Dato for udgivelse
19 Oct 2010 14:09
SKM-nummer
SKM2010.657.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-01919
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Omkostningsgodtgørelse, honorarets størrelse, syn og skøn
Resumé
Sagen vedrørte rimeligheden af et faktureret honorar på 129.250 kr., inkl. moms, for førelse af en sag ved skatteankenævnet vedrørende nægtet fradrag for en række udgifter på samlet 29.589 kr. i en hundekennel, der blev drevet som bibeskæftigelse. SKAT havde alene udbetalt omkostningsgodtgørelse for et honorar på 39.250 kr. Den sagkyndige var ikke medlem af en brancheorganisation. En syns- og skønsmand udtalte, at et passende honorar var 37.000 kr., inkl. moms, opgjort som 37 timer á 1.000 kr., men at store vanskeligheder med fremskaffelse af dokumentation eller lignende kunne forøge tidsforbruget væsentligt. Landsskatteretten fandt herefter ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn, idet det ikke var godtgjort, at der havde foreligget sådanne ekstra vanskeligheder i forhold til de oplysninger, som havde været forelagt for syns- og skønsmanden.
Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 52, stk. 1
Skatteforvaltningsloven § 54, stk. 2, nr. 3
Skatteforvaltningsloven § 57, stk. 3

Henvisning
-

Klagen skyldes, at SKAT har anset det af klagerens repræsentant fakturerede honorar på 129.250 kr., inkl. moms, for førelse af en sag ved skatteankenævnet for ikke rimeligt. SKAT har herefter alene ydet klageren omkostningsgodtgørelse med 100 % af et beløb på 39.250 kr., inkl. moms.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren driver som bibeskæftigelse en hundekennel.

Skattecentret forhøjede ved afgørelse af 14. marts 2007 klagerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2004 med 29.589 kr., idet fradrag for en række driftsudgifter ikke blev godkendt. Afgørelsen var begrundet med, at der blev anset for at mangle dokumentation i form af fakturaer/regninger. Fradragene var grupperet i en række hovedpunkter, eksempelvis "Foder og vitaminer" og "Benzin, olie m.v." Endvidere nægtedes fradrag for udgifter afholdt i 2003, men betalt i 2004, idet det blev anset for ikke dokumenteret, at udgifterne ikke var fratrukket i indkomståret 2003.

Klagerens repræsentant påklagede ved klageskrivelse af 12. juni 2007 afgørelsen til skatteankenævnet.

Ved afgørelse af 12. december 2007 nedsatte skatteankenævnet forhøjelsen fra 29.589 kr. til 2.783 kr. Afgørelsen var begrundet med, at langt de fleste udgifter var dokumenterede, og at det var sandsynliggjort, at de vedrørte virksomhedens drift, at udokumenterede og ikke sandsynliggjorte småbeløb passende kunne modregnes i et for lidt fratrukket beløb, og at udgifter der vedrørte indkomståret 2003, men var betalt i 2004, ikke var fratrukket to gange, hvorfor de efter omstændighederne godkendtes fratrukket i indkomståret 2004. 

Klagerens repræsentant udstedte den 23. december 2007 for sin bistand i sagen faktura til klageren på 129.250 kr., opgjort således:

129 timer à 800 kr.

103.200 kr.

Porto, fragt, kopiering m.v.

200 kr.

Moms

25.850 kr.

I alt

129.250 kr.

Af repræsentantens timeseddel fremgår:

"Ankesag vedrørende [kennelen], 2004

8/5 9-18

Opstart, skaffet overblik

9,00

11/5 15-21

Startet på "foder og vitaminer", indhentning af oplysninger m.v.

6,00

16/5 12-18, 20- 21

Løs gennemgang af bilag. Analysering og "revision"

7,00

17/5 12-17, 20-23

"Revision", bevisbyrde, bilagssøgning, anvendelse af hensættelser og hvornår og til hvad

8,00

18/5 9-14

Dokumentering af sagsfremstilling

5,00

20/5 11-20

Dyrlæger og vitaminer

9,00

20/5 2 timer

Netsøgninger

2,00

21/5 3 timer

Netsøgning, telekon

3,00

22/5 12-16, 20-01

Dokumentation, posteringssøgninger, eliminering øvrig bogføring

9,00

23/5 8-10, 14-19

Bilag, skrivning af dokumentation, søgninger SKAT.dk

7,00

24/5 9-15

Telekon, opsporing af materiale

6,00

24/5 16-19

Afstemning mod breve fra SKAT

3,00

25/5 9-16

Søgning, SKAT.dk, bilagsarbejde

7,00

26/5 10-15, 16-18, 20-23

Samme som i går, skrivning, dokumentering

10,00

27/5 14-17

Skrivning

3,00

28/5 10-15

Gennemgang, søgninger

5,00

29/5 16-19, 20-21

Skrivning, samle bilag m.v.

