Igangværende arbejder for fremmed regning er i almindelighed ikke omfattet af varelagerloven, idet det lægges til grund, at ejendomsretten til de medgåede varer og undertiden indkøbte, men endnu ikke forbrugte varer, er overgået fra leverandøren til kunden, se E.B.2.6.1.

Større virksomheder skal ved regnskabsårets udløb udarbejde en særskilt opgørelse over igangværende arbejder for fremmed regning fordelt på hver enkelt ordre med specificeret redegørelse for, hvorledes værdiansættelsen er foretaget, jf. § 9, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006 (Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder). Mindre virksomheder skal på anfordring kunne gøre rede for igangværende arbejder for fremmed regning fordelt på hver enkelt ordre samt for, hvordan værdiansættelsen er foretaget, jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 594 af 12. juni 2006 (Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder). Se herom E.B.1

Opgørelsen af igangværende arbejder for fremmed regning bygger på retserhvervelsesprincippet, jf. Højesterets dom refereret i UfR 1981, 968.

Udgifter til igangværende arbejder og a conto honorar
For bygningshåndværkere m.fl., hvor den enkelte opgave ofte strækker sig over flere år, medregnes fortjeneste henholdsvis tab ved indkomstopgørelsen på tidspunktet for opgavens afslutning, idet beskatning af avancen først kan finde sted i det indkomstår, hvor den påtagne forpligtelse til at levere et færdigt byggeri er opfyldt, LSRM 1977, 116. Retserhvervelsesprincippet medfører, at udgifter afholdt under arbejdets gang ikke kan udgiftsføres, men skal aktiveres som værdi af igangværende arbejder, og at acontohonorarer ikke skal indtægtsføres, men skal passiveres, jf. Højesterets dom refereret i UfR 1981, 968.

Se Landsskatterettens kendelse refereret i TfS 1994, 409, hvor et selskab drev virksomhed med sortering og bearbejdning af genbrugsmaterialer til salg og slutdeponering. Ved aflevering af affald betalte kunderne en afgift til selskabet. Denne afgift var indkomstskattepligtig på tidspunktet for selskabets modtagelse af materialet. Selskabets udgifter ved behandlingen af materialet ansås for almindelige driftsomkostninger, der kunne fradrages, når de var afholdt. Der godkendtes derfor ikke fradrag for en hensættelse til imødegåelse af disse udgifter.

Renteindtægter
Renteindtægter af en forudbetalt entreprisesum skal indtægtsføres løbende og kan ikke ved passivering udeholdes til kontraktforholdets afslutning, TfS 1985, 109.

Værdiansættelsen:

Direkte produktions-
omkostninger
Udgifter til arbejdsløn, materialer, underentreprenører og lignende udgifter, der er direkte forbundet med det enkelte arbejde, skal aktiveres. 

Indirekte produktions-
omkostninger
Den skattepligtige er berettiget, men ikke forpligtet til også at medregne de indirekte produktionsomkostninger (IPO) ved opgørelsen af værdien af igangværende arbejder.

Acontofortjeneste
Den skattepligtige er endvidere berettiget, men ikke forpligtet til også at aktivere en acontofortjeneste på det arbejde, der er udført i årets løb, det vil sige en andel af avancen.

Det valgte princip anvendes på samtlige igangværende arbejder, jf. LSRM 1980, 88.

Ændring af værdiansættelsesprincip
Der kan som udgangspunkt frit skiftes opgørelsesprincip fra år til år, når blot dette oplyses i regnskabet. Hvis der ved principskiftet sker eller tilsigtes ikke blot en forskydning i skattebetalingen men en eliminering af skatten, kan der dog ikke foretages principskifte.

Anmodning om principskifte behandles af det skattecenter, der er ligningsmyndighed for virksomheden. Skattecentret træffer afgørelse vedrørende adgangen til principskifte som led i den almindelige ligningsmæssige behandling og med sædvanlig klageadgang. Der skal således ikke som tidligere søges om tilladelse til principskifte hos Skatterådet. Se SKM2006.755.SKAT og SKM2006.635.SKAT (bortfaldet pr. 1. maj 2007).

Interessenter
Interessenterne i et interessentskab er ikke forpligtet til at anvende samme princip ved opgørelsen af igangværende arbejder.

Færdiggørelsesåret
Færdiggørelsesåret er det år, hvori arbejdet ifølge kontrakten er endelig udført, selv om der mangler at blive lavet uvæsentlige dele af arbejdet, f.eks. afhjælpning af mindre mangler. Udstedelse af ibrugtagningstilladelse er uden betydning i denne forbindelse.

En vognmand havde indgået aftaler med en række landmænd om roetransport til en sukkerfabrik til en nærmere fastsat pris pr. kørt ton. For 1982 afsluttedes roekørselen først den 6. januar 1983. Vognmanden fik ikke medhold i, at der på statusdagen den 31. december 1982 var tale om igangværende arbejde, idet der var indgået aftale om pris pr. kørt ton, og det var muligt på grundlag af vejesedler at opgøre det nøjagtige tilgodehavende den 31. december 1982.

