Dato for udgivelse
29 Jan 2004 09:00
Resumé
Resultater af myndighedssamarbejdet i Århus Politikreds til bekæmpelse af rockerkriminaliteten.

For ca. 1 år siden besluttede ToldSkat Østjylland, Familie- og beskæftigelsesforvaltningen i Århus Kommune, Skatteforvaltningen i Århus Kommune og Århus Politi, at etablere et formaliseret samarbejde for at bekæmpe rockerkriminaliteten.

 

Målet var gennem et samarbejde at skabe mulighed for at retsforfølge enkelte medlemmer af rockerklubberne og derved

 

 a.. fratage klubberne den særlige status og prestige som de nyder i visse kredse, og

 b.. vanskeliggøre en videreførelse af klubberne og rekruttering til disse.

 

Det er vores opfattelse, at samarbejdet mellem vore myndigheder fungerer yderst tilfredsstillende.

 

Blandt andet er over 20 personers og flere virksomheders forhold og økonomi som en følge af samarbejdet blevet eller ved at blive gennemgået med skatteforhøjelser og andre tiltag til følge.

 

Der er som en direkte følge af samarbejdet foreløbig opnået følgende resultater:

 

  a.. Der er truffet afgørelser om personlige indkomstforhøjelser med skatteefterbetalinger til følge.

 

  a.. Der er truffet bestemmelser om standsning af kontanthjælp, tilbagebetaling af uberettiget modtaget kontanthjælp samt rejst sag om socialbedrageri.

 

  a.. Et medlem af HA har i en narkotikastraffesag fået konfiskeret 118.000,- kr., idet oplysninger der var fremkommet i forbindelse med samarbejdet godtgjorde, at han ikke kunne være i retmæssig besiddelse af beløbet.

 

   a.. Et medlem af HA fra Århus har gennem længere tid benyttet en nyere bil på grænseplader til kørsel i Danmark. Bilen, der ejes af en i Tyskland bosiddende dansker, er beslaglagt med henblik på indfrielse af dennes gæld til det offentlige i Danmark.

 

  a.. Der foretages i øjeblikket kontrol og analyse af flere rockerrelaterede erhvervsvirksomheder Mod en af erhvervsvirksomhederne er der indledt sag om udeholdelse af omsætning på ca. kr. 300.000.

 

  a.. Politi, ToldSkat og Skattemyndigheden i Århus har på baggrund af konkret efterforskning foretaget 2 ransagninger mod HA-rockernes klubhus. Udover narkotika blev der fundet ubanderoleret spiritus, hvilket udløste en bøde på kr. 10.000.

 

  a.. Ved en fælles myndighedsaktion i dag blev der kl. 1030 foretaget anholdelse af og ransagning hos et 44-årigt ledende medlem af HA i Århus.

  

Baggrunden for iværksættelsen af efterforskningen var oplysninger om et pengeforbrug der ikke står i rimeligt forhold til den oplyste indtjening.

 

På grundlag af en foreløbig beregning af den pågældendes privatforbrug er der mistanke om udeholdelse af betydelige personlige indtægter indenfor de seneste 5 år.

 

Ved ransagningen blev der som bevis og til sikkerhed for det offentliges krav i sagen beslaglagt blandt andet en BMW 730 og en Harley Davidson motorcykel.

 

På det foreliggende grundlag er den 44-årige HA rocker sigtet for  overtrædelse af straffelovens §289 for groft skattesvig idet der er mistanke om udeholdelse af et beløb på ikke under 1.5 mio. kr.

 

Den anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør i retten i Århus i morgen.

 

Baggrundsinformation om myndighedssamarbejdet:

 

Der blev etableret en tværsektoriel projektorganisation bestående af en styregruppe og en brugergruppe. Brugergruppen udarbejdede et arbejdsgrundlag, der efterfølgende er anvendt i en øget systematisk indsats overfor personkredsen. Arbejdsgrundlaget indeholder en lang række forslag til konkrete tiltag fra myndighederne enkeltvis og i fællesskab, med det formål at sikre korrekt myndighedsindsats.

 

Brugergruppen mødes løbende, hvor de ud fra arbejdsgrundlaget gennemgår og udveksler relevante oplysninger, som danner grundlag for de trufne afgørelser og den iværksatte efterforskning.

  

Myndighederne udveksler på baggrund af den foreliggende lovgivning oplysninger blandt andet om relevante personlige og økonomiske forhold med det formål, at udvalgte personer drages til ansvar for overtrædelser af lovgivningen eller fratages opnåede uretmæssige fordele.

 

Det har været glædeligt at konstatere, at en række myndigheder udenfor Århus har udvist interesse for den etablerede samarbejdsmodel.

 

Med venlig hilsen

 

Jørgen Ilum
Politimester

 

Århus Politi
87 31 14 48

 

Erling Andersen

Områdedirektør

ToldSkat Østjylland

72 37 70 00

 

Pouli H. Eriksen

Skattechef

 

Århus Skattevæsen

89 40 20 00

 

John L. Jepsen

Direktør Mag. 1. afd.

 

Århus Kommune

89 40 20 00

 

Nærmere oplysninger om samarbejdet bedes rettet til de ovennævnte.