Dato for udgivelse
29 Jan 2004 11:15
Resumé
Overblik over produktionen i ToldSkat Sydsjælland i 2003.

ToldSkat Sydsjælland har i 2003 gennemført i alt 5.800 kontroller af virksomhedernes afregning af moms, punktafgifter, A-skatter og told mv. Disse kontroller resulterede i samlede reguleringer på 570 mio. kr., langt størsteparten i form af efterbetalinger til statskassen. En del af reguleringerne vedrører fejl og misforståelser i virksomheder, der har vilje til at betale det de skal (de såkaldte medspillere), men omkring 130 mio. kr. hidrører fra efterbetalinger hos virksomheder og borgere, der ikke har en sådan vilje (de såkaldte modspillere).

 

Ved årets udgang var virksomhedernes restance til ToldSkat Sydsjælland på 393 mio. kr. Også på dette område er der forskel på virksomhedernes vilje, nogle gør hvad de kan for at få restancerne ud af verden, mens andre ”lader stå til” og derved kommer til at betale meget dyre renter.

 

ToldSkat Sydsjælland har gennemført skatteligning af selskaber. Vi tager os af ligningsopgaven for 26 kommuner, i alt ca. 3.800 selskaber. Alle de udmeldte måltal på området er nået, og træfprocenten (selskaber med reguleringer i forhold til det samlede antal kontroller) er øget med 15 procent. Der er gennemført ligning af 569 selskabers skatteansættelser og 2/3 af disse selskaber har fået ændret skatteansættelsen med i alt 67 mio. kr. Vi har endvidere som led i vores kvalitetsarbejde gennemført en kundeundersøgelse blandt 200 af de lignede selskaber. Der er i forbindelse hermed udtrykt stor tilfredshed med såvel kontrollens gennemførelse som medarbejdernes kvalifikationer.

 

- Vi er godt tilfredse med resultaterne, der lever op til de mål, vi fik udmeldt ved årets start”, udtaler områdedirektør Peter Linnet. Vi vil nu alligevel omprioritere vores indsats i 2004. Vi vil bruge flere kræfter på at hjælpe de medspillere, der begår fejl, så vi gennem vejledning og service sætter dem i stand til at følge reglerne.

 

- Samtidig vil vi forstærke vores indsats mod modspillerne væsentligt. Vi vil sætte hårdere ind mod decideret økonomisk kriminalitet, svig, sort arbejde og andre former for bevidst svindel med skatter, afgifter og moms.

 

- I ToldSkat Sydsjælland vil vi også indrette vores indsats på restanceinddrivelsesområdet efter, om der er tale om medspillere eller modspillere. Igangværende virksomheder med løbende indtægter, der ikke har viljen til at betale til tiden, vil vi være konsekvente overfor. Vi vil bruge alle de muligheder, der findes i lovgivningen for at få pengene i statskassen, slutter Peter Linnet.

 

I vedlagte bilag findes nogle eksempler på de sager, der i 2003 bidrog til kontrolresultaterne.

 

Læs mere om ToldSkat Sydsjælland i 2003.

 

Kontakt: Områdedirektør Peter Linnet, tlf. 72 37 39 99 eller viceregionschef Per Jacobsen tlf. 72 37 58 49.