Reglerne om etableringskonti findes i lovbekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006 om indskud på etableringskonto (ETBL) med senere ændringer ved bl.a. lov nr. 1580 af 20. december 2006 og lov nr. 1587 af 20. december 2006. Ved sidstnævnte lovændring er lovens titel ændret til lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto.

Ved lov nr. 174 af 4. marts 2011 er lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto ændret på følgende punkter med virkning fra og med indkomståret 2010:

 • Maksimumgrænsen for, hvad der kan indskydes på etableringskonto og iværksætterkonto, forhøjes fra 40 pct. til 60 pct. af nettolønindtægten i indkomståret. Der har dog hidtil altid kunnet indskydes 100.000 kr. Dette beløb forhøjes til 250.000 kr. (E.D.2.2). 
 • Etableringsgrænsen, dvs. kravet til, hvad der skal hæves fra etableringskonti og iværksætterkonti ved etableringen af virksomhed, nedsættes fra 113.900 kr. til 80.000 kr. (E.D.2.5.1.1 og E.D.2.5.1.2). 
 • Etablerings- og iværksætterkontomidler skal kunne anvendes til at afholde alle driftsomkostninger, der er fradragsberettigede efter SL § 6, stk. 1, litra a. Det betyder, at midlerne også kan anvendes til at afholde udgifter til f.eks. leasing af driftsmidler (E.D.2.6). 
 • Restafskrivningerne ved anvendelse af etableringskontomidler forhøjes fra 42 pct. til 50 pct. af aktivet (E.D.2.6). 
 • Afgiften ved efterbeskatning af ikke hævede iværksætterkontomidler nedsættes fra 60 pct. til 52,50 pct. (E.D.2.8). 

Ved lov nr. 174 af 4. marts 2011 er lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto også ændret på følgende punkter med virkning fra og med den 15. marts 2011:

 • Der gives adgang til at placere etablerings- og iværksætterkontoindskud i alle slags obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, bortset fra strukturerede obligationer, præmieobligationer og konvertible obligationer (E.D.2.3). 
 • Kontohaveren kan få henstand med skatten af ikke hævede etablerings- og iværksætterkontomidler ved flytning til udlandet med ophør af fuld skattepligt her til landet (E.D.2.8). 
 • Kontohaveren må ikke efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst være skattemæssigt hjemmehørende i et andet land (E.D.2.1). 

Reglerne om indskud på iværksætterkonto er et supplement til etableringskontoordningen, der tilsigter at forbedre denne for kontohaverne på den måde, at indskud på iværksætterkonto kan fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst og dermed få en større fradragsværdi. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2009. Etableringskontoordningen fortsatte sideløbende med den nye iværksætterkontoordning.

Den fulde skattemæssige fradragsværdi i iværksætterkontoordningen modsvares af, at det i modsætning til etableringskontoordningen ikke vil være muligt at afskrive yderligere på de anskaffede aktiver. Hvis iværksætterkontomidler benyttes til dækning af driftsudgifter, vil der heller ikke i denne situation kunne opnås yderligere fradrag. Benyttes iværksætterkontomidlerne til erhvervelse af aktier, skal der ske fuld genbeskatning ved anvendelse af indskuddene hertil. Den fulde skattemæssige fradragsværdi modsvares desuden af, at indskudsbeløb, der hæves uden at gå til dækning af udgifter mv. i forbindelse med etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed, afgiftsbelægges med 60 pct. Ved lov nr. 174 af 4. marts 2011 er afgiften sat ned til 52,50 pct. med virkning for beløb, der er indskudt på en iværksætterkonto for indkomståret 2010 eller senere indkomstår. Iværksætterkontoordningen blev etableret som en overbygning på etableringskontoordningen. Bortset fra de ovennævnte principper for fradrag og beskatning blev de gældende principper for etableringskontoindskud udstrakt til iværksætterkontoindskud. Eksempelvis er reglerne for, hvornår etablering kan anses for at være sket, fælles for iværksætter- og etableringskontomidler, ligesom reglerne for, hvad midlerne kan anvendes til, er fælles.

Til etableringskontoloven knytter sig bekendtgørelse nr. 430 af 27. maj 2009 om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto.

Ved lov nr. 151 af 15. marts 2004 blev etableringskontoordningen udvidet. For det første kunne etableringskontoindskud herefter anvendes til etablering af virksomhed i selskabsform. For det andet blev etableringsgrænsen nedsat, og endeligt blev området for de udgifter, som etableringskontoindskud kan anvendes til dækning af, udvidet. Ændringen havde virkning fra den 1. juli 2004.

Ved lov nr. 1580 af 20. december 2006 ændredes grænsen for, hvornår en virksomhed i overvejende grad anses for at bestå i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende efter ETBL § 7, stk. 2, nr. 2. Ændringen er beskrevet under afsnit E.D.2.5.1.2. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2007.

Ved lov nr. 1587 af 20. december 2006 ændredes aldersgrænsen for hvem, der er berettiget til at foretage indskud på en etableringskonto i ETBL § 2. Ændringen er beskevet under afsnit E.D.2.1. Ligeledes ændredes aldersgrænsen for hvornår etablering skal være sket i henhold til ETBL § 8, stk. 1. Ændringen er beskrevet under afsnit E.D.2.5.6. Samtidigt ændredes aldersgrænsen for, hvornår der skal ske genbeskatning, jf. ETBL § 10, stk. 1. Ændringen er beskrevet under afsnit E.D.2.5.5. Ændringerne følger af en gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen mv., og ændringerne trådte i kraft den 1. juli 2009, jf. lovens § 19.

Ved lov nr. 90 af 20. februar 2008 blev satserne for afskrivning og fradrag forøget med henblik på at forbedre forholdene for iværksættere. Loven  trådte i kraft den 30. januar 2008 og har virkning fra og med indkomståret 2007, jf. lovens § 2. Ændringerne er indskrevet i afsnit E.D.2.5.1.2 og i afsnit E.D.2.6.

Ny tekst startVed lov nr. 1380 af 28. december 2011 blev etableringskontolovens § 7, stk. 2, nr. 2, om "pengetankreglen" ændret for erhvervelse af aktier eller anparter ved hævning af etablerings- eller iværksætterkontomidler. Til og med den 31. december 2011 blev et selskabs virksomhed anset for omfattet af reglen, såfremt mindst 75 pct. af selskabets indtægter i et indkomstår stammer fra udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, eller hvis handelsværdien af nævnte aktiver udgjorde mindst 75 pct. af selskabets samlede aktiver opgjort ultimo indkomståret. Fra og med den 1. januar 2012 er de 75 pct. nedsat til 50 pct. Se også afsnit E.D.2.5.1.2.Ny tekst slut

Berettiget til at foretage indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto er fuldt skattepligtige personer, som ikke efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land, og som i indkomståret har oppebåret lønindtægt eller som indtil 5 år efter etableringen af selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. ETBL § 5, oppebærer lønindtægter eller overskud fra den selvstændige erhvervsvirksomhed, og som ved udgangen af indkomståret ikke er fyldt 67 år, ETBL § 2.

Folketinget vedtog den 20. december 2006 en ændring af ETBL § 2, således at betingelsen om, at man "ved udgangen af indkomståret ikke er fyldt 67 år", blev ændret til "til og med indkomståret efter det indkomstår, hvor den pågældende når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension". Ændringen trådte i kraft den 1. juli 2009, jf. lov nr. 1587 af 20. december 2006.

Indskuddet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. I TfS 2000, 504 ØLD rejste en skatteyder den 23. september 1996 til Australien, og hans skattepligt til Danmark ophørte samme dato. Han indsendte selvangivelse for 1996, omfattende perioden fra den 1. januar til den 23. september 1996, og fratrak indskud på etableringskonto med 50.000 kr. Indskuddet blev foretaget den 7. maj 1997. Landsretten bemærkede, at han ikke var fuldt skattepligtig til Danmark, da indskud på etableringskontoen blev foretaget, hvilket er en af betingelserne for fradrag. Han var derfor ikke berettiget til fradrag for indskud.

Der kan foretages indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto, selv om den skattepligtige - foruden lønindtægten - har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Efter at etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed eller erhvervelse af virksomhed i selskabsform ved anskaffelse af aktier eller anparter i et selskab har fundet sted, kan fradrag for indskud kun opnås for det indkomstår, hvor etablering eller erhvervelse finder sted, jf. ETBL § 5, og de nærmest efterfølgende 4 indkomstår. Denne regel gælder også ved anvendelse af reglerne i ETBL § 4, stk. 2, om fradrag uden indskud, jf. ETBL § 4, stk. 2, 3. pkt., hvorefter beløb, der er fradraget uden indskud, behandles efter reglerne om indskud. Fradrag kan ikke opnås for efterfølgende indkomstår, hvori indskudte beløb endnu ikke er hævet fuldt ud, jf. ETBL § 1, stk. 3. Om ægtefællers etablering, se E.D.2.7.

En skatteyder, der havde lønindtægt i Norge og kun renteindtægt i Danmark, kunne fradrage indskud på etableringskonto fuldt ud i den danske renteindtægt, TfS 1984.370.

Der kan ikke foretages indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto efter skatteyderens død, jf. DBSL § 22, stk. 1, nr. 2.

Indskud, der vedrører indkomstår før etablering af erhvervsvirksomhed eller anskaffelse af aktier og anparter i et selskab, skal mindst udgøre 5.000 kr. og kan højst udgøre 60 pct. af indskyderens nettolønindtægt i indkomståret, dog kan der altid indskydes 250.000 kr. af nettolønindtægten. Indskud, der vedrører det indkomstår, hvor etablering finder sted, eller et af de nærmest efterfølgende 4 indkomstår, skal mindst udgøre 5.000 kr., og kan højst udgøre 60 pct. af indskyderens nettolønindtægt eller af overskuddet fra den selvstændige erhvervsvirksomhed, dog kan der altid indskydes 250.000 kr. af nettolønindtægten eller overskuddet fra den selvstændige erhvervsvirksomhed. Ved opgørelsen af, om de nævnte grænser er overholdt, lægges indskud på etableringskonto og iværksætterkonto sammen, ETBL § 3, stk. 1.

Til lønindtægten henregnes kontant løn med tillæg af den skattemæssige værdi af frit ophold og andre goder, som lønmodtageren har oppebåret i kraft af arbejdsforholdet, samt beløb, der af arbejdsgiveren er udbetalt som godtgørelse for udgifter, der påføres lønmodtageren som følge af arbejdet, herunder udgifter til rejse, ophold og fortæring under rejser bortset fra beløb, der omfattes af bestemmelsen i LL § 9, stk. 5, 2. pkt.

Til nettolønindtægten henregnes endvidere vederlag omfattet af den nu ophævede bestemmelse i LL § 28 A, omregnet efter den nu ophævede bestemmelse i LL § 28 B, stk. 3. Se vedrørende bestemmelserne i LL §§ 28 A-C afsnit C.A.5.17.8. Værnepligtsløn og døgnplejevederlag (kun plejelønnen, ikke omkostningsgodtgørelsen) kan tillige danne grundlag for indskud.

Til "lønindtægten" medregnes ikke arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge, bortset fra sygedagpenge i »arbejdsgiverperioden«, LSRM 1981.153.

Honorar og diæter, som modtages ved siden af lønindtægt, kan ikke betragtes som lønindtægt i etableringskontolovens forstand.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter et færdselsuheld kan ikke medtages i beregningsgrundlaget for indskud på etableringskonto.

Bidrag til pensionsordninger, som består i ansættelsesforholdet, og som omfattes af bortseelsesretten efter PBL § 19, medregnes ikke til nettolønindtægten.

Bidrag til privattegnede pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kap. 1 samt bidrag til pensioner mv., herunder bl.a. bidrag til A-kasse og til efterlønsordningen, (PBL §§ 49 og 49A) omfattet af lovens afsnit II skal ikke fratrækkes ved opgørelsen af nettolønindtægten.

TfS 1996, 872 LSR. Bidrag efter lov om arbejdsmarkedsfonde fragår ikke ved opgørelsen af henlæggelsesgrundlaget. En skatteyder fik medhold af Landsskatteretten i, at den lønindtægt, der i henhold til ETBL § 3, stk. 1, danner grundlag for beregningen af indskud, skal opgøres før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag.

Ved beregning af nettolønindtægten fratrækkes beløb, der er fradragsberettigede efter reglerne i LL §§ 9-9 D. Derimod skal udgifter til faglige kontingenter ikke fradrages.

Ved overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed forstås overskud opgjort efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter VSL § 22 b, med tillæg af renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og med fradrag af rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, der indgår i opgørelsen af dette overskud.

Hvis selvangivelsen ikke godtages, men der sker en forhøjelse af den selvangivne nettolønindtægt, kan indskuddet ikke forhøjes tilsvarende. Derimod medfører en nedsættelse af den selvangivne indkomst reduktion af indskuddet i det omfang, den påvirker størrelsen af nettolønindtægten.

Hele det beløb, der ønskes fradrag for, skal indskydes på kontoen. Se dog E.D.2.4 om eventuelt fradrag uden indskud. 

