Indhold

Afsnittet beskriver fradragsretten for moms i konkursboer efter virksomheder med momspligtige og momsfrie aktiviteter.

Afsnittet indeholder:

  • Delvis fradragsret efter pro rata-reglen
  • Delvis fradragsret efter skøn (momspligtig og privat eller ikke økonomisk virksomhed)

Delvis fradragsret efter pro rata-reglen

Hvis den konkursramte virksomhed har haft momspligtige og momsfritagne aktiviteter, har konkursboet kun delvis fradragsret for moms af kuratorsalæret.

Den delvise fradragsret opgøres til den andel, der forholdsmæssigt svarer til den momspligtige omsætnings andel af den samlede omsætning. Ved opgørelsen af omsætningen ses der bort fra omsætningsbeløb, der vedrører levering af investeringsgoder, som har været benyttet i virksomheden, omsætningsbeløb, der vedrører bitransaktioner vedrørende fast ejendom og omsætningsbeløb, som hidrører fra passiv kapitalanbringelse. Fradragsprocenten oprundes til nærmeste hele tal.

Fradragsprocenten beregnes på grundlag af forholdet mellem boets omsætning (uden moms) af varer og momspligtige ydelser, herunder salg af boets aktiver, og boets samlede omsætning i konkursperioden, jf. ML § 38, stk. 1.

Hvis der ikke finder nogen omsætning af varer og momspligtige ydelser sted i konkursperioden, anvendes den fradragsprocent, som har været gældende for virksomheden umiddelbart før konkursen.

Hvis konkursboet er momsregistreret, foretages en foreløbig opgørelse af fradragsprocenten for den enkelte afgiftsperiode på grundlag af omsætningen for det foregående regnskabsår. Efter regnskabsårets udløb foretages en endelig regulering af afgiftstilsvaret.

For konkursboer, der har været momsregistreret i en del af boperioden, opgøres fradragsretten for fællesudgifter, som afholdes efter afmeldelsen, på grundlag af omsætningen i boperioden.

Se også

Se også afsnit D.A.11.4 om delvis fradragsret.

Delvis fradragsret efter skøn (momspligtig og privat eller ikke økonomisk virksomhed)

Hvis virksomheden har haft momspligtige aktiviteter og aktiviteter, der falder uden for momslovens anvendelsesområde, har konkursboet kun fradragsret for den del af kuratorsalæret, der kan henføres til de momspligtige aktiviteter. Det gælder f.eks. for momspligtige personligt drevne virksomheder samt momsregistrerede holdingselskaber. 

Fradragsretten fastsættes her efter et skøn over, hvor stor en del af kurators arbejde, der kan henføres til afviklingen af de momspligtige aktiviteter.  

Hvis der for eksempel er tale om en personligt drevet virksomhed, hvor kurator også har anvendt tid på salg af indehaverens private aktiver, eksempelvis indehaverens bolig, er der ikke fradragsret for den del af kuratorsalæret, der relaterer sig til kurators arbejde med salg af de private aktiver.

Se også

Se også afsnit D.A.11.4.3 om indkøb, der vedrører momspligtig virksomhed og virksomheden uvedkommende formål ML § 38, stk. 2 og ML § 40, stk. 2