Gaver, hædersgaver og gevinster omtales generelt  i afsnit C.A.6.

Også erhvervsdrivende personers gaveerhvervelser efter SL § 4, stk. 1, litra c, skal medtages ved indkomstopgørelsen, medmindre gaven falder ind under afsnit II i boafgiftsloven (BAL), jf. SL § 5, stk. 1, litra b. Om afgiftspligtige gaver, se afsnit C.A.6. Enkelte gaver kan være gjort indkomstskattefrie og afgiftsfrie ved særlig lovhjemmel, se afsnit C.A.6.3.

Om gavebegrebet og værdiansættelse, se afsnit C.A.6.1.2. Om beskatningstidspunktet, herunder om gavemodtagers afkald på gaven og om omgørelse, se afsnit C.A.6.1.2. De hyppigst forekommende afgrænsningsproblemer på gaveområdet mellem selvstændigt erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder og ikke erhvervsdrivende gavegivere, er sondringen mellem gaver på den ene side og forskellige former for rabatter, tilskud og nedslag i købesum og i vederlag for tjenesteydelser m.v. på den anden side, idet der ved godernes overdragelse enten ikke er ydet noget vederlag eller kun delvist vederlag for det modtagne.

I fri handel mellem selvstændigt erhvervsdrivende vil »en god handel« eller fordelagtige køb, som ovenfor anført, ofte kunne henføres til rabatbegrebet eller som en skattefri besparelse for den ene part i forretningsforbindelsen, når vederlaget for det overdragne formuegode ifølge parterne tilsigter at udgøre fuldt vederlag.

Den skattemæssige behandling af forskellige rabatformer er omtalt i Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit E.B.2.4, hvorimod erhvervsmæssige tilskud hovedsageligt omtales i Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit E.B.6 og E.E.4.11. Fælles for disse ydelser er, at de som hovedregel beskattes som skattepligtig indkomst for modtageren efter SL § 4. Det gælder, uanset om tilskuddet eller rabatten må anses for en del af vederlaget for en vare eller ej.

Gavelignende ydelser eller besparelser kan endvidere fremtræde i form af udtagning af egne varer og leverancer. Disse ydelser eller besparelser er som hovedregel indkomstskattepligtige for den selvstændigt erhvervsdrivende efter SL § 4.

Vedrørende den skattemæssige behandling af eget vareforbrug og mestersalær henvises til Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit E.B.2.1 og E.B.2.3.

Lejlighedsgaver og indsamlede gaver efter LL § 7, nr. 1, er hverken indkomstskattepligtige eller gaveafgiftspligtige. Lejlighedsgaver af større værdi mellem forretningsforbindelser er dog ikke fritaget for beskatning.   

Eftersom en gaveoverdragelse kan sidestilles med salg, vil den kunne udløse avancebeskatning hos såvel den erhvervsdrivende som den ikke erhvervsdrivende gavegiver. Avancebeskatningen sker uafhængig af, at der samtidig skal ske beskatning af gavens værdi hos gavemodtageren. Der tages således ikke hensyn til, at gavens værdi beskattes to gange.   

En virksomhedsejers helt eller delvise vederlagsfrie overdragelse/bortgivelse af eksempelvis driftsmidler, fast ejendom, varelagre, husdyrbesætninger, immaterielle aktiver m.v. ved delvis salg fra virksomheden eller ved virksomhedsophør sidestilles med afståelse. Dette vil medføre, at der eventuelt udløses avancebeskatning hos gavegiveren, se afsnit C.C.6.

I forretningsmæssige forhold kan det ved afståelse af fast ejendom, erhvervsvirksomhed eller andre formuegoder ofte forekomme, at en af aftaleparterne i forbindelse med berigtigelsen af købesummen påtager sig en forpligtelse til på et ubestemt antal år - for eksempel for yders eller modtagers livstid - at betale en sum penge eller yde underhold, aftægt eller lignende til den anden part. Ved aftaler indgået inden den 1. juli 1999 er sådanne ydelser fuldt skattepligtige for modtageren i medfør af SL § 4, stk. 1, litra c, jf. afsnit C.A.3.8. Om betingelserne for at opnå fradragsret for den forpligtede, se afsnit C.A.4.1.5. Gensidigt bebyrdende aftaler, der er indgået efter 1. juli 1999, er omfattet af LL § 12 B, se afsnit C.C.6.

Er forpligtelsen aftalt til en bestemt sum penge afdragsvis over en årrække, anses ydelsen for en kapitalgave, der straks beskattes hos modtageren. Der er derimod ingen fradragsret hos yderen.

Derimod kan den erhvervsdrivende giver fratrække gaver eller gavelignende ydelser, som den pågældende har ydet til både erhvervsdrivende og ikke erhvervsdrivende personer eller juridiske personer, herunder private forbrugere og giverens eget personale, jf. bestemmelserne i SL § 6, stk. 1, litra a, og LL § 8, stk. 1, hvis gaven har karakter af en driftsomkostning for virksomheden i form af en driftsmæssig salgsprisreduktion, en personaleudgift eller en repræsentations- eller reklameudgift.