angår leasinggivers anskaffelsesomkostninger, er køretøjets nedskrevne restværdi for den forudgående leasingperiode lagt til grund. Der er desuden indregnet administrationsomkostninger samt den konkret indbetalte forholdsmæssige registreringsafgift, som fremgår af Motorregistret.

Leasingperiode 2:

Indtægter (alle beløb angivet i DKK)

Samlet up-frontbetaling inkl. 1. forudbetalte leasing- ydelse

15.900

Leasingydelser i perioden

64.900

Restværdi af køretøj ved udløb

130.281

Indtægter i alt

211.081

Udgifter

Forudbetalte driftsudgifter betalt af leasinggiver

0

Driftsudgifter betalt af leasinggiver i leasingperioden

0

Administrationsomkostninger i leasingperioden

1.500

Leasinggivers anskaffelsesomkostninger

156.407

Registreringsafgift (inkl. rentetillæg) for leasingperioden

15.539

Tilbagebetaling depositum

10.000

Udgifter i alt

183.446

Overskud til forrentning

27.635

Effektiv forrentning af investering (p.a.)

22,02%

          Leasingperiode 3:

Indtægter (alle beløb angivet i DKK)

Samlet up-frontbetaling inkl. 1. forudbetalte leasing- ydelse

4.995

Leasingydelser i perioden

54.945

Restværdi af køretøj ved udløb

104.655

Indtægter i alt

164.595

Udgifter

Forudbetalte driftsudgifter betalt af leasinggiver

0

Driftsudgifter betalt af leasinggiver i leasingperioden

0

Administrationsomkostninger i leasingperioden

1.500

Leasinggivers anskaffelsesomkostninger

130.281

Registreringsafgift (inkl. rentetillæg) for leasingperioden

11.793

Tilbagebetaling depositum

0

Udgifter i alt

143.574

Overskud til forrentning

21.021

Effektiv forrentning af investering (p.a.)

18,91%

Som det ses, er der et overskud på henholdsvis 27.635 kr. og 21.021 kr. svarende til en årlig forrentning på henholdsvis 22,02 % og 18,91 %. Både procentuelt og rent beløbsmæssigt må denne forrentning anses som tilfredsstillende og i høj grad markedsmæssig, ligesom leasingtagers betaling på alle tider i kontraktforløbet fuldt ud dækkende for leasinggivers udgifter til bl.a. forholdsmæssig registreringsafgift og køretøjets værditab.
En forrentning i denne størrelsesorden, og leasingaftalen i sin helhed, ville med al sandsynlighed blive godkendt af Motorstyrelsen, såfremt leasingaftalerne havde været indsendt til individuel godkendelse. Der er altså ikke noget, der taler for, at betaling af en førstegangsydelse i skulle være nødvendig, hverken i forhold til opfyldelse af kravene i Registreringsafgiftsloven eller leasinggivers risikoafdækning.

Det er således vores klare opfattelse, at forholdene i de afgørelser, Skattestyrelsen henviser til, ikke er sammenlignelige med forholdene i nærværende sag. Vi henviser desuden til vores klageskrift af 14. juni 2021 samt indsigelser til Skattestyrelsens forslag til afgørelse.

(…)"

Klagerens repræsentant har den 10. september 2021 fremsendt følgende bemærkninger til Skattestyrelsens udtalelse af 24. august 2021:

"(…)

Bemærkninger til Skattestyrelsens udtalelse - 21-0052497

I forlængelse af Skatteankestyrelsen skrivelse af 25. august 2021 med Skattestyrelsens supplerende udtalelse med bilag, fremsendes herved vores bemærkninger.

1 BEREGNING AF FORRENTNING

Skattestyrelsen har nu fulgt vores opfordring og anmodet Motorstyrelsen om at foretage rentabilitetsberegning af de tre enkelte leasingaftaler. Dette finder vi glædeligt, da netop Motorstyrelsen kan være behjælpelige med at underbygge, at leasingaftalerne er indgået på markedsmæssige vilkår og anses for værende individuelle leasingkontrakter uden sammenhæng. Vi finder det dog bemærkelsesværdigt, at Skattestyrelsen undlader at kommentere på, hvorvidt Motorstyrelsen ud fra en konkret vurdering ville have godkendt de 3 leasingaftaler, såfremt de havde været indsendt til styrelsens manuelle sagsbehandling.

