Dato for udgivelse
25. januar 2001
Resumé

Told- og Skattestyrelsen forventer, at de fleste ejendomsvurderinger pr. 1. januar 2001 stiger i forhold til vurderingen pr. 1. januar 2000.


Told- og Skattestyrelsen forventer, at de fleste ejendomsvurderinger pr. 1. januar 2001 stiger i forhold til vurderingen pr. 1. januar 2000.
 
På landsplan stiger vurderingen for parcelhuse med omkring 5 pct. i forhold til vurderingen for 2000, mens vurderingen af ejerlejligheder stiger med omkring 13 pct. Stigningen er størst i Hovedstadsområdet, hvor parcelhusene stiger med omkring 10 pct. i gennemsnit, og hvor mange ejendomme vil stige endnu mere. Vedlagte skema viser de gennemsnitlige stigningsprocenter for de forskellige ejendomstyper i landets 27 skyldkredse.
 
Stigningen for den enkelte ejendom vil kunne afvige en del fra gennemsnittet i skyldkredsen - både i opad- og nedadgående retning. Dels fordi priserne kan udvikle sig forskelligt fra kommune til kommune inden for skyldkredsen. Dels fordi landets 224 vurderingsråd i samarbejde med Told- og Skattestyrelsen og kommunerne løbende arbejder på at gøre vurderingssystemet mere retfærdigt, sådan at vurderingen af den enkelte ejendom bedre svarer til ejendommens handelsværdi. Derfor vil vurderingen af enkelt-ejendomme kunne stige ekstraordinært i 2001 i de tilfælde, hvor vurderingen hidtil har været for lav.
 
Den generelle stigning i ejendomsvurderingerne svarer stort set til ejendomsprisernes udvikling i 2000. Told- og Skattestyrelsens ejendomsprisstatistik viser, at prisen på enfamilieshuse på landsplan er steget med omkring 6 pct. i løbet af 2000, mens ejerlejlighederne er steget med omkring 9 pct. Stigningen er størst i Hovedstadsområdet, hvor parcelhusene er steget med 8 pct. og ejerlejlighederne med 12 pct. i gennemsnit. Disse tal er foreløbige, opgjort på grundlag af alle solgte ejendomme frem til ca. 1. november 2000. Tilsvarende viser Realkreditrådets seneste ejendomsprisstatistik for 4. kvartal 2000, at priserne på enfamilieshuse er steget med 7 pct. fra 4. kvartal 1999 til 4. kvartal 2000, mens ejerlejlighederne er steget med 10 pct. i samme tidsrum.
 
Realkreditrådets seneste ejendomsprisstatistik for 4. kvartal 2000 viser, at de senere års vækst i priserne på ejerboliger nu er dæmpet. Told- og Skattestyrelsens seneste statistik tyder også på stagnerende eller kun svagt stigende priser for enfamilieshuse i efteråret 2000. Stagnerende ejendomspriser i årets sidste måneder er imidlertid ikke i modstrid med, at ejendomsvurderingerne stiger pr. 1. januar 2001, idet ejendomspriserne som nævnt er steget, når man ser hele 2000 under ét.
 
Boligejerne får deres vurderingsmeddelelse i maj 2001, når de 224 vurderingsråd har fastsat de endelige vurderinger for 2001 på grundlag af Told- og Skattestyrelsens forslag til vurderinger. Samtidig offentliggøres vurderingerne på Internettet. Ejerne kan klage over 2001-vurderingen frem til den 1. juli 2001.
 
Ejendomsværdiskatten for 2001 beregnes ud fra vurderingen pr. 1. januar 2001. Ejendomsværdiskatten opkræves forskudsvis på skattekortet for 2001, som er beregnet ud fra en forventning om stigende vurderinger. Boligejerene behøver altså normalt ikke at ændre skattekort af den grund.
 
Prognose for stigningen i ejendomsvurderingen fra 1/1-2000 til 1/1-2001 (procent)
Skyldkreds Parcelhuse  Rækkehuse  Sommerhuse  Ejerlejligheder 
København og Frederiksberg 13  14  17 
Københavns Amts nordre  11  15 
Københavns Amts søndre 10  16 
Frederiksborg Amts vestre  12 
Frederiksborg Amts østre  10  10  13  11 
Roskilde Amt  10  10  11 
Vestsjællands Amts nordre  18 
Vestsjællands Amts søndre 5 20 13
Storstrøms Amts nordre 10  19  15 
Storstrøms Amts søndre  14 
Bornholms Amt  -2  18 
Fyns Amts nordre 
Fyns Amts vestre  10 
Fyns Amts østre 
Sønderjyllands Amts nordre  10 
Sønderjyllands Amts søndre  -2 
Ribe Amt  -1 
Vejle Amts nordre  12 
Vejle Amts søndre  15 
Ringkøbing Amt 
Århus Amts nordøstre  11 
Århus Amts sydøstre 
Århus Amts vestre  -5 
Viborg Amts nordre  11 
Viborg Amts søndre 
Nordjyllands Amts nordre  14  10 
Nordjyllands Amts søndre 
Hele landet  11  13 
 
  
Tabellen viser den forventede gennemsnitlige stigning i ejendomsvurderingen fra 1. januar 2000 til 1. januar 2001 opdelt på henholdsvis parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse og ejerlejligheder og fordelt på landets 27 skyldkredse.
 
Stigningen for den enkelte ejendom vil ofte kunne afvige en del fra gennemsnittet i skyldkredsen - både i opad- og nedadgående retning.
 
Prognosen er baseret på en beregning af Told- og Skattestyrelsens forslag til ejendomsværdi for ca. 15 pct. af ejendommene. Erfaringerne fra tidligere år viser, at de endelige stigningsprocenter kan afvige nogle få procentpoint fra prognosetallene, bl.a. fordi de lokale vurderingsråd kan fravige Told- og Skattestyrelsens forslag til ejendomsværdier, som prognosen er beregnet ud fra.