Dato for udgivelse
05 Oct 2004 16:06
Resumé

Selvstændige erhvervsdrivende har nu mulighed for at få tilbagebetalt for meget betalt arbejdsmarkedsbidrag. Det fremgår af et genoptagelsescirkulære fra Told- og Skattestyrelsen.


Told- og Skattestyrelsen har nu udsendt et cirkulære om genoptagelse af skatteansættelsen og opgørelse af arbejdsmarkedsbidrag m.v. for selvstændigt erhvervsdrivende, som har medregnet sygedagpenge og andre lignende overførselsindkomster til indtægterne ved den erhvervsmæssige virksomhed.

I en afgørelse af 24. september 2003 fandt Østre Landsret, at sygedagpenge udbetalt til selvstændige erhvervsdrivende, som anvendte virksomhedsordningen, ikke skulle indgå i beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag. Konsekvensen af dommen er, at hverken sygedagpenge eller andre lignende overførselsindkomster skal anses for indtægter ved selvstændig erhvervsvirksomhed. For dem – som efter hidtidig praksis – har fået beregnet arbejdsmarkedsbidrag på grundlag af sygedagpenge og lignende overførselsindkomster vil der nu være mulighed for genoptagelse.

Målgruppen for cirkulæret er selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, som i perio­den fra og med indkomståret 1995 har modtaget sygedagpenge og andre lignende over­før­sels­indkomster. Det er yderligere en forudsætning for genoptagelse, at de pågældende ydelser har været medregnet til virksomhedens indkomst.

 

Anmodning om genoptagelse skal indgives til de regionale told- og skattemyndigheder. Fristen for an­mod­ning om genoptagelse er for de tidligste år den 1. juni 2005.

 

Kontakt: Pressesekretær Henriette Kinnunen, tlf. 72 37 09 00