Indskud på etableringskonto og iværksætterkonto skal ske kontant på en særlig indlånskonto i et pengeinstitut, der har tilladelse til at drive virksomhed her i landet, eller i et udenlandsk kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Den Europæiske Union har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem en filial. Kontoen skal betegnes etableringskonto eller iværksætterkonto og skal bære påtegning om den skattepligtiges navn, adresse og personnummer.

Etablerings- og iværksætterkontoindskud kan placeres i et særskilt depot af obligationer, som er omfattet af KGL bortset fra KGL § 29, og som er optaget til handel på et reguleret marked, jf. lov nr. 174 af 4. marts 2011, se nedenfor.  

Etableringskontomidler kan endvidere placeres på en gevinstopsparingskonto forudsat, at der kun henstår etableringskontomidler på kontoen, jf. TfS 1992, 312 DEP.   

Skatteyderen kan vælge at indskyde fremmed valuta på kontoen. Kontantkonto og depotkonto skal være oprettet i samme pengeinstitut, men konti fra forskellige indskudsår behøver ikke være oprettet i samme pengeinstitut. Der kan foretages indskud for flere indskudsår på samme konto, hvis det klart fremgår, hvilke indskudsår de enkelte indskud vedrører.   

Hvis en skatteyder har foretaget indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto i to forskellige pengeinstitutter for samme indskudsår, kan der gives skattemæssigt fradrag for de pågældende indskud på betingelse af, at det sidst foretagne indskud flyttes til det pengeinstitut, hvor det første indskud er foretaget.   

I øvrigt kan en etableringskonto eller iværksætterkonto frit overføres fra et pengeinstitut til et andet.

Indskud i værdipapirer Indskud kunne til og med den 26. januar 2010 også ske på et særskilt depot af børsnoterede obligationer, hvis pålydende rente er højere end eller lig med mindsterenten, jf. KGL § 38. Indskud kunne ikke anbringes i obligationer, der kan konverteres til aktier mv.

Fra og med den 15. marts 2011 er der igen blevet adgang til at anbringe etablerings- og iværksætterkontoindskud i obligationer, jf. lov nr. 174 af 4. marts 2011. Reglerne herom findes i ETBL § 4, stk. 1, og § 14.

Indskud kan placeres i et særskilt depot af obligationer, som er omfattet af KGL, og som er optaget til handel på et reguleret marked. Kontoindskud kan dog ikke anbringes i strukturerede obligationer, jf. KGL § 29. Præmieobligationer og konvertible obligationer er ikke omfattet af KGL. Kontoindskud kan således heller ikke anbringes i denne type obligationer.

Kontantkonto og obligationsdepot skal være oprettet i samme pengeinstitut, idet foretagne indskud og indestående kan overføres mellem kontantkonto og depot.

Kursgevinster og kurstab indgår i opsparingen på etablerings- eller iværksætterkontoen. Kursgevinster og kurstab medregnes til etableringskontoens og iværksætterkontoens indestående og påvirker ikke størrelsen af de foretagne indskud.

Nettokursgevinst eller nettokurstab medregnes ved opgørelsen af kontohaverens skattepligtige indkomst efter KGL § 14, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 2. Dette betyder, at nettokursgevinst og nettokurstab henholdsvis tillægges og fradrages ved opgørelsen af kontohaverens kapitalindkomst. Grænsen for medregning af nettokursgevinst og nettokurstab på 2.000 kr. efter KGL § 14, stk. 1, 2. pkt., gælder ikke ved beskatningen efter etablerings- og iværksætterkontoloven.

Beskatningen hos kontohaveren sker ikke løbende, men ved opfyldelsen af en af betingelserne nedenfor.

Nettokursgevinst eller nettokurstab medregnes ved opgørelsen af kontohaverens skattepligtige indkomst for det førstkommende af følgende indkomstår:

1) Det indkomstår, hvori det sidste indskud hæves.

2) Det indkomstår, hvori det sidste indestående hæves.

3) Det indkomstår, hvori fristen for etablering efter ETBL § 8 er udløbet, dvs. senest ved udløbet af det indkomstår, hvori kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension.

4) Det indkomstår, hvori kontohaveren går konkurs.

5) Det indkomstår, hvori kontohaveren dør.

6) Det niende indkomstår efter udløbet af det indkomstår, hvori etablering har fundet sted.

Nye og gamle indskud kan overføres fra den særlige kontantkonto til obligationskontoen i samme pengeinstitut. Dette gælder således også for de personer, der har placeret indskud på en etableringskonto eller iværksætterkonto i perioden fra den 27. januar 2010, hvor den tidligere ordning blev ophævet, og frem til d. 15. marts 2011, hvor den nye ordning trådte i kraft.

Obligationsrenter beskattes i overensstemmelse med den skattemæssige behandling af renter i forbindelse med en etablerings- eller iværksætterkonto, jf. den gældende § 14 i ETBL. Det vil sige, at obligationsrenter behandles ligesom bankbogsrenter, der medregnes ved opgørelsen af kontohaverens skattepligtige indkomst i det omfang, det følger af skattelovgivningens almindelige regler. Renter påvirker ikke størrelsen af de foretagne indskud. Renter, der ikke indskydes på ny efter de almindelige regler herom, medregnes heller ikke til etablerings- eller iværksætterkontoens indestående.

Indskudsåret ETBL § 1, stk. 2Fradrag for et givet indkomstår gives for indskud, der er foretaget i tiden fra den 16. maj i indkomståret til og med den nærmest efterfølgende 15. maj (indskudsåret).   

Når den skattepligtige er tilflyttet fra udlandet, kan indskud kun fradrages, hvis indskuddet er foretaget inden for skattepligtsperioden.  

En bevilget forlængelse af fristen for indgivelse af selvangivelse medfører ikke forlængelse af fristen for indskud. Der kan ikke dispenseres fra indskudsfristen.

Renter, kursgevinster, kurstab ETBL § 14Renter, i forbindelse med etableringskontoen eller iværksætterkontoen beskattes i det omfang, det følger af skattelovgivningens almindelige regler. Renter, der tilskrives en etableringskonto eller iværksætterkonto, skal medregnes ved opgørelsen af kontohaverens skattepligtige indkomst. Renterne kan hæves efter de af vedkommende pengeinstitut fastsatte regler, og renterne er indkomstskattepligtige, hvad enten de hæves eller ikke. Renter, der ikke indskydes på ny efter de almindelige regler herfor, medregnes ikke til etableringskontoens eller iværksætterkontoens indestående og giver ikke fradrag i indkomsten. 

Se ovenfor om kursgevinster og kurstab på obligationer.

Efter og ved etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed eller erhvervelse af virksomhed i selskabsform ved anskaffelse af aktier eller anparter i et selskab kan indskud på en konto dog helt eller delvis undlades, når den skattepligtige inden udløbet af indskudsåret opfylder betingelserne i ETBL § 5 for at hæve indskud af samme størrelse, ETBL § 4, stk. 2.

Indskud kan således undlades for indkomståret 2011, når der sker etablering i perioden 16. maj 2011 til 15. maj 2012, og betingelserne for at hæve indskud af samme størrelse til forlods afskrivning er opfyldt. 

I denne situation kan den skattepligtige undlade at indskyde pengene på en konto, hvis der inden den nævnte frist er anskaffet afskrivningsberettigede aktiver. Det er en betingelse, at det fradrag, der ønskes foretaget, er lig med eller mindre end anskaffelsesprisen på de aktiver, der anskaffes. Endvidere skal bestemmelsen i ETBL § 7, stk. 5, iagttages, hvorefter indskud vedrørende et givet indkomstår først kan benyttes, når tidligere indskud er benyttet fuldt ud. Er der foretaget indskud for tidligere år, kan § 4, stk. 2, således kun anvendes, hvis den skattepligtige anskaffer aktiver, der både berettiger til forlods afskrivning af de tidligere foretagne indskud og af det nye beløb, der ønskes fradrag for uden indskud.

Efter ETBL er det ikke en betingelse, at de etableringskontomidler, der anvendes til forlods afskrivning på aktiver erhvervet i tidligere indkomstår, skal have været indskudt på en konto, dersom de nævnte krav i ETBL § 4, stk. 2, er opfyldt. Bestemmelsen kan ligeledes anvendes, selv om der er foretaget forlods afskrivninger på det pågældende aktiv, jf. bindende forhåndsbesked i SKM2005.17.LR.

I TfS 1993, 410 LSR havde en skatteyder foretaget fradrag uden indskud på etableringskonto, fordi han inden indskudsårets udløb den 15. maj havde etableret selvstændig erhvervsvirksomhed. Skattemyndighederne nægtede fradrag, da skatteyderen ikke ved rettidig indgivelse af selvangivelse eller på anden måde havde meddelt, at etablering var sket. Landsskatteretten fandt, at der ikke var hjemmel hertil, og fradraget godkendtes.

Hvis en skattepligtig, der har anvendt den her omtalte regel, ikke har anskaffet forlods afskrivningsberettigede aktiver inden den nævnte frist, kan fradraget ikke godkendes. Der er endvidere tale om afgivelse af urigtig selvangivelse, hvilket er strafbart efter SKL.

Selv om der efter denne bestemmelse ikke foretages indskud på en konto, behandles det beløb, der fradrages i indkomsten, på samme måde som indskud. Det betyder f.eks, at efterbeskatningsbestemmelserne mv. i ETBL § 11 A anvendes, hvis forudsætningerne for forlods afskrivningen bortfalder i tiden efter indskudsårets udløb.

IndledningEtablering af virksomhed med indestående fra etableringskonto eller iværksætterkonto kan ske dels ved etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. ETBL § 5, stk. 2, og dels ved etablering af virksomhed i selskabsform, hviket vil sige ved anskaffelse af aktier eller anparter, jf. ETBL § 5, stk. 4.

Det var hidtil en betingelse for at hæve indskud, at der var sket etablering af virksomhed her i landet. Ved lov nr. 151 af 15. marts 2004 blev kravet om, at etablering af virksomhed kun kunne ske her i landet, ophævet. Ophævelsen medfører, at indskud kan anvendes til etablering af virksomhed i udlandet, hvad enten det er indenfor eller udenfor EU. Med denne lovændring sikres det, at etablerings - og iværksætterkontoordningen er i overensstemmelse med EU-rettens bestemmelser om fri etableringsret

Det kræves, at der efter etableringen er tale om en egentlig erhvervsmæssig virksomhed. I sagen SKM2004.260.VLR opfyldte en journalist ikke kravet om etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed efter ETBL § 5, stk. 1. Det blev oplyst, at han i indkomstårene 1984 - 1990 havde fratrukket indskud på etableringskonto. I en artikel med overskriften "Kone købes" havde han oplyst, at han havde ca. 200.000 kr. indestående på en etableringskonto, som han ikke selv kunne bruge. På grundlag af artiklen fik han en henvendelse fra H, der angav at have en konsulentvirksomhed. Der blev indgået en aftale om i fællesskab at producere en kultur- og informationsfilm. Samtlige rettigheder til projektet tilhørte Hs virksomhed, der overdrog 20 pct. af produktions-/manuskriptrettighederne til journalisten for 200.000 kr., der blev indbetalt mod frigivelse af etableringskonto. Landsretten fandt, at der ikke var etableret selvstændig erhvervsvirksomhed jf. ETBL § 5, stk. 1, idet der ikke forelå nærmere oplysninger om aktiviteter med henblik på at realisere idéen om at producere filmen. Projektet blev ikke gennemført, og samarbejdsoverenskomsten med H resulterede ikke i en registreret omsætning. Herefter konstaterede landsretten, at det ikke er nødvendigt at tage stilling til, om journalisten havde opfyldt kravet til personlig arbejdsindsats jf. ETBL § 5, stk. 2.

Indskud kan hæves ved og efter etablering af en virksomhed, der skal drives eller bliver drevet af kontohaveren eller af dennes ægtefælle eller af begge ægtefæller i forening, jf. E.D.2.7.

Ordningen er fra den 1. juli 2004 udvidet til også at omfatte etablering af virksomhed i selskabsform, jf. ETBL § 5, stk. 4. Denne mulighed omtales nedenfor. Først omtales bestemmelsen i ETBL § 5, stk. 2, om etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed i personligt regi. Herefter behandles etablering af virksomhed i selskabsform i afsnit E.D.2.5.1.2.

I ETBL § 5, stk. 2, er der opstillet to betingelser for etablering af selvstændig virksomhed. Den første betingelse er af økonomisk karakter, mens den anden er et krav om en personlig arbejdsindsats. Om kravet om personlig arbejdsindsats, se afsnit E.D.2.5.3.

Økonomisk betingelse. EtableringsgrænseEtablering af selvstændig virksomhed anses at have fundet sted, når den samlede anskaffelsessum for de til brug for virksomheden anskaffede formuegoder overstiger et grundbeløb, som reguleres efter PSL § 20.

Som et led i 2009-skattereformen blev reguleringen efter PSL § 20 suspenderet i 2010. Suspensionen af reguleringen er som en del af Genopretningspakken fra juni 2010 forlænget til også at omfatte 2011, 2012 og 2013.

Ved lov nr. 174 af 4. marts 2011 blev der fastsat et nyt grundbeløb for etableringsgrænsen i 2010-niveau. Beløbet blev fastsat til 80.000 kr. Etableringsgrænsen for henholdsvis 2010 og 2011 er således 80.000 kr., jf. suspensionen af reguleringen efter PSL § 20. For 2008 var beløbet 110.100 kr. og for 2009 113.900 kr.

