Dato for udgivelse
23. august 2001
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har i dag udsendt et cirkulære om betingelserne for tilbagebetaling af moms som følge af Østre Landsrets dom af 26. januar 2000.


Udlejning af bowlingebaner

Told- og Skattestyrelsen har i dag udsendt et cirkulære om betingelserne for tilbagebetaling af moms som følge af Østre Landsrets dom af 26. januar 2000. Ved landsretten fik to bowlingcentre, der blev drevet erhvervsmæssigt, medhold i, at de var fritaget for moms efter den hidtidige bestemmelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, om sportsaktiviteter.

Med dommen er det fastslået, at momsopkrævningen i perioden fra Momsnævnets praksisændring i 1995 til ændringen af momsloven den 24. marts 2001 er sket med urette.

Efter grundige undersøgelser af de momspligtige bowlingcentres konkurrencesituation har Skatteministeriet truffet beslutning om generelt at imødekomme krav om tilbagebetaling af den ulovligt opkrævede moms. Skatteministeriet vil således for bowlingcentrenes vedkommende ikke gøre tilbagebetalingen betinget af, at det i hvert enkelt tilfælde undersøges, om momsen helt eller delvist må anses for overvæltet på næste omsætningsled. Ministeriet har ved denne beslutning blandt andet lagt vægt på bowlingcentrenes særlige konkurrencesituation, herunder især den betydelige konkurrence fra helt tilsvarende momsfrie bowlingcentre.

Det skønnes, at der er tale om ca. 60 sager, hvor der skal tilbagebetales ca. 60 mill. kr.

Salg af andre sportsaktiviteter

Skatteministeriet har som følge af Østre Landsrets dom af 26. januar 2000, taget bekræftende til genmæle i en retssag ved Vestre Landsret. Retssagen drejede sig om et fitness træningscenter, der erhvervsmæssigt solgte adgang til udøvelse af sportsaktiviteter.

Fitness-centre og andre virksomheder, der erhvervsmæssigt har solgt sportsaktiviteter, og som uberettiget er blevet opkrævet moms som følge af Momsnævnets afgørelse fra 1995 opfordres til, at anmelde krav på tilbagebetaling af moms overfor ToldSkat.

Der vil ske en individuel vurdering af, hvorvidt der er sket hel eller delvis overvæltningen af momsen på forbrugere/kunder i forbindelse med behandlingen af hver enkelt anmodning om tilbagebetaling af moms.

Ved behandlingen af indkomne anmodninger om tilbagebetaling af moms vil ToldSkat være opmærksom på, om der for bestemte grupper af tilbagebetalingskrav måtte vise sig at gælde samme forhold som for bowlingecentrenes tilbagebetalingskrav. Hvis dette måtte være tilfældet, vil Skatteministeriet også for sådanne grupper af tilbagebetalingskrav overveje, om der bør ske tilbagebetaling, uden at det i hvert enkelt tilfælde undersøges, om momsen helt eller delvis må anses for overvæltet på næste omsætningsled.

Styrelsen har ikke præcise oplysninger om antallet af disse virksomheder og derfor heller ikke noget skøn over det beløb, der eventuelt skal tilbagebetales til disse virksomheder.

Tilbagebetaling

Krav om tilbagebetaling skal med henvisning til cirkulære af 9. april 2001 anmeldes over for Told- og skatteregion København, Tagensvej 135, 2200 København N.

Opgørelse af kravet på tilbagebetaling skal ske ved anvendelse af den fremgangsmåde, der er beskrevet i cirkulæret.

Forældelse af tilbagebetalingskrav er suspenderet fra den 21. juli 2000 til den 31. december 2001. Forældelse af krav anmeldt efter den 31. december 2001 suspenderes fra det tidspunkt, hvor dokumenteret krav fremsættes over for Told- og skatteregion København.

Læs mere

Cirkulæret kan læses på ToldSkat´s hjemmeside www.toldskat.dk under Juridiske Nyheder - TSS-cirkulærer.