Skattestyrelsen finder anledning til at bemærke, at egenfinansieringen i første leasingperiode overstiger 30%. Vi henviser i denne forbindelse seneste praksis ved SKM2020.395.LSR samt SKM2021.256.LSR, der begge refererer til Højesterets afgørelse SKM2018.77.HR. I disse sager bemærkes det fra Landsskatteretten, at egenfinansieringsgraden ikke har betydning for afgiftsberigtigelsen af et køretøj, og desuden ikke i sig selv kan danne grundlag for at konstatere, at der ikke er tale om en reel leasingaftale. Desuden kan det bemærkes, at egenfinansieringsgraden absolut intet har med beskatningsgrundlaget - og dermed nærværende sag - at gøre, hvorfor det synes mærkværdigt, at Skattestyrelsen vælger at kommentere på dette.

Endvidere bemærkes det fra Landsskatteretten, her citeret fra SKM2021.256.LSR.
"Det følger af registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 1, at ejeren af køretøjet skal være en virksomhed. Bestemmelsen er således forbeholdt leasingvirksomheder, der erhvervsmæssigt leaser køretøjer ud til fysiske eller juridiske personer. 

Heri ligger et krav om, at leasingvirksomheden foretager leasingaktiviteten med det formål at tjene penge til virksomheden, og at driften er begrundet i sædvanlige forretningsmæssige og driftsmæssige hensyn, herunder ønsket om en rimelig forrentning af den investerede egenkapital, jf. herved Skatterådets bindende svar af 22. juni 2010, offentliggjort som SKM2010.429.SR, SKATs styresignal offentliggjort som SKM2011.27.SKAT, Landsskatterettens kendelse af 16. november 2011, offentliggjort som SKM2012.103.LSR, og Landsskatterettens kendelse af 25. maj 2012, offentliggjort som SKM2012.527.LSR." 

De rentabilitetsberegninger, som Motorstyrelsen har fremlagt viser med al ønskelig tydelighed, at der for alle tre leasingperioder er en både procentuel og rent beløbsmæssig forrentning, som må anses som både tilfredsstillende og absolut markedsmæssig. Dette er helt i tråd med den argumentation, vi tidligere har fremført.

2 FØRSTEGANGSYDELSEN

Skattestyrelsen har som bilag vedlagt udtræk fra leasingselskabets hjemmeside, hvoraf der af tilbuddene fremgår en førstegangsydelse. Disse må jo i sagens natur forstås som tilbud, der kan forhandles i det konkrete kundeforhold, og ikke som en ufravigelighed.
Som vi tidligere har anført, er formålet med førstegangsydelsen at leasinggiver får dækket sine udgifter til hjemtagelse, klargøring og nedskrivning, samt at indregne en avance til leasingselskabet. Langt størstedelen af disse udgifter vil selvsagt allerede være afholdt for leasinggiver, da dette sker ved køretøjets hjemtagelse til Danmark. Opkrævning af førstegangsydelsen tjener desuden som sikkerhed i nye kundeforhold, hvor leasingselskabet ikke har en betalingshistorik fra den konkrete kunde at forholde sig til.

Når Skattestyrelsen fremfører, at det ville være bedre forretningsmæssigt at afbryde samarbejdet med leasingtager efter første leasingperiode, for derimod at indgå aftale med en anden leasingtager, må det desværre være udtryk for Skattestyrelsens manglende forståelse for leasingmarkedet og drive en leasingforretning. Man kan ikke på den måde, som Skattestyrelsen foreslår, bare vælge en ny kunde til et konkret køretøj, såfremt man ønsker at bevare sit eksisterende kundegrundlag og omdømme i markedet. Det vil være udtryk for ekstrem dårlig kundepleje, såfremt man afbryder samarbejdet, og ikke vil lade en leasingtager indgå en ny kontrakt på samme køretøj.
Desuden er det langt mere fordelagtigt på længere sigt at lade en eksisterende leasingtager indgå en ny leasingkontrakt og dermed kunne fortsætte at køre i samme køretøj, såfremt vedkomne måtte ønske det, da der, som nævnt, allerede er indhentet størstedelen af den risikobetonede investering. Desuden er køretøjet kendt af leasingselskabet, som i mange situationer også har forestået service og vedligeholdelse i leasingperioden, eller modtaget dokumentation herfor.