SKM2001.421.DEP. Et selskab fik ved Landsskatteretten medhold i, at det skulle ske regulering såvel primo som ultimo af et selskabets uberettigede hensættelser vedrørende igangværende arbejder, hvorved man opnåede en korrekt indkomstopgørelse for det pågældende indkomstår. Kendelsen blev af Skatteministeriet indbragt for domstolene, fordi man fandt, at selskabet hverken regnskabsmæssigt eller skattemæssigt arbejdede med primohensættelser. Direktionshensættelserne fremtrådte ikke som en særskilt post i regnskabet eller skatteregnskabet, men alene som et reduceret dækningsbidrag. Under sagens forberedelse for Østre Landsret fremlagde selskabet uddrag af revisionsprotokollater samt en redegørelse fra selskabets revisor for, hvorledes direktionshensættelserne var blevet behandlet regnskabsmæssigt. Efter revisionsprotokollaterne og revisors notat fandtes det godtgjort, at selskabet for så vidt angår hensættelsessystemet havde opereret med en primopost, der var lig med det forudgående års ultimopost. Primoposten var blevet indtægtsført. Ved årets udgang var fratrukket en ultimopost. "Direktionshensættelserne" var således indgået i regnskabet, uanset at de ikke fremtrådte som en særskilt post i regnskabet eller i skatteregnskabet. Skatteministeriet hævede herefter den anlagte sag, idet det fandtes at være med rette, at der var foretaget primoregulering.

Se også SKM2003.500.LSR, hvor et revisionsselskabs indkomstansættelse var blevet forhøjet med yderligere debitorer ved indkomstårets udgang. Ved en ekstraordinær genoptagelse af selskabets skatteansættelse efter SSL § 35, stk. 1, nr. 7, fik selskabet medhold i, at det var berettiget til fradrag for yderligere debitorer ved indkomstårets begyndelse i overensstemmelse med princippet i Landsskatterettens kendelse i TfS 1999.474 og Skatteministeriets ovenfor omtalte kommentar, SKM2001.421.DEP.

Se også SKM2006.84.ØLR, hvor skattemyndighederne havde nægtet et selskab fradrag for hensættelse på tab på igangværende arbejder. Uanset at selskabet havde anvendt udtrykket "hensættelser" i regnskaberne, fandt Østre Landsret efter det fremlagte materiale og de afgivne forklaringer, at der reelt var tale om nedjusteringer af den i årets løb teknisk beregnede aconto avance. Landsretten fandt herefter ikke, at selskabet havde foretaget hensættelser til tab på igangværende arbejder, således som skattemyndighederne havde lagt til grund. Sagen blev derfor hjemvist til fornyet behandling hos skattemyndighederne.

Advokater, revisorer og udøvere af tilsvarende liberale erhverv skal indtægtsføre deres honorarer efter nedenstående  retningslinier:

Honorarer skal indtægtsføres løbende, når der er erhvervet endelig ret til beløbet. Dette er tilfældet, når en sag er moden til afregning. Det faktiske faktureringstidspunkt er derimod ikke afgørende, jf. UfR 2001, 1226 HRD. Ethvert acontohonorar skal indtægtsføres løbende, uanset om der er vundet endelig ret til beløbet, og afholdte driftsudgifter fratrækkes løbende, jf. SL § 6, stk. 1, litra a. Herved opnås, at beskatning af indtægter og fradrag for de tilsvarende udgifter i videst muligt omfang finder sted inden for samme periode.

Advokater, revisorer m.fl. kan i stedet vælge at aktivere de direkte omkostninger, herunder de lønomkostninger, der relaterer sig til regnskabsperiodens uafsluttede opgaver. Indtægtsførsel af totalhonoraret foretages herefter i det år, hvor opgaven er afsluttet, og endelig ret er vundet til beløbet. Se TfS 1999, 253, hvor spørgsmålet var, hvornår der var vundet endelig ret til beløbet. Samtidig udgiftsføres tidligere aktiverede igangværende arbejder vedrørende den pågældende opgave. Herved sikres samtidighed mellem indtægts- og udgiftsførsel i overensstemmelse med statsskattelovens princip. Hvis man vælger denne opgørelsesmåde, skal acontohonorarer ikke indtægtsføres løbende, men passiveres.

Ændring af værdiansættelsesprincip
Der kan som udgangspunkt frit skiftes opgørelsesprincip fra år til år, når blot dette oplyses i regnskabet. Hvis der ved principskiftet sker eller tilsigtes ikke blot en forskydning i skattebetalingen men en eliminering af skatten, kan der dog ikke foretages principskifte.

Anmodning om principskifte behandles af det skattecenter, der er ligningsmyndighed for virksomheden. Skattecentret træffer afgørelse vedrørende adgangen til principskifte som led i den almindelige ligningsmæssige behandling og med sædvanlig klageadgang. Der skal således ikke som tidligere søges om tilladelse til principskifte hos Skatterådet. Se SKM2006.755.SKAT og SKM2006.635.SKAT (bortfaldet pr. 1. maj 2007).  