4,00

30/5 11-15

Samme som i går

4,00

3/6 10-14

Kontrol dobbeltcheck

4,00

8/6 7.30-11.30

Møde rådgiver

4,00

8/6 11-14

Indarbejdelse og rettelser

3,00

9/6 11-16

Grundskrivning og rettelser

5,00

10/6 10-15

Afslutninger oprydning og datasikkerhed

5,00

13/10 15-16

Anmodning om yderligere materiale

1,00

Timer i alt:

 

129,00"

Repræsentanten har over for SKAT i en specifikation af terminologien uddybet timesedlen således:

"1. Begrebet "opstart"

Opstart dækker over, at man påbegynder sagen og begynder med at fremfinde det materiale, der formodentligt bliver nødvendigt. Der skal laves totale udskrifter af bogholderiet for relevante perioder. Dette dækker balancer, kontoudskrifter, rapporter, posteringslister m.v. Dette udskrives altid for at opnå sikkerhed for, at de seneste tal er i systemet. Derefter afstemmes ultimo foregående år med primo aktuelt år. Dette gælder regnskaber og bogføring. Såfremt det stemmer, har man tilsikret, at der ikke ligger efterposteringer og svæver. Bilagsmapper aktuelt år checkes med henblik på ikke registrerede bilag og relevant korrespondance fremfindes. Der udarbejdes en helt overordnet disposition for, hvorledes der fortsættes.

2. "Revision" og "analyse"

"Revision" og "analyse" er stort set to sider af samme sag. "Revision" er primært et spørgsmål om at validere bilag, hvorimod "analyse" primært går på at få samme resultat på forskellige måder.

3. Uddybning af de enkelte punkter i timesedlen

8/5

Ud over hvad der er beskrevet under punkt 1, er der en nærlæsning af materialet fra Skat og en vurdering af punkternes svaghed. Alene udskrifterne og afstemning heraf kan let tage nogle timer. Bilagskontrollen er også tidskrævende.
Afstemning mod gammelt år (2003) blev besværliggjort af, at der for 2003 ikke foreligger bogføring, da gammel revisor ikke ville udlevere dette. 9 timer er - materialet taget i betragtning - ikke højt.

11/5

Konto for foder og vitaminer er en af de store konti. Den tager tid og hver enkelt postering skal gennemgås.

16/5 og 17/5

Skat fremhæver manglende bilag. Det var derfor nødvendigt at gennemgå påstandene herom ned på bilagsniveau. Samtidig var det nødvendigt at forklare, hvad hensættelser er, og hvor man kan bruge dem. For så vidt angår Skatteankenævnet kan det ikke forventes, at medlemmerne heraf har samme indsigt til regnskabsvæsen og bogholderi som fagfolk.

18/5

Her påbegyndes udarbejdelsen af anken.

20/5

Denne dato arbejdes med "dyrlæge-ligningen" og foder og vitaminer.

20/5 og 21/5

Fremsøgning af relevante lovtekster om f.eks. dokumentationskrav, omkostningsgodtgørelse, skattesatser.

22/5, 23/5, 24/5, 25/5 og 26/5

I disse dage tager udkastet til anken form og drøftes med eksterne bistandsydere. Punkter i Skats fremstilling elimineres et for et, analyser og punkter er listet men skal gennemgås for uforståelig terminologi.

27/5, 28/5, 29/5 og 30/5

Efter tilbagemelding fra eksterne rådgivere gennemskrives det hele og revideres.

3/6 og 8/6

Der læses korrektur og beregninger af tal og bilag kontrolleres endnu engang. Møde med intern rådgiver med henblik på at gennemgå på ny.

8/6 og 9/6

Sidste afpudsning forinden indlevering.

10/6

Kopiering og oprydning.

13/10

Skatteankenævnet bad om kop af regnskab 2003 og 2004."

