Dato for udgivelse
20 Jan 2004 10:22
Resumé

Oprydningen efter selskabstømningerne bevæger sig støt mod afslutningen. Der er afsagt 140 domme i de oprindelige 1520 erstatningssager, og alle juridiske tvivlspørgsmål er reelt afklaret i retspraksis.


Erstatningssagerne

Efter et mere end 10 års langt sejt træk er det lykkedes foreløbigt at få langt de fleste tabte selskabsskatter i selskabstømningssagerne tilbage i de offentlige kasser.

 

Betalingerne skyldes dels domfældelser i erstatningssagerne, og dels at de sagsøgte på grund af udviklingen i retspraksis har valgt at betale frivilligt.

 

I 1992 indledte ToldSkat en intens og målbevidst undersøgelse af selskabstømningssagerne. Det førte til en række politianmeldelser og til, at der blev rejst erstatningssager mod selskabssælgerne og købernes banker.

 

Højesteret afsagde dom i den første af erstatningssagerne - Satair-sagen – den 21. januar 1997. Dommen var et gennembrud for det offentlige i selskabstømningssagerne. I de 7 år, der er forløbet siden, er der afsagt yderligere 139 domme, som i langt de fleste tilfælde har givet ToldSkat medhold.

 

Søren Vilhelmsen fra Told- og Skattestyrelsens Selskabstømningsenhed siger:

 

- Ikke mange havde den store tiltro til, at ToldSkat kunne gennemføre erstatningssagerne, så alene af den grund må det betegnes som meget tilfredsstillende, at vi nu har indkasseret over 2,1 mia. kr. og står tilbage med kun ca. 60 verserende sager ud af de oprindelige 1520.

 

De samlede erstatningskrav i de resterende sager er på ca. 100 mio. kr.

 

Arbejdet med erstatningssagerne fortsætter i ToldSkat. Retssagerne forventes stort set at være afsluttet med udgangen af 2004.

 

Straffesagerne

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod et større antal personer for skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed mv. i anledning af selskabstømning. Tiltalen har i langt de fleste tilfælde ført til domfældelse.

 

Søren Vilhelmsen siger i den anledning:

 

- Ligesom erstatningssagerne er den strafferetlige oprydning efter selskabstømningerne en succeshistorie, som bunder i et langt sejt træk.