Den selvstændige virksomhed kan enten være en virksomhed, som kontohaveren selv starter, eller en bestående virksomhed, som kontohaveren overtager. Etablering foreligger også, hvis en mindre bivirksomhed, som skatteyderen hidtil har drevet, nu udvides, således at anskaffelsessummen for virksomhedens aktiver kommer op over etableringsgrænsen for det pågældende år. Om anskaffelse af kommanditanparter, se E.D.2.5.4

Køb af en landbrugsejendom, hvorfra skatteyderen hidtil havde drevet virksomhed med animalsk produktion i lejede stalde, er anset for etablering af ny virksomhed, jf. TfS 1987, 431.

Ved opgørelsen af anskaffelsessummen skal der ikke ske fradrag af gæld, f.eks. prioritetsgæld, der hviler på det pågældende formuegode.

Formuegoder, der er anskaffet i de 3 år, der ligger forud for etableringsåret, indgår i virksomhedens anskaffelsessum. Disse aktiver medregnes med deres fulde anskaffelsessum, selv om der er afskrevet på aktiverne i årene før etableringsåret.

De formuegoder, der kan medregnes ved beregningen af etableringsbeløbet, er først og fremmest de aktiver, hvorpå der kan foretages forlods afskrivning med etableringskontomidler, jf. E.D.2.6. Herudover kan medregnes småaktiver og driftsmidler, hvis levealder ikke overstiger 3 år, uanset om de vælges fradraget eller afskrevet. Ligeledes kan medregnes edb-software samt driftsmidler til forsøgs- og forskningsvirksomhed bortset fra driftsmidler, der anvendes til efterforskning af råstoffer. Blandede driftsmidler kan medregnes med den del af anskaffelsessummen, der svarer til den forventede erhvervsmæssige benyttelse.

En ejendom, der skal anvendes til skatteyderens erhvervsvirksomhed kan medregnes, uanset om bygningen er afskrivningsberettiget. Benyttes ejendommen delvis til private formål, kan kun en forholdsmæssig del af anskaffelsessummen medregnes. 

For bygninger mv., dræningsanlæg, markvandingsanlæg, driftsmidler og skibe samt immaterielle aktiver, hvor anskaffelsessummen efter AL § 45 skal omregnes til kontantværdi, indgår kontantværdien ved opgørelsen af den samlede anskaffelsessum, jf. ETBL § 5, stk. 2, 3. pkt. Se afsnit E.D.2.6. Endvidere kan der medregnes værdien af det varelager, der er anskaffet ved etableringen. Kontohaveren er berettiget til i stedet at medregne værdien af varelageret ved etableringsårets udgang opgjort til fakturapris eller dagspris. Værdien ved indkomstårets udløb skal medregnes i etableringsbeløbet, hvis dette herved når op over henholdsvis 110.100 kr. i 2008 og 113.900 kr. i 2009. Etableringsbeløbet for henholdsvis 2010 og 2011 er 80.000 kr., jf. ovenfor. Selv om anskaffelsessummen for udbyttekontrakter ikke kan forlods afskrives, kan sådanne anskaffelsessummer dog fortsat medregnes ved beregningen af etableringsbeløbet. Det samme gælder anskaffelsessummen for de biler, der ikke kan forlods afskrives (biler, der er indregistreret til privat personbefordring eller til udlejning uden fører eller som last- og varemotorkøretøj, der er berigtiget med halv omsætningsafgift).

Et fastsat depositum i en forpagtningskontrakt kan ikke medregnes som anskaffelsessum i henhold til ETBL § 5, stk. 2.

I den bindende forhåndsbesked SKM2005.17.LR er der taget stilling til, om der kan anvendes etableringskontomidler til forlods afskrivning på aktiver, der er erhvervet ved succession. Ved erhvervelse af en landejendom var skatteyderen indtrådt i overdragerens skattemæssige stilling for så vidt angår ejendomsavance og genvundne afskrivninger. Spørgsmålet var, om der kan foretages forlods afskrivninger på aktiver ved successionen svarende til den uafskrevne del af anskaffelsessummen, som skatteyder har succederet i. Ligningsrådet svarede bekræftende hertil. Med hensyn til anskaffelsestidspunkt i relation til etableringskontoloven for de aktiver, skatteyderen erhverver ved succession, er det samme tidspunkt som det tidspunkt, hvor skatteyderen i øvrigt erhverver ejendommen.

Endvidere indgår udgifter, der er afholdt til brug for virksomheden, i den samlede anskaffelsessum for etableringsgrænsen efter ETBL § 5, stk. 2, som for 2008 er på 110.100 kr. og for 2009 113.900 kr. Etableringsgrænsen for henholdsvis 2010 og 2011 er 80.000 kr., jf. ovenfor. Se afsnit E.D.2.6, hvor udgifter afholdt til brug for virksomheden omtales.

Ved lov nr. 151 af 15. marts 2004 blev der indført mulighed for at anvende indskud på etableringskonto til erhvervelse af virksomhed i selskabsform, dvs. til køb af aktier eller anparter, jf. ETBL § 5, stk. 4. Med erhvervelse sidestilles stiftelse af selskab. Formålet er, at etableringskontoordningen ikke skal gøre forskel mellem køb af et selskab og køb af en virksomhed, der ejes personligt.

En skatteyder kunne hæve etableringskontomidler i forbindelse med investering i et investeringsselskab, jf. ABL § 19, stk. 2, der var et aktieselskab, hvis investeringen udgjorde mindst 25 pct. af selskabskapitalen eller mere end 50 pct. af stemmeværdien. Hvis skatteyderen hævede etableringskontomidler i forbindelse med investeringen i investeringsselskabet, skulle 5 pct. af det hævede beløb medregnes til den personlige indkomst for det indkomstår, i hvilket indskuddet anvendes til erhvervelse af aktier, og i de følgende 9 indkomstår, SKM2010.40.SR

Erhvervelse af virksomhed i selskabsform anses at have fundet sted, når anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne inklusive stiftelsesomkostninger overstiger etableringsgrænsen, som udgør 80.000 kr. for henholdsvis 2010 og 2011. Beløbet udgør 110.100 kr. for 2008 og 113.900 kr. for 2009.

Personlig arbejdsindsatsVed etablering af virksomhed i selskabsform kræves, at kontohaveren eller dennes ægtefælle deltager med personlig arbejdsindsats i selskabet i ikke uvæsentligt omfang. Dette krav gælder i det indkomstår, hvor indskud anvendes til stiftelse eller erhvervelse af selskabet og det efterfølgende indkomstår. Erhverves eller stiftes selskabet i en koncernstruktur, stilles der ikke krav om, at arbejdet skal udføres for et bestemt selskab i koncernen. Der stilles blot krav om, at der deltages med personlig arbejdsindsats i et eller flere selskaber i koncernen således, at den samlede arbejdsindsats i de pågældende selskaber opfylder kravet, jf. ETBL § 5, stk. 4, 2. pkt.

Vurderingen af, om den personlige arbejdsindsats i selskabet opfylder lovens krav, foretages på samme måde, som arbejdsindsatsen vurderes i forbindelse med etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. E.D.2.5.3.

Bliver den skattepligtige uarbejdsdygtig som følge af alvorlig sygdom eller varigt nedsat funktionsevne, bortfalder kravet om personlig arbejdsindsats. Reglerne svarer til arbejdsindsatsreglerne, som gælder for de selvstændigt erhvervsdrivende.BetingelserDer er en række betingelser, som skal være opfyldt for, at indskud kan anvendes til stiftelse eller erhvervelse af en virksomhed i selskabsform, jf. ETBL § 7, stk. 2, nr. 1 - 3:

1) Der skal være tale om et kvalificeret aktiekøb, så indehaveren på samme måde som ved etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed kan anses for at have en væsentlig, aktiv interesse i virksomheden. Der stilles således krav om, at kontohaveren, dennes ægtefælle eller begge ægtefæller tilsammen erhverver aktier eller anparter svarende til mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen i selskabet eller svarende til mere end 50 pct. af stemmeværdien. Ved afgørelsen af, om man opfylder kravet til ejerandel eller stemmeandel i selskabet, medregnes alle aktier uanset, hvornår de er anskaffet. Det er derimod alene aktier, der er anskaffet inden for de sidste 3 år, der berettiger til at hæve etableringskontoindskud eller iværksætterkontoindskud. De 3 år er valgt ud fra en antagelse om, at aktier anskaffet inden for de sidste 3 år i mange tilfælde ikke er fuldt ud finansieret.

Eksempel 1
En person ejer 24 pct. af aktiekapitalen i et selskab. Aktieposten er anskaffet for 4 år siden. Der erhverves nu yderligere 5 pct. af aktiekapitalen således, at ejerandelen bliver på 29 pct. Såfremt anskaffelsessummen for denne aktiepost overstiger etableringsgrænsen (anskaffelsessummen er eksempelvis 115.000 kr.) kan der ske hævning af indskuddene svarende til anskaffelsessummen, når de øvrige betingelser i øvrigt er opfyldt. Der kan derimod ikke ske hævning af indskuddene vedrørende de aktier, der er anskaffet for 4 år siden.

Eksempel 2
En person ejer 76 pct. af aktiekapitalen i et selskab. Aktieposten er anskaffet for 4 år siden. Uanset at ejerandelen er mindst 25 pct., kan der ikke ske hævning af indskud, idet anskaffelsessummen for disse aktier ikke tæller med ved opgørelsen af, om etableringsgrænsen er opfyldt. Der erhverves nu yderligere 5 pct. af aktiekapitalen. Såfremt anskaffelsessummen for denne aktiepost overstiger etableringsgrænsen (anskaffelsessummen er eksempelvis 115.000 kr.), kan der ske hævning af indskuddene svarende til anskaffelsessummen.

2) Der skal være tale om et aktivt driftsselskab, hvilket indebærer, at der ikke må være tale om virksomheder med mange finansielle aktiver. Aktierne eller anparterne skal således være i et selskab, hvis virksomhed ikke i overvejende grad består i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende. Ny tekst startAfgrænsningen heraf er ændret ved lov nr. 1380 af 28. december 2011Ny tekst slut. Tidligere ansås et selskab i overvejende grad at bestå i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, såfremt mindst 75 pct. af selskabets indtægter i et indkomstår stammer fra sådan virksomhed, eller hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende udgjorde mindst 75 pct. af handelsværdien af selskabets samlede aktiver opgjort ultimo indkomståret. Ny tekst startVed lovændringen blev begge procentsatser ændret til 50 pct., og ændringen finder anvendelse på hævninger til anskaffelse af aktier og anparter, der finder sted den 1. januar 2012 eller senereNy tekst slut.

3) Erhvervelsen af selskabet skal have krævet fremskaffelse af kapital. Aktierne eller anparterne må således ikke være erhvervet i forbindelse med omdannelsen af en personligt ejet virksomhed efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse, som led i en skattefri aktieombytning efter aktieavancebeskatningsloven, som led i en skattefri fusion efter fusionsskatteloven, som arv, arveforskud eller som gave. Det skyldes, at aktierne mv. i disse tilfælde ikke vil være erhvervet på en måde, der har krævet fremskaffelse af kapital.

Betingelserne skal være overholdt i 2 år, jf. ETBL § 7, stk. 11, 7. pkt. Når den 2-årige periode er udløbet, er der ikke længere krav om, at kontohaveren eller ægtefællen eller begge i forening ejer mindst 25 pct. af aktie- og anpartskapitalen eller har mere end 50 pct. af stemmerne. Endvidere vil der heller ikke længere gælde et krav om, at selskabet ikke i overvejende grad må bestå i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende. Uanset de pågældende betingelser bortfalder allerede ved udløbet af den 2-årige periode, skal genbeskatningen dog ske over 10 år. Formålet med en længere periode for genbeskatning af fradragene end den periode, hvor de anførte betingelser skal være opfyldt, er at tage højde for de likviditetsmæssige problemer, som en genbeskatningsperiode på kun 2 år i nogle tilfælde ville kunne medføre.

Betingelserne skal også overholdes ved efterfølgende hævning af etableringskontoindskud til brug for køb af yderligere aktier fra tredjemand eller ved kapitalforhøjelse mv. i selskabet. For så vidt angår kravet om, at der skal ejes mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen, bemærkes, at der ikke stilles krav om, at der eksempelvis erhverves yderligere mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen fra tredjemand, blot den samlede ejerandel er på mindst 25 pct. (eller mere end 50 pct. af stemmeværdien indehaves).

I det bindende svar SKM2011.363.SR fandt Skatterådet, at midler fra en etableringskonto kunne anvendes til køb af aktier i et landbrug, da betingelserne i ETBL var opfyldt vedr. etablering og arbejdsindsats. For den del af købesummen, der blev givet som gave, kunne midler fra en etableringskonto ikke anvendes. En efterfølgende anpartsombytning med aktier i et andet landbrug ændrede ikke på, at betingelserne i ETBL var opfyldt. I det andet selskab, der var erhvervet samtidig med det første selskab, ville anpartsombytningen medføre, at betingelsen for arbejdsindsats blev opfyldt ved selve anpartsombytningen. Midler fra en etableringskonto kunne derfor anvendes vedr. erhvervelsen af dette selskab. Yderligere fandt Skatterådet, at midler fra en etableringskonto kunne anvendes ved en kontant kapitalforhøjelse.