Det er ganske enkelt ikke korrekt når Skattestyrelsen anfører, at der ikke erlægges en udbetaling ved kontraktstart af leasingperiode 2 - uagtet dette ikke er afgørende eller et krav for at indgå leasingaftaler, ej heller under det godkendte aftalesæt. I leasingperiode 2 betales der 15.900 kr. Dette afspejler i øvrigt et ganske normalt leasingforhold, hvor en bils pris oftest bliver mindre værd, og dermed mindskes risikoen for leasinggiver i forhold dertil og derved behovet for risikoafdækning ved en førstegangsydelse.

Endvidere underbygges normaliteten og realiteten i de enkelte leasingaftaler også af, at leasingydelserne falder i takt med at bilens værdi falder.

3 RETSPRAKSIS

Det er fortsat vores klare opfattelse, at forholdene i de afgørelser, Skattestyrelsen henviser til, ikke er sammenlignelige med forholdene i nærværende sag af følgende primære grunde, som Landsskatteretten lægger vægt på i afgørelserne:

·         Det fremgår klart og tydeligt på leasingselskabets hjemmeside, at en 36 måneders aftale reelt er 3 12-måneders aftaler
·         Den månedlige leasingydelse er uændret i de 3 leasingkontrakter

Vi henviser til vores uddybende argumenter herfor i tidligere fremsendte bemærkninger.

Afslutningsvis kan vi kun gentage vores tidligere anbringender, nemlig at vores klient ved udløb af hver af kontrakterne de facto har været fri til at stoppe samarbejdet med leasingselskabet og finde en anden leasingudbyder, hvis dette skulle være ønsket. Realiteten i hver af kontrakterne har været, at vores klient har indgået en bindende aftale på 12 måneder, og dette har været den fælles forståelse mellem vores klient og leasingselskabet.

(…)"

Klagerens repræsentant har den 1. november 2021 fremlagt følgende bemærkninger til Skattestyrelsens udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling til afgørelse:

"(…)

I forlængelse af Skatteankestyrelsens skrivelse af 21. oktober 2021 vedhæftet Skattestyrelsens supplerende udtalelse af 15. oktober 2021 til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling fremsendes herved vores bemærkninger.

Vi kan konstatere, at Skattestyrelsen ikke er enig i Skatteankestyrelsens indstilling og er fortsat af den overbevisning, at de tre 12-måneders leasingaftaler bør anses som én samlet leasingaftale på 36 måneder. Skattestyrelsen fremfører sine tidligere argumenter vedrørende manglende betaling af førstegangsydelse i forbindelse med leasingaftale 2 og 3 og henviser desuden til Landsskatterettens afgørelse i SKM2021.423.LSR. Vi vil undlade at gentage vores tidligere bemærkninger hertil, og vil blot henvise til det allerede fremsatte, der tydeligt redegør for at nævnte afgørelse og nærværende sag på ingen måde er sammenlignelige.
Skattestyrelsen anfører, at Skatteankestyrelse i sin indstilling ikke forholder sig til Motorstyrelsens udtalelser overfor Skattestyrelsen i ovennævnte afgørelse.