Ved ansøgning af 23. december 2007 har klageren anmodet om omkostningsgodtgørelse med 100 % af beløbet på 129.250 kr. På ansøgningsskemaet er afkrydset, at klageren har fuldt fradragsret for købsmomsen på udgifterne.

Klagerens repræsentant er uddannet H.A. og cand. merc. i revision. Siden 1977 har han dels været ansat som økonomiansvarlig, dels haft eget firma inden for bogføring og systemudvikling af administrative programmer. Han er ikke medlem af en brancheorganisation.

Repræsentanten har endvidere oplyst, at han siden skatteåret 2004 har været ansvarlig for klagerens regnskaber.

SKATs afgørelse

SKAT har alene ydet klageren omkostningsgodtgørelse med 100 % af et beløb på 39.250 kr., inkl. moms.

Ved bedømmelsen af et honorarkravs rimelighed tages hensyn til sagens karakter, genstand og kompleksitet, anvendt antal timer og sagens eventuelle vidererækkende betydning for samme eller andre år.

Der vil altid gå en del tid med at skaffe overblik over sagen, gennemgang af materiale og udfærdigelse af skrivelser, men da klagerens repræsentant har været involveret i sagen allerede ved 1. instans, findes honorarkravet forholdsmæssigt urimeligt.

Fakturaen og timesagsregnskabet bærer på ingen måde præg af, at repræsentanten også var involveret i sagen ved 1. instans. Der er herved også henset til, at det var de samme bilag, der var problemer med i 1. instanssagen som i skatteankenævnssagen.

Repræsentantens uddannelsesmæssige baggrund anerkendes, hvorfor den anvendte timepris på 1.000 kr., inkl. moms, godkendes.

Det anvendte timeforbrug og dermed honorarets størrelse anses derimod ikke for rimeligt. Timetallet nedsættes derfor skønsmæssigt til 30 % af det fakturerede og ansøgte. Dette begrundes med, at sagens kompleksitet ikke anses for omfattende, at der ikke er det store lovgrundlag at gennemgå, samt at repræsentanten har været involveret i sagen allerede i 1. instans. Timetallet fastsættes derfor til 39 timer (afrundet).

Omkostningsgodtgørelsen udgør herefter 39.250 kr., opgjort som 39 timer à 1.000 kr. plus 250 kr.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at klageren ydes omkostningsgodtgørelse med det ansøgte beløb.

Timesedlen er specificeret på dato, klokkeslæt og arbejdets art.

På trods af opfordring hertil har SKAT på intet tidspunkt specificeret, hvilke af punkterne i timesedlen, der bestrides eller ønskes uddybet.

Reduktionen på 70 % er derfor sket uden nogen form for klar begrundelse.

SKATs opfattelse er tilsyneladende, at når der kun er strid om et beløb på ca. 26.000 kr., er det urimeligt at anvende ca. 100.000 kr. for at få ret. Dette synspunkt kan ikke accepteres. Det drejer sig ene og alene om at opnå det korrekte resultat.

Skattemyndighederne traf en afgørelse om nægtelse af fradrag for en stor mængde af mindre beløb. Afgørelsen blev efterfølgende bedømt som forkert og ændret som følge af den klage, som det var nødvendigt at søge professionel bistand til indgivelse af. En sådan bistand tager den samme tid, uanset om klagen vedrører et større eller mindre beløb.

Under behandlingen i 1. instans blev diverse problemstillinger ikke behandlet i samme dybdeborende grad som ved skatteankenævnet. At en stor del af repræsentantens materiale kunne genbruges, er derfor ikke korrekt. Herudover kræves der ved skatteankenævnet yderligere arbejde, idet kortfattede regnskabstekniske forklaringer ikke er tilstrækkelige.

Sagen var endvidere kompliceret, hvilket allerede fremgår af, at sagen måtte for skatteankenævnet.

Syns og skønsrapporten

Landsskatteretten har opfordret klageren til afholdelse af syn og skøn med tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse vedrørende rimeligheden af det fakturerede honorar.

Klagerens advokat har i sin sagsfremstilling over for syns- og skønsmanden supplerende oplyst, at repræsentantens klageskrivelse af 12. juni 2007 til skatteankenævnet var opdelt i flere dele, hver med et højere og mere detaljeret niveau, herunder med en minutiøs gennemgang af samtlige bilag, for hvilket der var nægtet fradrag. Ved e-mail af 10. oktober 2007 anmodede skattankenævnssekretariatet om regnskab og status for 2003 samt specifikation af kreditorer og handelskreditorer pr. 31. december 2003. Anmodningen blev besvaret af repræsentanten i brev af 16. oktober 2007.

