LL § 8 J gældende til og med 2009/2010 er nu ophævet

LL § 8 J som affattet i lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009 er ophævet med virkning fra og med indkomståret 2010. Udgifter omfattet af LL § 8 J, som ville være fradragsberettigede ved etablering eller udvidelse af erhvervsvirksomheden i indkomståret 2009, dog fradrages i indkomståret 2010, hvis etableringen eller udvidelsen af erhvervsvirksomheden først i 2010. Dette fremgår af af Lov nr. 525 af 12. juni 2009 om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love §§ 12, nr. 3, og 22, stk. 2 og 19.

.

Ny tekst startEfterfølgende har Vestre Landsret afsagt dom i SKM2010.458.VLR (Dissens). Et hollandsk moderselskab havde købt et selskab og afholdt i den forbindelse i 1999 udgifter til advokat og revisor. Et nyetableret datterselskab indtrådte i handlen efter en "eller ordre" klausul, og moderselskabet viderefakturerede i indkomståret 2000 udgifterne til det købende datterselskab. Dette selskab ønskede herefter fradrag for udgifterne i henhold til LL § 8 J i indkomståret 2000. Et flertal i landsretten udtalte, at beløbet havde karakter af udgifter til advokat og revisor afholdt i forbindelse med det købende datterselskabs erhvervsvirksomhed, jf. LL § 8 J, stk. 1. Det udelukkede ikke fradragsret for datterselskabet efter denne bestemmelse, at bistanden blev rekvireret af moderselskabet, før det blev besluttet, at aktierne skulle købes af datterselskabet. Denne beslutning blev truffet i december 1999 og indebar samtidig, at det stod klart, at datterselskabet var rette omkostningsbærer af udgifterne til undersøgelser forud for aktiekøbet. Moderselskabet havde modtaget fakturaerne i 1999, og beløbet kunne således opgøres på dette tidspunkt. Udgifterne hørte derfor til i indkomståret 1999 og kunne ikke fradrages i indkomståret 2000. (Dissens). (Dommen er af selskabet indbragt for Højesteret).Ny tekst slut 

Ny tekst startSe desuden SKM2010.660.LSR og SKM2010.812.LSR.Ny tekst slut

(LL § 8 J i den fra 1. januar 2010 gældende affatning omtales ovenfor under E.A.2.1.2 under Formueforvaltning).

Højesteret har ved dom af 23. juni 2004, SKM2004.297.HR, ændret retsstillingen, for så vidt angår holdingselskabers fradragsret i henhold LL § 8 J. Højesteret fastslog i dommen, at aktie- og anpartsselskaber ifølge aktieselskabslovens og anpartsselskabslovens §§ 1, stk. 1, skal være erhvervsdrivende, og at det i selskabsretten er anerkendt, at kravet herom er opfyldt også for så vidt angår selskaber, hvis virksomhed alene består i at besidde aktier eller anparter i et eller flere datterselskaber. Udgangspunktet må på denne baggrund være, at sådanne moderselskaber også anses for erhvervsdrivende ved anvendelse af de skatteretlige regler.