Skattestyrelsen skriver:

"Af Skatteankestyrelsens begrundelse fremgår dog ikke, at Motorstyrelsen samtidig udtalte, at det i registreringsafgiftsloven er et krav om, at leasingselskabet på alle tidspunkter i kontraktforløbet skal have modtaget betaling fra leasingtager, der løbende overstiger leasingselskabets udgifter til bl.a. den forholdsmæssig afgift og bilens værditab." 

og videre:

"Efter Skattestyrelsens opfattelse skal Motorstyrelsens udtalelse således ses i sammenhæng med, at Motorstyrelsen dernæst konkluderer, at det kun i ganske særlige tilfælde vil være muligt at opfylde bestemmelserne i registreringsafgiftsloven ved ikke at modtage en førstegangsydelse, idet leasingselskabet forud for den periode, leasingaftalen vedrører, betaler den forholdsmæssige registreringsafgift for hele leasingperioden."

Som vi tidligere har anført, og som det fremgår af Motorstyrelsens udtalelse, stilles der ikke krav om betaling af førstegangsydelse ved indgåelse af en leasingaftale. Motorstyrelsen anfører, at der er krav om, at leasingselskabet på alle tidspunkter i kontraktforløbet skal have modtaget betaling fra leasingtager, der løbende overstiger leasingselskabets udgifter til bl.a. den forholdsmæssig afgift og bilens værditab.

Vi vil i det følgende opstille beregninger, der bekræfter, at dette er tilfældet. Vi har for både leasingaftale 2 og 3 valgt, at foretage beregninger ved afbrydelse efter henholdsvis 1, 6 og 10 måneders forløb. Tilsvarende beregninger kan foretages for et hvilket som helst tidpunkt i leasingperioden, og resultatet vil vise, at der i alle tilfælde er en positiv forrentning til leasingselskabet.

Det bemærkes, at administrationsomkostninger (i nedenstående også benævnt leasinggivers løbende omkostninger) ikke fremgår direkte af leasingaftalen, men er fastsat ud fra en gennemsnitsbetragtning, der også anvendes af Motorstyrelsen, om at leasingselskabet som minimum har en månedlig omkostning til administration på 100 kr. Beløbet er derfor skønnet til 1.500 kr. for en 12-måneders periode. Dette beløb vil således tillige være mindre ved førtidig afbrydelse. I nedenstående beregninger er dette beløb derfor reguleret i forhold til antal måneder, der er forløbet.

Opmærksomheden henledes desuden på, at der ved afbrydelse naturligvis sker tilbagebetaling af overskydende betalt forholdsmæssig registreringsafgift.

1.1 Leasingaftale 2

Rentabilitetsberegning for den samlede leasingperiode. Denne er identisk med den beregning, Motorstyrelsen på foranledning af Skattestyrelsen har foretaget:

Indtægter (alle beløb angivet i DKK)

Samlet up-frontbetaling inkl. 1. forudbetalte leasingydelse

15.900

Leasingydelser i perioden

64.900

Restværdi af køretøj ved udløb

130.281

Indtægter i alt

211.081

Udgifter

Forudbetalte driftsudgifter betalt af leasinggiver

0

Driftsudgifter betalt af leasinggiver i leasingperioden

0

Administrationsomkostninger i leasingperioden

1.500

Leasinggivers anskaffelsesomkostninger

156.407

Registreringsafgift (inkl. rentetillæg) for leasingperioden

22.112

Tilbagebetaling depositum

10.000

Udgifter i alt

190.019

Overskud til forrentning

21.062

Effektiv forrentning af investering (p.a.)

15,98%

Såfremt leasingaftale 2 afbrydes efter forløbet af 1 måned, vil leasingselskabets fortjeneste og forrentning se således ud:

Leasinggivers udgifter

Leasinggivers samlede anskaffelsesomkostninger

kr. 156.407,00

...heraf udgør køretøjets købspris/markedspris

kr. 156.407,00

Leasinggivers løbende omkostninger

kr. 125,00

Registreringsafgift for leasingperioden (inkl. rentetillæg)

kr. 22.112,00

I alt

kr. 178.644,00

Leasinggivers indtægter

Ekstraordinær førstegangsydelse inkl. 1. ordinær leasing- ydelse

kr. 5.900,00

0

ordinær(e) leasingydelse(r )

kr. 0,00

Køretøjets restværdi ved aftalens førtidige ophør

kr. 154.229,83

Registreringsafgift som tilbagebetales til LG

kr. 20.269,33

I alt

kr. 180.399,17

Leasinggivers fortjeneste

Leasinggivers samlede indtægter

kr. 180.399,17

Leasinggivers samlede udgifter

kr. 178.644,00

LG's fortjeneste i alt

kr. 1.755,17

LG's effektive forrentning af investeret kapital (p.a.)