Advokaten har fremlagt kopi af klageskrivelsen samt de nævnte skrivelser.

I klageskrivelsen af 12. juni 2007 oplyste repræsentanten blandt andet, at bogføring i klagerens virksomhed var foretaget således, at kassekontoen i bogholderiet alene anvendtes til clearing af salgsfakturabetalinger. Alle udgifter, der med ganske få undtagelser var betalt af indehaverens egne midler, var registeret på bankkontoudtog. Bankkontoudtogene fungerede som eksternt udarbejdet kassekladde. Repræsentanten indsendte sammen med klageskrivelsen to bilagsmapper med det samlede bilagsmateriale for virksomheden for henholdsvis 2003 og 2004 til SKAT. Endvidere indsendtes bankkontoudtog og bogføringsudskrift. 

Af syns- og skønsrapporten fremgår, at syns- og skønsmanden, blev stillet følgende spørgsmål:

"1. Udgør det af repræsentanten beregnede honorar på kr. 103.200 ekskl. moms et rimeligt honorar for det af omkostningsgodtgørelsen omfattede arbejde med gennemførelse af påklage til Skatteankenævnet vedrørende fradrag i indkomståret 2004?

2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende bedes syns- og skønsmanden afgive en begrundet udtalelse om, hvad han anser for et passende honorar, herunder hvad honoraret ud fra en rimelighedsvurdering ikke burde have oversteget?"

Syns- og skønsmanden svarede således:

"1. Nej

2. Et passende honorar er efter min opfattelse kr. 37.000 incl. moms.

Min rimelighedsvurdering medfører, at honoraret ikke bør overstige kr. 55.500 kr. incl. moms

Ad 2) Jeg har vurderet, at et tidsforbrug på 37 timer er rimeligt og passende, men store vanskeligheder med fremskaffelse af dokumentation eller lignende forhold kan forøge tidsforbruget væsentligt."

Klagerens advokats bemærkninger i anledning af syns- og skønsrapporten

Klagerens advokat, der er indtrådt som repræsentant for klageren i sagen, har anmodet Landsskatteretten om at træffe afgørelse på grundlag af syns- og skønsrapporten.

SKATs bemærkninger i anledning af syns- og skønsrapporten

På baggrund af syns- og skønsrapporten bør det omkostningsgodtgørelsesberettigende honorar principalt fastsættes til 37.000 kr. Subsidiært bør honoraret fastsættes efter Landsskatterettens skøn til et højere beløb under 55.500 kr.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Der ydes en godtgørelse på 50 pct. af de udgifter, som en person omfattet af § 53 ifølge regning skal betale eller har betalt til sagkyndig bistand m.v. som nævnt i § 54 i de sager, der er nævnt i § 55. Dog ydes en godtgørelse på 100 pct., hvis den pågældende person i sagen har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad".

Klageren fik medhold i overvejende grad i sagen ved skatteankenævnet og er derfor berettiget til omkostningsgodtgørelse efter bestemmelsens 2. punktum.

Skatteforvaltningslovens § 57, stk. 3, har følgende ordlyd:

"Giver en ansøgning om omkostningsgodtgørelse alene anledning til nærmere at undersøge størrelsen af udgifterne til behandling af sagen, herunder den sagkyndiges honorar, udbetales godtgørelsen ifølge ansøgningen med forbehold for eventuel tilbagebetaling."

Af forarbejderne til lov nr. 388 af 6. juni 2002 (lovforslag nr. L 54 af 17. januar 2002) fremgår nærmere om prøvelsen af honorarspørgsmålet:

"Udgangspunktet er således, at oplysningerne om udgifterne til behandlingen af sagen, herunder honoraret til den sagkyndige, er korrekte og rimelige, og at dette udgangspunkt må kunne lægges til grund for told- og skatteregionens behandling af ansøgningen.

