Dato for udgivelse
22. december 1997
Resumé

De almindelige lejeværdiregler kan bruges, når der er tale om sameje af fast ejendom - selvom den ene af ejerne ikke bor i ejendommen.


Beskatning af børns lejligheder
 
De almindelige lejeværdiregler kan bruges, når der er tale om sameje af fast ejendom - selvom den ene af ejerne ikke bor i ejendommen.
 
Det har Vestre Landsret fastslået i en dom den 23. juni 1997. Dommen fastslår dog også, at den korrekte værdi skal beregnes på grundlag af markedslejen. Denne fortolkning træder i kraft pr. 1. januar 1998.
 
Sagen drejede sig om en moder, der ejede 90% af en lejlighed, medens hendes datter ejede 10%. Moderen boede ikke i lejligheden.
 
De lokale skattemyndigheder fastsatte moderens lejeværdi udfra markedsleje, mens moderen ønskede lejeværdien fastsat efter de almindelige lejeværdiregler.
 
Landsretten har begrundet afgørelsen med, at moderen havde en berettiget forventning om muligheden for at bruge de almindelige lejeværdiregler, idet Ligningsvejledningen ikke var klart formuleret om lejeværdiregler i samejesituationer.
 
Som følge af dommen har Told- og Skattestyrelsen i et cirkulære anmodet told- og skatteregionerne og de kommunale skattemyndigheder om at genoptage skatteansættelserne for de ejere, der ikke bebor ejendommen. Skatteansættelserne for disse personer vil derefter blive nedsat til en forholdsmæssig andel af den almindelige lejeværdi.
 
Reglerne gælder således ikke kun for børns lejligheder, men for alle typer ejendomme, hvor en eller flere af ejerne ikke bebor ejendommen.
 
Genoptagelse sker først, når told- og skatteregionerne eller de kommunale skattemyndigheder bliver bekendt med sagen. Det vil i praksis sige, at de pågældende ejere selv skal anmode om genoptagelse.
 
Genoptagelserne vedrører indkomstårene 1994, 1995 og 1996.
 
Ligningsvejledningen for 1997 vil blive ændret, således at udlejningsværdien for disse ejere fastsættes til en forholdsmæssig del af ejendommens udlejningsværdi. Disse nye regler vil dog først gælde fra 1. januar 1998.