Dato for udgivelse
26 Jul 2004 13:48
Resumé
Kampen mod kopivarer foregår i internationalt samarbejde.

Ved at følge pressen gennem de seneste dage har man kunnet få det indtryk, at problemet med forfalskede varemærker er særlig stort i Danmark. Det er ikke tilfældet.

 

- Hvis Danmark var det svageste led i kæden, ville vi have et meget stort problem, men der er intet som helst belæg for, at det forholder sig sådan. Tværtimod viser rapporter fra EU, at Danmark ikke beslaglægger mindre end andre EU-lande. Og Danmark er jo blot en af de mindre indfaldsveje til EU, siger told- og skattedirektør Ole Kjær.

 

Når ToldSkat alligevel tager spørgsmålet om piratkopier meget alvorligt, skyldes det, at handelen med forfalskede varer er stigende på globalt plan. Og Danmark, herunder ToldSkat, skal selvfølgelig løse sin del af opgaven.

 

Derfor blev loven om varemærkeforfalskning strammet op i foråret 2004 som led i EU-arbejdet. Opstramningen betyder bl.a., at toldmyndighederne nu af egen drift kan tilbageholde varer, som de mistænker for at være kopivarer.

 

Bekæmpelsen af importerede kopivarer foregår således i et samarbejde mellem rettighedshavere og ToldSkat – og i sidste instans domstolene. Rettighedshavernes rolle er at gøre opmærksom på, at deres varer trues af falske varer, og det er også rettighedshaverne, der skal forfølge sagerne ved domstolene. ToldSkats indsats er altså et supplement til rettighedshavernes egen indsats. Foregår der noget kriminelt, er det politiets område.

 

- Vi er opmærksomme på, at antallet af anmeldelser fra rettighedshaverne er stigende, og vi følger nøje udviklingen på området. Hvis indsatsen mod import af kopivarer skal opprioriteres yderligere, skal det ske i samarbejde med de øvrige EU-lande. Det nytter ikke noget, at Danmark går enegang, siger Ole Kjær.

 

Kontakt: Told- og skattedirektør Ole Kjær 72 37 00 10

             Pressekontakt 72 37 09 00