14,79%

Leasingselskabet har således en fortjeneste på 1.755,17 kr. ved afbrydelse af leasingaftalen efter 1 måned.

Såfremt leasingaftale 2 afbrydes efter forløbet af 6 måneder, vil leasingselskabets fortjeneste og forrentning se således ud:

Leasinggivers udgifter

Leasinggivers samlede anskaffelsesomkostninger

kr. 156.407,00

...heraf udgør køretøjets købspris/markedspris

kr. 156.407,00

Leasinggivers løbende omkostninger

kr. 750,00

Registreringsafgift for leasingperioden (inkl. rentetillæg)

kr. 22.112,00

I alt

kr. 179.269,00

Leasinggivers indtægter

Ekstraordinær førstegangsydelse inkl. 1. ordinær leasing- ydelse

kr. 5.900,00

5

ordinær(e) leasingydelse(r )

kr. 29.500,00

Køretøjets restværdi ved aftalens førtidige ophør

kr. 143.344,00

Registreringsafgift som tilbagebetales til LG

kr. 11.056,00

I alt

kr. 189.800,00

Leasinggivers fortjeneste

Leasinggivers samlede indtægter

kr. 189.800,00

Leasinggivers samlede udgifter

kr. 179.269,00

LG's fortjeneste i alt

kr. 10.531,00

LG's effektive forrentning af investeret kapital (p.a.)

15,30%

Leasingselskabet har således en fortjeneste på 10.531,00 kr. ved afbrydelse af leasingaftalen efter 6 måneder.

Såfremt leasingaftale 2 afbrydes efter forløbet af 10 måneder, vil leasingselskabets fortjeneste og forrentning se således ud:

Leasinggivers udgifter

Leasinggivers samlede anskaffelsesomkostninger

kr. 156.407,00

...heraf udgør køretøjets købspris/markedspris

kr. 156.407,00

Leasinggivers løbende omkostninger

kr. 1.250,00

Registreringsafgift for leasingperioden (inkl. rentetillæg)

kr. 22.112,00

I alt

kr. 179.769,00

Leasinggivers indtægter

Ekstraordinær førstegangsydelse inkl. 1. ordinær leasing- ydelse

kr. 5.900,00

9

ordinær(e) leasingydelse(r )

kr. 53.100,00

Køretøjets restværdi ved aftalens førtidige ophør

kr. 134.635,33

Registreringsafgift som tilbagebetales til LG

kr. 3.685,33

I alt

kr. 197.320,67

Leasinggivers fortjeneste

Leasinggivers samlede indtægter

kr. 197.320,67

Leasinggivers samlede udgifter

kr. 179.769,00

LG's fortjeneste i alt

kr. 17.551,67

LG's effektive forrentning af investeret kapital (p.a.)

15,75%

Leasingselskabet har således en fortjeneste på 17.551,67 kr. ved afbrydelse af leasingaftalen efter 10 måneder.

1.2 Leasingaftale 3

Rentabilitetsberegning for den samlede leasingperiode. Denne er identisk med den beregning, Motorstyrelsen på foranledning af Skattestyrelsen har foretaget:

Indtægter (alle beløb angivet i DKK)

Samlet up-frontbetaling inkl. 1. forudbetalte leasingydelse

4.995

Leasingydelser i perioden

54.945

Restværdi af køretøj ved udløb

104.655

Indtægter i alt

164.595

Udgifter

Forudbetalte driftsudgifter betalt af leasinggiver

0

Driftsudgifter betalt af leasinggiver i leasingperioden

0

Administrationsomkostninger i leasingperioden

1.500

Leasinggivers anskaffelsesomkostninger

130.281

Registreringsafgift (inkl. rentetillæg) for leasingperioden

16.227

Tilbagebetaling depositum

0

Udgifter i alt

148.008

Overskud til forrentning

16.587

Effektiv forrentning af investering (p.a.)