Genbeskatning ETBL § 7, stk. 11 Har en person opnået fradrag ved at indskyde et beløb på en etableringskonto eller iværksætterkonto, og ønsker den pågældende senere at etablere sin virksomhed i selskabsform - eller at købe sig ind i et eksisterende selskab - skal der ske en skattemæssig udligning af det fradrag, som personen tidligere har foretaget.

Den skattemæssige udligning skal ske i form af genbeskatning af de tidligere foretagne fradrag. Genbeskatningen sker over en 10-årig periode med lige store årlige beløb fra og med det indkomstår, hvor indskud anvendes til at erhverve aktier eller anparter for, jf. ETBL § 7, stk. 11, 2. pkt. Denne regel gælder også ved anvendelse af reglerne i ETBL § 4, stk. 2, om fradrag uden indskud, jf. ETBL § 4, stk. 2, 3. pkt. hvorefter beløb, der er fradraget uden indskud, behandles efter reglerne om indskud. 

Genbeskatningen sker ved en forhøjelse af den personlige indkomst. Alle de skattemæssige virkninger holdes hos den person, der har foretaget indskud på etableringskonto.  Selskabets afskrivningsgrundlag bliver således ikke berørt af, at aktierne eller anparterne er købt for etablerings - eller iværksætterkontomidler.

Tillæg til personlig indkomst som procent af de anvendte etableringskontomidler ved genbeskatning fremgår af skemaet:

År for indskud  Årligt tillæg: Samlet tillæg:
1998 eller før880
1999 - 20015,555
2002 eller senere550Størrelsen af genbeskatning afhænger af, hvornår etableringskontoindskuddene er sket. Dette hænger sammen med, at fradragsværdien af indskud på etableringskonto gradvist er reduceret gennem de seneste år. Tillægget til den personlige indkomst ved etablering i selskabsform er på størrelse med nutidsværdien af forøgelsen af virksomhedens indkomst ved anvendelse af etableringskontoindskuddene efter gældende regler. Desuden er der reguleret for, at tillægget ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtigt eller SP-bidragspligtigt.

Genbeskatningen sker således med 80, 55 eller 50 pct., men fordeles med lige store beløb over 10 år. Derved tages der hensyn til, at kontohaveren i årene umiddelbart efter etablering kan have likviditetsmæssige problemer, og at vedkommende eventuelt ikke kan optage lån på normale vilkår.

Genbeskatningen skal ske hos kontohaveren også i det tilfælde, hvor det er ægtefællen, der helt eller delvist anskaffer aktier eller anparter i det pågældende selskab, jf. ETBL § 5, stk. 7, 2. pkt.  Indskud kan hæves ved og efter anskaffelsen af aktier, som ejes eller skal ejes af kontohaverens ægtefælle helt eller delvist. Genbeskatningen skal i dette tilfælde ske hos kontohaveren, idet det er kontohaveren, der ved den tidligere indkomstopgørelse har foretaget fradrag for etableringskontoindskuddene.

Genbeskatningen sker som nævnt ved en forhøjelse af den personlige indkomst. Forhøjelsen er som nævnt dog ikke arbejdsmarkedsbidragspligtig eller SP-bidragspligtig, hvilket skal sammenholdes med, at der er beregnet arbejdsmarkedsbidrag eller SP-bidrag i forbindelse med de tidligere indskud på etableringskontoen.

Ved hævning af beløb fra iværksætterkonto tillægges det hævede indskud med 10 pct. i hvert af de 10 år, ETBL § 7, stk. 11, 6. pkt.

Ophører kontohaverens skattepligt efter kildeskattelovens § 1 af anden grund end ved død, eller går kontohaver konkurs eller dør, medregnes resterende procenttillæg til den personlige indkomst i det indkomstår, hvori skattepligten ophører, eller kontohaveren går konkurs eller dør.

Ved ophør af skattepligt bliver ikke-benyttede indskud efter gældende ret beskattet. Der kan opnås henstand med skattebetalingen efter reglerne i ETBL § 11, stk. 2-8, jf. lov nr. 174 af 4. marts 2011. Se nærmere herom i afsnit E.D.2.8.

Ubenyttede indskud skal således som udgangspunkt medregnes til den skattepligtige indkomst, når kontohaverens skattepligt efter KSL § 1 ophører, jf. ETBL § 11, stk. 2. Efter disse regler skal ikke-hævede indskud tillægges 3 pct. (til og med indkomståret 2001 dog 5 pct.) for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvor skattepligten ophører. Ved ophør af kontohaverens skattepligt efter KSL § 1 skal der betales pct.52,50 pct. afgift af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori skattepligten ophører, ETBL § 11, stk.2. Afgiften udgør dog 60 pct. for beløb, der er indskudt til og med indkomståret 2009.

Det samme gælder, hvis kontohaveren og/eller dennes ægtefælles ejerandel falder, så kravet til ejerandel efter ETBL § 7, stk. 2, nr. 1, ikke længere er opfyldt, eller hvis kapitalanbringelsen antager karakter af at være i et selskab med mange finansielle aktiver, jf. ETBL § 7, stk. 2, nr. 2.

Det bemærkes, at indskud, der er hævet i det indkomstår, hvori kravet til ejerandel ikke opfylder ETBL § 7, stk. 2, nr. 1, eller hvor ETBL § 7, stk. 2, nr. 2, ikke længere anses for opfyldt (virksomhed med mange finansielle aktiver), behandles efter ETBL § 11, stk. 9. Det vil sige, at der i dette tilfælde sker beskatning efter reglen i ETBL § 9, stk. 3.

Reglerne i ETBL § 7, stk. 5, 1. og 2. pkt., om hævning fra etableringskonto og iværksætterkonto til etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed finder tilsvarende anvendelse, når der hæves fra etableringskonto ved anskaffelse af aktier eller anparter, jf. ETBL § 7, stk. 11, 1. pkt.

Det forhold, at en skatteyder har anskaffet erhvervsaktiver eller afholdt udgifter til brug for virksomheden for over 80.000 kr. i henholdsvis 2010 og 2011 (113.900 kr. i 2009 og 110.100 kr. i 2008), berettiger ikke skattemyndighederne til at anse den pågældende for etableret, hvis denne ikke selv ønsker at anse sig for etableret med disse aktiver, jf. LSRM 1973.84

Skatteyderen vil dog altid blive anset for etableret med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor både kravet om en anskaffelsessum på 80.000 kr. i henholdsvis 2010 og 2011 (110.100 kr. i 2008 og 113.900 kr. i 2009) og arbejdskravet er opfyldt. Se om arbejdskravet i E.D.2.5.3

En skatteyder erhvervede ved slutseddel af 4. januar 1989 en landbrugsejendom til overtagelse pr. 31. december 1988. Ved indkomstopgørelsen for 1988 foretog han fradrag for indskud på etableringskonto, da han først anså sig for etableret i 1989. Landsskatteretten fandt, at etableringen var sket i 1988. Kravet om personlig arbejdsindsats måtte anses for opfyldt ved, at der var tale om en virksomhed, hvis drift krævede en sådan arbejdsindsats. Der kunne derfor ikke i 1988 foretages fradrag på etableringskonto. jf. TfS 1991, 511 LSR.

Den anden betingelse for etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed er, at der er tale om en virksomhed, hvor kontohaveren eller dennes ægtefælle deltager med personlig arbejdsindsats i ikke uvæsentligt omfang, jf. ETBL § 5, stk. 2, sidste pkt.

Kravet skal ligeledes være opfyldt, hvis kontohaveren eller dennes ægtefælle vælger at etablere sig i selskabsform, jf. ETBL § 5, stk. 4. Se også nærmere herom i afsnit E.D.2.5.1.2 om etablering af virksomhed i selskabsform.

Arbejdskravet skal være opfyldt af alle de ejere af en fælles virksomhed, der ønsker at anse sig for etableret. Det er ikke tilstrækkeligt, at nogle af ejerne deltager i virksomheden i væsentligt omfang. På den anden side er det ikke til hinder for anvendelse af etableringskontomidler for en af ejerne, at andre ejere, der ikke ønsker at anvende etableringskontomidler, ikke opfylder kravet til personlig arbejdsindsats.   

Det er tilstrækkeligt, at kontohaveren, dennes ægtefælle eller begge ægtefæller i forening opfylder arbejdskravet, jf. TfS 1987, 502. Det er en betingelse for anvendelse af etableringskontomidler i ægtefællens erhvervsvirksomhed, at ægtefællerne er gift i etableringsåret og det efterfølgende år, se TfS 2000, 693 LSR.

I SKM2001.497.HR fandt Højesteret, at den etablerede galleri- og ateliervirksomhed havde et så beskedent omfang, at den ikke kunne anses for erhvervsmæssig. Højesteret udtalte, at betingelsen om, at der skal foreligge erhvervsmæssig virksomhed, jf. ETBL § 1, stk. 1, og § 5, stk. 1, må forstås således, at der skal foreligge en erhvervsmæssig virksomhed i overenssstemmelse med de sædvanlige skatteretlige kriterier herfor. Af de sædvanlige skatteretlige kriterier for erhvervsmæssig virksomhed følger, at virksomheden dels må have et vist omfang, og dels må være etableret med udsigt til at opnå en fortjeneste, der står i rimeligt forhold til den investerede kapital og arbejdsindsatsen. Endvidere fandtes skatteyderen ikke at have sandsynliggjort, at han eller hans ægtefælle havde opfyldt arbejdskravet i ETBL § 5, stk. 2.

I SKM2001.336.VLR, havde skatteyderen anvendt etableringskontomidler i forbindelse med etablering af et autoværksted . Landsretten lagde til grund, at værkstedets omsætning havde været beskeden, og landsretten fandt ikke, at skatteyderen, der havde fuldtidsarbejde hos politiet, deltog i driften af to gårde og havde været kommunalbestyrelsesmedlem, opfyldte arbejdskravet i etableringskontoloven.

Ved afgørelsen af, om en arbejdsindsats kan anses som ikke uvæsentlig, skal en arbejdsindsats på mindst 50 timer månedligt anvendes som en vejledende norm. Kravet om en ikke uvæsentlig arbejdsindsats gælder også ved anskaffelse af fast ejendom. Det afgørende er arbejdsindsatsen i den virksomhed, den faste ejendom eller formuegodet i øvrigt benyttes i, jf. TfS 1991, 213.  

Se SKM2006.367.ØLR, hvor landsretten fandt, at skatteyderen ikke havde etableret selvstændig virksomhed på tidspunktet for hævningen af etableringskontomidler. Landsretten fandt heller ikke, at skatteyder havde deltaget i virksomhedens drift med en ikke uvæsentlig arbejdsindsats på 50 timer om måneden, jf. ETBL § 5, stk. 2 og 3. Landsretten lagde i vurderingen heraf bl.a. vægt på, at skatteyderen i stort set hele perioden havde modtaget fulde dagpenge uden at oplyse om den hævdede erhvervsvirksomhed eller omfanget heraf.

Se SKM2011.363.SR, hvor Skatterådet fandt, at midler fra en etableringskonto kunne anvendes til køb af aktier i et landbrug, da betingelserne i ETBL var opfyldt vedr. etablering og arbejdsindsats. For den del af købesummen, der blev givet som gave, kunne midler fra en etableringskonto ikke anvendes. En efterfølgende anpartsombytning med aktier i et andet landbrug ændrede ikke på, at betingelserne i ETBL var opfyldt. I det andet selskab, der var erhvervet samtidig med det første selskab, ville anpartsombytningen medføre, at betingelsen for arbejdsindsats blev opfyldt ved selve anpartsombytningen. Midler fra en etableringskonto kunne derfor anvendes vedr. erhvervelsen af dette selskab. Yderligere fandt Skatterådet, at midler fra en etableringskonto kunne anvendes ved en kontant kapitalforhøjelse.

Se også TfS 1991, 511 LSR, hvor kravet om personlig arbejdsindsats ansås for opfyldt i 1988, selv om skatteyder først overtog landbrugsejendommen pr. 31. december 1988. Landsskatteretten lagde vægt på, at der var tale om en virksomhed, hvis drift betingede den krævede arbejdsindsats. 

Udlejningsejendomme Anskaffelse af en udlejningsejendom vil normalt være en så passiv form for virksomhed, at kontohaveren, selv om han administrerer ejendommen, ikke opfylder kravet til personlig arbejdsindsats. Se f.eks. TfS 1989, 469, hvor udlejning af tre sommerhuse ikke opfyldte arbejdskravet.   

Sæsonbetonet virksomhed Kravet om en ikke uvæsentlig arbejdsindsats kan være opfyldt, selvom der er tale om en sæsonbetonet virksomhed. I en sæsonbetonet virksomhed, der kun er i drift f.eks. 3 måneder om året, vil kontohaveren eller dennes ægtefælle opfylde kravet om en ikke uvæsentlig arbejdsindsats, såfremt der ydes en arbejdsindsats på mindst 50 timer månedligt i de 3 måneder, sæsonen varer, i alt 150 timer.

I TfS 1996, 302, fandt Vestre Landsret ikke, at udlejning af campingvogne opfyldte arbejdstidskravet i udlejningssæsonen, hvorfor der med rette var sket efterbeskatning af hævede etableringskontoindskud. 

