Dato for udgivelse
13 Nov 2003 08:21
Resumé

ToldSkat har den 15. november 2003 indrykket en række uidentificerede konti i pengeinstitutter mv. i Statstidende/NetTidende.


ToldSkat har i Statstidende/NetTidende under Forskellige Kundgørelser den 15. november 2003 indrykket en række uidentificerede konti i pengeinstitutter mv.

Indrykningen er foretaget i medfør af § 49 om inddragelse af uidentificerede konti til fordel for statskassen, jf. Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1176 af 17.12.2002 om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven.

Forhistorien for indrykningen i Statstidende er, at ToldSkat med henblik på en statslig inddragelse har anmodet de indberetningspligtige (pengeinstitutter mv.) om at indsende en fortegnelse over de indlånskonti, hvor den indberetningspligtige/kontoføreren ikke har sikker viden om kontohaverens/kontohavernes identitet (P.nr./CVR-/SE-nr.) til ToldSkat.

Anmodningen blev sendt til de indberetningspligtige ultimo april/primo maj 2003, og kontiene blev samtidig spærret for disposition i 6 måneder, hvis ikke indehaveren/indehaverne af kontoen identificerede sig over for kontoføreren (pengeinstituttet mv.) eller ToldSkat.

De konti, hvor ejere ikke blev fundet i spærringsperioden, er herefter varslet i Statstidende med henblik på eventuel inddragelse. ToldSkat kan oplyse, at første varsel omfatter 4.877 konti med et samlet indestående på ca. 44,1 mio. kr.

Varslingen vil indeholde oplysninger om:

  • pengeinstituttets-/kontoførerens navn og adresse
  • pengeinstituttets-/kontoførerens filialnummer (afdelingsnummer,, hvis et sådan findes)
  • kontonummer eller anden oplysning om kontoen
  • kontohavers navn, hvor dette kendes, eller anden oplysning, der kan føre til, at rette indehaver henvender sig, herunder hjemlandskode for valutariske udlændinge.

De annoncerede konti er spærret i de 12 måneder, varslingen omfatter. Indestående på kontoen kan imidlertid frigives, såfremt der over for pengeinstituttet mv. (kontoføreren) afgives en tro og love erklæring om ejerforholdet til kontoen samt forevises behørig legitimation.

Som ovenfor nævnt skal der i varslingsperioden ske henvendelse til pengeinstitut mv. (kontoføreren), men på www.toldskat.dk er der sendt et nyhedsbrev ud om, hvordan en konto kan frigives i varslingsperioden mv., ligesom tro og love erklæringen (blanket nr. 49.091 og 49.092 dansk-engelsk) kan hentes samme sted.

De konti, hvor ejeren ikke identificeres i løbet af varslingsperioden, vil blive inddraget til fordel for statskassen.

Listen over de uidentificerede konti kan ses her: uidentificerede konti