14,37%

Såfremt leasingaftale 3 afbrydes efter forløbet af 1 måned, vil leasingselskabets fortjeneste og forrentning se således ud:

Leasinggivers udgifter

Leasinggivers samlede anskaffelsesomkostninger

kr. 130.281,00

...heraf udgør køretøjets købspris/markedspris

kr. 130.281,00

Leasinggivers løbende omkostninger

kr. 125,00

Registreringsafgift for leasingperioden (inkl. rentetillæg)

kr. 16.227,00

I alt

kr. 146.633,00

Leasinggivers indtægter

Ekstraordinær førstegangsydelse inkl. 1. ordinær leasing- ydelse

kr. 4.995,00

0

ordinær(e) leasingydelse(r )

kr. 0,00

Køretøjets restværdi ved aftalens førtidige ophør

kr. 128.145,50

Registreringsafgift som tilbagebetales til LG

kr. 14.874,75

I alt

kr. 148.015,25

Leasinggivers fortjeneste

Leasinggivers samlede indtægter

kr. 148.015,25

Leasinggivers samlede udgifter

kr. 146.633,00

LG's fortjeneste i alt

kr. 1.382,25

LG's effektive forrentning af investeret kapital (p.a.)

13,56%

Leasingselskabet har således en fortjeneste på 1.382,25 kr. ved afbrydelse af leasingaftalen efter 1 måneder.

Såfremt leasingaftale 3 afbrydes efter forløbet af 6 måneder, vil leasingselskabets fortjeneste og forrentning se således ud:

Leasinggivers udgifter

Leasinggivers samlede anskaffelsesomkostninger

kr. 130.281,00

...heraf udgør køretøjets købspris/markedspris

kr. 130.281,00

Leasinggivers løbende omkostninger

kr. 750,00

Registreringsafgift for leasingperioden (inkl. rentetillæg)

kr. 16.227,00

I alt

kr. 147.258,00

Leasinggivers indtægter

Ekstraordinær førstegangsydelse inkl. 1. ordinær leasing- ydelse

kr. 4.995,00

5

ordinær(e) leasingydelse(r )

kr. 24.975,00

Køretøjets restværdi ved aftalens førtidige ophør

kr. 117.468,00

Registreringsafgift som tilbagebetales til LG

kr. 8.113,50

I alt

kr. 155.551,50

Leasinggivers fortjeneste

Leasinggivers samlede indtægter

kr. 155.551,50

Leasinggivers samlede udgifter

kr. 147.258,00

LG's fortjeneste i alt

kr. 8.293,50

LG's effektive forrentning af investeret kapital (p.a.)

13,91%

Leasingselskabet har således en fortjeneste på 8.293,50 kr. ved afbrydelse af leasingaftalen efter 6 måneder.

Såfremt leasingaftale 3 afbrydes efter forløbet af 10 måneder, vil leasingselskabets fortjeneste og forrentning se således ud:

Leasinggivers udgifter

Leasinggivers samlede anskaffelsesomkostninger

kr. 130.281,00

...heraf udgør køretøjets købspris/markedspris

kr. 130.281,00

Leasinggivers løbende omkostninger

kr. 1.250,00

Registreringsafgift for leasingperioden (inkl. rentetillæg)

kr. 16.227,00

I alt

kr. 147.758,00

Leasinggivers indtægter

Ekstraordinær førstegangsydelse inkl. 1. ordinær leasing- ydelse

kr. 4.995,00

9

ordinær(e) leasingydelse(r )

kr. 44.955,00

Køretøjets restværdi ved aftalens førtidige ophør

kr. 108.926,00

Registreringsafgift som tilbagebetales til LG

kr. 2.704,50

I alt

kr. 161.580,50

Leasinggivers fortjeneste

Leasinggivers samlede indtægter

kr. 161.580,50

Leasinggivers samlede udgifter

kr. 147.758,00

LG's fortjeneste i alt

kr. 13.822,50

LG's effektive forrentning af investeret kapital (p.a.)