Hvis told- og skatteregionen imidlertid bliver i tvivl om f.eks. størrelsen af honoraret til den sagkyndige på grund af det anvendte antal timer i sagen, udbetaler told- og skatteregionen beløbet, men tager forbehold for eventuel tilbagebetaling fra den skatte- eller afgiftspligtige. Told- og skatteregionen vil hermed have tid til at behandle honorarspørgsmålet nærmere, uden at dette belaster den skatte- eller afgiftspligtige økonomisk.

Til brug for behandlingen af spørgsmålet om størrelsen af udgifterne til sagens behandling kan told- og skatteregionen indhente en supplerende udtalelse fra den administrative klageinstans, hvor sagen har været behandlet.

For så vidt angår spørgsmålet om rimeligheden af størrelsen af honoraret til den sagkyndige indgår der i denne vurdering flere momenter. Det drejer sig om sagens karakter, gentand og kompleksitet og størrelsen af honorartimesatsen sammenholdt med en gennemsnitlig timesats inden for den pågældende branche, antallet af timer, der er anvendt, sagens resultat og sagens eventuelle vidererækkende betydning for andre skatte- eller afgiftspligtige eller for samme skatte- eller afgiftspligtige for samme eller andre år.

Told- og skatteregionen kan til brug for sin vurdering af rimeligheden af honorarets størrelse forelægge spørgsmålet for den sagkyndiges brancheorganisations klagenævn.

Såvel Advokatrådet som Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen Registrerede Revisorer vil behandle forespørgsler fra told- og skattemyndighederne om rimeligheden af størrelsen af deres medlemmers honorarer. (...)

Hvis et sådant nævnt mener, at honoraret har været for stort, eller told- og skatteregionen af andre grunde mener, at honoraret har været for stort, kræves det for meget udbetalte godtgørelsesbeløb tilbagebetalt fra den skatte- eller afgiftspligtige uden renter."

Det er således forudsat i forarbejderne til skatteforvaltningslovens bestemmelser om omkostningsgodtgørelse, at der i forbindelse med ydelsen af omkostningsgodtgørelse kan ske reduktion i forhold til det ansøgte beløb, såfremt det fakturerede honorar anses for ikke rimeligt.

Spørgsmålet om rimeligheden af det fakturerede honorar har ikke kunnet forelægges for en brancheorganisation, idet klagerens repræsentant ikke var medlem af en brancheorganisation.

Der har derimod været afholdt syn og skøn om spørgsmålet.

SKAT har godkendt den fakturerede timepris på 1.000 kr., inkl. moms, men har anset det fakturerede timetal for ikke rimeligt. SKAT har herefter opgjort det omkostningsgodtgørelsesberettigende honorar ud fra et timetal på 39 timer.

Syns- og skønsmanden har udtalt, at et timeforbrug på 37 timer må anses for rimeligt og passende for førelsen af den omhandlede sag.

På grundlag af syns- og skønsrapporten anses det for berettiget, at SKAT har anset det fakturerede honorar på 129.250 kr., inkl. moms, for ikke rimeligt.

På grundlag af syns- og skønsrapporten anses der endvidere ikke at være grundlag for at tilsidesætte det af SKAT konkret udøvede skøn om, at det omkostningsgodtgørelsesberettigende honorar bør opgøres ud fra et timetal på 39 timer.

Det kan herved ikke anses for godtgjort, at der har foreligget sådanne ekstra vanskeligheder med fremskaffelse af materiale i forhold til, hvad der har været forelagt af oplysninger for syns- og skønsmanden, at der som anført i noten til spørgsmål 2 i syns- og skønsrapporten er grundlag for medregning af yderligere timer end det af SKAT skønnede timetal på 39 timer.

SKAT har efter medregning af udlægget for porto, fragt, kopiering m.v. på 250 kr., inkl. moms, opgjort omkostningsgodtgørelsen til 39.250 kr., inkl. moms.

Der foreligger ikke nærmere oplysninger i sagen om virksomhedens momsforhold eller om baggrunden for, at SKAT i modstrid med ansøgningen ikke har foretaget fradrag for momsen på fakturaen, jf. skatteforvaltningslovens § 54, stk. 2, nr. 3, herunder om dette er sket efter aftale med klagerens nu afdøde repræsentant.

Landsskatteretten tager derfor i nærværende sag ikke stilling til, om klageren er berettiget til omkostningsgodtgørelse for beløbet, inkl. eller ekskl. moms.

Klageren anses herefter med denne bemærkning for berettiget til omkostningsgodtgørelse med 39.250 kr., jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, 2. punktum.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.