Indkomstår Kravet om en personlig arbejdsindsats gælder for det indkomstår, hvor indskud anvendes til forlods afskrivning, og for det følgende indkomstår. 

Uarbejdsdygtighed Ved uarbejdsdygtighed som følge af alvorlig sygdom eller invaliditet, der indtræffer, efter at midlerne er hævet og anvendt til forlods afskrivning, bortfalder arbejdskravet for resten af perioden. Hvis en virksomhed drives af ægtefællerne i forening, bortfalder kravet, hvis blot en af ægtefællerne bliver uarbejdsdygtig. Kravet bortfalder tilsvarende ved den skattepligtiges eller dennes ægtefælles død eller konkurs samt ved virksomhedsophør.

Efter ETBL § 7 B, stk. 1, anses deltagelse i en virksomhed som kommanditist ikke som etablering. Kommanditisten kan derfor ikke anvende iværksætterkontoindskud eller etableringskontoindskud til forlods afskrivning på aktiver, der anskaffes til en virksomhed, hvor kontohaveren er kommanditist.

Det bemærkes, at reglen i ETBL § 7 B alene vedrører forlods afskrivning efter etableringskontoloven, men ikke angår de regler, der gælder for ordinære afskrivninger og forskudsafskrivninger. Kommanditisten kan således fortsat foretage ordinære afskrivninger og forskudsafskrivninger på aktiver, der er omfattet af hans anpart.  

ETBL § 7 B omhandler alene kommanditister, men ikke andre erhvervsdrivende, der hæfter personligt for selskabets gæld, f.eks. komplementarer, interessenter og partredere.

Kontohaveren hæver selv indskud, så snart etablering har fundet sted. Midlerne skal som hovedregel hæves inden for etableringsåret og således, at indskud først kan hæves, når tidligere indskud er hævet fuldt ud, jf. ETBL § 7, stk. 7. Når etablering har fundet sted, skal indskud, der ikke har kunnet hæves efter ETBL § 7, hæves inden 9 år efter udløbet af det indkomstår, hvori etablering har fundet sted, eller inden udgangen af det indkomstår, hvori kontohaveren fylder 67 år, jf. ETBL § 10, stk. 1. ETBL § 10, stk. 1 er ændret, således at "det indkomstår, hvori kontohaveren fylder 67 år", ændres til "det andet indkomstår efter det indkomstår, hvor kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension". Ændringen træder i kraft den 1. juli 2009, jf. lov nr. 1587 af 20. december 2006.)

Når der hæves et beløb fra etableringskontoen eller iværksætterkontoen, hæves der af indskuddene med samme beløb. Indskud, der eventuelt overstiger indestående, anses for fuldt ud hævet, når det sidste indestående hæves. Har kontohaveren både etableringskonto og iværksætterkonto, vælger den pågældende, hvor meget af beløbet, der hæves fra hver enkelt konto, ETBL § 7, stk.5. Se om det beløb, der lægges til grund ved beregning af skattemæssige afskrivninger, E.D.2.6.  

SkattesagHvis et skatteankenævn, Landsskatteretten eller en domstol i forbindelse med behandlingen af en klage over en skatteansættelse har anerkendt en foretagen etablering, der tidligere har været tilsidesat, regnes fristen på 9 år i ETBL § 10, stk. 1, fra udløbet af det indkomstår, hvori endelig afgørelse af etableringsspørgsmålet er truffet. Hvis aldersbegrænsningen i § 10, stk. 1 (folkepensionsalderen) finder anvendelse, stilles kontohaveren som om etableringen ikke var blevet tilsidesat.  

Ved hævningen skal kontohaveren aflevere et udfyldt skema i pengeinstituttet. På dette skema skal kontohaveren erklære, at han har etableret sig og anskaffet forlods afskrivningsberettigede aktiver i overensstemmelse med loven.

Det påhviler pengeinstituttet at sikre, at alle rubrikker på skemaet er udfyldt. Pengeinstituttet må kun udbetale penge fra etableringskontoen eller iværksætterkontoen, hvis dette krav er opfyldt.

Hvis kontohaveren forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger ved hævningen, kan kontohaveren straffes efter ETBL §§ 11 B-C, se E.D.2.12.

Pengeinstituttet har pligt til at opbevare de indleverede skemaer i mindst 5 år og skal på begæring udlevere skemaerne til SKAT, jf. § 3, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 430 af 27. maj 2009 om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto.

Hævning af indskud i værdipapirerNår indskud anbringes i værdipapirer, er der ikke altid overensstemmelse mellem indskud og indestående på kontoen. Har der været kursgevinster på de værdipapirer, som anbringelserne er sket i, er indeståendet på kontoen større end de foretagne indskud. I denne situation hæves de foretagne indskud først.

Har der været kurstab på værdipapirerne, kan indeståendet på kontoen blive mindre end de foretagne indskud. I denne situation hæves de indskud, der overstiger indeståendet til sidst. Er der som følge af kurstab beløb, der ikke kan forlods afskrives, fordi indskuddene overstiger værdien af det anskaffede, skal beløbet efterbeskattes efter ETBL § 10.

Hævning af indskud i værdipapirer kan belyses ved følgende eksempel.

År 1: 
Indskud 45.000 kr. 
anbringes i obligationer kurs 90 
pålydende 50.000 kr. 
Indestående ultimo år 1 (kurs 90)45.000 kr.
 
År 2:
 
Indskud 90.000 kr. 
anbringes i obligationer kurs 90 
pålydende 100.000 kr.      
Indestående ultimo år 2 
Obligationer fra år 1 (kurs 92)46.000 kr.
Obligationer fra år 2 (kurs 90)90.000 kr.
I alt136.000 kr.
 
År 3:
 
Indskud 90.000 kr. 
anbringes i obligationer kurs 90 
pålydende 100.000 kr. 
Indestående ultimo år 3 
Obligationer fra år 1 (kurs 92)46.000 kr.
Obligationer fra år 2 (kurs 91)91.000 kr.
Obligationer fra år 3 (kurs 90)90.000 kr.
I alt227.000 kr.

Revision af skatteansættelsen I år 4 reviderer skattemyndighederne skatteyderens ansættelse for år 2, og det resulterer i, at indskud for år 2 skal nedsættes til 85.000 kr. Dette medfører en udbetaling på 5.000 kr. fra kontoen til skatteyderen på et tidspunkt, hvor kursen på år 2's obligationer er 93. Da skatteyderen yderligere har investeret i obligationer, der ikke kan omsættes i mindre andele end 1.000 kr. ad gangen, må skatteyderen realisere obligationer for 6.000 kr. og indsætte forskelsbeløbet, 580 kr., på en kontantkonto som et beløb vedrørende år 2.

Etablering I år 7 vælger skatteyderen at etablere sig på et tidspunkt, hvor indeståendet er faldet i værdi på grund af kursfald. Der er ikke foretaget andre indskud, heller ikke af renter.

Indestående ved etablering:

Obligationer fra år 1 (kurs 74)37.000 kr.
Obligationer og indlån fra år 2 (kurs 75,5)71.550 kr.
Obligationer fra år 3 (kurs 77,5)77.500 kr.
I alt186.050 kr.

I forbindelse med etableringen anskaffer skatteyderen et afskrivningsberettiget driftsmiddel for kontant 169.745 kr. Beløbet hæves fra etableringskontoen, idet der sker bortsalg af obligationer for et tilsvarende beløb. Hævningen betyder, at der samtidig hæves af indskuddene.

Der hæves følgende indskud, der alle afskrives forlods:

Indskud fra år 145.000 kr.
Indskud fra år 285.000 kr.
Indskud fra år 339.745 kr.
I alt169.745 kr.

Herefter resterer ikke hævet indskud fra år 3 på i alt 90.000 kr. - 39.745 kr. = 50.255 kr.

Det resterende faktiske indestående på etableringskontoen svarer ikke til det resterende indskud. Det resterende faktiske indestående på kontoen, efter at der er hævet 169.745 kr. til anskaffelsen, udgør 16.275 kr., der dækkes af obligationer til pålydende 21.000 kr. (kurs 77,5).

I år 8 anskaffer skatteyderen yderligere et afskrivningsberettiget driftsmiddel for 35.000 kr. Hele indeståendet på kontoen, der nu er vokset til 22.000 kr. som følge af kursstigning, hæves og bruges til anskaffelsen. Dette betyder for indskuddene, at restindskuddet på 50.255 kr. hæves. Heraf bruges 35.000 kr. og ikke kun 22.000 kr. til forlods afskrivning på det anskaffede driftsmiddel i år 8. De resterende 15.255 kr. efterbeskattes herefter i år 8, som indskud, der vedrører år 3.

Etablering skal efter ETBL § 8, stk. 1, være sket senest ved udgangen af det indkomstår, hvori kontohaveren fylder 65 år.

Folketinget har den 20. december 2006 vedtaget en ændring af ETBL § 8, stk. 1, hvorefter etablering skal være sket ved udgangen af det indkomstår, hvor kontohaveren når folkepensionsalderen. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2009, jf. lov nr. 1587 af 20. december 2006.

Fristforlængelse Efter ETBL § 8, stk. 2, kan fristen forlænges, hvis kontohaveren dokumenterer, at det skyldes ham utilregnelige årsager, at etablering ikke har fundet sted inden fristens udløb. Adgangen til at forlænge fristen er henlagt til SKAT, jf. lov nr. 428 af 6. juni 2005 om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven. Der vil normalt ikke være grundlag for at forlænge fristen, hvis forsinkelsen skyldes kontohaverens egne forhold, f.eks. fordi kontohaveren eller dennes rådgiver har glemt, at de indskudte midler skulle anvendes, eller fordi der på grund af skrivefejl i regnskab eller lignende er anført forkerte oplysninger om tidspunktet for fristens udløb.

Skyldes forsinkelsen ikke kontohaverens egne forhold, kan der indrømmes fristforlængelse, såfremt kontohaveren inden fristens udløb har købt et aktiv, som ikke leveres inden fristens udløb. Det er dog en forudsætning, at forsinkelsen skyldes forhold, som kontohaveren ikke har indflydelse på, og som denne heller ikke kunne forudse. Det er imidlertid ikke en ufravigelig betingelse for fristforlængelsen, at skatteyderen har købt et aktiv inden fristens udløb. Til illustration heraf se TfS 2000, 561 ØLD.

Dispensation efter ETBL § 8, stk. 2, udelukker ikke, at myndighederne kan efterbeskatte foretagne hævninger, såfremt betingelserne herfor efterfølgende ikke findes opfyldt, se SKM2006.367.ØLR.

Er etablering sket, skal indskuddene benyttes inden 9 år efter udløbet af det indkomstår, hvori etablering har fundet sted eller inden udgangen af det andet indkomstår efter det indkomstår, hvori kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, ETBL § 10, stk. 1. Der gælder derimod ingen frist for, hvornår indskuddet tidligst kan benyttes.

Forlods afskrivning Etableringskontomidlerne og iværksætterkontomidlerne skal ifølge ETBL § 7 anvendes til anskaffelse af følgende formuegoder, for etableringskontomidlernes vedkommende til forlods afskrivning, for iværksætterkontomidlerne vil der ikke kunne afskrives yderligere på de anskaffede aktiver:

 1. Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Driftsmidler, hvis levealder ikke overstiger 3 år, eller hvis anskaffelsespris er under 12.300 kr. i henholdsvis 2009, 2010 og 2011 (jf. at reguleringen efter PSL § 20 er suspenderet) berettiger ikke til forlods afskrivning, hvis den skattepligtige vælger fuldt ud at fradrage anskaffelsessummen i anskaffelsesåret.
  Det samme gælder for anskaffelsessummen for edb-software og for driftsmidler til forsøgs- og forskningsvirksomhed bortset fra driftsmidler, der anvendes til efterforskning af råstoffer. Der kan ikke forlods afskrives på biler, der er indregistreret til privat personbefordring eller til udlejning uden fører eller som last- og varemotorkøretøjer, der er berigtiget med halv omsætningsafgift. Der kan ikke forlods afskrives på driftsmidler mv., der både anvendes privat og erhvervsmæssigt.
 2. Skibe til erhvervsmæssig brug. Dette gælder dog ikke kontraheret skib under bygning.
 3. Bygninger, hvorpå skattemæssig afskrivning kan foretages efter AL § 14, samt installationer i sådanne bygninger og installationer, der anvendes erhvervsmæssigt. Derimod kan der ikke forlods afskrives på ikke-afskrivningsberettigede bygninger eller på ombygningsudgifter i lejede lokaler, jf. AL § 15.
 4. Goodwill samt andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmetode eller lignende (know-how), patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke.
 5. Retten ifølge en forpagtnings- eller lejekontrakt.
 6. Dræningsanlæg på jordbrugsbedrifter.

For de oven for under pkt. 1 nævnte driftsmidler, under pkt. 2 nævnte skibe, under pkt. 3 og 6 nævnte bygninger mv. og for de under pkt. 4 og 5 nævnte immaterielle aktiver udgør anskaffelsessummen den kontantværdi, der er beregnet efter AL § 45. Den uafskrevne del af anskaffelsessummen beregnes som anskaffelsessummen med fradrag af de foretagne afskrivninger. Om kontantomregning se afsnit C.C.2.4.1.3.1. Der kan forlods afskrives på udgifter til forbedring eller ombygning af de nævnte aktiver. Der kan dog ikke forlods afskrives på ombygnings- og forbedringsudgifter vedrørende bygninger, hvis den skattepligtige har valgt at straksafskrive udgiften efter AL § 18, stk. 2.