14,21%

Leasingselskabet har således en fortjeneste på 13.822,50 kr. ved afbrydelse af leasingaftalen efter 10 måneder.

2 OPSUMMERING

Som det fremgår af overstående beregninger vil leasingselskabet på alle tidspunkter i kontraktforløbet for såvel leasingaftale 2 som leasingaftale 3 have modtaget en betaling fra leasingtager, der løbende overstiger leasingselskabets udgifter. I modsat fald havde leasingselskabets fortjeneste selvsagt have været negativt. Bestemmelserne i registreringsafgiftsloven er således til fulde opfyldt, og Skattestyrelsens fokus på Motorstyrelsens udtalelse synes ubegrundet.

Det er således endnu en gang tydeliggjort, at der i nærværende sag er tale om 3 individuelle kontrakter, der til enhver tid opfylder kravene i registreringsafgiftsloven vedrørende betaling af forholdsmæssig registreringsafgift. Når dette er fastslået, må det nødvendigvis tillige ud fra et beskatningsmæssigt synspunkt konkluderes, at der er tale om individuelle kontrakter, hvorfor beskatningsgrundlaget skal reguleres, som parterne korrekt har gjort, ved opstart af hver ny leasingaftale.

Skattestyrelsens udtalelse af 15. oktober 2021 bør eller kan således, efter vores opfattelse, ikke føre til andet resultat end det i Skatteankestyrelsens indstilling udtrykte.

(…)"

Landsskatterettens afgørelse
Stiller et selskab en bil til rådighed for privat anvendelse for en hovedanpartshaver, skal denne beskattes af værdien heraf, uanset om vedkommende er ansat i selskabet. Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, og § 16 A, stk. 5. Værdien ansættes efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 5, 2. pkt. For biler, der er anskaffet mere end 3 år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter. Dette følger af ligningslovens § 16, stk. 4.

Sagen vedrører spørgsmålet om der ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget ved genleasing i realiteten er tale om én leasingkontrakt af 36 måneders varighed eller tre separate leasingkontrakter af hver 12 måneders varighed.

Landsskatteretten finder ud fra en konkret vurdering af de faktiske oplysninger i nærværende sag, at der er tale om tre separate leasingkontrakter af hver 12 måneders varighed.

Ved vurderingen har Landsskatteretten lagt vægt på indholdet af de fremlagte leasingkontrakter og udleveringssedler, hvor det blandt andet fremgår, at kontraktperioden er 12 måneder for hver af kontrakterne, at den månedlig leasingydelse falder for hver ny indgået kontrakt. Det forhold, at klageren ikke erlægger en førstegangsydelse ved indgåelse af den anden og den tredje leasingkontrakt, kan ikke i sig selv være udslagsgivende.

Landsskatteretten henviser i den sammenhæng til, at det fremgår af Landsskatterettens afgørelse af 4. juni 2021, offentliggjort i SKM2021.423.LSR, at Motorstyrelsen i denne sag udtalte, at det ikke er et krav, at der erlægges en førstegangsydelse, men at det er atypisk, at der ikke betales en førstegangsydelse. Landsskatteretten finder samlet set ikke, at nærværende sag indeholder faktiske omstændigheder, der er identiske med de omstændigheder, som blev lagt til grund i Landsskatterettens afgørelse af 4. juni 2021, offentliggjort i SKM2021.423.LSR. Der er herved henset til, at den månedlige leasingydelse var uændret i hver 12 måneders kontrakt og var identisk med leasingydelsen i det fremlagte tilbud på en 36 måneders kontrakt, hvorimod den reduceres i hver ny kontrakt i nærværende sag, hvilket indikerer, at der er foretaget en beregning af markedsydelsen.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at der skal ske en genberegning af beskatningsgrundlaget for hver ny leasingkontrakt af 12 måneders varighed. Herefter udgør beskatningsgrundlaget for den anden og tredje leasingperiode henholdsvis 443.485 kr. og 352.468 kr.

Landsskatteretten overlader den beløbsmæssige opgørelse heraf til Skattestyrelsen.