Dato for udgivelse
8. marts 2001
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har netop udsendt cirkulære om betingelserne for tilbagebetaling af moms:

· der er indbetalt i henhold til vejledning af 1983 om merværdiafgift - marketenderier/kantiner (kantinemoms).

· der er opstået på grund af manglende fradrag for udgifter til kaffe og te til forretningsforbindelser.

· af andre varer og ydelser, hvor momsgrundlaget har været fastsat højere end vederlaget.


Told- og Skattestyrelsen har netop udsendt cirkulære om betingelserne for tilbagebetaling af moms:

· der er indbetalt i henhold til vejledning af 1983 om merværdiafgift - marketenderier/kantiner (kantinemoms).

· der er opstået på grund af manglende fradrag for udgifter til kaffe og te til forretningsforbindelser.

· af andre varer og ydelser, hvor momsgrundlaget har været fastsat højere end vederlaget.

Med betydelig usikkerhed vurderes det, at der er tale om cirka 10.000 sager, hvor der i alt skal tilbagebetales ca. 2,5 mia. kr. inkl. renter

Usikkerheden skyldes bl.a., at Told- og Skattestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt er klar over hverken antallet af kantiner og ansatte eller i hvilket omfang, der er sket overvæltning af momsen.

Styrelsen har heller ikke et klart overblik over, hvilke andre varer og ydelser, der vil blive berørt af kantinemomscirkulæret.

Baggrund

Cirkulæret er udsendt som følge af, at Skatteministeriet den 23. november 2000 hævede 3 retssager om kantinemoms. Konsekvensen heraf er, at der skal ske tilbagebetaling af den uberettigede opkrævede kantinemoms i det omfang, den ikke er overvæltet på kantinens brugere.

Baggrunden for retssagerne var, at der siden 1978 havde været fastsat administrative retningslinjer for opgørelse af momsgrundlaget ved salg i virksomhedsdrevne kantiner. Efter disse retningslinjer skulle der ved en arbejdsgivers salg af kantinemad til de ansatte beregnes moms af varernes salgspris. Dog skulle der mindst betales moms af en værdi, der dækkede varernes fremstillingsomkostninger (råvarernes pris samt lønomkostninger vedrørende tilberedning, salg og administration).

Landsskatteretten havde i december 1999 i 3 konkrete sager fastslået, at afgiftsgrundlaget ved kantinesalg til de pågældende virksomheders personale skulle fastsættes til det vederlag, som personalet rent faktisk havde betalt. I disse sager dækkede vederlaget kun udgifterne til indkøb af råvarer og var således lavere end minimumsgrundlaget fastlagt ved kantinemomsordningen.

Tilbagebetaling

Krav om tilbagebetaling af moms skal anmeldes over for told- og skatteregionerne.

Opgørelse af kravet på tilbagebetaling kan ske ved anvendelse af de særlige skemaer, der er omtalt i vejledningen til cirkulæret.

Virksomhederne kan undlade at indsende dokumentation for kravet ved i stedet at vedlægge en erklæring fra virksomhedens revisor om, at opgørelsen af kravet er i overensstemmelse med virksomhedens regnskabsmateriale.

Derudover skal det af erklæringen fremgå, at der er i virksomheden findes dokumentation for principperne for prisfastsættelsen i virksomhedskantinen.

Forældelse af tilbagebetalingskrav er suspenderet fra den 14. januar 2000 til den 1. januar 2002. Forældelse af krav anmeldt efter den 1. januar 2002 suspenderes fra det tidspunkt, hvor dokumenteret krav fremsættes over for told- og skatteregionerne.

Læs mere

Vejledningen med skemaer og revisorerklæringer er vedhæftet som bilag til cirkulæret. Cirkulæret med vejledning og skemaer kan læses på Told?Skat´s hjemmeside www.toldskat.dk under Juridiske Nyheder - TSS-cirkulærer.

Eller kan hentes her:

2001-07: Tilbagebetaling af moms - kantinedrift, kaffe, og te til forretningsforbindelser og andre varer og ydelser
Vejledning
Revisorerklæringer og bilagsfortegnelse
Skemaer