Dato for udgivelse
26. januar 1999
Resumé

Told- og Skattestyrelsen forventer, at de fleste ejendomsvurderinger pr. 1. januar 1999 stiger i forhold til vurderingen pr. 1. januar 1998. Det har Told- og Skattestyrelsen orienteret Ligningsrådet om i dag.


Ejendomsvurderinger stiger fra 1998 til 1999
 
Told- og Skattestyrelsen forventer, at de fleste ejendomsvurderinger pr. 1. januar 1999 stiger i forhold til vurderingen pr. 1. januar 1998. Det har Told- og Skattestyrelsen orienteret Ligningsrådet om i dag.
 
På landsplan stiger vurderingen for parcelhuse med 10 pct. i forhold til vurderingen for 1998, mens vurderingen af ejerlejligheder stiger med 27 pct. Stigningerne er størst i Københavns og Frederiksberg kommuner. Vedlagte skema viser de gennemsnitlige stigningsprocenter for de forskellige typer af ejendomme i landets 27 skyldkredse. Stigningen for den enkelte ejendom vil kunne afvige en del fra gennemsnittet i skyldkredsen.
 
De stigende ejendomsvurderinger hænger bl.a. sammen med ejendomsprisernes udvikling i 1998. Told- og Skattestyrelsens foreløbige ejendomsprisstatistik viser, at prisen på enfamilieshuse på landsplan er steget med omkring 8 pct. i løbet af 1998, mens ejerlighederne er steget med omkring 11 pct. Disse tal er foreløbige, opgjort på grundlag af solgte ejendomme frem til ca. 1. oktober 1998.
 
At ejendomsvurderingerne for 1999 stiger mere end handelspriserne er steget i løbet af 1998 skyldes, at ejendomsvurderingerne for 1998 generelt var for lave. Baggrunden for dette var bl.a., at Told- og Skattestyrelsen forud for 1998-vurderingen skønnede, at stigningen i ejendomspriserne var ved at flade ud. Det viste sig senere, at ejendomspriserne fortsatte med at stige, og derfor blev vurderingerne for 1998 for lave.
 
Ligningsrådet besluttede på sit møde den 18. august 1998, at de for lave vurderinger for 1998 ikke skulle ændres, men at vurderingsniveauet til gengæld skulle rettes op ved 1999-vurderingen. Pressen blev orienteret herom den 18. august 1998 i en pressemeddelelse,hvor det bl.a. blev oplyst, at handelspriserne for ejerlejligheder lå 28% over vurderingsniveauet. De tilsvarende tal for enfamiliehuse og sommerhuse var henholdsvis 14% og 13%.
 
Denne "opretning" af vurderingerne får ikke mindst betydning for vurderingen af ejerlejligheder, som i Københavns og Frederiksberg kommuner ventes at stige med gennemsnitligt 38 pct. fra 1998 til 1999.
 
Ejendomsvurderingen for 1999 skal ifølge vurderingsloven svare til ejendommens handelsværdi pr. 1. januar 1999. På tidspunktet hvor vurderingsniveauet pr. 1. januar 1999 skulle fastsættes i efteråret 1998 var der forventning om et svagt prisfald på boligmarkedet i resten af 1998. Denne forventning er indregnet i vurderingsniveauet.
 
Boligejerne får meddelelse om 1999-vurderingen i maj 1999, når landets 224 vurderingsråd har fastsat de endelige vurderinger for 1999 på grundlag af Told- og Skattestyrelsens forslag til vurderinger. Boligejerne kan klage over 1999-vurderingen frem til den 1. juli 1999.
 
Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Jens Perch Nielsen, tlf. 35 29 20 19
 
Prognose for stigningen i ejendomsvurderingen fra 1/1-1998 til 1/1-1999 (procent)
 
Skyldkreds  Parcelhuse Rækkehuse  Sommerhuse  Ejerlejligheder
København og Frederiksberg 18 20 - 38
Københavns Amts nordre   9 11 - 17
Københavns amts søndre 11 10 22 21
Frederiksborg amts vestre 10 10 16 18
Frederiksborg amts østre 9 11 18 20
Roskilde amt 8 9 14 17
Vestsjællands Amts nordre 10 13 11 5
Vestsjællands Amts søndre 12 5 8 12
Storstrøms amts nordre 17 12 14 27
Storstrøms amts søndre 16 9 7 16
Bornholms amt
Fyns amt nordre 15 9 15 22
Fyns amt vestre 16 16 15 23
Fyns amt østre 10 11 18 22
Sønderjyllands amts nordre 7 3 20 13
Sønderjyllands amts søndre 3 2 2 8
Ribe amt 5 2 2 8
Vejle amts nordre   14 16  16  31 
Vejle amts søndre 10 8 23 31 
Ringkøbing amt 6 3 4 18 
Århus amts nordøstre 12 8 8 20 
Århus amts sydøstre 12 5 31 20 
Århus amts vestre  13 12 4 18 
Viborg amts nordre 7 - 4 14 20 
Viborg amts søndre 10 9 4 20 
Nordjyllands amts nordre 4 5 5
Nordjyllands amts søndre 15 8 13 25 
Hele landet  10 9 11 27 
 
Tabellen viser den forventede gennemsnitlige stigning i ejendomsvurderingen fra 1. januar 1998 til 1. januar 1999 opdelt på henholdsvis parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse og ejerlejligheder og fordelt på landets 27 skyldkredse.
 
Prognosen er baseret på en beregning af Told- og Skattestyrelsens forslag til ejendomsværdi for ca. 15 pct. af ejendommene og forudsætter derfor, at disse er repræsentative for den samlede ejendomsmasse. Erfaringen viser, at dette er tilfældet.
 
De lokale vurderingsråd kan fravige Told- og Skattestyrelsens forslag, hvorved ændringen i ejendomsværdien også vil afvige fra det i prognosen skitserede. Disse fravigelser foretages f.eks. hvis en ejendom kvalitetsmæssigt afviger fra det normale, da vedligeholdelsestilstand o.l. ikke indgår i oplysningerne fra Bygnings- og Boligregistret, som beregningerne bygger på. Fravigelserne kan gå i begge retninger, og erfaringerne viser, at prognosen ikke ændres væsentligt.