Nyhedsmedie
Børsen
Skrevet af
Vicedirektør Erik Blegvad Andersen
Resumé

I et indlæg i Børsen fredag den 14. september 2001 med overskriften "Danmarks molbohistorie nr. et" kommenterer adm. direktør og registreret revisor FRR, Frank Buch-Andersen opkrævningen af moms i Danmark.

Ikke så molboagtigt endda

I et indlæg i Børsen fredag den 14. september 2001 med overskriften "Danmarks molbohistorie nr. et" kommenterer adm. direktør og registreret revisor FRR, Frank Buch-Andersen opkrævningen af moms i Danmark.

Jeg forstår Frank Buch-Andersen sådan, at han ønsker den nugældende momsordning afløst af en omsætningsafgift i detailledet.

Det er umiddelbart en besnærende idé, men den er ikke ny.

Sverige og Norge havde for en årrække siden en omsætningsafgift i detailledet som foreslået af Frank Buch-Andersen. Det gav imidlertid anledning til en lang række kontrol- og afgrænsningsproblemer, så svenskerne og nordmændene valgte at gå over til den ordning, de har i dag, og som svarer til den danske ordning.

Lad mig nævne to eksempler på sådanne problemer:

- Det vil påhvile salgsassistenten i f.eks. forretninger, der sælger PC'er m.v. at skønne, om de varer, der hentes ned af hylderne, skal belægges med afgift eller ej. Det problem kunne eventuelt afhjælpes ved, at erhvervsvirksomhederne skulle forevise et registreringsbevis fra ToldSkat, men det er jo ingen garanti for, at varerne rent faktisk er bestemt for virksomhedens drift og ikke indehaverens private (for)brug. Et registreringsbevis ville også kunne udlånes til venner og bekendte.

- Der findes store supermarkeder, som kun giver adgang for personer med en momsregistrering. I princippet skulle disse supermarkeder kunne sælge alle varer uden moms. Vareudvalget er imidlertid som i almindelige varehuse, og der købes i vidt omfang ind til privatforbruget i disse varehuse.

I eksemplerne ville ToldSkat være nødt til først at undersøge, hvilke registreringsbeviser, der var anvendt ved indkøb og derefter søge at skaffe sig viden om, hvor den indkøbte PC var blevet af, eller hvor det i varehuset indkøbte vin, kød eller jakkesæt var blevet anvendt.

I Danmark havde vi i begyndelsen af 1960'erne en generel omsætningsafgift i engrosleddet, altså en enkeltledsafgift.

Også denne ordning gav anledning til store, administrative problemer og konkurrenceforvridning, og lovgiver valgte derfor at lave en flerledsafgift - momsen.

Det kan virke molboagtigt, at alle landets erhvervsvirksomheder skal opkræve, indbetale og i nogen situationer få tilbagebetalt momsbeløb. Det er dog ikke så molboagtigt endda.

Nogle af fordelene ved den nuværende ordning er:

- Ordningen har den store praktiske fordel i forhold til en enkeltledsafgift, at virksomhederne momsmæssigt kan behandle hele deres indenlandske omsætning på samme måde. Der skal opkræves moms med samme procent af hele omsætningen, uanset til hvem den afsættes. Herved bliver den også delvis selvkontrollerende.Virksomhederne har ved opgørelsen af deres momstilsvar ret til fradrag for momsen af deres indkøb, og de vil derfor være meget omhyggelige med at opgøre deres indkøb nøjagtigt.

- Den nuværende momsordning er en enkel og "smertefri" måde for virksomhederne at få refusion for forskellige afgifter , f.eks. elektricitetsafgift, CO2- afgift m.v., idet virksomhederne på momsangivelsen kan fratrække disse afgifter ved opgørelsen af momstilsvaret. En enkeltledsafgift i detalilledet ville nødvendiggøre en anden og formentlig mere besværlig måde at håndtere denne refusion på.

- Også for ToldSkats kontrolarbejde er der fordele ved den nuværende ordning. Momsen er baseret på regnskabskontrol, og ToldSkat kan i én og samme virksomhed kontrollere både den betalte og opkrævede moms, herunder om der f.eks. er taget fradrag for moms af varer til privat forbrug.

- Spredningen af momsopkrævningen på alle virksomheder fremfor at samle den på færre virksomheder i detailledet mindsker også risikoen for tab for statskassen i tilfælde af konkurs, økonomisk kriminalitet o.l.

Alt kan sikkert lade sig gøre. Momsen volder sine problemer, en enkeltledsafgift ville give andre problemer.

Lovgiver har valgt flerledsafgifter ud fra en afvejning af fordele og ulemper, ikke bare i Danmark, men også i stort set alle industrialiserede lande - bortset fra USA - og også i en lang række u-lande.

Som medlem af EU er vi forpligtet af 6. Momsdirektiv til at have en flerledsafgift.

Det kan kun ændres, hvis EU-Kommissionen og alle medlemslandene kan enes om det. Det ville i øvrigt være ærgerligt for kandidatlandene, hvis det skete, for de har netop i de seneste år også indført moms efter flerledsprincippet.