Andre liberale erhverv
Udøvere af andre liberale erhverv, f.eks. speciallæger, skal indtægtsføre honorarer eller dele heraf, når de er faktureret eller kan kræves betalt af patienten eller sygesikringen på statustidspunktet. Om arkitekter og rådgivende ingeniører, se nedenfor under E.B.2.6.2.3

Arkitekter og rådgivende ingeniører skal indtægtsføre deres honorarer m.v. efter nedenstående retningslinier:

A. Ved indtægtføring af honorarer mv. forholdes således:

Opgaven er ikke afsluttet ved regnskabsperiodens afslutning:

  1. Direkte sagsomkostninger (udgift til tegning, projektering, tilsyn mv. samt tilsvarende udgift til fremmed assistance) fra opgavens påbegyndelse til regnskabsperiodens slutning optages (aktiveres) med virkning for indkomst- og formueopgørelsen som værdi af igangværende arbejde. Til direkte sagsomkostninger skal også medregnes anvendt produktiv indehavertid ansat til timetakst efter branchens regler herfor.
    Acontobeløb, der modtages før det regnskabsår, hvori opgaven afsluttes, medtages ikke i indkomstopgørelsen, men passiveres.
    Med virkning for indkomst- og formueopgørelsen kan igangværende arbejder opgøres således, at der ud over direkte sagsomkostninger også medregnes andel i øvrige omkostninger samt andel i avancen.


  2. Opgaven er afsluttet ved regnskabsårets slutning:
    Totalhonoraret for opgaven indtægtsføres, og totalbeløbet af de i regnskabsårets løb afholdte direkte sagsomkostninger samt tidligere aktiveret igangværende arbejde vedrørende den pågældende opgave udgiftsføres.
    Opgaven anses for at være afsluttet, når rådgiveren har tilendebragt sit arbejde med den pågældende opgave. Ved bygge- og anlægsopgaver, hvor rådgiveren medvirker til opgavens samlede gennemførelse, anses rådgiverens opgave for at være afsluttet i det år, hvori endeligt byggeregnskab er udarbejdet. Endelig indtægtsføring skal dog finde sted senest et år efter, at byggeriet eller anlægget er taget i brug.

B. Såfremt selvstændigt honorar er aftalt for et projekt eller et byggeris enkelte etaper, betragtes hver etape som en selvstændig opgave.

Skal honoraret delvis erlægges i form af håndværkeraktier eller håndværkerpantebreve, fradrages et kursnedslag efter gældende praksis.

C. Udgifter afholdt med henblik på deltagelse i konkurrencer udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de er anvendt.

D. I det omfang, der udføres arbejde på en opgave uden aftale med bygherre, eller en aftale med en bygherre ikke indebærer ret til vederlag, kan omkostningerne helt eller delvis udgiftsføres i det løbende årsregnskab, og den tilsvarende aktivering helt eller delvis undlades. Erhverves en sådan ret i et efterfølgende indkomstår (f.eks. ved en offentlig myndigheds godkendelse af projektet) skal samtlige direkte sagsomkostninger (inkl. tidligere udgiftsførte direkte sagsomkostninger) vedrørende den omhandlende opgave aktiveres i dette indkomstår.

E. Udlæg for bygherren kan ikke udgiftsføres. Ikke afregnede udlæg aktiveres.

F. Arkitekter og rådgivende ingeniører, der har drevet selvstændig virksomhed inden for bygge- og anlægsbranchen før 1. januar 1932, har ved indkomstopgørelsen fortsat en personlig ret til at føre kasseregnskab. En arkitekt/ingeniør, der har anlagt sit regnskab efter andre retningslinier, kan ikke senere vælge at føre kasseregnskab.

Ændring af værdiansæt-
telsesprincip
Der kan som udgangspunkt frit skiftes opgørelsesprincip fra år til år, når blot dette oplyses i regnskabet. Hvis der ved principskiftet sker eller tilsigtes ikke blot en forskydning i skattebetalingen men en eliminering af skatten, kan der dog ikke foretages principskifte.

Anmodning om principskifte behandles af det skattecenter, der er ligningsmyndighed for virksomheden. Skattecentret træffer afgørelse vedrørende adgangen til principskifte som led i den almindelige ligningsmæssige behandling og med sædvanlig klageadgang. Der skal således ikke som tidligere søges om tilladelse til principskifte hos Skatterådet. Se SKM2006.755.SKAT og SKM2006.635.SKAT (bortfaldet pr. 1. maj 2007).

Ny tekst startSe SKM2011.396.BR angående et selskabs påståede tab i forbindelse med igangværende arbejder i form af finansiel rådgivning inden for virksomheds- og ejendomssalg. Et selskab havde indtægtsført værdien af igangværende arbejder, som det senere påstod var tabt og krævede fradrag for; dette afviste retten på grund af manglende domumentation for bl.a., at de aftaler, der lå til grund for det indtægtsførte beløb, ikke blev til nogetNy tekst slut.