Overførsel af driftsmidler fra blandet eller privat benyttelse til udelukkende erhvervsmæssig benyttelse anses i relation til ETBL for anskaffelse. Det samme gælder, hvis en bygning overføres fra privat benyttelse til benyttelse til et afskrivningsberettiget formål. Hvis en privat benyttet del af en blandet bygning overføres til benyttelse af et afskrivningsberettiget formål, anses det også for en forlods afskrivningsberettiget anskaffelse. Dette følger af, at der i henhold til ETBL § 7, stk. 1, litra c, kan foretages forlodsafskrivning ved anskaffelsen af bygninger, der afskrives efter AL § 14. Det følger af AL § 19, stk. 1, at afskrivning på den afskrivningsberettigede del af afskrivningsberettigede bygninger foretages efter AL § 14. 

Indskud kan anvendes til forlods afskrivning på driftsmidler, der er erhvervet ved gave eller arv. Ved arv gælder dette dog ikke, hvis arvingen har succederet i afdødes skattemæssige stilling.

Indskud på afdødes etableringskonto kan ikke hæves og anvendes til forlods afskrivning i forbindelse med dødsboets etablering af selvstændig virksomhed. Se om den efterlevende ægtefælles anvendelse af afdødes indskud E.D.2.8 

Der kan ikke forlods afskrives på aktiver, der afhændes allerede i anskaffelsesåret.

Indskud kan ikke benyttes til forlods afskrivning på den aftalte eller beregnede anskaffelsessum for aktiver, der ikke er leveret eller fuldført.

Hvis den skattepligtige har både investeringsfonds- og etableringskonti, skal etableringskontomidler anvendes til forlods afskrivning, før eventuelle investeringsfondshenlæggelser anvendes, jf. ETBL § 7, stk. 9. Dette gælder dog ikke, dersom skatteyder ikke ønsker at anse sig for etableret i etableringskontolovens forstand, jf. TfS 1992, 172 LSR.

Afskrivningsgrundlaget ETBL § 7, stk. 5 Den forlods afskrivning, der skal foretages i etableringsåret, medfører, at afskrivningsgrundlaget for de pågældende aktiver nedsættes med det beløb, der er afskrevet forlods. Forlods afskrivning kan omfatte et formuegodes fulde anskaffelsessum eller en vilkårlig del af denne. Driftsmidler indgår kun i saldoen med anskaffelsessummen reduceret med det beløb, der er afskrevet forlods. Tilsvarende skal afskrivningsgrundlaget for bygninger opgøres som anskaffelsessummen med fradrag af det forlods afskrevne beløb. For blandede installationer, jf. AL § 15, stk. 3, opgøres afskrivningsgrundlaget som den erhvervsmæssige del af den samlede anskaffelsessum reduceret med det forlods afskrevne beløb.

Det beløb, der lægges til grund ved beregning af skattemæssige afskrivninger på det pågældende formuegode, reduceres ved forlods afskrivning med et beløb, der svarer til de hævede indskud, når fradraget for de hævede indskud er foretaget i indkomståret 1998 eller tidligere indkomstår. Foretages fradraget i indkomstårene 1999-2001, reduceres det beløb, der lægges til grund ved beregning af skattemæssige afskrivninger, ved forlods afskrivning med et beløb, der svarer til 68 pct. af de hævede indskud. Foretages fradraget i indkomstårene 2002-2009, er reduceringssatsen 58 pct. Foretages fradraget i indkomståret 2010 eller senere indkomstår, er reduceringssatsen 50 pct.

Forlods afskrivning kan ske på aktiver, der er anskaffet i etableringsåret eller et af de 3 foregående år. Er der i tidligere år afskrevet skattemæssigt på et formuegode, er det den nedskrevne værdi, der gøres til genstand for forlods afskrivning.

ETBL kan ikke anses for at stille krav om, at de aktiver, hvorpå der foretages forlods afskrivning med midler indskudt efter etableringen, også skal være erhvervet efter etableringen. Der kan fremdeles foretages forlods afskrivninger på et aktiv, der er erhvervet før etableringen, og hvor der er foretaget forlods afskrivninger på, jf. bindende forhåndsbesked i SKM2005.17.LR.

Hæves der etableringskontomidler til forlods afskrivning på et driftsmiddel i et senere år end anskaffelsesåret, er det den uafskrevne værdi, der skal afskrives forlods. I så fald sker forlods afskrivningen af saldoen og inden årets procentvise afskrivning.

Eksempel
En lønmodtager med etableringskonto erhverver i 2000 en maskine for 18.000 kr. Året efter anskaffer den skattepligtige erhvervsmæssige formueaktiver for 200.000 kr., og den skattepligtige anser sig herefter for etableret. Der hæves i 2001 (etableringsåret) 12.000 kr. til forlods afskrivning på den uafskrevne saldoværdi for maskinen. 

2000:

Anskaffelsessummen for driftsmidler, der er anskaffet i indkomståret 18.000 kr.
Afskrivning 30 pct.5.400 kr.
Saldoværdi ved årets slutning overføres til næste år som ny begyndelsessaldo 12.600 kr.

2001: 

Primosaldo  12.600 kr.
68 pct. af beløb hævet til forlods afskrivning (68 pct. af 12.000 kr. = 8.160 kr.) 8.160 kr.
  4.400 kr.
Afskrivning 25 pct.  1.100 kr.
Saldoværdi ved årets afslutning 3.300 kr.

Med hensyn til opgørelse af grundlaget for beregning af straksfradrag efter AL § 18, stk. 2, hvor der er foretaget forlods afskrivninger, henvises til Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit E.C.4.4.4.

Iværksætterkonto I iværksætterkontoordningen gives der fradrag for indskuddene ved opgørelsen af den personlige indkomst og ikke blot som et ligningsmæssigt fradrag. Den fulde skattemæssige fradragsværdi i iværksætterkontoordningen modsvares af, at det i modsætning til etableringskontoordningen ikke vil være muligt at afskrive yderligere på de anskaffede aktiver. Anvendes iværksætterkontomidlerne til dækning af visse driftsudgifter, vil der tilsvarende ikke være adgang til yderligere fradrag.

Dækning af udgifter afholdt til brug for virksomhedenEtableringskontoordningen blev udvidet ved lov nr. 151 af 15. marts 2004, således at etableringskontomidler kan anvendes på visse udgifter, der ofte er særligt tyngende for virksomheder, der er baseret på viden, knowhow og innovation mv. Disse virksomheder anskaffer kun i begrænset omfang fysiske aktiver, som har været det væsentligste område for anvendelse af etableringskontoindskud.

Der er indsat bestemmelser i ETBL § 7, stk. 1, som nævner udgifter, som etableringskontoindskud og iværksætterkontoindskud kan anvendes til dækning af.

ETBL § 7, stk. 1, litra g - LønudgifterBestemmelsen i ETBL § 7, stk. 1, litra g, går bl.a. ud på, at indskud kan anvendes til dækning af afholdte fradragsberettigede lønudgifter og andre personaleudgifter. Til løn henregnes også feriegodtgørelse, honorar, tantieme, provision og lignende ydelser. Udgifter til de ansattes deltagelse i faglige kurser og uddannelse henregnes til personaleudgifter. Hvis en del af lønnen ydes i form af naturalier, f. eks. i form af frit ophold eller blot i form af fri kost eller logi, er udgiften fradragsberettiget for arbejdsgiveren, og etableringskontoindskud eller iværksætterkontoindskud kan dermed anvendes til at dække udgiften. Afgørende for, om indskuddene kan anvendes til at dække løn- eller personaleudgiften, er alene, om der for arbejdsgiveren er fradragsret for den pågældende udgift. Er udgiften ikke fradragsberettiget, kan indskud ikke medgå til dækning af udgiften.

Indskud kan anvendes til at dække fradragsberettigede udgifter i form af arbejdsgiverens indbetalinger til en pensionsordning omfattet af PBL § 19. Indbetalinger til forsikringsordninger mv. omfattet af PBL § 53 A, hvor forsikringssummen kun kan tilfalde arbejdstageren, er fuldt ud fradragsberettigede lønudgifter for arbejdsgiveren efter SL § 6, stk. 1, litra a.

Med denne afgrænsning af de udgifter, som indskuddene kan anvendes til dækning af, sikres det, at der ikke sker en udvidelse af området for fradragsberettigede udgifter i form af løn mv. og andre personaleudgifter.

Bestemmelsen i ETBL § 7, stk. 1, litra g, blev med virkning fra og med indkomståret 2010 udvidet ved lov nr. 174 af 4. marts 2011, således at indskud kan anvendes til dækning af alle driftsomkostninger, der er fradragsberettigede efter SL § 6, stk. 1, litra a. Bestemmelsen omfatter således også f.eks. udgifter til leasing af driftsmidler.

ETBL § 7, stk. 1, litra h - LigningslovenBestemmelsen i ETBL § 7, stk. 1, litra h, går ud på, at indskud kan anvendes til at dække udgifter omfattet af LL § 8 B, stk. 1.

Efter LL § 8 B, stk. 1, kan udgifter, der afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed i tilknytning til den skattepligtiges erhverv, bortset fra udgifter til efterforskning efter råstoffer, efter den skattepligtiges frie valg enten fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrives med lige store beløb over dette og de 4 følgende indkomstår. Adgangen til at kunne anvende etableringskontoindskud til dækning af udgiften gælder kun i de tilfælde, hvor den skattepligtige vælger at fradrage udgiften fuldt ud i indkomståret, og således ikke i det tilfælde, hvor den skattepligtige vælger at afskrive udgiften med lige store beløb over 5 år. Se Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit E.B.3.11, for yderligere vejledning om forsøgs- og forskningsudgifter.

ETBL § 7, stk. 1, litra i  - LejeudgifterReglen i ETBL § 7, stk. 1, litra i, er ophævet med virkning fra og med indkomståret 2010, idet reglen er omfattet af ETBL § 7, stk. 1, litra g, efter udvidelsen af denne bestemmelse, jf. lov nr. 174 af 4. marts 2011. Reglen i det ophævede ETBL § 7, stk. 1, litra i går ud på, at indskud kan anvendes til dækning af fradragsberettigede udgifter til leje af erhvervslokaler. Hvis den skattepligtige driver virksomhed fra lokaler i den pågældendes egen ejendom, kan indskuddene også anvendes til dækning af den husleje, der udgiftsføres i virksomhedens regnskab. Om lejeudgifter se tillige Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit E.B.3.5.

ETBL § 7, stk. 1, litra j  - Kurser og uddannelseReglen i ETBL § 7, stk. 1, litra j, er ophævet med virkning fra og med indkomståret 2010, idet reglen er omfattet af ETBL § 7, stk. 1, litra g, efter udvidelsen af denne bestemmelse, jf. lov nr. 174 af 4. marts 2011. Reglen i det ophævede ETBL § 7, stk. 1, litra j, går ud på, at indskud kan anvendes til dækning af fradragsberettigede udgifter til deltagelse i kurser og uddannelse. Afgørelsen af, hvorvidt kursusudgifter er fradragsberettigede driftsudgifter, beror på en konkret vurdering af iværksætterens forhold. Det betyder, at en udgift i relation til et bestemt kursus kan være fradragsberettiget for én iværksætter, medens en anden iværksætter ikke har fradrag for den samme type udgift. Udgifter til deltagelse i faglige kurser og uddannelse er således fradragsberettigede, når det drejer sig om kurser, der har til formål at vedligeholde og ajourføre deltagernes faglige viden og uddannelse, mens der ikke kan foretages fradrag for udgifter, der har til formål at videreuddanne deltagerne. Heri ligger, at et kursus ikke må være af en for generel og almen karakter, idet det i så fald ikke anses for tilstrækkelig nært knyttet til den pågældendes indkomsterhvervelse.

Skattemæssig udligningVed etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed sker den skattemæssige udligning af det tidligere fradrag hos kontohaveren ved, at afskrivningsgrundlaget for de aktiver, som virksomheden anskaffer, nedsættes, jf. ETBL § 7, stk. 10.

Når etableringskontoindskud anvendes til dækning af udgifter, der er fuldt ud fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det år, hvori udgiften afholdes, skal den skattemæssige udligning ske ved, at det hævede beløb anses for at dække den fradragsberettigede udgift. Det vil sige, at den skattemæssige udligning sker ved, at der ikke er fradrag for udgiften ved indkomstopgørelsen på det tidspunkt, hvor udgiften afholdes. Kontohaveren har således fået fradrag for udgiften på det tidspunkt, hvor indskuddene på etableringskontoen blev foretaget.

Den andel af udgiften, som etableringskontoindskud skal anses for at gå til dækning af, er lavere end den andel, som anskaffelsessummen for afskrivningsberettigede aktiver i samme situation nedsættes med. Det skyldes, at når indskud anvendes til anskaffelse af afskrivningsberettigede aktiver, fordeles genbeskatningen af de foretagne fradrag over en årrække. Anvendes indskuddene i stedet til fradragsberettigede udgifter, sker genbeskatningen derimod i det år, hvor udgiften afholdes. For at tage højde for den forskellige tidsprofil vedrørende genbeskatningen kan etableringskontoindskud, der anvendes til dækning af driftsudgifter kun anses for at dække 55 pct. af udgiften. Det indebærer, at der alligevel kan foretages fradrag for udgiften med 45 pct.

