Nyhedsmedie
Børsen
Skrevet af
Kontorchef Else Veggerby

I en artikel i Børsen onsdag den 25. juli 2001 med overskriften "Udenlandske leverandører i momsklemme"  kritiserer Det danske Handelskammer v. juridisk konsulent Christoffer Susé ToldSkats administration af momslovens regler om moms af provision til danske agenter for udenlandske firmaer beliggende uden for EU.

Bl.a. finder Handelskammeret, at ToldSkat optræder "arrogant" og "ser stort på de administrative byrder, som virksomhederne bliver pålagt". Desuden anføres, at ToldSkat kun vil acceptere blanketter udfyldt på dansk.

Det er jo stærke ord i sommervarmen. Jeg mener imidlertid heller ikke, at Handelskammeret reelt har grundlag for dem.

Det er rigtigt, at der siden 1. januar 2000 - for 1½ år siden - trådte en ændring af momsloven i kraft, der bl.a. indebar, at de omhandlede provisioner ikke længere er fritaget for moms.

De udenlandske virksomheder kan søge om godtgørelse af momsbeløbet. Der er også den mulighed, at de udenlandske virksomheder bemyndiger f.eks. deres danske agenter til at tilbagesøge momsbeløbet. I begge tilfælde kan tilbagesøgningen ske ved at udfylde og indsende en blanket til told- og skattemyndighederne.

Vejledningen til blanketten er oversat til engelsk, tysk og fransk. Det fremgår ganske vist af vejledningen, at blanketten skal udfyldes på dansk, men i praksis accepteres blanketter, der er udfyldt på de tre nævnte hovedsprog. ToldSkat vil derfor rette vejledningen til, således at kravet om udfyldelse på dansk udgår.

For at lette virksomhedernes adgang til ansøgningsblanketten vil der blive oprettet et link til den på ToldSkats hjemmeside under punktet "International".

I artiklen hævdes, at der er meget uens praksis på området fra told- og skatteregion til told- og skatteregion. Der nævnes to regioner som eksempler herpå. Handelskammeret har desuden angiveligt i flere omgange rettet henvendelse til Told- og Skattestyrelsen for at få en mere ensartet praksis på området - endnu uden at have fået svar.

Told- og Skattestyrelsen har ikke kunnet konstatere en uensartet praksis på området, men styrelsen vil på given foranledning henlede regionernes opmærksomhed på anvendelsen af reglerne.

Handelskammeret sendte den 28. marts 2001 et brev til Told- og Skattestyrelsen med en række spørgsmål om forståelsen og definitionen af nogle begreber i momsreglerne, bl.a. om dette specifikke område. Denne henvendelse er rigtigt nok endnu ikke besvaret, men styrelsen har løbende holdt Handelskammeret orienteret om, hvornår der kan forventes svar på henvendelsen. Styrelsen regner med at svare i løbet af august måned i år.

Som det gerne skulle fremgå af ovenstående, har ToldSkat intet ønske om at optræde arrogant, gøre livet surt for agenters arbejdsgivere (og andre), eller se stort på de administrative byrder, som virksomhederne bliver pålagt.

Tværtimod prøver ToldSkat konstant at forbedre de administrative procedurer og lette byrderne mest muligt for virksomhederne ved hjælp af internet-tjenester m.v.

At Handelskammeret måske dybest set hellere vil have lovgivningen ændret, er en anden sag, men det kan ToldSkat ikke hjælpe med.