I AL § 11, stk. 2, fastsættes nærmere, hvordan afskrivningsgrundlaget løbende opgøres, og hvordan virksomheden skal beregne afskrivningerne. Afskrivning kan beregnes med indtil 25 pct. af anskaffelsessummen, respektive det beløb, der henstår uafskrevet ved indkomstårets begyndelse. Af den beregnede afskrivning kan virksomheden fradrage et beløb, der forholdsmæssigt svarer til den erhvervsmæssige benyttelse i året.

Ved lov nr. 540 af 6. juni 2007 har AL § 11, stk. 2, 1. og 2. pkt. fået en ændret affattelse. Ændringen har virkning for 2008 og senere indkomstår, jf. § 14, stk. 5, i lov nr. 540/2007.

Herefter kan afskrivning for driftsmidler omfattet af § 5, stk. 1, i anskaffelsesåret beregnes med indtil 25 pct. af anskaffelsessummen.

For driftsmidler og skibe omfattet af § 5 C, stk. 1, kan afskrivning i anskaffelsesåret beregnes med indtil 15 pct. af anskaffelsessummen. I indkomstårene 2008 og 2009 var afskrivningssatsen dog 23 pct., i indkomstårene 2010 og 2011 er afskrivningssatsen 21 pct., i indkomstårene 2012 og 2013 er afskrivningssatsen 19 pct. og i indkomstårene 2014 og 2015 er afskrivningssatsen 17 pct.

For infrastrukturanlæg omfattet af § 5 C, stk. 2, kan afskrivning i anskaffelsesåret beregnes med indtil 7 pct. af anskaffelsessummen.

For hvert af årene efter anskaffelsesåret kan afskrivning i alle tilfælde beregnes af det beløb, der henstår uafskrevet ved indkomstårets begyndelse.

Se i øvrigt om AL § 5 C afsnit E.C.2.4.12.

Multimedier
Ved lov nr. 519 af 12. juni 2009 blev der med virkning fra og med indkomståret 2010 indført særlige regler i LL § 16 for beskatning af multimedier, som en arbejdsgiver stiller til rådighed for en ansat. Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter, og adgangen til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Om den nærmere afgrænsning af begrebet "multimedie" henvises til  . Anskaffelsessummen for multimedier, som en selvstændigt erhvervsdrivende stiller til rådighed for en ansat, jf. LL, 16, stk. 12, afskrives efter reglerne for udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler, se afsnit E.C.2.4.

Reglerne om beskatning af multimedier, som en ansat har fået stillet til rådighed af sin arbejdsgiver, finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår multimedier, som indgår i en erhvervsmæssige virksomhed, og som den selvstændigt erhvervsdrivende har privat rådighed over. Dette følger af LL § 16, stk. 13, 1. pkt., jf. LL § 16, stk. 1, 1. pkt., og stk. 12. Når den selvstændigt erhvervsdrivende har privat rådighed over multimedier, kan udgifter vedrørende de pågældende multimedier ifølge LL § 16, stk. 13, sidste pkt., fradrages efter reglen om fradrag for driftsomkostninger i SL § 6, stk. 1, litra a. Det er SKATs opfattelse, at henvisningen til SL § 6, stk. 1, litra a, skal forstås således, at fradrag for selve anskaffelsessummen for et multimedie, som en selvstændig erhvervsdrivende har til rådighed for privat benyttelse, skal foretages efter afskrivningslovens regler om delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler, idet hjemlen til at foretage afskrivning på driftsmidler er flyttet fra SL § 6, stk. 1, litra a, over i afskrivningsloven. Multimedierne skal således afskrives særskilt efter AL § 11. Ved afskrivningen skal det lægges til grund, at aktivet anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt, hvorfor der er fradrag for hele afskrivningsbeløbet. Begrundelsen for, at der er fradrag for hele afskrivningsbeløbet, er, at værdien af den private benyttelse indtægtsføres efter LL § 16, stk. 12. Hvis anskaffelsessummen ikke overstiger beløbsgrænsen i AL § 11, stk. 3, (for indkomståret er beløbsgrænsen 12.300 kr.), kan anskaffelsessummen fradrages fuldt ud i anskaffelsesåret (første år, hvor aktivet er stillet til privat rådighed).