Fuld dækning Ved hævning af beløb fra iværksætterkonti anses det beløb, der hæves, fuldt ud at dække udgifterne, jf. ETBL § 7, stk. 10, 7.pkt.

Ifølge ETBL § 5, stk. 7, 1. pkt., kan indskud hæves ved og efter etablering af en virksomhed, som skal drives eller bliver drevet af kontohaveren eller af dennes ægtefælle eller af begge ægtefæller i forening.

Ægtefæller, der begge driver egen virksomhed, skal hver især opfylde beløbsgrænsen for etablering i deres respektive virksomhed.
Hvis en ægtefælles etableringskontomidler eller iværksætterkontomidler hæves til en af den anden ægtefælle anskaffet erhvervsvirksomhed, hvortil også dennes egne etableringskontomidler eller iværksætterkontomidler hæves, anses begge ægtefæller for etablerede i det pågældende indkomstår. Det anførte gælder også, hvis ægtefællernes etableringskontomidler eller iværksætterkontomidler kun hæves delvis. Ikke-hævede etableringskontomidler eller iværksætterkontomidler på ægtefællernes konti skal være anvendt inden fristen i ETBL § 10, stk. 1.

Når etablering har fundet sted, og den nu etablerede har indgået ægteskab efter etableringen, kan den etableredes samlevende ægtefælle hæve indskud fra sin etableringskonto eller iværksætterkonto efter bestemmelserne i ETBL § 7, til brug i den etablerede virksomhed, jf. ETBL § 10 A. Det kan ske indtil udløbet af det 2. år efter det år, hvori ægteskabet blev indgået. Det gælder dog kun, såfremt der ikke forinden er indtrådt beskatning af indskuddene på den etableringskonto eller iværksætterkonto, der tilhører den etableredes samlevende ægtefælle, efter ETBL §§ 9, 10, 11 og 11 A.

Ved etablering af virksomhed i selskabsform kan indskud hæves ved og efter anskaffelse af aktier og anparter i et selskab, der ejes af eller skal ejes af kontohaveren, eller af dennes ægtefælle eller af begge ægtefæller, jf. ETBL § 5, stk. 7, 2. pkt. Det er den, der faktisk anskaffer aktierne, der skal beskattes af modtagne udbytter og af en eventuel avance ved salg af aktierne. Det betyder, at i det tilfælde, hvor det er kontohaverens ægtefælle, der anskaffer aktier eller anparter i selskabet, er det denne ægtefælle, der skal beskattes af modtagne aktieudbytter og avancebeskattes ved et salg af aktierne.

Ved lov nr. 532 af 17. juni 2008 er der indsat et nyt stykke 8 i KSL § 26 A, hvorefter en ægtefælle kan overdrage sine indskud på etableringskonto og iværksætterkonto til den anden ægtefælle, som herefter indtræder i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til disse indskud.

I visse tilfælde skal ubenyttede indskud medregnes til kontohaverens indkomst.
 
Etablering ikke sket Er etablering ikke sket senest ved udgangen af det indkomstår, hvori kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, jf. ETBL § 8, medregnes indskudsbeløbet med et tillæg på 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil fristens udløb i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori fristen er udløbet, se E.D.2.5. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Beskatningen sker med satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvori indskudsbeløbet mv. medregnes i den skattepligtige indkomst. For indskud fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes dog satsen for indkomstskat efter PSL § 6, satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat, jf. ETBL § 9, stk. 3 (ETBL § 9, stk. 3, er ændret med virkning fra og med indkomståret 2007, jf. § 13, stk. 1, i lov nr. 514 af 7. juni 2006).

Der skal ved fristens udløb betales afgift på 52,50 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg af 3 pct. efter reglen ovenfor. Afgiften udgør dog 60 pct. for beløb indskudt til og med indkomståret 2009.
 
Etablering er sket Når etablering har fundet sted, skal indskud, der ikke har kunnet hæves efter ETBL § 7, inden 9 år efter udløbet af det indkomstår, hvori etablering har fundet sted, eller inden udgangen af det 2. indkomstår efter det indkomstår, hvori kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, medregnes til den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori fristen er udløbet. Indskud medregnes med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil fristens udløb. For indskud foretaget inden etablering medregnes dog først tillæg fra og med det tredje indkomstår efter etableringsåret, jf. ETBL § 10, stk. 1. Ved fristens udløb skal der ved hævning fra kontoen betales 52,50 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil fristens udløb. Afgiften udgør dog 60 pct. for beløb indskudt til og med indkomståret 2009. For indskud foretaget inden etablering medregnes dog først tillæg fra og med det tredje indkomstår efter etableringsåret. Indskudsbeløbene kan hæves inden udløbet af den nævnte frist i § 10, stk. 1. I så fald medregnes beløbet med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet hæves i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet er hævet. For indskud foretaget inden etablering medregnes dog først tillæg fra og med det andet indkomstår efter etableringsåret, ETBL § 10, stk.2.

Ved lov nr. 521 af 17. juni 2008 er ETBL § 11, stk. 1, ændret, således at konkurssituationen ikke længere er omfattet. Ændringen har virkning fra den 1. juli 2008.   
 
I tilfælde af kontohavers død eller konkurs medregnes ikke hævede indskud på etableringskonto og iværksætterkonto med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af døds- eller konkursåret i den skattepligtige indkomst i døds- eller konkursåret. Der skal betales afgift på 52,50 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg af 3 pct. som nævnt ved dødsfald, hvis dødsboet ikke skiftes, og den efterlevende ægtefælle ikke overtager afdødes indskud på iværksætterkonto på de for afdøde gældende betingelser eller jf. § 11, stk. 1, 3.pkt. ved afsigelsen af konkursdekretet. Afgiften udgør dog 60 pct. for beløb indskudt til og med indkomståret 2009. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget ved død og konkurs 5 pct., jf. ETBL § 11, stk. 1. Efterbeskatningen sker i henhold til ETBL § 9, stk. 3.

Efter ETBL § 11, stk. 10, skal der ikke ske efterbeskatning efter reglerne i ETBL § 11, stk. 1, ved kontohaverens død i de tilfælde, hvor indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto overtages af den efterlevende ægtefælle i henhold til dødsboskattelovens (DBSL) regler herom. En efterlevende ægtefælle i et skiftet bo kan overtage afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto på de for afdøde gældende betingelser i henhold til DBSL § 43, stk. 3. En efterlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, indtræder som udgangspunkt i afdødes skattemæssige stiling med hensyn til aktiver og passiver, der har tilhørt afdøde, jf. DBSL § 59, stk. 1. Den efterlevende ægtefælle har dog mulighed for at vælge ikke at indtræde i afdødes skattemæssige stilling med hensyn til afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, jf. DBSL § 59, stk. 2, nr. 3. Der skal endvidere ikke ske efterbeskatning efter ETBL § 11, stk. 1, hvis den efterlevende ægtefælle ved boudlæg efter DBSL § 80 vælger at overtage afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto på de for afdøde gældende betingelser.

Indtil 15. marts 2011 gjaldt følgende regel ved ophør af kontohaverens skattepligt efter KSL § 1: Hvis kontohaverens skattepligt efter KSL § 1 ophører, skal der ske efterbeskatning, jf. dagældende ETBL § 11, stk. 2. Har etablering fundet sted, skal der dog ikke foretages efterbeskatning eller afgiftsberigtigelse, så længe kontohaveren er skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4, af indkomsten fra virksomheden. Der skal heller ikke ske efterbeskatning eller afgiftsberigtigelse, hvis kontohaveren inden 2 år efter skattepligtens ophør på ny bliver skattepligtig her i landet efter KSL § 1. Udsættelse med efterbeskatningen kan dog ikke indrømmes for tiden efter udløbet af fristen for etablering, jf. ETBL § 8.

Reglerne ved ophør af kontohaverens skattepligt er ændret ved lov nr. 174 af 4. marts 2011 med virkning fra og med den 15. marts 2011. Fraflytning mv., der har fundet sted før den 15. marts 2011, behandles efter de tidligere gældende regler som beskrevet ovenfor, og reglen om sikkerhed for skattekravet ved fraflytning mv. efter ETBL § 11, stk. 5, 6. pkt., berører ikke rettigheder stiftet over en etableringskonto eller iværksætterkonto før den 15. marts 2011, jf. ikrafttrædelsesbestemmelserne i § 4, stk. 1, 4 og 5, i lov nr. 174 af 4. marts 2011.

Ophører kontohaverens skattepligt efter KSL § 1, sker der efterbeskatning, også kaldt fraflytterbeskatning, men med mulighed for, at der kan gives henstand med skatten, jf. ETBL § 11, stk. 2-8. Der gælder fraflytterbeskatningsregler både med hensyn til indskud på kontantkonti og indskud, der er placeret i obligationer.

For så vidt angår indskud på kontantkonti sker der som efter de hidtil gældende regler fortsat fraflytterbeskatning, hvis kontohaverens skattepligt efter KSL § 1 ophører, eller hvis kontohaveren efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark.

I etableringskontoordningen sker fraflytterbeskatningen ved, at ikke hævede indskud medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori skattepligten ophører. De ikke hævede indskud tillægges 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori skattepligten ophører. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct.

ETBL § 9, stk. 3, 1.-3. pkt., finder også anvendelse vedrørende fraflytterbeskatningen i etableringskontoordningen, jf. ETBL § 11, stk. 2, 2. pkt. Det vil sige, at der ved fraflytterbeskatningen skal anvendes de skattesatser, der fremgår af ETBL § 9, stk. 3, 1.-3. pkt. Beskatningen sker således med satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvori indskudsbeløbet mv. medregnes i den skattepligtige indkomst. For indskud fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes dog satsen for indkomstskat efter PSL § 6, satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat. For skattepligtige, der svarer skat efter PSL § 8 c, anvendes fra og med indkomståret 2007 beskatningsprocenten efter PSL § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat.

I iværksætterkontoordningen sker fraflytterbeskatningen i form af en afgift på 52,50 pct. af beløb, der er indskudt for indkomståret 2010 eller senere indkomstår. For beløb indskudt for indkomståret 2009 udgør afgiften 60 pct. De ikke hævede indskud tillægges 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori skattepligten ophører.

Når en kontohaver efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelsen af reglerne ovenfor med ophør af skattepligt efter KSL § 1. Hvis etablering har fundet sted, skal der dog ikke betales fraflytterskat, så længe kontohaveren er skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4, af indkomsten fra virksomheden. Hvis etablering har fundet sted, skal der heller ikke betales fraflytterskat, så længe en kontohaver, der efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende uden for Danmark, er skattepligtig efter KSL § 1 af indkomsten fra virksomheden.

For så vidt angår kontoindskud, som er placeret i obligationer, betragtes gevinst og tab på disse obligationer som realiseret, hvis kontohaverens skattepligt efter KSL § 1 ophører. Værdien på dette tidspunkt træder i stedet for afståelses- eller indfrielsessummen. Endvidere indtræder der beskatning af nettokursgevinster på obligationer, der er realiseret i tidligere indkomstår. Når en kontohaver efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette med ophør af skattepligt efter KSL § 1.

Obligationer, der vedrører etablerings- og iværksætterkontoordningerne, skal ikke indgå i 100.000 kr. opgørelsen i forbindelse med fraflytning efter KGL.

Kontohaveren kan få henstand med betaling af skatter eller afgifter beregnet efter fraflytterbeskatningsreglerne ovenfor. Det gælder både ved fraflytning med indskud på kontantkonti og fraflytning med kontoindskud, der er placeret i obligationer. Der gives dog ikke henstand med betaling af skatten af gevinst på obligationer, der er afstået eller indfriet inden fraflytningen mv.

Henstandsbeløbet forfalder til betaling, når fristen for etablering efter ETBL § 8 er udløbet, indskud hæves efter ETBL § 9, stk. 2, eller den skattepligtige dør eller går konkurs. ETBL § 10 finder tilsvarende anvendelse. Endvidere forfalder henstandsbeløb vedrørende indskud, der er placeret i obligationer, til betaling, når obligationerne afstås eller indfries. Dette beløb beregnes på grundlag af den laveste værdi af den faktiske afståelses- eller indfrielsessum og handelsværdien på tidspunktet for fraflytningen mv., jf. ETBL § 11, stk. 5, 1.-4. pkt. Dermed tages der et hensyn til skatteyderen som følge af mulige ændringer i værdierne i perioden fra fraflytningstidspunktet og frem til afståelsen eller indfrielsen af obligationerne. En eventuelt resterende del af det henstandsbeløb, der vedrører de afståede eller indfriede obligationer, bortfalder, jf. ETBL § 11, stk. 5, 5. pkt.

