Ifølge KSL § 3, stk. 1, er kongen, dennes ægtefælle og medlemmer af det kongelige hus, som er børn af danske konger, eller for hvem der i henhold til Grundlovens § 11 er fastsat årpenge, og disses ægtefæller, fritaget for enhver skattepligt - fuld eller begrænset.

KSL § 3, stk. 2, fritager fremmede staters herværende diplomater m.fl. for fuld skattepligt. De beskattes efter reglerne i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser, jf. lov nr. 252 af 18. juni 1968 om diplomatiske forbindelser samt Udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 355 af 18. oktober 1968 og nr. 107 af 11. november 1968.

Fremmed staters herværende diplomatiske repræsentanter, som er omfattet af KSL § 3, stk. 2, er fritaget for at betale ejendomsværdiskat i medfør af ejendomsværdiskattelovens § 2. Ansatte ved internationale organisationer er imidlertid ikke omfattet af KSL § 3, stk. 2, og derfor ikke omfattet af fritagelsen i ejendomsværdiskatteloven, jf. SKM2003.135.TSS.

Danske statsborgereDanske statsborgere er som hovedregel fuldt skattepligtige. Undtaget fra denne hovedregel er alene repræsentationens chef og det diplomatiske personale, dvs. de medlemmer af repræsentationens personale, der har diplomatisk rang. Disse personer er, selv om de er danske statsborgere, ikke omfattet af skattepligten efter KSL § 1, men de er begrænset skattepligtige i overensstemmelse med reglerne i KSL § 2.

Udenlandske statsborgere

 • Repræsentationens chef og det diplomatiske personale er ikke omfattet af skattepligten efter KSL § 1, men de er begrænset skattepligtige efter reglerne i KSL § 2.
 • Det administrative og tekniske personale er, såfremt de ikke har fast bopæl her i landet ikke omfattet af skattepligten efter § KSL 1, men de er begrænset skattepligtige efter reglerne i KSL § 2.
 • Tjenestepersonale (d.v.s. personale, beskæftiget som hushjælp, aflønnet af udsenderstaten) samt private tjenestefolk er, såfremt de ikke har fast bopæl her i landet, fritaget for beskatning af indtægter i forbindelse med tjenesten (den fra ambassaden oppebårne løn).
 • Familiemedlemmer til repræsentationens chef, til det diplomatiske personale samt til det administrative og tekniske personale og tilhørende disses husstand er fritaget for beskatning i samme omfang som det pågældende medlem af repræsentationen. For familiemedlemmer til tjenestepersonale gælder ingen skattemæssige særregler.

Betydningen af DBO Formålet med reglen i DBO´erne om medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer er at sikre, at medlemmerne ikke underkastes en mindre fordelagtig skattemæssig behandling, end de er berettiget til ifølge folkeretlige regler eller særlige internationale overenskomster. Det bemærkes særligt, at der i mange af DBO'erne er optaget en regel om, at beskatningsretten til lønninger mv., der udbetales af en af staterne, tilkommer denne stat.

 

KSL § 3, stk. 3, fritager fremmede staters herværende konsulære repræsentanter m.fl. for fuld skattepligt. De beskattes efter reglerne i Wienerkonventionen om konsulære forbindelser, jf. lov nr. 67 af 8. marts 1972. 

Danske statsborgereDanske statsborgere, der virker som konsulatsembedsmænd i fremmede magters herværende konsulater, er fuldt skattepligtige. Udenrigsministeriet har udtalt at: "Dog skal en konsulatembedsmand i medfør af art. 66 i Wienerkonventionen om konsulære forbindelser være fritaget for alle afgifter og skatter på vederlag og indkomst, som han modtager fra udsenderstaten for varetagelsen af konsulære opgaver, herunder bl.a. repræsentation, samt på andre gebyrer og afgifter, som opkræves ved konsulære forretninger så som legalisering, certificering og udstedelse af bl.a. pas og andre lignende dokumenter m.v. 

Udenlandske statsborgere med fast bopælUdenlandske statsborgere, der har fast bopæl her i landet, er fuldt skattepligtige i medfør af KSL § 1. Udenrigsministeriet har udtalt at: "Dog skal en konsulatembedsmand i medfør af art. 66 i Wienerkonventionen om konsulære forbindelser være fritaget for alle afgifter og skatter på vederlag og indkomst, som han modtager fra udsenderstaten for varetagelsen af konsulære opgaver, herunder bl.a. repræsentation, samt på andre gebyrer og afgifter, som opkræves ved konsulære forretninger så som legalisering, certificering og udstedelse af bl.a. pas og andre lignende dokumenter m.v. 

Udenlandske statsborgere, der ikke har fast bopæl her i landetUdenlandske statsborgere, der ikke har fast bopæl her i landet, ansat ved:

konsulater, ledet af "udsendte konsuler" (consules missi):

 • Konsulatsembedsmænd og konsulatsfunktionærer, som ikke har privat indtægtsgivende beskæftigelse, er ikke omfattet af skattepligten efter KSL § 1, men de er begrænset skattepligtige efter reglerne i KSL § 2.
 • Tjenestepersonale (dvs. personale, beskæftiget som hushjælp, aflønnet af udsenderstaten) er fritaget for beskatning af den løn, som de modtager for deres tjeneste ved konsulatet.
 • Familiemedlemmer til konsulatsembedsmænd og -funktionærer og tilhørende disses husstand er fritaget for beskatning i samme omfang som de ved konsulatet beskæftigede. For familiemedlemmer til tjenestepersonale gælder ingen skattemæssige særregler.
 • For privat tjenestepersonale gælder ingen skattemæssige særregler.

konsulater, ledet af "honorære konsuler" (consules electi):

 • Konsulatsembedsmænd er fritaget for beskatning af vederlag, som de modtager fra udsenderstaten for varetagelsen af konsulære opgaver.
 • For konsulatsfunktionærer, tjenestepersonale og familiemedlemmer til den ved konsulatet beskæftigede gælder ingen skattemæssige særregler.
 • For privat tjenestepersonale gælder ingen skattemæssige særregler.

Såvel diplomatkonventionen som konsularkonventionen indeholder bestemmelse om, at "fast bopæl i modtagerstaten" udelukker skattefrihed. Dette udtryk - "fast bopæl i modtagerstaten" - betyder i begge konventioner: fast bopæl på tidspunktet for den pågældendes ansættelse ved repræsentationen, således at en efterfølgende etablering af fast bopæl her ikke udelukker skattefrihed.

Konventionens bestemmelse om skattefrihed skal endvidere forstås således, at gebyrer og afgifter, som oppebæres af en konsulær repræsentation, er skattefri uanset konsulens status.

Sådanne indtægter vil derfor uden beskatning kunne overføres til udsenderstaten eller anvendes til den konsulære repræsentations indretning og drift.

I det omfang sådanne indtægter anvendes eller hæves personligt af en honorær konsul, der er statsborger eller fast bosiddende i modtagerlandet, har konsulen derimod ikke krav på skattefrihed.