Dato for udgivelse
20 Jan 2003 14:17
Resumé

Told- og Skattestyrelsen udsender i dag et genoptagelsescirkulære, der giver selskaber, der har etableret medarbejderaktieordninger, mulighed for tilbagebetaling af skat.


Told- og Skattestyrelsen udsender i dag et genoptagelsescirkulære, der giver selskaber, der har etableret medarbejderaktieordninger, mulighed for tilbagebetaling af skat.

Baggrunden for cirkulæret er Højesterets dom i den såkaldte Coloplast-sag (se afgørelse SKM2002.571.HR).

Dommen underkendte Skatteministeriets praksis med at nægte selskaber fradrag for tab i forbindelse med udstedelse af tegningsretter til favørkurs til medarbejdere som led i en medarbejderaktieordning efter ligningslovens § 7 A.

Selskaber har efter Højesterets dom fradrag for udgiften efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Genoptagelse kan ske fra og med skatteåret 1995/1996 (indkomståret 1994). Anmodninger om genoptagelse skal indsendes inden 31. december 2003. Herefter gælder den almindelige forældelse på 3 år.

Told- og Skattestyrelsen kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om omfanget af tilbagebetalinger. Vurderingen er dog, at der er tale om tilbagebetalinger på mindst et større 3-cifret millionbeløb.