De beløb, der er indsat på etableringskontoen eller iværksætterkontoen eller er anbragt i et særskilt depot af obligationer, sikrer skatte- eller afgiftskravet og kan ikke hæves, før skatten eller afgiften er betalt, jf. ETBL § 11, stk. 5, 6. pkt. Med denne regel gælder samme vilkår ved fraflytning mv. som for kontohaverne i almindelighed, se herom ETBL § 9, stk. 3, 3. pkt. Reglen i ETBL § 11, stk. 5, 6. pkt., berører ikke rettigheder stiftet over en etableringskonto eller iværksætterkonto før den 15. marts 2011, jf. ikrafttrædelsesbestemmelserne i § 4, stk. 1 og 5, i lov nr. 174 af 4. marts 2011.

Pligten til at betale fraflytterskat af kontantindskud, der ikke er hævet, og af obligationer, der ikke er afstået eller indfriet, bortfalder, hvis kontohaveren igen bliver skattemæssigt hjemmehørende her i landet, jf. ETBL § 11, stk. 6. Obligationer, der på ny omfattes af skattepligt her i landet, anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tidspunktet for tilflytning mv. Hvis der på dette tidspunkt fortsat er et henstandsbeløb, skal der dog ske en nedsættelse af handelsværdien af de obligationer, som personen fortsat ejer. Handelsværdien nedsættes med henstandsbeløbet omregnet til indkomstgrundlag baseret på en skattesats på 35 pct.

Henstand er betinget af, at der ved fraflytning mv. indgives selvangivelse til SKAT. Hvis der gives udsættelse med indgivelse af selvangivelse efter reglerne i SKL, skal selvangivelse som betingelse for henstand være indgivet inden denne frist. Henstand med skatten af kontoindskud, der er placeret i obligationer, er endvidere betinget af, at der ved senere hel eller delvis afståelse eller indfrielse af obligationer indgives selvangivelse om gevinsten eller tabet på disse, jf. ETBL § 11, stk. 4.

Hvis selvangivelse ikke indgives rettidigt, bortfalder henstanden, og skatten anses for forfalden på det tidspunkt, hvor skatten ville være forfalden, hvis der ikke var givet henstand. Skatten forrentes med renten i henhold til opkrævningslovens § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra dette tidspunkt, jf. ETBL § 11, stk. 7.

SKAT kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse. Det kan f.eks. ske i tilfælde, hvor der er tale om mindre kursgevinster på obligationer, hvor det efter en konkret vurdering anses for en for alvorlig konsekvens, at skatteyderen helt mister muligheden for at opnå henstand med betaling af skatten ved fraflytning mv., jf. ETBL § 11, stk. 8.

Samtlige indskud på etableringskonto kan hæves inden udløbet af den frist, der er nævnt i ETBL § 8, selv om etablering ikke er sket, jf. ETBL § 9, stk. 2. I så fald medregnes indskudsbeløbet med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet hæves, i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet er hævet. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Efterbeskatningen sker med satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat, hvor indskudsbeløbet mv. medregnes i den skattepligtige indkomst. For indskud fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes dog satsen for indkomstskat efter PSL § 6, satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat, jf. ETBL § 9, stk. 3. (ETBL § 9, stk. 3 er ændret med virkning fra og med indkomståret 2007, jf. § 13, stk. 1 i lov nr. 514 af 7. juni 2006.) Ved hævning fra iværksætterkontoen skal der betales afgift på 52,50 pct. af indskudsbeløbet med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet hæves, jf. § 9, stk.2. Afgiften udgør dog 60 pct. for beløb indskudt til og med indkomståret 2009. 

Hvis virksomheden ophører eller afhændes, skal indskud, der enten ikke er hævet, eller som først er hævet i det indkomstår, hvori virksomheden er ophørt eller afhændet, medregnes til den skattepligtige indkomst for ophørs- eller afhændelsesåret efter ETBL § 11, stk. 9, 1. pkt. 

Samme regel gælder for etablering i selskabsform således, at hvis kravet til ejerandel i § 7, stk. 2, nr. 1, ikke længere opfyldes, eller hvis selskabet ændrer karakter fra et aktivt driftsselskab til et selskab med mange finansielle aktiver, jf. § 7, stk. 2, nr. 2, medregnes ikke-hævede indskud og indskud, som er hævet i det indkomstår, hvor kravet ikke længere er opfyldt, til den skattepligtige indkomst, jf. ETBL § 11, stk. 9, 2. pkt.

Efterbeskatningen sker efter ETBL § 9, stk. 3, jf. ovenfor.

Dog kan ikke hævede indskud opretholdes på de oprindelige vilkår, såfremt kontohaveren inden 1 år efter afhændelsen eller ophøret påny etablerer selvstændig virksomhed. Der skal ikke indsendes ansøgning herom.

En skatteyder fik frigivet etableringskontomidler i forbindelse med etablering af selvstændig virksomhed med autoudlejning på langtidsbasis. Da den pågældende allerede samme år »udlejede« til sig selv, og sådan "udlejning" ikke kan anses for selvstændig erhvervsvirksomhed, blev virksomheden anset som ophørt med deraf følgende efterbeskatning.

Hvis der hæves beløb på en etableringskonto eller iværksætterkonto, og det viser sig, at der ikke kan forlods afskrives, afholdes udgifter eller etableres i selskabsform, skal der ske efterbeskatning af de hævede indskud på samme måde, som hvis etablering opgives, jf. ETBL § 11 A, stk. 1.

Årsagen til, at der ikke kan foretages en forlods afskrivning m.m., kan f.eks være, at den skattepligtige ikke opfylder arbejdskravet. Se SKM2006.367.ØLR, hvor landsretten ikke anså det for bevist, at skatteyderen havde etableret selvstændig virksomhed på tidspunktet for hævningen af etableringskontomidler, og at skatteyderen havde deltaget i virksomhedens drift med en ikke uvæsentlig arbejdsindsats med 50 timer om måneden. Efterbeskatningen af de hævede etableringskontomidler var derfor sket med rette.

Der skal også efterbeskattes, hvis kun en del af det hævede indskud kan forlods afskrives. Det kan f.eks. forekomme, hvis afskrivningsgrundlaget nedsættes ved ligningen. I så fald skal kun den del af indskuddet, der ikke kan forlods afskrives, efterbeskattes.

TfS 1998, 257 VLD. Hævede etableringskontomidler anvendt til opførelse af bygning, der hovedsageligt var anvendt som hestestald, blev efterbeskattet efter ETBL § 11 A, stk. 1, da landbrug med svine- og hestehold ikke kunne anses for erhvervsmæssigt drevet.

I SKM2008.416.BR skete der efterbeskatning af hævede etableringskontomidler anvendt til indkøb af møbler, spisestel mv., idet erhvervsmæssig aktivitet ikke fandtes godtgjort.

Hvis forlods afskrivning derimod er udelukket, fordi virksomheden er ophørt i løbet af indkomståret, finder ETBL § 11 A ikke anvendelse, idet situationen er omfattet af den sædvanlige ophørsregel i ETBL § 11, stk. 9, se afsnit E.D.2.9.

Efterbeskatning sker ved, at indskudsbeløbet medregnes i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori indskuddene er hævet. Indskudsbeløbet medregnes med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddene er hævet. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Beskatningen sker med satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor indskudsbeløbet mv. medregnes i den skattepligtige indkomst. For indskud fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes dog satsen for indkomstskat efter PSL § 6, satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat, jf. ETBL § 11 A, stk. 1. For skattepligtige der svarer skat efter PSL § 8 c anvendes fra og med indkomståret 2007 beskatningsprocenten efter PSL § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat (ETBL § 11 A, stk. 1 er ændret med virkning fra og med indkomståret 2007, jf. § 13, stk. 1 i lov nr. 514 af 7. juni 2006.)

I SKM2003.256.HR gjorde en skatteyder gældende, at der ikke kunne foretages efterbeskatning efter ETBL § 11 A, stk. 1, da det udelukkende skyldtes myndighedernes forhold, at han havde været afskåret fra at benytte en bil erhvervsmæssigt. Dette synspunkt blev forkastet af Højesteret, der lagde vægt på, at bilen ubestridt ikke var blevet benyttet erhvervsmæssigt.

I de tilfælde, hvor der ved efterbeskatning bliver tale om restskat, skal der endvidere betales restskattetillæg efter KSL § 61. Reglerne om nedsættelse eller bortfald af overskydende skat i KSL § 62 A, stk. 2, finder ligeledes anvendelse. Hvis det opgjorte skatteefterkrav ikke betales rettidigt, skal der betales morarenter efter de sædvanlige regler.

Den foran omtalte efterbeskatning kan undgås, hvis den skattepligtige vælger i stedet at overføre beløbet til forlods afskrivning på andre aktiver, der berettiger til forlods afskrivning, jf. ETBL § 11 A, stk. 2. Det er en forudsætning, at forlods afskrivning foretages senest i det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori midlerne er hævet. Etablering skal dog være sket senest ved udgangen af det indkomstår, hvori kontohaveren fylder 65 år (fra den 1. juli 2009, når kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. lov nr. 1587 af 20.december 2006), se afsnit E.D.2.5.6.

Hvis en skattepligtig, der har valgt at overføre forlods afskrivninger til andre aktiver, som opfylder betingelserne efter ETBL, ikke anskaffer sådanne aktiver, skal der efter ETBL § 11 A, stk. 3, ske efterbeskatning. I så fald skal tillæg beregnes til udløbet af det indkomstår, der følger efter det år, hvori beløbet er hævet.

Anskaffer kontohaveren aktiver, der berettiger til forlods afskrivning efter etableringskontoloven, skal det ikke-anvendte indskud benyttes til forlods afskrivning på disse aktiver, indtil hele indskuddet er anvendt, jf. ETBL § 11 A, stk. 2, sidste pkt.

I SKM2003.476.LR blev Ligningsrådet anmodet om tilladelse til omgørelse efter den dagældende SSL § 37 C, således at hævede etableringskontomidler, herunder renter frem til hævningstidspunktet, med skattemæssig virkning blev ført tilbage til banken. Etableringskontomidlerne skulle således anses for aldrig at være hævet. Skatteyder etablerede i 1998 selvstændig erhvervsvirksomhed, i hvilken forbindelse der blev frigivet etableringskontomidler. Den skatteansættende myndighed fandt, at skatteyderen ikke kunne anses at have etableret en erhvervsmæssig virksomhed, hvorefter de hævede etableringskontomidler blev efterbeskattet. Ligningsrådet fandt, at betingelserne i SSL § 37 C, stk. 1, var opfyldt og meddelte tilladelse til at omgøre dispostionen således at omgørelsen blev tillagt virkning ex nunc, jf. principperne i TfS 1997,547. Ligningsrådet fandt, at der ikke var hjemmel i SSL § 37 C til at begrænse ordningen, også selvom der i Processuelle regler på ToldSkats område var anført, at der ikke skal ske behandling efter omgørelsesreglerne, hvis de skattemæssige virkninger ved indgåelse og ændring af en privatretlig disposition er særskilt reguleret i skattelovgivningen, eksempelvis indskud på etableringskonto.

De nugældende regler om omgørelse er i SFL § 29.

De beløb, der er indsat på etableringskontoen eller iværksætterkontoen eller anbragt i et særskilt depot af obligationer tjener til sikkerhed for skatte- eller afgiftskrav, og de indsatte beløb kan ikke forlanges udbetalt, før skatte - eller afgiftskravet er fyldestgjort, jf. ETBL § 9, stk. 3, sammenholdt med ETBL § 10, stk. 3, og ETBL § 11, stk. 1, 5 og 9. I de tilfælde, hvor der kan gå længere tid, før kravet er opgjort, kan der eventuelt gives tilladelse til udbetaling af et acontobeløb af indskuddet. Ansøgning herom indgives til SKAT.   

Pengeinstituttet må i de nævnte tilfælde først udbetale fra en konto, når det har modtaget meddelelse herom. Pengeinstituttet har pligt til at indbetale den del af beløbet, der efter meddelelse fra myndighederne svarer til skatten, jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 430 af 27.maj 2009 om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto. 

De almindelige bestemmelser om håndpanteret er gældende for den lovbestemte sikkerhedsret i etableringskontoloven, se TfS 1995, 109 VLD.  

TfS 1997, 124. Retten fandt, at skattemyndighederne ved at udsende en spærremeddelelse vedrørende etableringskontomidler til et pengeinstitut på et grundlag, der senere blev underkendt, havde handlet ansvarspådragende i forhold til skatteyderen. Dommen blev anket til landsretten som følge af erstatningskravet. Se endvidere Skatteministerens svar i TfS 1997, 627 og afsnit E.D.2.5.5.

Efter straffebestemmelserne i ETBL § 11 B kan en skattepligtig straffes med bøde, hvis han forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i det skema, der indleveres i pengeinstituttet i forbindelse med en hævning. Hvis overtrædelsen begås med forsæt til skatteunddragelse kan der straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. Selskaber mv. (juridiske personer) kan efter ETBL § 11 B, stk. 4, pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel for overtrædelse af loven. Selskaber mv. har ikke adgang til at foretage henlæggelser til etableringskonto.

Straffebestemmelserne kan anvendes, hvis en skattepligtig hæver beløb på en konto uden at have anskaffet aktiver, som kan afskrives med et tilsvarende beløb, eller hvis den skattepligtige anvender det hævede beløb til ikke-forlods afskrivningsberettigede formål i modstrid med oplysningerne på det indleverede hæveskema.

Det er endvidere bestemt i ETBL § 11 C, at en lovovertrædelse kan afgøres udenretligt ved bødeforlæg.